შინაარსი

1. წესები

მოგესალმებით russky.info-ზე! ჩვენს ვებგვერდზე წვდომა და მისი გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ („მომხმარებელმა“) უკვე წაიკითხეთ, გაიგეთ და დაეთანხმეთ წინამდებარე პირობებს, მიუხედავად იმისა, ჯერ russky.info-ზე დარეგისტრირებული ხართ თუ არა. ამიტომ, გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ მოცემული ტექსტი.

რეგისტრაცია

 1. ჩვენი ზოგიერთი სერვისით სარგებლობა ვებგვერდზე რეგისტრაციის გარეშეც შეგიძლიათ. ვებგვერდის ფუნქციებით სრულად სარგებლობისთვის პირადი ანგარიშის შექმნაა საჭირო. რეგისტრაცია უფასოა.
 2. რეგისტრაცია და პროფილის შექმნა მხოლოდ ერთხელ შეგიძლიათ.
 3. რეგისტრაცია დასაშვებია მხოლოდ 13 წელზე უფროსი ასაკის პირთათვის. მცირეწლოვანთა მიერ ვებგვერდის გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ მეურვის თანხმობით.
 4. რეგისტრაციისას წარმოდგენილი მონაცემების ავთენტურობისა და მათი რეგულარულად განახლების გარანტიას თავად იძლევით.
 5. რეგისტრაციისას აკრძალულია იმ მონაცემთა (მაგ. მომხმარებლის სახელი, სახელი, პროფილის სურათები და ა.შ.) გამოყენება, რომელიც მესამე მხარის უფლებებს არღვევს, საავტორო უფლებების ჩათვლით. დაუშვებელია ასევე კანონგარეშე ან მოცემულ პირობებთან შეუსაბამო ინფორმაციის განთავსება.
 6. რეგისტრაციისას თქვენ ირჩევთ პაროლს, რომელიც საიდუმლოდ უნდა შეინახოთ.
 7. თქვენ ეთანხმებით პროფილის მონაცემების გამოქვეყნებას (მაგ. მომხმარებლის სახელი, ენობრივი პროგრესი, ონლაინსტატუსი, არჩეული ენა, სარეგისტრაციო მონაცემები, აქტივობათა ბოლო თარიღი და სხვა პირადი ინფორმაცია, პროფილის სურათის ჩათვლით). თქვენი ელფოსტის მისამართი და პაროლი სხვა მომხმარებელთათვის მიუწვდომელია.
 8. ვებგვერდზე რეგისტრაციის დასასრულებლად საჭიროა სააქტივაციო ბმული, რომელსაც რეგისტრაციის გავლისას პროვაიდერისგან ავტომატური საკონფირმაციო ელფოსტით მიიღებთ.
 9. დარეგისტრირებული ანგარიშის არგააქტიურების შემთხვევაში პროვაიდერი არასრულად რეგისტრირებული ანგარიშის წაშლის უფლებას იტოვებს.
 10. წინამდებარე ვებგვერდის პროვაიდერი მომხმარებელთა ნამდვილი ვინაობის გარანტიას არ იძლევა. ყოველი მომხმარებელი თავადაა პასუხისმგებელი სხვა მომხმარებელთა ვინაობის შემოწმებაზე. პროვაიდერი უფლებას იტოვებს მოითხოვოს ვინაობისა და ასაკის ნამვილობის დამადასტურებელი ინფორმაცია. ვებგვერდის პროვაიდერის მიერ განსაზღვრულ დროში მოთხოვნილი დოკუმენტების არწარმოდგენის შემთხვევაში ანგარიში წაიშლება.

2. მონაცემთა დაცვა

წინამდებარე ვებგვერდის პროვაიდერი პირად მონაცემთა დაცვის აუცილებლობას აცნობიერებს. ამიტომაც, ვებგვერდი მკაცრად იცავს მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონს. მომხმარებელთა მონაცემების გადამუშავების შესახებ დეტალები იმართება კონფიდენციალობის პოლიტიკის მიერ: https://russky.info/ka/privacy.

3. მომხმარებლის პასუხისმგებლობანი

 1. ვებგვერდით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ კანონით ნებადართული მიზნებისათვის.
 2. მომხმარებლის ვალდებულებაა:
  • предоставлять исключительно правдивые и не вводящие в заблуждение записи в вашем профиле, а также при вашем общении с другими пользователями;
  • сохранять ваши данные для входа на сайт в тайне и не передавать их третьим лицам;
  • немедленно информировать нас, если есть основания подозревать, что третьи лица получили доступ к вашим данным входа на сайт и/или злоупотребляет вашей учетной записью.
 3. Вы несете полную ответственность за содержание размещенной вами информации (как общедоступной, так и закрытой) и за коммуникацию с другими пользователями. Вы также обязаны защищать права и интересы других пользователей или третьих лиц, и в частности, не нарушать их личные права.
 4. Строго запрещено загружать перечисленное далее содержимое на сайт (а именно изображения, ссылки, фотографии, сообщения на форуме или другое содержание, включая личные сообщения и профильные фотографии), отправлять сообщения и ссылки, переадресовывать их, предлагать их или предоставлять их другим способом:
  • охраняемое законом содержание, например содержание, защищенное авторскими правами, наименования, товарные знаки, патенты, образцы вкуса и промышленные образцы, право собственности, имущественные и личные права в том случае, если вы не имеете на это права;
  • информация, несущая характер порнографии, насилия, непристойности, сексизма, а также вредные дискредитирующие, клеветнические, расистские взгляды, дискриминирующую информацию по поводу членов меньшинств и религиозных объединений, а также контент, который нарушает законы по защите детей;
  • აკრძალულ ორგანიზაციათა პროპაგანდა და სიმბოლიკა;
  • заявления, имеющие характер домогательства, заявления клеветнического и угрожающего содержания, а также дискриминационные заявления;
  • личные данные других пользователей (например, адрес, номер телефона, номер банковского счета) или цитаты из личной переписки с другими пользователями, владельцами/администраторами сайта или третьими лицами;
  • ბმულები არალეგალური შინაარსის შემცველ ინტერნეტრესურსებზე;
  • любая нежелательная или неразрешенная реклама, рекламные материалы, «ссылочные письма», спам, письма счастья, сетевые системы или пирамиды или любая другая форма навязывания услуг;
  • любые материалы, которые содержат в себе вирусы, червей, троянских коней и другие программы, которые могут поставить под угрозу или снизить функциональность или существование этого сайта или других интернет-страниц;
 5. მომხმარებელს ეკრძალება შემდეგი ქმედებანი:
  • использование или попытки использования учетных записей других пользователей;
  • выдавать себя за другого человека, а также передавать ложную информацию о себе;
  • блокировать функции веб-сайта, переписывать, изменять или копировать содержимое, коды программы и/или данные веб-сайта, а также автоматически извлекать содержимое, если это не является необходимым для надлежащего использования сервисов этого сайта;
 6. Мы оставляем за собой право удалять запрещенную информацию (в том числе личные сообщения и изображения), а также учетных записей пользователей, которые не соответствует настоящему пользовательскому соглашению, в любое время и без предварительного уведомления.

4. ცვლილებები მომსახურებაში

Мы также имеем право на изменение содержания предлагаемых сервисов или полное прекращение их предоставления по своему усмотрению без предварительного уведомления.

5. უფლებათა გადაცემა

 1. Мы предоставляем вам как пользователю персональное, доступное во всем мире, непередаваемое и неисключительное право на использование сервисов этого сайта в соответствии с этим пользовательским соглашением.
 2. Как пользователь, вы предоставляете сайту неисключительное, безвозмездное, временно и пространственно неограниченное право на использование размещенного вами содержания. Мы имеем право использовать этот контент в любых средствах массовой информации, мы имеем право публиковывать, копировать, воспроизводить и распространять его, а также адаптировать этот контент, изменять и редактировать его.
 3. Как пользователь, вы гарантируете, что загружаемый вами контент свободен от притязаний третьих сторон и может использоваться в соответствии с пунктом 5.2 этого соглашения. Вы подтверждаете, что имеете все права, полномочия и разрешения, необходимые для предоставления прав на использование и передачу загруженного вами контента.
 4. Права, предоставленные вами сайту, а также указанные выше гарантии и условия не прекращаются с прекращением использования сайта с вашей стороны или прекращением предоставления услуг с нашей.

6. საკუთრების უფლება

Все права на тексты, изображения и другие опубликованные на сайте материалы, за исключением предоставляемого пользователями контента, и если не указано иное, защищены авторским правом и принадлежат сайту russky.info. Если не указано иное, содержимое данного сайта распространяется на условиях лицензии Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

7. კონტრაქტის ხანგრძლივობა და შეწყვეტა

 1. Срок действия членства на сайте начинается с момента регистрации и согласия с настоящим пользовательским соглашением и соглашением о защите данных и остается неизменным в течение неограниченного времени.
 2. Вы можете отказаться от использования сайта в любое время и без объяснения причин. Для этого вам надо удалить свой профиль на странице https://russky.info/ka/user/settings. В этом случае вы больше не будете иметь доступ к своему профилю, а вся личная информация, связанная с вашим профилем, будет удалена. Вы соглашаетесь с тем, что некоторое содержание, которое не связано непосредственно с профилем (например, комментарии, сообщения, письма или новости) может сохраняться даже после удаления вашего профиля. Вы не имеете право требовать передачи загруженного вами контента.
 3. Стороны имеют право на чрезвычайное прекращение договорных отношений при наличии уважительных причин. Особенно важной причиной является нарушение одной из сторон обязательств в соответствии с этим пользовательском соглашением. В случае чрезвычайного прекращения договорных отношений со стороны представителей сайта вы на постоянной основе можете быть навсегда исключены от возможности дальнейшего использования сайта. При этом повторная регистрация не является допустимой.
 4. Мы оставляем за собой право удалять учетные записи пользователей, которые не пользовались нашим сайтом в течение более 6 последних месяцев.

8. პასუხისმგებლობა

 1. Мы стараемся поддерживать сайт в рабочем состоянии, чтобы он функционировал безошибочно и стабильно. Но мы не гарантируем то, что наш сайт является всегда безопасным, безошибочным и надежным, а также то, что он всегда работает без сбоев, задержек или недостатков.
 2. Мы снимаем с себя ответственность за незначительные нарушения в работе сайта, если из-за этих нарушений не произошло возникновение какого-то ущерба для жизни и здоровья человека, а также, если никакие гарантии или права не были нарушены в соответствии с законом о качестве продукции. Вне зависимости от этого и в дальнейшем остается ответственность за нарушение обязательств, надлежащее исполнение которых в принципе делает возможным исполнение договорных отношений, и на соблюдение которых пользователи обычно вправе рассчитывать. То же самое относится к нарушениям со стороны наших посредников.
 3. В соответствии с правовыми положениями мы как поставщики услуг не обязаны контролировать передаваемую или сохраняемую информацию или расследовать обстоятельства, указывающие на незаконную деятельность. Мы не несем ответственность за содержание, создаваемое или загружаемое нашими пользователями, а также за содержание внешний сайтов, ссылки на которые могут находиться на этом сайте.
 4. Несмотря на тщательный контроль содержания, мы не несем ответственности за содержание внешних сайтов. За содержание сайтов, на которые указывают соответствующие внешние ссылки, полную ответственность несут владельцы этих сайтов.
 5. Мы не несем ответственности за содержание и достоверность рекламы. За содержание рекламных объявлений полную ответственность несет соответствующий автор. То же самое относится к содержанию рекламируемого сайта. Изображение рекламного объявления с незаконным содержанием на нашем сайте не означает, что мы согласны с содержанием этой рекламы. Вся ответственность за незаконное содержание возлагается исключительно на рекламодателя.
 6. Как пользователь вы освобождаете нас от ответственности и от всех возможных требований, включая требований на компенсацию возможного ущерба, которые понесли другие пользователи или третьи лица связи с нарушением вами их прав или из-за содержания созданного или загруженного вами содержания. Пользователь, разместивший соответствующий контент на сайте, принимает на себя все расходы, понесенные третьей стороны в связи с нарушением прав, в том числе расходы на судебные издержки при использовании юридической защиты. Все остальные права, в том числе требования о возмещении ущерба с нашей стороны, остаются в силе.

9. საბოლოო შენიშვნები

 1. Настоящее пользовательское соглашение и любые споры, связанные с ним, подлежат урегулированию законами Федеративной Республики Германии. Местом исполнения является город Берлин.
 2. Немецкая формулировка пользовательского соглашения яввляется приоритетной и считается имеющей юридическую силу.
 3. Мы оставляем за собой право изменять данное пользовательское соглашение в любое время без объяснения причин. По адресу https://russky.info/ka/terms всегда доступна последняя версия этого пользовательского соглашения. Мы не обязаны информировать пользователей о каждом изменении этого соглашения. Пользователь обязан самостоятельно ознакомиться с каждым новым актуальным соглашением. Продолжая использовать сайт после изменения условий использования, пользователь тем самым соглашается с изменениями.
 4. После предварительного предупреждения за 4 недели до срока, мы имеем право передать все свои права и обязанности по настоящему соглашению третьей стороне полностью или частично.
 5. პროვაიდერის ან ვებგვერდის ადმინისტრატორთა საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ საკონტაქტო გვერდზე: https://russky.info/ka/contact.

ბოლო სიახლეები: 15 მარტი, 2017

ზემოთ