Späť na obsah

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Srdečne vás vítame a veľmi pekne vám ďakujeme za používanie našej webovej stránky! Kladieme veľký dôraz na ochranu osobných údajov našich návštevníkov a návštevníčok resp. používateľov a používateliek. Preto chceme touto cestou informovať o druhu a rozsahu zberu, spracovania a používania osobných údajov v súvislosti s používaním našej webovej stránky a s ňou spojených funkcií, činností a obsahov, ako aj našich externých stránok na sociálnych sieťach (spoločne ďalej len „ponuka“).

Zodpovedný subjekt

Subjekt zodpovedným za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Nemecko

Kontaktné údaje, ktoré sa musia zverejňovať v rámci právnych informácií, nesmú použiť tretie osoby na zasielanie informačných a reklamných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané. V prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií (napr. spamov) si vyhradzujeme právo podniknúť právne kroky.

Keďže podľa čl. 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov nie sme povinní zamestnávať podnikového úradníka pre ochranu údajov, nemáme u nás žiadnu konkrétnu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorej kontaktné údaje by sme tu mohli zverejniť. Aj napriek tomu si s maximálnou odbornou starostlivosťou plníme všetky záväzky v súvislosti so spracovávaním údajov.

Zber a uchovávanie osobných údajov

Všeobecné informácie o spracovaní údajov

V nasledujúcich riadkoch vás poskytneme informácie o zbere osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vás týkajú vás osobne, napr. meno, adresa, e-mailové adresy, používateľské správanie.

Popri používaní našej webovej stránky výlučne na vyhľadávanie informácií poskytujeme rôzne služby, ktoré môžete v prípade záujmu využiť. Na to musíte spravidla uviesť ďalšie osobné údaje, ktoré použijeme na poskytnutie predmetnej služby a na ktoré sa vzťahujú uvedené zásady spracovania údajov.

Na spracovanie vašich údajov využívame sčasti aj externých poskytovateľov, ktorých dôsledne vyberáme a poverujeme a ktorí sú viazaní našimi pokynmi a pravidelne kontrolovaní. Pre prípad, že sa pri jednotlivých funkciách našej ponuky budeme chcieť obrátiť na príslušných poskytovateľov služieb, alebo vaše údaje budeme chcieť použiť na reklamné účely, ďalej v texte vás podrobne informujeme o daných postupoch. Zároveň uvedieme stanovené kritériá doby uchovávania.

Ďalej môžeme vaše osobné údaje poskytovať tretím osobám, pokiaľ spoločne s partnermi ponúkame účasti na akciách, hry o ceny, uzatvorenie zmlúv alebo podobné služby. Bližšie informácie o uvedenom získate po zadaní vašich osobných údajov alebo ďalej v texte v opise ponuky.

Údaje sa vymažú, pokiaľ už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa zbierali.

Účel spracovania

Uchovávanie a spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti ponuky, napríklad prípravy online ponuky a možnosti kontaktovania. Slúži nám na optimalizáciu webovej stránky (aplikácie) a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technologických systémov.

Kontakt

V prípade, že sa s nami skontaktujete e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára, alebo cez sociálne médiá, údaje, ktoré pri tom oznámite (vaša e-mailová adresa, príp. caše meno a telefónne číslo), uchováme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Právny základ pre spracovanie údajov je náš oprávnený záujem o zodpovedanie vašej žiadosti podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov . Pokiaľ ste sa s nami skontaktovali s cieľom uzavrieť zmluvu, platí dodatočný právny základ pre spracovanie čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov . Údaje poskytnuté v tejto súvislosti vymažeme, keď sa ich uchovávanie už nebude vyžadovať, predovšetkým po ukončení spracovania dopytu, alebo ich spracovanie obmedzíme, ak treba dodržať zákonom stanovené doby uchovávania.

Spracovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

Pokiaľ webovú stránku používate, len aby ste získali informácie, čiže ak sa nezaregistrujete, alebo nám informácie nepošlete iným spôsobom, zaprotokolujeme len osobné údaje, ktoré pošle váš prehliadač nášmu serveru. Ak si chcete prehliadať našu webovú stránku, zozbierame nižšie uvedené údaje, ktoré sú pre nás potrebné z technického hľadiska, aby sme vám mohli zobraziť našu webovú stránku a zaistiť stabilitu a bezpečnosť. Právny základ pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov .

Zbierajú sa pri tom tieto údaje: IP adresa (anonymne), dátum a čas príkazu, rozdiel časových pásiem oproti greenwichskému času (GMT), obsah požiadavky (konkrétna stránka), status prístupu/kód statusu HTTP, prenesené množstvo údajov, webové stránka, z ktorej prichádza požiadavka, prehliadač, operačný systém a jeho užívateľské rozhranie, ako aj jazyk a verzia softvéru prehliadača.

V prípade uchovávania údajov v logovacích súboroch sa zozbierané údaje vymažú najneskôr po siedmich dňoch. Uchovávanie nad rámec uvedeného je možné. V takom prípade sa vymažú alebo utaja IP adresy, aby nebolo viac možné priradiť klienta, ktorý zadal príkaz.

Súbory cookies

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré navštívená webová stránka cez prehliadač umiestňuje na počítač užívateľa, aby mohla neskôr poskytnúť serveru informácie o používateľovi. Táto webová stránka používa dva typy súborov cookies, ktorých rozsah a spôsob fungovania sú vysvetlené ďalej v texte.

  • Dočasné súbory cookies sa automaticky mažú, ak zavriete prehliadač. Patria k nim najmä tzv. session cookies. Tieto ukladajú takzvaný identifikátor relácie (Session ID), pomocou ktorého je možné priraďovať rôzne dopyty z vášho prehliadača k spoločnej relácii. Vďaka tomu sa dá opätovne spoznať váš počítač, keď sa vrátite na našu internetovú stránku. Súbory session cookies sa mažú, keď sa odhlásite alebo zavriete prehľadávač.
  • Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažú po uplynutí stanoveného obdobia, ktoré sa môže líšiť v závislosti od daného súboru cookie. Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach vášho prehliadača.

Svoj prehliadač môžete konfigurovať podľa vlastných želaní a napr. odmietnuť prijatie súborov cookies tretích osôb alebo všetkých súborov cookies. Upozorňujeme vás na to, že možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Zákaznícky účet – vytvorenie a používanie

Niektoré z našich služieb je možné bez problémov využívať aj bez prihlásenia sa na internetovej stránke. Aby ste však mohli využívať všetky funkcie internetovej stránky, môžete si vytvoriť individuálny účet. Pri registrácii sa zozbierajú požadované osobné údaje, ako sú meno, e-mailové adresa a heslo. Na ochranu pred zneužitím a iným neoprávneným použitím uložíme poslednú IP adresu, zvolený jazyk, dátum registrácie a dátum posledného prihlásenia registrovanej osoby.

Pri registrácii sa sami rozhodnete, či budete vo fóre vystupovať pod užívateľským menom, ktoré si sami zvolíte, alebo pod vaším pravým menom. Ostatné registrované osoby vidia vždy a bez obmedzení len užívateľské meno.

V prípade potreby máte možnosť údaje uvedené pri registrácii kedykoľvek zmeniť alebo vymazať na stránke https://russky.info/user/settings.

Vaše údaje sa spracujú podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov na základe vášho súhlasu udeleného pri registrácii vášho užívateľského účtu. Spracovanie ostatných uvedených osobných údajov sa uskutoční podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov .

Online prítomnosť na sociálnych médiách

Sme prítomní online v rámci sociálnych sietí a platforiem, aby sme mohli komunikovať s osobami, záujemcami a užívateľmi, ktorí sú na nich aktívni, a aby sme ich mohli informovať o našich aktivitách. Pri používaní sietí a platforiem platia obchodné podmienky a smernice o spracovaní osobných údajov ich prevádzkovateľov.

Pokiaľ nie je v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedené inak, spracovávame údaje osôb, ktoré s nami komunikujú v rámci sociálnych sietí a platforiem, napr. píšu nám príspevky na sociálne média alebo nám zasielajú správy.

Google reCAPTCHA

Na základe nášho oprávneného záujmu môžeme podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov využiť funkciu rozoznávania internetových robotov, napr. pri údajoch v online formulároch ("ReCaptcha") poskytovateľa Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States; „Google“)

Pomocou ReCaptcha spoločnosť Google zozbiera a uloží vašu IP adresu a ďalšie údaje týkajúce sa vášho užívateľského správania. Údaje, ktoré boli zozbierané a zaslané spoločnosti Google, sa zlúčia s ostatnými údajmi, len ak ste v okamihu používania Google ReCaptcha prihlásený cez váš vlastný účet Google. Pokiaľ si dotknuté osoby takýto zber informácií neželajú, mali by sa pred používaním našej webovej stránky a funkcií ReCaptcha odhlásiť z účtu Google.

Ďalšie informácie o použití údajov spoločnosťou Google, možnostiach nastavenia a podania námietok sa nachádzajú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastaveniach zobrazovania reklamných okien spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Platné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke https://policies.google.com/privacy.

Google AdSense

Táto webová stránka používa online reklamnú službu Google AdSense, prostredníctvom ktorej sa vám môže prezentovať reklama zameraná na vaše záujmy. Tak sledujeme náš cieľ ukazovať vám reklamu, ktorá by vás mohla zaujímať, aby sme našu stránku urobili pre vás zaujímavejšou. Na tento účel sa zbierajú štatistické údaje o vás, ktoré spracovávajú naši reklamní partneri. Tieto reklamné oznamy sa dajú rozoznať podľa upozornenia „reklama Google“ v príslušnom reklamnom oznámení.

Pri návšteve našej webovej stránky získa spoločnosť Google informáciu, že ste navštívili našu webovú stránku. Spoločnosť Google používa web beacon, aby na váš počítať umiestnila súbor cookie. Zasielajú sa údaje uvedené v bode 2 tohto vyhlásenia. Nemáme vplyv na zber údajov, ani nám nie je známy celý rozsah zberu údajov či doba ich uchovávania. Vaše údaje sa zasielajú do USA a tam sa vyhodnocujú. Ak ste prihlásený cez váš účet Google, dajú sa vaše údaje priradiť priamo k nemu. Ak nechcete, aby sa údaje priraďovali k vášmu profilu Google, musíte sa odhlásiť. Je možné, že tieto údaje sa zašlú ďalej zmluvným partnerom spoločnosti Google, tretím osobám a úradom.

Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov .

Táto webová stránka nezapína prostredníctvom Google AdSense reklamné oznámenia externých poskytovateľov.

Inštalácii súborov cookies služby Google AdSense môžete zabrániť rôznymi spôsobmi:

  • potrebným nastavením softvéru vášho prehliadača, výsledkom vypnutia súborov cookies tretích osôb je najmä to, že nebudete dostávať žiadne reklamné oznámenia od externých poskytovateľov;
  • deaktiváciou cielených reklamných oznámení na platforme Google cez stránku http://www.google.de/ads/preferences, pričom toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete vaše súbory cookies;
  • deaktiváciou cielených reklamných oznámení poskytovateľov, ktorí sú súčasťou samoregulačných kampaní „About Ads“ a „Your Online Choices“, cez stránku http://www.aboutads.info/choices, pričom toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete vaše súbory cookies;
  • trvalou deaktiváciou vo vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome cez stránku http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme vás na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto ponuky.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ich spracovaní, ako aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia získate u: 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Podmienky ochrany osobných údajov pre reklamy: https://policies.google.com/technologies/ads. Spoločnosť Google dodržiava Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.

IP adresu zaslanú z vášho prehliadača v rámci Google Analytics spoločnosť Google nezlúči s ostatnými údajmi.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zberu údajov vytvorených súborom cookie, ktoré sa týkajú vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), pre spoločnosť Google a spracovávaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a inštalujete browser pluginy, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Táto webová stránka používa službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. Prostredníctvom nej sa IP adresy ďalej spracujú v skrátenej podobe, vďaka čomu je možné vylúčiť možnosť prepojenia s konkrétnymi osobami. Pokiaľ dôjde k prepojeniu údajov, ktoré boli o vás zhromaždené, takéto prepojenie sa tiež okamžite vylúči a osobné údaje sa tak obratom vymažú

Používame službu Google Analytics, aby sme mohli analyzovať a pravidelne zlepšovať používanie našej webovej stránky. Vďaka získaným štatistikám môžeme zlepšovať našu ponuku a zatraktívniť ju pre vás ako užívateľa. Pre výnimočné prípady, kedy sa osobné údaje zasielajú do USA, sa spoločnosť zaviazala dodržiavať Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Právny základ pre používanie služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov .

Die personenbezogenen Daten werden spätestens nach 14 Monaten gelöscht oder anonymisiert.

Informácie externého poskytovateľa: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Užívateľské podmienky: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, Prehľad k ochrane osobných údajov: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html a vyhlásenie o ochrane osobných údajov http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke: https://policies.google.com/privacy.

Obdobie uchovávania údajov

Držíme sa zásady minimalizácie údajov a zásady vyhýbania sa používania údajov. Osobné údaje uchovávame, len kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracovávajú, alebo do zrušenia vášho súhlasu. Zánikom daného účelu a/alebo skončením uplatňovania práva dotknutej osoby sa príslušné údaje riadne a podľa právnych predpisov zablokujú, anonymizujú a/alebo vymažú.

Práva dotknutej osoby

Uplatňovanie vašich práv

V prípade, že už viac nesúhlasíte s uchovávaním vašich osobných údajov, alebo ak vaše osobné údaje už nie sú správne, dáme na pokyn vaše údaje vymazať alebo zablokovať, alebo vykonáme požadované opravy (ak to umožňuje platná legislatíva). To isté platí, pokiaľ by sme mali v budúcnosti spracovávať údaje už iba v obmedzenom rozsahu.

V prípade otázok týkajúcich sa spracovania vašich údajov, informácií, opráv, zablokovania, námietok alebo vymazania údajov alebo žiadosti o zaslanie údajov inej spoločnosti sa na nás obráťte:

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, countries

Pri uplatnení námietky žiadame o uvedenie dôvodov, prečo by mali byť vaše osobné údaje spracovávané inak, než ich spracovávame my. Ak bude vaša námietka dôvodná, preskúmame stav veci a spracovanie údajov buď prerušíme resp. prispôsobíme, alebo vám predložíme naše závažné legitímne dôvody, na základe ktorých budeme v spracovávaní pokračovať.

Ak ste dali súhlas na spracovanie vašich údajov, môžete ho s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek zrušiť. Ak súhlas, ktorý ste nám dali, zrušíte, bude to mať vplyv na prípustnosť spracovávania vašich osobných údajov.

Naposledy aktualizovaný: 15. decembra 2019

Nahor