Přejít k obsahu

Významy podstatných jmen

Podstatné jméno je slovní druh, který označuje předmět a odpovídá na otázky кто? (= kdo?) , что? (= co?) :

 • дом dům
 • шкóла škola
 • кварти́ра byt
 • сосе́д soused
 • подру́га kamarádka
 • компью́тер počítač

Tento význam se vyjadřuje pomocí nezávislých kategorií rodu, čísla, pádu, životnosti a neživotnosti.

Podstatná jména se podle svého významu dělí na vlastní a obecná.

Podstatná jména patří k mužskému, ženskému nebo střednímu rodu a mění se podle pádů (šest pádových tvarů) a podle čísla (jednotné číslo a množné číslo).

Primární tvar podstatného jména je první pád (nominativ) jednotného čísla:

 • челове́к člověk
 • студе́нт student
 • кни́га kniha
 • рука́ ruka
 • окно́ okno
 • ме́сто místo

Ve větě bývají podstatná jména nejčastěji podmětem a předmětem.

Podstatná jména vlstní

Podstatná jména vlastní jsou pojmenování jednotlivých osob a jedinečných předmětů. K podstatným jménům vlastním patří:

 • příjmení (pseudonymy, přezdívky):
  Петро́в , Толсто́й , Тимофе́ев
 • jména:
  Ю́рий , Илья́ , Оле́г
 • jména po otci:
  Алексе́евич , Петро́вич , Алекса́ндрович
 • zeměpisné názvy:
  Москва́ (= Moskva) , Во́лга (= Volha) , Байка́л (= Bajkal)
 • astronomické názvy:
  Земля́ (= Země) , Луна́ (= Měsíc) , Со́лнце (= Slunce)

Obecná podstatná jména

Obecná podstatná jména jsou obecná pojmenování všech stejnorodých předmětů, jevů, činností nebo stavů:

 • дом dům
 • крова́ть postel
 • газе́та noviny
 • дождь déšť
 • стул židle
 • компью́тер počítač

Podstatná jména životná a neživotná

Podstatná jména životná slouží jako pojmenování lidí a zvířat a odpovídají na otázku кто? (= kdo?) :

 • оте́ц otec
 • брат bratr
 • сестра́ sestra
 • студе́нтка studentka
 • соба́ка pes
 • кот kocour

Podstatná jména neživotná slouží jako pojmenování předmětů a také rostlin a odpovídají na otázku что? (= co?) :

 • дом dům
 • ко́мната byt
 • письмо́ dopis
 • сад zahrada
 • бу́ква písmeno
 • уче́бник učebnice

Rod podstatných jmen

Všechna podstatná jména (vyjma ta, která se vždy používají v množném čísle но́жницы (= nůžky) , брю́ки (= kalhoty) atd.) patří k jednomu ze tří rodů: mužskému, ženskému nebo střednímu.

 • podstatná jména mužského rodu:
  магази́н (= obchod) , трамва́й (= tramvaj) , по́езд (= vlak) , учи́тель (= učitel) , студе́нт (= student) , дождь (= désť)
 • podstatná jména ženského rodu:
  шко́ла (= škola) , неде́ля (= týden) , фотогра́фия (= fotografie) , учи́тельница (= učitelka) , студе́нтка (= studentka) , тетра́дь (= sešit)
 • podstatná jména středního rodu:
  ме́сто (= místo) , окно́ (= okno) , письмо́ (= dopis) , зда́ние (= budova) , пла́вание (= plavání) , иску́сство (= umění)

V ruštině existují tři rody podstatných jmen: ženský, mužský a střední. Ve většině případů lze rod podstatného jména určit podle koncovky.

Podstatná jména mužského rodu končí:

 • na souhlásku:
  магази́н (= obchod) , журна́л (= časopis) , по́езд (= vlak)
 • na :
  музе́й (= muzeum) , трамва́й (= tramvaj)
 • na :
  слова́рь (= slovník) , зверь (= zvíře) , учи́тель (= učitel)

Podstatná jména ženského rodu končí:

 • na :
  страна́ (= země) , газе́та (= noviny) , шко́ла (= škola)
 • na :
  фами́лия (= příjmení) , земля́ (= země) , неде́ля (= týden)
 • na :
  ночь (= noc) , тетра́дь (= sešit)

Podstatná jména středního rodu končí:

 • na :
  де́рево (= strom) , письмо́ (= dopis) , окно́ (= okno)
 • na :
  мо́ре (= moře) , кафе́ (= kavárna) , зда́ние (= budova)

Některá podstatná jména s koncovkami -а/-я jsou mužského rodu, pokud označují osoby mužského pohlavní, nebo ženského rodu, pokud označují osoby ženského rodu. Jsou to podstatná jména obourodá:

сирота́ (= sirotek) , работя́га (= dříč) , пла́кса (= ufňukanec) , зубри́ла (= šprt)

Číslo podstatných jmen

Podstatná jména se používají ve tvaru jednotného nebo množného čísla.

Tvar jednotného čísla se používá, pokud se hovoří o jednom předmětu:

дом (= dům) , магази́н (= obchod) , компью́тер (= počítač) , вещь (= věc) , стекло́ (= sklo) , ко́мната (= byt)

Tvar množného čísla se používá, když se jedná o několik předmětů:

домá (= domy) , магази́ны (= obchody) , компью́теры (= počítače) , ве́щи (= věci) , стё́кла (= skla) , ко́мнаты (= pokoje)

Některá podstatná jména se používají jen v jednotném čísle (singularita tantum), nebo pouze v množném čísle (pluralia tantum).

Podstatná jména, která mají pouze tvar jednotného čísla:

 • Pojmenování skupiny stejných osob a předmětů (podstatná jména hromadná):
  молодё́жь (= mládež) , детвора́ (= děti) , листва́ (= listí) , студе́нчество (= studentstvo) , учи́тельство (= učitelství) , челове́чество (= lidstvo)
 • Názvy předmětů s látkovým významem:
  асфа́льт (= asfalt) , бензи́н (= benzín) , желе́зо (= železo) , земляни́ка (= jahoda) , кероси́н (= petrolej) , каучу́к (= kaučuk) , мёд (= med) , молоко́ (= mléko) , свё́кла (= řepa) , сталь (= ocel) , рожь (= žito) , хло́пок (= bavlna) , цеме́нт (= cement) , фарфо́р (= porcelán)
 • Pojmenování vlastnosti nebo příznaku:
  белизна́ (= bělost) , зло́ба (= zloba) , ло́вкость (= šikovnost) , мо́лодость (= mládí) , све́жесть (= svěžest) , темнота́ (= tma) , чернота́ (= černota)
 • Názvy činnosti nebo stavu:
  доста́вка (= dodávka) , выполне́ние (= splnění) , удивле́ние (= údiv) , изумле́ние (= ohromení) , внуше́ние (= sugesce) , горе́ние (= hoření) , хожде́ние (= chození) , ходьба́ (= chůze) , чте́ние (= čtení) , пла́вание (= plavání)
 • Vlastní jména jako pojmenování jedinečných předmětů:
  Москва́ (= Moskva) , Екатеринбу́рг (= Jekatěrinburg) , Во́лга (= Volha) , Циолко́вский (= Ciolkovskij)

Podstatná jména, která mají pouze tvar množného čísla:

 • Názvy složených a párových předmětů:
  брю́ки (= kalhoty) , весы́ (= váhy) , воро́та (= vrata) , гра́бли (= hrábě) , ви́лы (= vidle) , кле́щи (= kleště) , но́жницы (= nůžky) , носи́лки (= nosítka) , очки́ (= brýle) , пери́ла (= zábradlí) , часы́ (= hodiny) , шо́рты (= šortky) , щипцы́ (= kleště)
 • Názvy materiálů nebo jejich odpadů a zbytků:
  бели́ла (= běloba) , дро́жжи (= kvasnice) , духи́ (= voňavka) , консе́рвы (= konzerva) , макаро́ны (= nudle) , обо́и (= tapeta) , опи́лки (= piliny) , о́труби (= otruby) , сли́вки (= smetana) , сухофру́кты (= sušené ovoce) , те́фтели (= tefteli) , хло́пья (= vločky) , черни́ла (= inkoust)
 • Názvy časových úseků a her:
  кани́кулы (= prázdniny) , су́тки (= den) , бу́дни (= všední den) , ша́хматы (= šachy) , жму́рки (= slepá bába)
 • Názvy činností a stavů přírody:
  хло́поты (= starosti) , вы́боры (= volby) , перегово́ры (= jednání) , напа́дки (= útoky) , деба́ты (= debata) , всхо́ды (= osení) , су́мерки (= soumrak)
 • Některá zeměpisná jména:
  Карпа́ты (= Karpaty) , Соко́льники (= Sokolniki) , Афи́ны (= Athény) , А́льпы (= Alpy) , Балка́ны (= Balkán)

Pády podstatných jmen

V ruštině je šest pádů: první, druhý, třetí, čtvrtý, sedmý a šestý. Pády se určují podle pádových otázek.

Pád Otázka
Именительный
První
кто? (= kdo?) nebo что? (= co?)
Родительный
Druhý
кого? (= koho?) nebo чего? (= co?)
Дательный
Třetí
кому? (= komu?) nebo чему? (= čemu?)
Винительный
Čtvrtý
кого? (= koho?) nebo что? (= co?)
Творительный
Sedmý
кем? (= kým?) nebo чем? (= čím?)
Предложный
Šestý
о ком? (= o kom?) nebo о чём? (= o čem?)

První pád se ve větě používá vždy bez předložky:

Пробужда́ется (что?) приро́да.
Probouzí se (co?) příroda.

Ostatní pády se nazývají nepřímé a mohou se používat s předložkami:

Густо́й тума́н поднима́лся (над чем?) над боло́том.
Hustá mlha se zvedala (nad čím?) nad bažinou.

nebo bez předložek:

Э́та карти́на напи́сана (кем?) худо́жником.
Tento obraz je namalován (kým?) umělcem.

s výjimkou 6. pádu, který se vždy používá s předložkou:

в лесу (= v lese) , в углу (= v rohu) , на месте (= na místě) , в комнате (= v pokoji) , в шкафу (= ve skříni)

Pádové otázky кто? (= kdo?) , кого? (= koho?) , кому? (= komu?) aj. se vztahují k podstatným jménům životným:

студе́нт (= student) , де́вушка (= dívka) , оте́ц (= otec)

Pádové otázky что? (= co?) , чего? (= co?) , чему? (= čemu?) aj. se vztahují k podstatným jménům neživotným:

сад (= zahrada) , компью́тер (= počítač) , планше́т (= tablet)

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen je změna slov podle pádu. V ruštině existují tři skloňování podstatných jmen.

Skloňování Rod V prvním pádě jednotného čísla končí na
1 Ženský rod
Mužský rod
-а, -я
2 Mužský rod
Střední rod
měkkou nebo tvrdou souhlásku
-о, -е
3 Ženský rod měkkou nebo tvrdou souhlásku

První skloňování

K prvnímu skloňování patří podstatná jména ženského rodu s koncovkou -а/-я v prvním pádě jednotného čísla:

страна́ (= země) , рабо́та (= práce) , земля́ (= země) , статья́ (= článek) , экску́рсия (= exkurze)

A také podstatná jména mužského rodu, označující osoby, se stejnými koncovkami:

ю́ноша (= mladík) , мужчи́на (= muž) , дя́дя (= strýc) , Стё́па , Ва́ня
Pády Jednotné číslo
Именительный
První
страна́
země
ю́ноша
mladík
земля́
země
семья́
rodina
ле́кция
přednáška
Родительный
Druhý
страны́
ю́ноши
земли́
семьи́
ле́кции
Дательный
Třetí
стране́
ю́ноше
земле́
семье́
ле́кции
Винительный
Čtvrtý
страну́
ю́ношу
зе́млю
семью́
ле́кцию
Творительный
Sedmý
странóй
ю́ношей
землё́й
семьё́й
ле́кцией
Предложный
Šestý
(о) стране́
(о) ю́ноше
(о) земле́
(о) семье́
(о) ле́кции
Pády Množné číslo
Именительный
První
стра́ны
ю́ноши
зе́мли
се́мьи
ле́кции
Родительный
Druhý
стран
ю́ношей
земе́ль
семе́й
ле́кций
Дательный
Třetí
стра́нам́
ю́ношам
зе́млям
се́мьям
ле́кциям
Винительный
Čtvrtý
стра́ны
ю́ношей
зе́мли
се́мьи́
ле́кции
Творительный
Sedmý
стра́нами
ю́ношами
зе́млями
се́мьями
ле́кциями
Предложный
Šestý
(о) стра́нах
(о) ю́ношах
(о) зе́млях
(о) се́мьях
(о) ле́кциях

Druhé skloňování

Ke druhému skloňování patří podstatná jména mužského rodu s nulovou koncovkou:

бе́рег (= Břeh) , день (= den) , край (= kraj)

a také s koncovkami na -о, -е:

доми́шко (= domeček) , доми́ще (= barák)

a středního rodu s koncovkami -о, -е v prvním pádě jednotného čísla:

сло́во (= slovo) , зда́ние (= budova) , здоро́вье (= zdraví)
Jednotné číslo
Pády Mužský rod
Именительный
První
инжене́р
inženýr
магази́н
obchod
ге́ний
genius
конь
kůň
гвоздь
hřebík
Родительный
Druhý
инжене́ра
магази́на
ге́ния
коня́
гвоздя́
Дательный
Třetí
инжене́ру
магази́ну
ге́нию
коню́
гвоздю́
Винительный
Čtvrtý
инжене́ра
магази́н
ге́ния
коня́
гвоздь
Творительный
Sedmý
инжене́ром
магази́ном
ге́нием
конё́м
гвоздё́м
Предложный
Šestý
(о) инжене́ре
(о) магази́не
(о) ге́нии
(о) коне́
(о) гвозде́
Pády Střední rod
Именительный
První
де́ло
záležitost
село́
vesnice
по́ле
pole
собра́ние
schůze
Родительный
Druhý
де́ла
села́
по́ля
собра́ния
Дательный
Třetí
де́лу
селу́
по́лю
собра́нию
Винительный
Čtvrtý
де́ло
село́
по́ле
собра́ние
Творительный
Sedmý
де́лом
село́м
по́лем
собра́нием
Предложный
Šestý
(о) де́ле
(о) селе́
(о) по́ле
(о) собра́нии
Množné číslo
Pády Mužský rod
Именительный
První
инжене́ры
магази́ны
ге́нии
ко́ни
гво́зди
Родительный
Druhý
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гвозде́й
Дательный
Třetí
инжене́рам
магази́нам
ге́ниям
коня́м
гвоздя́м
Винительный
Čtvrtý
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гво́зди
Творительный
Sedmý
инжене́рами
магази́нами
ге́ниями
коня́ми
гвоздя́ми
Предложный
Šestý
(о) инжене́рах
(о) магази́нах
(о) ге́ниях
(о) коня́х
(о) гвоздя́х
Pády Střední rod
Именительный
První
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Родительный
Druhý
дел
сёл
поле́й
собра́ний
Дательный
Třetí
дела́м
сё́лам
поля́м
собра́ниям
Винительный
Čtvrtý
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Творительный
Sedmý
дела́ми
сё́лами
поля́ми
собра́ниями
Предложный
Šestý
(о) дела́х
(о) сё́лах
(о) поля́х
(о) собра́ниях

Třetí skolňování

Ke třetímu skloňování patří podstatná jména ženského rudu s nulovou koncovkou v prvním pádě jednotného čísla:

рожь (= žito) , мышь (= myš) , мысль (= myšlenka) , радость (= radost)
Pády Jednotné číslo
Именительный
První
ло́шадь
kůň
пло́щадь
náměstí
ночь
noc
Родительный
Druhý
ло́шади
пло́щади
но́чи
Дательный
Třetí
ло́шади
пло́щади
но́чи
Винительный
Čtvrtý
ло́шадь
пло́щадь
ночь
Творительный
Sedmý
ло́шадью
пло́щадью
но́чью
Предложный
Šestý
(о) ло́шади
(о) пло́щади
(о) но́чи
Pády Množné číslo
Именительный
První
ло́шади
пло́щади
но́чи
Родительный
Druhý
лошаде́й
площаде́й
ноче́й
Дательный
Třetí
лошадя́м
площадя́м
ноча́м
Винительный
Čtvrtý
лошаде́й
пло́щади
но́чи
Творительный
Sedmý
лошадьми́
площадя́ми
ноча́ми
Предложный
Šestý
(о) лошадя́х
(о) площадя́х
(о) ночах́

Zvláštní skloňování mají podstatná jména мать (= matka) a дочь (= dcera) . Tato podstatná jména mají ve všech pádech, kromě prvního a čtvrtého, v jednotném čísle příponu -ер-:

ма́тери , дочере́й , матере́й , дочеря́ми , матеря́ми

Nepravidelná podstatná jména

Deset podstatných jmen středního rodu na -мя:

бре́мя (= břemeno) , вре́мя (= čas) , вы́мя (= vemeno) , зна́мя (= prapor) , и́мя (= jméno) , пла́мя (= plamen) , пле́мя (= plemeno) , се́мя (= semeno) , стре́мя (= třmen) , те́мя (= temeno)

a podstatná jména mužského rodu путь (= cesta) ve druhém, třetím a šestém pádě v jednotném čísle mají koncovky podstatných jmen 3. skloňování :

к зна́мени , нет вре́мени , о пла́мени , в пути́

a v sedmém pádě přibírají koncovky podstatných jmen 2. skloňování -ем/-ём:

на зна́мени (п. п.) , зна́менем (т. п.) , путё́м (т. п.)
Skloňování podstatných jmen středního rodu na -мя
Pády Jednotné číslo Množné číslo
Именительный
První
и́мя
jméno
зна́мя
prapor
имена́
знамёна́
Родительный
Druhý
и́мени
зна́мени
имё́н
знамё́н
Дательный
Třetí
и́мени
зна́мени
имена́м
знамё́нам
Винительный
Čtvrtý
и́мя
зна́мя
имена́
знамёна́
Творительный
Sedmý
и́менем
зна́менем
имена́ми
знамё́нами
Предложный
Šestý
(об) и́мени
(о) зна́мени
(об) имена́х
(о) знамё́нах

U podstatných jmen na -мя ve druhém, třetím, šestém a sedmém pádě jednotného čísla a ve všech pádech množného čísla se ke kořeni připojuje přípona -ен-/-ён-:

зна́мени – знамё́н , и́мени – имё́н

Ve slovech семя a стремя se v druhém pádě množného čísla ke kořeni připojuje přípona -ян-:

семя́н , стремя́н
Skloňování podstatných jmen путь (= cesta)
Pády Jednotné číslo Množné číslo
Именительный
První
путь
пути́
Родительный
Druhý
пути́
путе́й
Дательный
Třetí
пути́
путя́м
Винительный
Čtvrtý
путь
пути́
Творительный
Sedmý
путё́м
путя́ми
Предложный
Šestý
(о) пути́
(о) путя́х

Nesklonná podstatná jména

Nesklonná jsou podstatná jména, která mají ve všech pádech stejný tvar:

вхожу́ в метро́ (= vstupuji do metra) , ви́жу метро́ (= vidím metro) , любу́юсь метро́ (= obdivuji metro) , пью ко́фе (= piji kávu) , с вку́сным ко́фе (= s chutnou kávou)

Mezi nimi jsou jak obecná podstatná jména:

ко́фе (= káva) , ра́дио (= rádio) , кино́ (= kino) , жюри́ (= porota) , пальто́ (= kabát) , шоссе́ (= ulice) , пиани́но (= pianino) , депо́ (= záležitost) , кака́о (= kakao) , ве́то (= veto) , са́мбо (= sambo) , желе́ (= želé) , кафе́ (= káva) , купе́ (= kupé) , портмоне́ (= peněženka)

i vlastní jména:

Гариба́льди (= Garibaldi) , Гё́те (= Goethe) , Зо́ля (= Zola) , Со́чи (= Soči) , Баку́ (= Baku)

K nesklonným podstatným jménům patří:

 • mnohá podstatná jména cizího původu s koncovou samohláskou -о, -е, -и, -у, -ю a s koncovým přízvukem :
  ра́дио (= rádio) , метро́ (= metro) , табло́ (= tablo) , коммюнике́ (= komuniké) , такси́ (= taxi) , рагу́ (= ragú) , кенгуру́ (= klokan) , меню́ (= menu) , боа́ (= boa) , (рома́н) Дюма́ (= (román) Dumase) , (поэ́ма) Ге́йне (= (poema) Heina) , (го́род) Суху́ми (= (město) Suchumi) , (го́род) О́сло (= (město) Oslo) , (го́род) Баку́ (= (město) Baku) , (река́) Миссиси́пи (= (řeka) Mississippi)
 • příjmení cizího původu označující osoby ženského pohlaví a končící na samohlásku:
  (стихи́) Алиге́р (= (verše) Aligerové) , (рома́н) Во́йнич (= (román) Voynichové)
 • ruská a ukrajinská příjmení na a -их/-ых
  Дурново́ , Франко́ , Черны́х , Долги́х
 • zkratová slova iniciálového a smíšeného typu:
  ЕС , РАН , ООН , СНГ , ВДНХ , МГУ , сельпо aj.
Zpět na začátek