więcej

Prowadzenie biznesu z Rosją

Główne narzędzie dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat Rosji i jej klimatu biznesowego

Informacje ogólne na temat Rosji

Oficjalna nazwa
Federacja Rosyjska
Ustrój polityczny
Republika Federalna o semiprezydenckim republikańskim systemie rządów.
Położenie geograficzne
Rosja obejmuje obszerne terytoria Europy i Azji.
Granice
Rosja graniczy z 14 państwami, ma również granice z oceanami (z północnego zachodu na południowy wschód):
z Azerbajdżanem — 284 km, z Białorusią — 959 km, z Chinami (południowy wschód) — 3 605 km, z Chinami (południe) — 40 km, z Estonią — 294 km, z Finlandią — 1 313 km, z Gruzją — 723 km, z Kazachstanem — 6 846 km, z Północną Koreą — 19 km, z Łatwią — 217 km, z Litwą — 227 km, z Mongolią — 3 485 km, z Norwegią — 196 km, z Polską — 206 km, z Ukrainą — 1 576 km
Powierchnia
Terytorium Rosji wynosi 17 075,400 kilometrów kwadratowych (6 592,800 mil kwadratowych). Rosja jest największym państwem w świecie, zajmując ponad jedną ósmą cześć zaludnionego obszaru lądu Ziemi.
Charakterystyka fizycznogeograficzna
Duża część terytorium Rosji składa się z obszernych nizin, są to przede wszystkim stepy na południu i mocno zalesione obszary na północy z tundrami wzdłuż południowego wybrzeża. Rosja posiada 10% światowych gruntów ornych. Łańcuchy górskie znajdują się wzdłuż granic południowych - szczyt górski Elbrus na Kaukazie o wysokości 5633 m jest najwyższym szczytem Rosji i Europy; Ałtaj, góry Wierchojańskie i wulkany, półwysep Kamczatka - a w części centralnej góry Uralskie dzielą Europę i Azję.
Klimat
Z powodu dużego terytorium oraz różnorodnego krajobrazu, klimat w Rosji jest również bardzo różnorodny. Możemy się tam spotkać z suchym i gorącym klimatem w południowych stepach oraz wilgotnym klimatem kontynentalnym w europejskiej części kraju, jak również z klimatem subarktycznym na Syberii i arktycznym w tundrach na biegunie północnym. Lato w zimnych stepach i wzdłuż arktycznego wybrzeża jest delikatne; zima na wybrzeżu Morza Czarnego jest raczej chłodna, na Syberii natomiast ekstremalnie zimna. W rzeczywistości, Rosja jest najbardziej zimnym krajem na świecie.
Zasoby naturalne
Federację Rosyjską można nazwać krajem o najbardziej różnorodnych i bogatych zasobach naturalnych na świecie. Głównymi zasobami naturalnymi jest ropa naftowa (region Wołgo-Uralski, Nizina Zachodniosyberyjska, Nizina Nadkaspijska), gaz ziemny, węgiel (Zagłębia Peczorskie, Jenisej i Lena), rudy żelaza (Ural, wyżyna Wałdaj), metale kolorowe (Ural i Syberia), diamenty, złoto oraz uran (Syberia Środkowa, Ałtaj).
Ludność
143.5 milionów
Struktura demograficzna
Rosja jest państwem wielonarodowościowym. Terytorium kraju zamieszkuje ponad 160 różnych grup etnicznych i narodów lokalnych.
Język urzędowy
Język rosyjski jest językiem urzędowym Federacji Rosyjskiej, ale w całym kraju występuje też ponad 140 innych języków i dialektów. Ponad 81% całkowitej liczby ludności Rosji posługuje się wyłącznie językiem rosyjskim. Większość osób mówiących w języku mniejszości są również dwujęzycznymi użytkownikami języka rosyjskiego.
Czas miejscowy
W Rosji jest dziewięć stref czasowych, bieżący czas miejscowy w zakresie od UTC+03:00 do UTC+12:00. UTC+05:00 nie jest stosowany.
Religie
Rosyjskie prawosławie, islam, judaizm, katolicyzm, protestantyzm, buddyzm i inne.
Waluta
Kod waluty rubla - RUB. Symbol waluty - rub. Rubel dzieli się na kopiejki; 1 rubel = 100 kopiejek.
Dynamika kursu walut
Oficjalne kursy walut zagranicznych w stosunku do rubla są ustalane codziennie postanowieniem Centralnego Banku Rosji.
Stolica
Moskwa. Liczba ludności Moskwy według danych "Rosstatu" stanowi 12 377 205 osób. (2017).
Inne znaczące miasta
Sankt Petersburg, Nowosybirsk, Niżny Nowogród, Twer.
System miar i wag
W Rosji jest przyjęty ogólnoświatowy system metryczny. Głównymi jednostkami pomiaru długości jest metr, objętości - metr sześcienny, ciężkości - kilogram, powierzchni - metr kwadratowy.
Podział administracyjny

Rosja jest federacją, która zdobyła niepodległość (po rozpadzie ZSRR) 24 sierpnia 1991 roku oraz przyjęła nową konstytucję 12 grudnia 1993 roku.

Federacja jest podzielona na osiem okręgów federalnych (stworzonych 13 maja 2000 roku) złożonych z subiektów Federacji. Subiektami Federacji są: 21 republika, 7 krajów, 48 obwodów, 2 miasta o znaczeniu federalnym (Moskwa i Petersburg), jeden obwód autonomiczna oraz 6 okręgów autonomicznych.

Święto narodowe

12 czerwca
Dzień Rosji jest świętem narodowym Federacji Rosyjskiej. Jest obchodzone każdy rok od 1992 roku.

Inne święta państwowe

Zgodnie z ustawą od 1 stycznia /Nowy rok/ do 5 stycznia są ferie noworoczne. W skład ferii noworocznych formalnie zostały włączone dni 6 oraz 8 stycznia wraz z Bożym Narodzeniem 7 stycznia. Zgodnie z ustawą te dni są dniami wolnymi od pracy.

Boże Narodzenie jest obchodzone w Rosji 25 grudnia przez różne Kościół rzymsko-katolicki oraz różne kościoły protestanckie, ale nie jest świętem państwowym.

23 lutego — Dzień obrońcy Ojczyzny, 8 kwietnia — Międzynarodowy dzień kobiet, 1 maja — Dzień Pracy, 9 maja — Dzień Zwycięstwa, 4 listopada — Dzień jedności narodowej, 22 sierpnia — Dzień flagi narodowej, ale nie jest to dzień wolny od pracy.

Członkostwo międzynarodowe

Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i ma prawo weta. Jest też aktywnym członkiem wielu organizacji systemu ONZ, między innymi Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Rady Bezpieczeństwa; ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa; Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju; ONZ do spraw Oświaty, Nauki i Kultury; Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców; ONZ do spraw Rozwoju Przemysłowego; Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Rosja bierze udział w niektórych najważniejszych misjach pokojowych ONZ. Występuje w licznych organizacjach międzynarodowych, między innymi w Światowej Organizacji Handlu.

Komunikacja

Usługi telekomunikacyjne — kod telefoniczny Rosji +7.

Usługi internetowe — według statystyk ponad 14 milionów osób w Rosji ma dostęp do internetu, co stanowi około 10% wszystkich mieszkańców. Około 30% z nich mieszka w Moskwie, inne 20% w Petersburgu. Bezpośredni dostęp do internetu jest zapewniony w kawiarniach za pomocą połączenia bezprzewodowego albo telefonów komórkowych, albo poprzez linię telefoniczną w hotelach i mieszkaniach.

Usługi pocztowe — usługi pocztowe w Rosji są stosunkowo tanie i odpowiednio niezawodne.

Handel zagraniczny
 • Towary eksportowe
  Ropa naftowa i produkty naftowe, gaz ziemny, metale, drewno i wyroby z drewna, substancje chemiczne, a także wielkie spektrum wyrobów produkcji cywilnej i wojskowej
 • Główni partnerzy w eksporcie
  Holandia, Niemcy, Chiny, Włochy, Ukraina, Turcja, Białoruś, Japonia
 • Towary importowe
  Dobra konsumpcyjne, sprzęt, środki transportu, preparaty farmaceutyczne, tworzywa sztuczne, półfabrykaty z metali, mięso, owoce i orzechy, przyrządy optyczne i medyczne, żelazo, stal
 • Główni partnerzy importowi
  Chiny, Niemcy, Ukraina, Białoruś, Włochy, USA

Polityka handlowa Rosji

W dziedzinie pozataryfowych narzędzi regulacji istotną rolę odgrywają środki kompensacyjne oraz antydumpingowe. Te środki są skierowane na zapobieganie nieuczciwej konkurencji (dumpingu i specyficznych subsydiów). Oprócz tego specjalne środki zapobiegawcze są stosowane w celu złagodzenia negatywnych skutków skoków importu. Zgodnie z ustawodawstwem federalnym specjalne środki zapobiegawcze mogą być zastosowane w przypadku udowodnionego importu poszczególnych rodzajów towaru do Federacji Rosyjskiej w takich ilościach i warunkach, które stwarzają istotny niekorzystny wpływ na konkretny przemysł rosyjski albo stwarzają ryzyko wystąpienia takiego wpływu.

Specjalne środki zapobiegawcze powinny być stosowane w sposób niedyskryminujący bez względu na to z jakiego kraju pochodzi towar. W odróżnieniu do specjalnych środków zapobiegawczych środki kompensacyjne oraz antydumpingowe powinny być stosowane selektywnie - w celu ochrony przed importem towarów z państw, z których eksporterzy krajowi dostarczają towar na obszar celny Federacji Rosyjskiej przy użyciu cen dumpingowych albo z udzieleniem subsydiów w procesie produkcji, eksportu albo dostawy towaru.

Kwoty

Aktualnie zastosowanie tego specyficznego narzędzia w Rosji ma przeważnie charakter polityczny: kwoty importowe są ustanowione dla wołowiny, wieprzowiny, drobiu, białego cukru oraz cukru surowego. Efektywność samego narzędzia i jego praktycznego zastosowania (przetargów itd.) jest dość wątpliwa, co nie tylko potwierdza fakt, że w Rosji występuje lobbing w przemyśle, czyli negatywne ale praktycznie nieuniknione zjawisko.

Embargo handlowe

Zakaz importu artykułów spożywczych jest narzędziem często stosowanym przez Rosję. Zazwyczaj drobne nieprawidłowości ze strony dostawców stanowią pretekst dla Rosji do wprowadzenia embarga. W wielu przypadkach głównym celem embargo jest ochrona rynku wewnętrznego przed infekcjami (na przykład zakaz importu drobiu z Polski i Wielkiej Brytanii jest związany z zagrożeniem epidemii ptasiej grypy, wieprzowiny z Meksyku i niektórych stanów USA w związku z grypą świńską, albo drobiu i wieprzowiny z Niemiec po tym, jak zostały w nich znalezione dioksyny). Niemniej jednak, często nieproporcjonalny i wybiórczy charakter tych zakazów udowadnia, że są one też stosowane jako narzędzie polityki międzynarodowej Rosji.

Sankcje ekonomiczne UE

UE wprowadziła ograniczenia w stosunku do Federacji Rosyjskiej w odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu oraz umyślną destabilizację sąsiedniego suwerennego państwa. Sankcje ekonomiczne są środkami polegającymi na ograniczeniu wymiany z Rosją w konkretnych sektorach gospodarczych.

W lipcu i sierpniu 2014 roku UE wprowadziła sankcje ekonomiczne związane z ograniczeniem wymiany z Rosją w konkretnych sektorach gospodarczych. W marcu 2015 roku liderzy państw członkowskich UE podjęli decyzję połączyć istniejący system sankcji z pełnym wdrożeniem Protokołu Mińskiego, które było przewidziane do końca grudnia 2015 roku. W związku z tą decyzją 22 czerwca 2015 roku Rada przedłużyła czas obowiązywania sankcji na 6 miesięcy, czyli do 31 stycznia 2016 roku. W związku z tym, że Protokół Miński nie mógł zostać zrealizowany w całości do 31 grudnia, Rada UE przedłużyła czas obowiązywania sankcji do 31 lipca 2016 roku.

Te ograniczenia obejmują:

 • ograniczenie dostępu do pierwotnego i wtórnego rynków kapitałowych UE dla pięciu dużych rosyjskich instytucji finansowych kontrolowanych przez państwo oraz ich filii ustanowionych poza granicami UE, a także dla trzech rosyjskich przedsiębiorstw obronnych;
 • wprowadzenie zakazu eksportowego i importowego na handel bronią;
 • zakaz eksportu towarów podwójnego zastosowania dla wykorzystania w celach wojskowych albo dla wojskowych użytkowników końcowych w Rosji;
 • ograniczenie dostępu Rosji do określonych informacji i usług niejawnych, które mogą być wykorzystane do poszukiwania i wydobycia ropy naftowej.

Środki ograniczenia współpracy gospodarczej

Środki ograniczenia współpracy gospodarczej zostały wprowadzone przez liderów UE w lipcu roku:

 • Europejskiemu Banku Inwestycyjnemu zostało zlecone wstrzymanie podpisywania nowych porozumień w sprawie operacji finansowych w Federacji Rosyjskiej;
 • Państwa członkowskie UE postanowiły koordynować swoje stanowiska w Radzie Dyrektorów EBOR również w celu wstrzymania finansowania nowych operacji;
 • Realizacja dwustronnych i regionalnych programów współpracy pomiędzy UE i Rosją została przeanalizowana, współpraca przy niektórych programach została zatrzymana.

Klimat biznesowy

Państwowe zarządzanie działalnością handlową w Federacji Rosyjskiej oraz rodzaje subiektów przedsiębiorczości

W roku 2014 do ustawodawstwa zostały wprowadzone niektóre większe zmiany dotyczące firm o systemie korporacyjnym, klasyfikacji osób prawnych i inne.

W zależności od rodzaju działalności firm zagranicznych, możemy wyodrębnić następujące główne formy ich obecności w Rosji:

 • Filie i oddziały
 • Osoby prawne
 • Porozumienia w sprawie wspólnej działalności, znane również jako spółki cywilne

Filie i oddziały

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Federacji Rosyjskiej filie i oddziały stanowią odrębny podrozdział zagranicznej osoby prawnej, które znajdują się poza miejscem jego działalności. Filie i oddziały nabywają uprawnień do własności należących ich osobie prawnej oraz funkcjonują na zasadach przyjętych przez tę osobę prawną.

Główną cechą, która różni oddział od filii jest charakter działalności, którą wykonuje. Oddział reprezentuje interesy osoby prawnej i zazwyczaj prowadzi działalność o charakterze niekomercyjnym, jak na przykład marketing albo zgromadzenie informacji. Filia natomiast może wykonywać wszystkie albo część funkcji osoby prawnej, włącznie (ale nie tylko) z funkcjami oddziału. Niektóre oddziały prowadzą jednak działalność komercyjną a ich działalność nigdy nie podlegała wątpliwości ze strony rządu, pod warunkiem, że należycie prowadzili administrację podatkową.

W związku z ostatnimi zmianami oddziały mogą zatrudniać specjalistów z wysokimi kwalifikacjami. Jest to prawo, które wcześniej posiadały wyłączne filie.

Uważa się, że dzięki wielkiej ilości uprawnień filie prowadzą opodatkowaną działalność handlową, i dlatego płacą podatek od dochodu. Z powodu ograniczonego obszaru działalności, którą prowadzą oddziały, zazwyczaj nie podlegają one obowiązku płacenia podatku dochodowego. Niektóre oddziały w rzeczywistości jednak prowadzą działalność komercyjną, jak na przykład prowadzenie negocjacji i podpisywanie kontraktów. W takich przypadkach takie biuro podlega obowiązku płacenia podatku dochodowego tak samo, jak filia.

Zgodnie z ustawą filie i oddziały powinny być akredytowane przez odpowiednią organizację rządową, przeważnie przez Federalną Służbę Podatkową, która się może różnić w zależności od charakteru działalności głównego biura. Na przykład, akredytacja oddziałów banków zagranicznych jest realizowana przez Bank Rosji. Niezależnie od tego, jaki organ państwowy udziela akredytacji, filie i oddziały muszą być wpisane do Państwowego Rejestru Akredytowanych Filii i Oddziałów Zagranicznych Osób Prawnych, prowadzenie którego należy do funkcji Federalnej Służby Podatkowej.

Procedura udzielenia akredytacji dla obydwu filii i oddziałów obejmuje następujące etapy:

 • Akredytacja filii/oddziału oraz wpisanie informacji o filii albo oddziale do Państwowego Rejestru Akredytowanych Filii i Oddziałów Zagranicznych Osób Prawnych
 • Wyrobienie pieczęci
 • Wpisanie do rejestru inspekcji podatkowej (niezależnie od tego, czy działalność jest opodatkowana, czy nie)
 • Wpisanie do rejestru Państwowego Komitetu Statystyki i Funduszy Socjalnych (Fundusz Emerytalny Federacji Rosyjskiej oraz Fundusz Ubezpieczenia Socjalnego Federacji Rosyjskiej)

Procedura zazwyczaj zajmuje od czterech do sześciu tygodni od dnia złożenia dokumentów w organach państwowych.

Osoby prawne

Istotne zmiany sprawowania działalności instytucji ekonomicznych w Rosji weszły w życie 1 września 2014 roku. Zgodnie ze zmianami, wszystkie osoby prawne od tego czasu są podzielone na korporacyjne (korporacje) oraz unitarne, w zależności od tego, czy ich założyciele mają prawo do udziału (członkostwa) w nich i do formowania organu wykonawczego.

Dwoma najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami osoby prawnej zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem korporacyjnym są spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Są regulowane przez Kodeks Cywilny Federacji Rosyjskiej, a także ustawę o spółkach akcyjnych oraz ustawę o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawo do wydawania akcji posiadają tylko spółki akcyjne. W ten sposób podlegają one rosyjskiemu prawu dotyczącemu papierów wartościowych.

Akcjonariusze spółek akcyjnych oraz wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie są odpowiedzialne za obowiązki spółek i ponoszą ryzyko strat tylko w granicach wartości wniesionych przez nich wkładów (czyli mają ograniczoną odpowiedzialność).

Firma rosyjska nie może w 100% należeć drugiej osobie prawnej (do czego by nie została włączona), która w całości jest własnością innego akcjonariusza. Innymi słowy, firma holdingowa, która jest właścicielem firmy rosyjskiej w 100% powinna mieć więcej niż jednego akcjonariusza albo wspólnika.

Spółka akcyjna

Zgodnie z ostatnimi zmianami spółki akcyjne dzielą się na publiczne i niepubliczne (do 01.09.2014 Kodeks Cywilny Federacji Rosyjskiej zastosowywał klasyfikację na otwarte i zamknięte spółki akcyjne). Publiczna spółka akcyjna jest osobą prawną, której akcje i papiery wartościowe konwertujące się w akcje są przedstawione publicznie (drogą otwartego zapisu) albo znajdują się w obrocie publicznym na warunkach ustanowionych przez ustawę o papierach wartościowych.

Przepisy dotyczące spółek publicznych znajdują zastosowanie również w przypadku spółek akcyjnych, które nie odpowiadają wymaganiom spółek publicznych, ale ich regulamin i nazwa handlowa obejmuje informację o tym, że spółka ma charakter publiczny.

Publiczne spółki akcyjne

Główne cechy publicznej spółki akcyjnej:

 • Spółka jest uprawniona do wykonania zapisu publicznego wydawanych akcji oraz oferowania ich nieograniczonemu gronu akcjonariuszy.
 • Minimalna wartość kapitału zakładowego dla spółki akcyjnej to 100 000 rubli
 • W publicznej spółce akcyjnej tworzy się kolegialny organ zarządczy, liczba członków którego nie może wynosić mniej niż pięć osób
 • Obowiązki dotyczące prowadzenia rejestru akcjonariuszy publicznej spółki akcyjnej oraz wykonania funkcji komisji rachunkowej są realizowane przez niezależną organizację, która posiada przewidzianą prawem licencję
 • W publicznej spółce akcyjnej nie może być ograniczona liczba akcji, które przynależą jednemu akcjonariuszowi, ich łączna wartość nominalna oraz maksymalna liczba głosów udzielonych jednemu akcjonariuszowi
 • Nikt nie jest uprawniony do pierwszeństwa zakupu akcji publicznej spółki akcyjnej, które są przeznaczone do sprzedaży akcjonariuszom wyjściowym (z wyjątkiem dodatkowo wdanych akcji albo innych papierów wartościowych zmieniających się w akcje)
 • Statut publicznej spółki akcyjnej nie może załączyć do wyłącznych kompetencji zgromadzenia ogólnego akcjonariuszy podejmowanie decyzji w kwestiach, które jej nie dotyczą zgodnie z Kodeksem Cywilnym Federacji Rosyjskiej oraz ustawą o spółkach akcyjnych.

Istniejące spółki akcyjne, które odpowiadają wymogom spółek publicznych, są uznawane za spółki publiczne niezależnie od tego, czy ich nazwa wskazuje na posiadanie tego statusu.

Niepubliczna spółka akcyjna

Główne cechy niepublicznej spółki akcyjnej:

 • Akcje i papiery wartościowe niepublicznej spółki akcyjnej są rozdzielane tylko wśród założycieli albo wcześniej określonego grona osób (nie występuje zapis otwarty)
 • Spółka nie ma obowiązku zwoływania Rady Zarządu
 • Liczba akcji przynależących jednemu akcjonariuszowi, ich łączna wartość nominalna, oraz maksymalna liczba głosów oddanych jednemu akcjonariuszowi są ograniczone prawem
 • Statut niepublicznej spółki akcyjnej może załączyć do wyłącznych kompetencji zgromadzenia ogólnego akcjonariuszy podejmowanie decyzji w kwestiach, które jej nie dotyczą zgodnie z Kodeksem Cywilnym Federacji Rosyjskiej oraz ustawą o spółkach akcyjnych.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej elastycznym rodzajem firmy z najmniej obciążonymi prawem obowiązkami.

Ten rodzaj spółek staje się główną opcją dla oddziałów firm, które są całkowitą własnością głównego oddziału firmy, włącznie z tymi, które są własnością zagranicznych inwestorów.

Częściowy udział właścicieli określa się przez ich wkład do kapitału zakładowego spółki. Kapitał spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podzielony na części (w ten sposób technicznie nie są to akcje wychodzące poza ramy rosyjskiego prawa dotyczącego papierów wartościowych).

Główne cechy Sp. z o.o.:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma prawa do wydawania akcji
 • Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszą wkład do kapitału zakładowego, chociaż finansowanie jest równie możliwe w postaci wkładów do własności firmy.
 • Minimalna wartość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie mniej niż 10 000 rubli
 • Wspólnicy spółki korzystają z prawa pierwszeństwa przy zakupie części oferowanej na sprzedaż uczestnikom wychodzącym.
 • Ilość wspólników od jednego do pięćdziesięciu
 • Decydującym dokumentem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyłącznie Statut Spółki
 • Wspólnik Sp. z o.o. ma prawo opuścić spółkę w każdej chwili niezależnie od decyzji innych wspólników spółki:
 • Wspólnik składa wniosek o wyjściu ze spółki, jeżeli jest to przewidziane w regulaminie spółki
 • Wspólnik składa wniosek do spółki o uzyskaniu jej części w przypadkach przewidzianych prawem

Procedura rejestracji osób prawnych obejmuje:

 • Rejestracja państwowa i podatkowa
 • Wyrobienie pieczęci
 • Zapis do ewidencji Komitetu Państwowego do statystyki
 • Wpisanie do rejestru funduszy socjalnych

W związku z biurokratycznym charakterem rejestracji, procedura zajmuje zazwyczaj od trzech do czterech tygodni od dnia złożenia dokumentów w organach państwowych. Oprócz tego spółki akcyjne mają obowiązek rejestracji wydania akcji w Głównej Siedzibie Banku Rosji, co wydłuża czas potrzebny na rejestracje do dwóch miesięcy.

Spółka cywilna albo Umowa o wspólnym prowadzeniu działalności

Zagraniczne firmy mają prawo założyć spółkę cywilną razem z miejscowym partnerem. Według umowy spółki cywilnej (umowy o wspólnym prowadzeniu działalności) dwie albo więcej osób (partnerów) zobowiązują się połączyć swoje wkłady w celu prowadzenia wspólnej działalności bez tworzenia osoby prawnej. Prowadzenie wspólnych spraw zazwyczaj przydziela się jednemu albo kilku partnerom, którzy są odpowiedzialni za księgowość i obowiązkową rozrachunkowość przewidzianą prawem

Opodatkowanie

W ciągu kilku ostatnich lat rosyjskie prawo podatkowe obfituje w zmiany. Wiele z tych zmian weszło w życie 1 stycznia 2015 roku. Kluczowe zmiany skupiają się na opodatkowaniu kontrolowanych firm zagranicznych w celu stworzenia efektywnego mechanizmu, który pozwali uchronić rosyjski biznes przed niepoprawnym zastosowaniem nisko opodatkowanych jurysdykcji i otrzymaniem nieuzasadnionych ulg podatkowych.

Zgodnie z tendencją ogólnego zwiększenia presji fiskalnej, nowy podatek - opłata handlowa - został wprowadzony na poziomie lokalnym. Regionalne organy państwowe mogą teraz podejmować decyzję w sprawie wprowadzenia nowego podatku na poziomie lokalnym. Na przykład w mieście o znaczeniu federalnym Moskwie już został on wprowadzony.

Od 1 stycznia 2015 roku został zatwierdzony nowy format deklaracji o podatku VAT oraz nowy obowiązek składania deklaracji podatkowych o podatku VAT w formie elektronicznej. Te zmiany wywarły dodatkową presję administracyjną na płatnika podatków.

Zostały wprowadzone zmiany dotyczące zasad opodatkowania dochodu, w celu koordynacji przepisów dotyczących rachunkowości podatkowej z wymaganiami ustaw o rachunkowości księgowej.

Podatek dochodowy

Płatnikami podatku dochodowego są zarówno organizacje rosyjskie, jak i zagraniczne, które prowadzą działalność w Rosji poprzez pracę stałych oddziałów, albo otrzymujące dochód ze źródeł Federacji Rosyjskiej. Od 1 stycznia 2015 roku za rezydentów podatkowych Rosji uznaje się również organizacje zagraniczne, miejscem faktycznego zarządzania których jest Federacja Rosyjska, zgodnie z kryteriami określonymi w Kodeksie Podatkowym Federacji Rosyjskiej (dla uzyskania bardziej dokładnych informacji zapoznaj się z rozdziałem "Opodatkowanie organizacji zagranicznych").

W Rosji osoba fizyczna powinna być zarejestrowana w Służbie Inspekcji Podatkowej, odpowiedniej do miejsca zarejestrowanego adresu firmy, a także w instytucjach, które odpowiadają miejscu wszystkich filii i pododdziałów firmy.

Firma jest odpowiedzialna za zapłacenie podatku dochodowego w stosunku do każdego z tych miejsc. Do uzyskania bardziej dokładnych informacji na temat opodatkowania zagranicznych osób fizycznych, zapoznaj się z rozdziałami "Opodatkowanie organizacji zagranicznych" i "Opodatkowanie organizacji zagranicznych, które otrzymują dochód ze źródeł Federacji Rosyjskiej", oraz rozdziałem "Ulgi podatkowe" w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi zniżenia podatku dochodowego i ulg.

Opodatkowanie

Maksymalna kwota podatku dochodowego stanowi 20%, z których:

 • 2% należy zapłacić do budżetu federalnego
 • 18% należy zapłacić do budżetu miejscowego

Regionalne organy państwowe są uprawnione do zmniejszenia swojej części podatku dochodowego do 4,5%. Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale Ulgi podatkowe.

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania jest określana jako łączna suma dochodu uzyskanego płatnikiem podatku, po odliczeniu wydatków związanych z ich uzyskaniem oraz innych dopuszczalnych odliczeń.

Podstawowa stawka podatku dochodowego to 20%. Jest to jedną z najniższych wśród największych gospodarek.

Podatkowe i inne bodźce stają się co raz bardziej rozpowszechnione. Wiele z nij jest skierowanych na rozwój innowacji i modernizacji przemysłu.

Opodatkowanie udziału zagranicznego

Zagraniczna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w Rosji poprzez "osobny pododdział" (termin który obejmuje oddziały, filie, działki budowlane i inne miejsca działalności) przez ponad 30 dni w ciągu roku kalendarzowego, powinna zarejestrować się w instytucjach podatkowych Federacji Rosyjskiej w ciągu 30 dniu od dnia rozpoczęcia tej działalności. Rejestracja jest obowiązkowa bez względu na to, czy dana działalność podlega opodatkowaniu, czy nie. Jeżeli zagraniczna osoba prawna prowadzi działalność w więcej niż jednym miejscu, powinna się zarejestrować osobno w każdym z miejsc, w których występuje. Każdy projekt nieruchomości i działka budowlana również muszą być zarejestrowane osobno.

Chociaż opodatkowanie osobnego pododdziału zagranicznej osoby prawnej jest analogiczne, jak opodatkowanie rosyjskiej osoby prawnej, istnieje cała lista różnic, które mogą sprawić, że prowadzenie biznesu w Rosji będzie atrakcyjne.

Ogólnie, zagraniczne osoby prawne podlegają opodatkowaniu w Rosji w następujących przypadkach:

 • Jeżeli są uznawane za podatkowych rezydentów Federacji Rosyjskiej na podstawie określonych kryteriów
 • Jeżeli ich działalność tworzy stałe przedstawicielstwo w Rosji
 • Jeżeli otrzymują dochód ze źródła w Rosji, niezwiązanego z działalnością stałego przedstawicielstwa, ale podlegającego podatku dochodowemu u źródła, jak zostało opisane w rozdziale Opodatkowanie organizacji zagranicznych, otrzymujących dochód w Federacji Rosyjskiej.

Organizacja uznawana za podatkowego rezydenta Federacji Rosyjskiej

Od 1 stycznia 2015 roku za rezydentów podatkowych Federacji Rosyjskiej są uznawane organizacje, które spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • Większość posiedzeń Rady Zarządu odbywa się na terytorium Rosji;
 • Organ wykonawczy organizacji regularnie wykonuje swoją działalność w stosunku do tej organizacji w Federacji Rosyjskiej;
 • Osoby obejmujące główne (kierownicze) stanowiska w organizacji (osoby upoważnione do planowania i kontrolowania działalności, zarządzania działalnością spółki i są za to odpowiedzialne) przeważnie zarządzają tą organizacją zagraniczną w Federacji Rosyjskiej;

Jeżeli organizacja nie spełnia ani jedno z kryteriów 1-2 powyżej, albo spełnia tylko jedno z nich, zagraniczna organizacja może być uznana za rezydenta podatkowego Federacji Rosyjskiej na podstawie jednego z przedstawionych poniżej faktów:

 • Prowadzenie rachunkowości księgowej i administracyjnej jest realizowane w Federacji Rosyjskiej;
 • Agenda organizacji jest realizowana w Federacji Rosyjskiej;
 • Operacyjne zarządzanie personelem organizacji jest realizowane w Federacji Rosyjskiej;

Rynek pracy

Życie ekonomiczne w Rosji odbywa się w dwóch konkurujących ze sobą centrach: w Moskwie, z liczbą mieszkańców 10,4 mln (nieoficjalnie 16 mln) i Petersburgu z liczbą mieszkańców 4,6 (nieoficjalnie 605 mln). Około 80% ludności Rosji zamieszkuje część europejską. Liczba ekonomicznie aktywnej ludności w Rosji wynosi 75,5 mln osób, w czym 49% kobiet. Poziom bezrobocia osiąga 6,8% (2012).

Największym pracodawcą rosyjskim jest prywatny sektor rodzinny (część zdolnych do pracy ludzi, którzy w nim pracują wynosi 57%). Drugie miejsce zajmuje sektor państwowy (do 32%). W rezultacie tych dwóch pracodawców zatrudnia 90% ekonomicznie aktywnych mieszkańców Rosji.

Na najwyższym poziomie zarządzania i stanowiskach kierowniczych w administracji centralnej i w regionach jest zdecydowanie niższy procent kobiet, jedynie 39%. To samo dotyczy liczby specjalistów i kierowników ze specjalnością inżynieryjno-techniczną. Sytuacja w innych sektorach (włącznie z edukacją i ochroną zdrowia) na poziomie zarządzania i wykwalifikowanych specjalistów zasadniczo się różni. Kobiety dominują w wielu spółkach na poziomie specjalistów z wysokimi kwalifikacjami i managerów w linii środkowej. Na przykład w sieciach detalicznych kobiety dominują. Pracują zarówno na stanowiskach sprzedawców, jak i managerów poszczególnych grup towarów.

Cechą charakterystyczną rosyjskiego prawa pracy jest dokument, który jest nazywany książeczką pracy. Ten dokument jest certyfikowany i zawiera informacje o wszystkich poprzednich i aktualnych stanowiskach pracy, wynagrodzeniu i okresach zatrudnienia pracownika. Książeczka pracy jest głównym dokumentem dotyczącym pracy i doświadczenia zawodowego pracownika. Żeby pracować w Rosji obcokrajowiec powinien posiadać wizę roboczą, otrzymać pozwolenie na pracę i wpisać się do rejestru migracyjnego w organach Federalnej Służby Migracyjnej Rosji. Jest oczywiste, że kraj ma ogromny potencjał.

Na współczesnym rynku pracy brakuje specjalistów w dziedzinach finansów, marketingu, handlu i technologii informacyjnych. Duże sieci sklepów, operatorzy sieci komórkowych, producenci oprogramowania i liczne firmy międzynarodowe działające w innych gałęziach gospodarki potrzebują specjalistów. Szczególnie ciężko się przebić w dziedzinie zasobów energetycznych. Firmy naftowe i gazowe są tradycyjnym obszarem wielkich, rządzonych przez państwo firm z licznym personelem.

Niewątpliwie Moskwa stała się jednym z największych centrów finansowych, w których duże korporacje biznesowe, banki i inwestorzy z całego świata chcą prowadzić biznes. To wszystko stwarza dla profesjonałów atrakcyjne możliwości wzrostu zawodowego. Nie mniej jednak konkurencja jest wielka. Atrakcyjność rynku i wysokie zarobki przyciągają specjalistów w Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych do Moskwy i nie tylko.

Wwiezienie i przechowywanie towarów

Zasady i normy wwozu towaru do Rosji

Deklarowanie towaru wykonuje się drogą udzielenia informacji organom celnym o towarach i procedurach celnych państwa pochodzenia tych towarów, jak również każdej innej informacji, która może być wymagana w celu rejestracji towaru w deklaracji celnej. Deklarowania towaru dokonuje zgłaszający albo pośrednik celny (agent), według uznania zgłaszającego. Spis danych, które należy wpisać do deklaracji celnej jest ograniczony jedynie do tych informacji, które są niezbędne do celów wyliczenia i zgromadzenia płatności celnych, tworzenia statystyki celnej i zastosowania ustawodawstwa celnego Federacji Rosyjskiej.

Procedury celne są długie i uciążliwe. Są realizowane przez odbiorcę, który jest firmą zarejestrowaną na terytorium Rosji. Wydanie towaru przez organy celne może się odbyć pod warunkiem, że zostały zapłacone wszystkie opłaty i podatek VAT. Niektóre towary można zadeklarować przed ich dostarczeniem na obszar celny Federacji Rosyjskiej. VAT / opłaty celne na poszczególne kategorie towarów powinny zostać zapłacone przed tym, jak organy celne pozwoliły, aby kontener albo naczepa przekroczyła granicę. Szczególnie dotyczy to takich wyrobów, jak perfumy i tytoń. Opłaty celne są płacone w rublach według aktualnego kursu. Zgodnie z przepisami celnymi, rejestracja celna towaru nie powinna zająć więcej niż 3 dni. Jeżeli organy celne Federacji Rosyjskiej odmówią przewozu towaru, ustawa przewiduje jego zwrot do domu.

Usługi logistyczne w Rosji

Rynek logistyki w Rosji charakteryzuje się brakiem konkurencji, przejrzystości i know-how. Wiele firm w tej dziedzinie ma wysokie ceny za świadczenie usług dotyczących magazynowania i transportu. Z innej strony udział outsourcingu logistycznego wzrasta, dlatego zwiększa się popyt na konkretne usługi oraz innowacyjne rozwiązania logistyczne. Rosyjscy dostawcy usług logistycznych nadal skupiają się na głównych klasycznych sposobach magazynowania i transportu.

Strefy / regiony wolnego handlu

Specjalne strefy ekonomiczne w Rosji

Podstawa prawna dla specjalnych stref ekonomicznych (SSE) ze zwiększonymi ulgami podatkowymi była wprowadzona przez rząd federalny. W ciągu 20 lat zostały stworzone trzy strefy, żeby stymulować przemysł, badania i projekty naukowe oraz turystykę. Możliwości finansowe różnią się w zależności od dziedziny. Wyroby zagraniczne (sprzęty, surowce, części i materiały budowlane), które są wwożone do SSE są zwolnione z opłat celnych, podatku oraz barier pozataryfowych. Wybory wyprodukowane w ramach Unii celnej (Rosja, Kazachstan i Białoruś) i importowane do SSE również są zwolnione z podatku od eksportu, wszystkich ograniczeń i wyjątków. Od 2017 roku inwestorzy SSE będą wwozić na terytorium obszaru celnego swój towar, wyprodukowany w SSE przy użyciu importowego surowca bez płacenia podatków i opłat, jeżeli ten towar odpowiada kryteriom wystarczającego przetwarzania.

Rodzaje specjalnych stref ekonomicznych

Przemysłowe SSE

Obszerne terytoria położone w wielkich regionach przemysłowych Rosji. Bliskość do źródła surowców dla produkcji, dostęp do gotowej infrastruktury i głównych arterii komunikacyjnych - są to tylko główne cechy stref przemysłowych (przemysłowo-produkcyjnych), które określają ich zalety. Umieszczenie produkcji na terytorium stref przemysłowych pozwala zwiększyć jej konkurencyjność na rynku rosyjskim przez zniżenie kosztów.

Innowacyjne SSE

Położenie innowacyjnych (technicznych) SSE w wielkich centrach naukowo-edukacyjnych, które mają bogate tradycje naukowe i uznawane szkoły badawcze, otwiera duże możliwości dla rozwoju biznesu innowacyjnego. Pakiet ulg celnych i preferencji podatkowych, dostęp do profesjonalnych zasobów ludzkich wraz z rosnącym popytem na nowe technologie i modernizację różnych gałęzi gospodarki rosyjskiej sprawiają, że innowacyjne SSE stają się atrakcyjne dla funduszy hedgingowych oraz deweloperów i producentów zaawansowanej produkcji technologicznej. Wygody dla rezydentów: dostęp do rynku innowacyjnych technologii informacyjnych, inkubatory dla początkującej działalności.

Turystyczno-rekreacyjne SSE

Zlokalizowane w najpiękniejszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów regionach Rosji turystyczne (turystyczno-rekreacyjne) SSE oferują korzystne warunki do organizacji biznesu turystycznego, sportowego, rekreacyjnego i innych.

Karnety ATA

Rosja jest członkiem Konwencji ATA, ale w rzeczywistości tylko stosunkowo mała liczba punktów celnych jest w stanie poradzić sobie z tym rodzajem dokumentacji (dokumentów celnych, które usprawniają odprawę celną konkretnych towarów albo próbek towarów przy wwozie tymczasowym). Termin tymczasowego wwozu towarów jest określany przez organ celny na podstawie wniosku osoby deklarującej, kierując się celem i okolicznościami tego wwozu, i nie może być dłuższy niż 2 (dwa) lata od dnia zgłoszenia towarów do tej procedury. Niektóre towary mogą zostać wwiezione na czas określony na terytorium Rosji przy całkowitym zwolnieniu z opłat celnych (kontenery, palety, próbki itd.), inne natomiast podlegają każdomiesięcznym opłatom w wysokości 3% od całkowitej sumy opłat celnych i związanych z nimi podatków. Te kwoty nie są zwrotne i mogą wymagać założenia depozytu gwarancyjnego.

Transport krajowy

Infrastruktura transportowa Rosji składa się z 87,157 km dróg kolejowych i 1,16 mln km dróg, z czego 41,000 km dróg o znaczeniu federalnym. Istnieje też rozbudowana sieć lotnisk krajowych i międzynarodowych, ponieważ w wielu przypadkach loty są jedynym sposobem efektywnego przemieszczania się po tak dużym terytorium.

Transport drogowy

Transport drogowy jest powszechnie wykorzystywany w Rosji do przewozu ładunków pomiędzy Europą i Azją, jak również na terytorium Rosji. Niestety, stan sieci drogowej w Rosji był zaniedbywany przez wiele lat. Aby osiągnąć standardy zachodnioeuropejskie niezbędne są ogromne inwestycje w infrastrukturę drogową.

Transport morski

W związku z tym, że rosyjskie porty są ogólnie dość konkurencyjne na poziomie międzynarodowym, ale liczne statki rosyjskie mają większą długość niż jest dopuszczalne przez standardy międzynarodowe, ładunek jest często przewożony do Rosji na statkach zagranicznych do zagranicznych portów, a stamtąd transportowany lądem do punktu docelowego. Na przykład fińskie porty często otrzymują ładunek przeznaczony na dostawę do Petersburgu, wtedy gdy porty w krajach bałtyckich (Łotwie, Litwie i Estonii) przyjmują ładunek przeznaczony na dostawę do Moskwy.

Jednym z problemów Rosji jest to, że większość jej portów znajduje się na północy. Niezbędne interwencje lodołamaczy w okresie zimowym powodują znaczący wzrost opłat portowych. Oprócz tego większość portów nie jest w stanie opracowywać cięższych ładunków, które są przewożone na statkach.

Transport kolejowy

Sieć kolejowa Rosji zabezpiecza głównie przewóz ładunku luzem, jak na przykład węgla i ropy naftowej. Nie jest jednak odpowiednim środkiem transportu artykułów spożywczych.

Transport lotniczy

Transport lotniczy może być odpowiednią opcją dla stosunkowo niedużych i pilnych partii towaru. Trzy lotniska w Moskwie: Domodiedowo, Szeremietiewo i Wnukowo, a także lotnisko Pułkowo w Petersburgu są najbardziej obciążonymi lotniskami w Rosji.

Wyjazdy służbowe

Zasady wjazdu

Wjazd obcokrajowców do Rosji jest dopuszczalny pod warunkiem posiadania przez niego wizy. Wiza jest wydawana na podstawie zaproszenia, przedstawionego w ambasadzie rosyjskiej albo konsulacie na terytorium kraju zamieszkania. Otrzymanie wizy na granicy jest niemożliwe.

W ciągu 7 dniu od dnia przyjazdu w miejsce pobytu obcokrajowca w Rosji, jego wiza musi być zarejestrowana w miejscowym urzędzie przez osobę albo firmę, która wystawiła zaproszenie. Jeżeli zatrzymali się Państwo w hotelu, to rejestracji dokona administracja hotelu, jeżeli gdzie indziej, to zajmie się tym właściciel domu albo mieszkania. Brak rejestracji w odpowiednim urzędzie (termin rejestracji do 7 dni) może być przyczyną mandatu w wysokości do 50 dolarów albo deportacji i zakazu ponownego wjazdu do Rosji.

Przy wjeździe do Rosji władze rosyjskie sprawdzają paszporty i wizy. Paszport powinien być ważny a termin ważności przeważnie nie może być krótszy niż sześć miesięcy od dnia wygaśnięcia ważności wizy. Stempel o wjeździe zostanie odciśnięty w paszporcie oraz na "karcie migracyjnej" (karty wjazdu / wyjazdu). Po odciśnięciu stempla o wjeździe, celnicy zatrzymują górną część formularza (odrywaną). Tę "kartę migracyjną" należy zawsze mieć przy sobie pod czas pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Pokazanie wizy jest potrzebne przy wjeździe do Rosji, ale również przy wyjeździe. Oprócz tego polecamy mieć przy sobie kopie paszportu i wizy do Rosji, kopię albo oryginał zaproszenia / talonu / innych wiz, jak również "kartę migracyjną".

Jeżeli chcesz pracować w Rosji, musisz otrzymać pozwolenie na pracę, które jest wydawane przez upoważnione organy. Aby móc zameldować się na stałe obcokrajowiec powinien mieszkać w Rosji przez co najmniej rok na podstawie pobytu tymczasowego. W celu sprawdzenia szczegółowych warunków wjazdu do Rosji zgodnie z prawem, polecamy zapoznać się z oficjalnymi danymi udostępnionymi przez władze rosyjskie, na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

Etykieta biznesowa

Informacje ogólne

Wykorzystywanie wizytówek jest przeważnie zjawiskiem dość powszechnym i często niezbędnym, ponieważ karty telefoniczne nie są tak bardzo popularne w wielu regionach Rosji. Jedna strona wizytówki powinna być w języku angielskim, druga zaś w języku rosyjskim (wykorzystuje się cyrylica). Zaletą jest zastosowanie przy imieniu i stanowisku tytułu naukowego. Podając wizytówkę należy obrócić ją stroną rosyjską do odbiorcy.

W biznes kulturze Rosji istnieje wielki szacunek do hierarchii, chociaż aktualnie państwo nie dominuje nad biznesem w takim wielkim stopniu, jak to miało miejsce wcześniej.

Warto skontaktować się z adwokatem, specjalistą w dziedzinie prawa rosyjskiego. Zapoznanie Twojego partnera z personelem jest uważane za jeden z warunków udanego biznesu w tym kraju. W warunkach współczesnego biznesu zaletą jest przedstawienie siebie, jako osoby realistycznej, uczciwej i zaufanej. Rosjanie mają wielkie zaufanie do profesjonalnych umiejętności i doświadczenia przedstawicieli krajów zachodnich. Dlatego, warto być przygotowanym do szczególnych oczekiwań z ich strony.

Zazwyczaj Rosjanie postrzegają kompromis jako przejaw słabości. Często kontynuują negocjacje tylko z powodu niechęci do poddania się, dopóki druga strona nie pójdzie na wystarczające ustępstwa. Pokazują przy tym niezwykła stanowczość. Oprócz tego, w niektórych przypadkach Rosjanie próbują zmusić swojego oponenta do utraty samokontroli, wychodząc z pomieszczenia w którym są prowadzone negocjacje, zagrażając negocjacjom i za pomocą innych podobnych incydentów. Można się też spotkać z pewnymi taktycznymi opóźnieniami, emocjonalnymi wyjściami, groźbami i różnymi innymi strategiami przekonywania, którym należy przeciwdziałać. Zamiast tego, żeby kopiować zachowanie strony rosyjskiej, należy nalegać na tym, że negocjacje powinny być zorientowane na uzyskanie obustronnych zysków i korzyści.

Wszystkie dokumenty pisemne są niezwykle ważne. Czasem rosyjscy biznesmeni mogą prosić o podpisanie protokołu, w którym są opisane wszystkie kwestie omawiane podczas spotkania. Na końcu spotkania protokół zostanie przeczytany, zatwierdzony i podpisany przez każdego z uczestników.

Podejmowanie decyzji w Rosji może być bardzo długie. Kontrakty powinny być dokładne, krótkie i sporządzone zarówno w języku angielskim, jak i rosyjskim. Dla Rosjan są charakterystyczne próby nanoszenia dodatkowych zmian.

Zaproszenie do stołu i prowadzenie obiadów biznesowych

Śniadanie biznesowe nie jest częścią biznes kultury w Rosji. Do wstępnych rozmów najlepsze są kolacje albo kolacje biznesowe. Miejsca środkowe przy stole są zarezerwowane dla osób, które obejmują najwyższe pozycje w firmie i podczas negocjacji. Zostaniecie zaproszeni do zajęcia miejsc po stronie przeciwnej stołu, naprzeciwko partnerów rosyjskich. W niektórych niezbyt wyszukanych restauracjach, może być zaproponowane dzielenie stołu z innymi gośćmi, jeżeli jest tylko jedna, dwie albo trzy osoby. Nie należy zaczynać posiłek dopóki jedzenie nie zostało przyniesione dla wszystkich obecnych.

W Rosji jest bardzo rozwinięta kultura picia. Odmawiać wypicia jest niedopuszczalne, jeżeli odmowa nie jest związana z przyczynami religijnymi albo zdrowotnymi. Strona zapraszająca zawsze bierze na siebie odpowiedzialność za zapłacenie rachunku. Z grzeczności jednak można wykonać gest, niby chcemy zapłacić sami. Jeżeli jesteś inicjatorem tego spotkania, lepiej jest zapłacić rachunek z góry. Jeżeli jesteś kobietą, osoba zapraszająca może się poczuć urażona nawet przez próbę zapłacenia rachunku z Twojej strony. Przyjęto zostawiać w restauracji napiwek w wysokości 9-10% rachunku.

Jeżeli jesteś zaproszony do czyjegoś domu, jest to wyjątkowe wyróżnienie. Możesz zostać poproszony o ściągniecie butów przed wejściem i założenie kapci domowych. Jeżeli zostałeś zaproszony do czyjegoś domu, dobrą manierą jest przyniesienie czekolady, pomadek, wina albo innego alkoholu (oprócz wódki). Jeżeli gospodarze mają dzieci, wypada przynieść dodatkowy mały prezent. Dawać prezenty jest zjawiskiem powszechnym, głownie w przypadku przyjęcia /imprezy/, żeby podziękować za udział albo jeżeli nocowałeś u organizatora imprezy.

Spotkanie biznesowe

Umówienie się na spotkanie może okazać się skomplikowanym, a więc upór i cierpliwość są bardzo ważne w takich sytuacjach. Umawiając się na spotkanie postaraj się zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby uniknąć zmiany terminu albo odwołania spotkania. Warto unikać przyjazdu do Rosji pod koniec lipca i w sierpniu, gdyż dużo ludzi jest na urlopach. Zaplanuj wystarczająco dużo czasu na poznanie partnera.

Podarunki

Ogólnie Rosjanie lubią otrzymywać i dawać prezenty. Najlepiej nie pakować podarunków. Jeżeli zostałeś zaproszony do czyjegoś domu, możesz przynieść czekoladę, pomadki, flaszkę dobrego wina albo innego alkoholu. Pechowym uważa się przynoszenie prezentu dla jeszcze nienarodzonego dziecka.

Przy wyborze kwiatów: w Rosji kwiaty daje się tylko kobietom (z wyjątkiem nauczycieli, lekarzy i celebrytów). Jeżeli zostałeś zaproszony do domu rodziny, najlepiej dać kwiaty żonie, siostrze albo matce. Różowe, beżowe, pomarańczowe i niebieskie kwiaty nie mają określonego symbolicznego znaczenia. Należy jednak unikać kupowania kwiatów białych albo żółtych, które mają specjalną symbolikę. Niemniej jednak kwiaty w kolorze czerwonym (szczególnie ogniste odcienie czerwieni) będą postrzegane jako wyrażenie miłości albo silnych uczuć.

Ranking najbardziej popularnych podarunków: wino albo inny alkohol (nie wódka), czekolada i zestawy czekoladowe (kiedy zostaliście zaproszeni do czyjegoś domu), wysokiej jakości herbata albo kawa, ręczniki, komputery, zegarki, szampon, mydło, perfumy, papierosy, zapalniczki, kalendarze biznesowe, notatniki itd.

Ubezpieczenie medyczne

Jeżeli zdecydowałeś się na podróż do Rosji musisz mieć na uwadze, że obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia medycznego, które obejmuje cały termin pobytu w tym kraju. Warto mieć polisę ubezpieczenia medycznego, która pokrywa wszystkie wydatki w nieszczęśliwych wypadkach oraz wydatki na usługi medyczne w przypadku choroby. Ministerstwo Ochrony Zdrowia Federacji Rosyjskiej oferuje linię telefoniczną, pod którą można uzyskać informacje oraz zamówić usługi medyczne, zarówno obywatelom Rosji, jak i obcokrajowcom, którzy znajdują się na terytorium państwa tymczasowo.

Regulacje celne i walutowe

Zgodnie z Kodeksem Celnym Federacji Rosyjskiej, osoby fizyczne są zwolnione z opłat celnych przy wjeździe do Rosji, jeżeli wartość towaru wwożonego przez nich na terytorium Rosji do celów osobistych nie przekracza 65 000 rubli, a masa 50 kg włącznie.

W przypadku towaru, wartość i masa którego przekracza ustaloną kwotę, ale nie jest większa niż 650 000 rubli i 200 kg, ma zastosowanie jedyna stawka opłat i podatków - 30% od wartości celnej towaru, ale nie mniej niż 4 euro za kg.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące wwozu i wywozu waluty obcej. Na przykład od 15 marca 2004 roku osoby fizyczne mają prawo do wywożenia z Federacji Rosyjskiej walutę obcą w wysokości do 10 000 dolarów USA. Wywożona gotówka, całkowita suma której nie przekracza 3 000 dolarów USA, nie podlega obowiązkowej deklaracji złożonej przez osoby fizyczne.

W celu wywiezienia z Federacji Rosyjskiej gotówki w kwocie od 3001 do 10 000 dolarów USA oraz ekwiwalentną sumę rubli, należy złożyć pisemną deklarację celną. Jeżeli wywożona z Rosji kwota jest wyższa niż 10 000 dolarów USA, należy pokazać dokumenty potwierdzające otrzymanie tej kwoty z banku, albo odpowiednią deklarację celną, która potwierdza wwiezienie tej gotówki przez daną osobę fizyczną do Rosji.

wróć do początku