შინაარსი

1. წესები

მოგესალმებით russky.info-ზე! ჩვენს ვებგვერდზე წვდომა და მისი გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ („მომხმარებელმა“) უკვე წაიკითხეთ, გაიგეთ და დაეთანხმეთ წინამდებარე პირობებს, მიუხედავად იმისა, ჯერ russky.info-ზე დარეგისტრირებული ხართ თუ არა. ამიტომ, გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ მოცემული ტექსტი.

რეგისტრაცია

 1. ჩვენი ზოგიერთი სერვისით სარგებლობა ვებგვერდზე რეგისტრაციის გარეშეც შეგიძლიათ. ვებგვერდის ფუნქციებით სრულად სარგებლობისთვის პირადი ანგარიშის შექმნაა საჭირო. რეგისტრაცია უფასოა.
 2. რეგისტრაცია და პროფილის შექმნა მხოლოდ ერთხელ შეგიძლიათ.
 3. რეგისტრაცია დასაშვებია მხოლოდ 13 წელზე უფროსი ასაკის პირთათვის. მცირეწლოვანთა მიერ ვებგვერდის გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ მეურვის თანხმობით.
 4. რეგისტრაციისას წარმოდგენილი მონაცემების ავთენტურობისა და მათი რეგულარულად განახლების გარანტიას თავად იძლევით.
 5. რეგისტრაციისას აკრძალულია იმ მონაცემთა (მაგ. მომხმარებლის სახელი, სახელი, პროფილის სურათები და ა.შ.) გამოყენება, რომელიც მესამე მხარის უფლებებს არღვევს, საავტორო უფლებების ჩათვლით. დაუშვებელია ასევე კანონგარეშე ან მოცემულ პირობებთან შეუსაბამო ინფორმაციის განთავსება.
 6. რეგისტრაციისას თქვენ ირჩევთ პაროლს, რომელიც საიდუმლოდ უნდა შეინახოთ.
 7. თქვენ ეთანხმებით პროფილის მონაცემების გამოქვეყნებას (მაგ. მომხმარებლის სახელი, ენობრივი პროგრესი, ონლაინსტატუსი, არჩეული ენა, სარეგისტრაციო მონაცემები, აქტივობათა ბოლო თარიღი და სხვა პირადი ინფორმაცია, პროფილის სურათის ჩათვლით). თქვენი ელფოსტის მისამართი და პაროლი სხვა მომხმარებელთათვის მიუწვდომელია.
 8. ვებგვერდზე რეგისტრაციის დასასრულებლად საჭიროა სააქტივაციო ბმული, რომელსაც რეგისტრაციის გავლისას პროვაიდერისგან ავტომატური საკონფირმაციო ელფოსტით მიიღებთ.
 9. დარეგისტრირებული ანგარიშის არგააქტიურების შემთხვევაში პროვაიდერი არასრულად რეგისტრირებული ანგარიშის წაშლის უფლებას იტოვებს.
 10. წინამდებარე ვებგვერდის პროვაიდერი მომხმარებელთა ნამდვილი ვინაობის გარანტიას არ იძლევა. ყოველი მომხმარებელი თავადაა პასუხისმგებელი სხვა მომხმარებელთა ვინაობის შემოწმებაზე. პროვაიდერი უფლებას იტოვებს მოითხოვოს ვინაობისა და ასაკის ნამვილობის დამადასტურებელი ინფორმაცია. ვებგვერდის პროვაიდერის მიერ განსაზღვრულ დროში მოთხოვნილი დოკუმენტების არწარმოდგენის შემთხვევაში ანგარიში წაიშლება.

2. მონაცემთა დაცვა

წინამდებარე ვებგვერდის პროვაიდერი პირად მონაცემთა დაცვის აუცილებლობას აცნობიერებს. ამიტომაც, ვებგვერდი მკაცრად იცავს მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონს. მომხმარებელთა მონაცემების გადამუშავების შესახებ დეტალები იმართება კონფიდენციალობის პოლიტიკის მიერ: https://russky.info/privacy.

3. მომხმარებლის პასუხისმგებლობანი

 1. ვებგვერდით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ კანონით ნებადართული მიზნებისათვის.
 2. მომხმარებლის ვალდებულებაა:
  • ausschließlich wahrheitsgemäße und nicht irreführende Angaben in Ihrem Profil und Ihrer Kommunikation mit anderen Nutzern zu machen;
  • die Zugangsdaten geheim zu halten und sie nicht an Dritte weiterzugeben;
  • die Anbieter der Webseite umgehend darüber zu informieren, wenn Anlass zu der Vermutung besteht, dass ein Dritter Kenntnis von den Zugangsdaten erlangt hat und/oder ein Benutzerkonto missbraucht.
 3. Sie sind allein für die von Ihnen eingestellten Inhalte sowie für die (sowohl öffentliche als auch nicht öffentliche) Kommunikation mit anderen verantwortlich. Sie sind auch verpflichtet, die Rechte und Interessen der anderen Nutzer oder sonstiger Dritter, insbesondere deren Persönlichkeitsrechte, zu wahren.
 4. Es ist strikt verboten, im Nachfolgenden aufgezählte Inhalte (als Bilder, Links, Fotos, Forumsbeiträge oder sonstige Inhalte, einschließlich privater Nachrichten und Profilbilder) auf die Webseite hochzuladen, zu posten, zu versenden, zu verlinken, zu übermitteln, zu bewerben, anzubieten oder anderweitig bereitzustellen:
  • gesetzlich geschützte Inhalte, die z. B. durch das Urheber-, Leistungsschutz-, Namens-, Marken-, Patent-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmuster-, Eigentums- oder Persönlichkeitsrecht geschützt sind, wenn du nicht dazu berechtigt bist;
  • pornografische, gewaltverherrlichende, obszöne, sexistische, diffamierende, verleumderische, rassistische, Angehörige von Minderheiten oder Religionen verletzende Darstellungen sowie Inhalte, die gegen die Jugendschutzgesetze verstoßen;
  • აკრძალულ ორგანიზაციათა პროპაგანდა და სიმბოლიკა;
  • belästigende, beleidigende, verleumderische, bedrohende Inhalte und diskriminierende Äußerungen;
  • private Daten von anderen Nutzern (z.B. Anschrift, Telefonnummer, Bankverbindung) bzw. Zitate aus privater Kommunikation mit anderen Nutzern, den Anbietern/Administratoren der Webseite oder Dritten;
  • ბმულები არალეგალური შინაარსის შემცველ ინტერნეტრესურსებზე;
  • jegliche unaufgeforderte oder unberechtigte Werbung, Werbematerialien, „Junk Mail“, Spam, Kettenbriefe, Schneeball- oder Pyramidensysteme oder jegliche andere Art von Kundenwerbung;
  • jegliches Material, welches Viren, Würmer, Trojaner oder sonstige Programme enthält, die die Funktionsfähigkeit oder den Bestand dieser oder anderer Webseiten gefährden oder beeinträchtigen können;
 5. მომხმარებელს ეკრძალება შემდეგი ქმედებანი:
  • das Konto eines anderen Nutzers oder das System ohne Genehmigung des Anbieters zu verwenden oder versuchen zu verwenden;
  • sich als eine andere Person auszugeben sowie falsche Informationen über sich anzugeben;
  • das Blockieren der Webseitenfunktionen, das Überschreiben, Modifizieren oder Kopieren des Inhalts, des Programmcodes und/oder der Daten der Webseite sowie das automatisierte Abrufen von Inhalten, soweit dies nicht für die ordnungsgemäße Nutzung der Dienste der Webseite erforderlich ist;
 6. Der Anbieter der Webseite behält sich das Recht vor, unerlaubte Beiträge (einschließlich privater Nachrichten und Bilder) bzw. das Konto des Nutzers, das die vorliegenden Nutzungsbedingungen nicht erfüllt, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu löschen.

4. ცვლილებები მომსახურებაში

Der Anbieter ist ferner berechtigt, die angebotenen Dienste und Leistungen jederzeit nach eigenem Ermessen ohne Ankündigung zu ändern oder einzustellen.

5. უფლებათა გადაცემა

 1. Der Anbieter der Webseite räumt dir als Nutzer ein persönliches, weltweit gültiges, nicht übertragbares und nicht ausschließliches Recht zur Nutzung der Dienste gemäß den vorliegenden Nutzungsbedingungen ein.
 2. Als Nutzer räumen Sie der Webseite das weltweite, nicht ausschließliche, unentgeltliche, übertragbare, zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkte Recht ein, die von Ihnen eingestellten Inhalte in allen Medien zu nutzen, die der Anbieter verwendet. Der Anbieter der Webseite ist insbesondere dazu berechtigt, diese Inhalte in sämtlichen Medien zu verwenden, zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu reproduzieren und zu verbreiten sowie sie dafür anzupassen, abzuändern und zu bearbeiten.
 3. Als Nutzer garantieren Sie, dass die von Ihnen eingestellten Inhalte frei von Rechten Dritter im Rahmen von 5.2 genutzt werden können. Sie versichern, dass Sie über alle Rechte, Vollmachten und Befugnisse verfügen, die erforderlich sind, um die hiermit eingeräumten Rechte an den von Ihnen übermittelten Inhalten zu gewähren.
 4. Die der Webseite von Ihnen eingeräumten Rechte und die vorstehend erklärten Gewährleistungs- und Freistellungsansprüche enden nicht mit Beendigung des Nutzungsverhältnisses.

6. საკუთრების უფლება

Alle Rechte auf die Texte, Bilder und andere auf der Seite publizierten Materialien, mit der Ausnahme des dem Benutzter vorgestellten Kontent und wenn nicht auf etwas anderes hingewiesen, werden mit dem Urheberrecht geschützt und gehören der Seite russky.info. Wenn nicht auf etwas anderes hingewiesen, kann der Inhalt der Seite sich auf den Bedingungen der Lizenz Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) verbreiten.

7. კონტრაქტის ხანგრძლივობა და შეწყვეტა

 1. Die Laufzeit der Mitgliedschaft bei der Webseite beginnt mit der Registrierung und dem Einverständnis mit diesen Nutzungsbedingungen und der Datenschutzbestimmung und bleibt auf eine unbestimmte Zeit bestehen.
 2. Sie können den Dienst jederzeit ohne Angabe von Gründen unter https://russky.info/user/settings kündigen. Nach der Kündigung werden Sie keinen Zugang mehr zu Ihrem Profil haben und alle darin enthaltenen Informationen werden vom Anbieter der Webseite gelöscht. Sie stimmen zu, dass einige Inhalte (wie zum Beispiel Kommentare, Posts oder Nachrichten), die nicht direkt mit Ihrem Profil verbunden sind, auch nach der Löschung Ihres Profils erhalten bleiben können. Sie haben keinen Anspruch auf Herausgabe oder sonstige Überlassung der von Ihnen eingestellten Inhalte.
 3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn eine der Parteien gegen Verpflichtungen aus diesen Nutzungsbedingungen verstoßen hat. Im Falle einer außerordentlichen Kündigung durch den Anbieter bist du grundsätzlich von einer weiteren Nutzung der Webseite dauerhaft ausgeschlossen. Damit ist auch eine erneute Registrierung unzulässig.
 4. Der Anbieter der Webseite behält sich das Recht vor, das Konto des Nutzers löschen zu dürfen, wenn ein Nutzer den Dienst länger als 6 Monate nicht in Anspruch genommen hat.

8. პასუხისმგებლობა

 1. Der Anbieter ist bemüht, die Webseite in Betrieb, fehlerfrei und sicher zu halten, jedoch garantiert er nicht, dass die Webseite zu jedem Zeitpunkt ungefährlich, sicher und fehlerfrei ist, oder dass sie immer ohne Unterbrechungen, Verzögerungen oder Mängel funktioniert.
 2. Der Anbieter schließt die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzung aus, sofern aus dieser Verletzung keine Schäden des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit aufgetreten sind sowie keine Garantien oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt davon bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Nutzungsverhältnisses überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.
 3. Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist der Anbieter der Webseite als Dienstanbieter nicht dazu verpflichtet, die übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Er übernimmt daher keine Verantwortung für die von den Nutzern der Webseite bereitgestellten Inhalte, Daten und/oder Informationen, getätigten Aussagen sowie für Inhalte auf verlinkten externen Webseiten.
 4. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt der Anbieter der Webseite keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
 5. Der Anbieter ist nicht für den Inhalt und die Richtigkeit der Werbung verantwortlich. Für den Inhalt der Werbeanzeigen ist der jeweilige Autor einzig und allein verantwortlich. Gleiches gilt für den Inhalt der beworbenen Webseite. Bei einer Darstellung einer Werbeanzeige auf der Webseite ist der Anbieter nicht gleichzeitig mit dem rechtswidrigen Inhalt einverstanden. Daher liegt die Haftung ausschließlich bei dem Werbekunden.
 6. Als Nutzer stellst du den Anbieter der Webseite von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich Schadensersatzansprüche, frei, die andere Nutzer oder sonstige Dritte gegen den Anbieter wegen Verletzung ihrer Rechte durch dich beziehungsweise auf Grund der von dir erstellten Inhalte geltend machen. Der Nutzer, der die betreffenden Inhalte auf der Webseite veröffentlicht hat, übernimmt alle Kosten, die dem Anbieter der Webseite aufgrund einer Verletzung von Rechten Dritter entstehen, einschließlich der für die Rechtsverteidigung entstehenden angemessenen Kosten. Alle weitergehenden Rechte sowie Schadensersatzansprüche des Anbieters bleiben unberührt.

9. საბოლოო შენიშვნები

 1. Diese Nutzungsbedingungen und jegliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Berlin.
 2. Als rechtsverbindliche Fassung gilt die deutsche Fassung der Nutzungsbedingungen.
 3. Der Anbieter der Webseite behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die aktuellste Version wird immer unter https://russky.info/terms bereitgestellt. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Änderung der Nutzungsbedingungen erfolgt nicht, sondern es liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers, die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen abzurufen und einzusehen. Mit der Weiternutzung der Webseite nach einer Änderung der Nutzungsbedingungen erklärt der Nutzer sein Einverständnis zu den Änderungen.
 4. Der Anbieter ist berechtigt, nach Ankündigung per E-Mail innerhalb von 4 Wochen seine Rechte und Pflichten aus diesem Nutzungsverhältnis ganz oder teilweise auf einen Dritten zu übertragen.
 5. პროვაიდერის ან ვებგვერდის ადმინისტრატორთა საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ საკონტაქტო გვერდზე: https://russky.info/contact.

ბოლო სიახლეები: 15 მარტი, 2017

ზემოთ