Späť na obsah

Významy podstatných mien

Podstatné meno je slovný druh, ktorý označuje predmet a odpovedá na otázky кто? (= kto?) , что? (= čo?) :

 • дом dom
 • шкóла škola
 • кварти́ра byt
 • сосе́д sused
 • подру́га kamarátka
 • компью́тер počítač

Tento význam sa vyjadruje pomocou nezávislých kategórii rodu, čísla, pádu, životnosti a neživotnosti.

Podstatné mená sa podľa svojho významu delia sa vlastné a všeobecné.

Podstatné mená patria k mužskému, ženskému alebo strednému rodu a menia sa podľa pádu (šesť pádových tvarov) a podľa čísla (jednotné číslo a množné číslo).

Základný tvar podstatného mena je prvý pád (nominatív) jednotného čísla:

 • челове́к človek
 • студе́нт študent
 • кни́га kniha
 • рука́ ruka
 • окно́ okno
 • ме́сто miesto

Vo vete bývajú podstatné mená najčastejšie podmetom a predmetom.

Vlastné podstatné mená

Vlastné podstatné mená sú pomenovania jednotlivých osôb a jedinečných predmetov. K vlastným podstatným menám patria:

 • priezviská (pseudonym, prezívky)
  Петро́в , Толсто́й , Тимофе́ев
 • mená
  Ю́рий , Илья́ , Оле́г
 • mená po otcovi
  Алексе́евич , Петро́вич , Алекса́ндрович
 • zemepisné názvy
  Москва́ (= Moskva) , Во́лга (= Volga) , Байка́л (= Bajkál)
 • astronomické názvy:
  Земля́ (= Zem) , Луна́ (= Mesiac) , Со́лнце (= Slnko)

Všeobecné podstatné mená

Všeobecné podstatné mená sú všeobecné pomenovania všetkých rovnakých predmetov, javov, činností alebo stavov

 • дом dom
 • крова́ть posteľ
 • газе́та noviny
 • дождь dášť
 • стул stolička
 • компью́тер počítač

Podstatné mená životné a neživotné

Podstatné mená životné slúžia na pomenovanie ľudí a zvierat a odpovedajú na otázku кто? (= kto?) :

 • оте́ц otec
 • брат brat
 • сестра́ sestra
 • студе́нтка študentka
 • соба́ка pes
 • кот kocúr

Podstatné mená neživotné slúži na pomenovanie predmetov a tiež rastlín a odpovedajú na otázku что? (= čo?)

 • дом dom
 • ко́мната byt
 • письмо́ list
 • сад záhrada
 • бу́ква písmeno
 • уче́бник učebnica

Rod podstatných mien

Všetky podstatné mená (okrem tých, ktoré sa vždy používajú v množnom čísle но́жницы (= nožnice) , брю́ки (= nohavice) atď.) patria k jednému z troch rodov: mužskému, ženskému a strednému.

 • Podstatné mená mužského rodu
  магази́н (= obchod) , трамва́й (= električka) , по́езд (= vlak) , учи́тель (= učiteľ) , студе́нт (= študent) , дождь (= dášť)
 • Podstatné mená ženského rodu
  шко́ла (= škola) , неде́ля (= týždeň) , фотогра́фия (= fotografia) , учи́тельница (= učiteľka) , студе́нтка (= študentka) , тетра́дь (= zošit)
 • Podstatné mená stredného rodu
  ме́сто (= miesto) , окно́ (= okno) , письмо́ (= list) , зда́ние (= budova) , пла́вание (= plávanie) , иску́сство (= umenie)

V ruštine existujú tri rody podstatných mien: ženský, mužský a stredný. Vo väčšine prípadov sa dá rod podstatného mena určiť podľa koncovky.

Podstatné mená mužského rodu končia:

 • na spoluhlásku
  магази́н (= obchod) , журна́л (= časopis) , по́езд (= vlak)
 • na
  музе́й (= múzeum) , трамва́й (= električka)
 • na
  слова́рь (= slovník) , зверь (= zviera) , учи́тель (= učiteľ)

Podstatné mená ženského rodu končia:

 • na
  страна́ (= krajina) , газе́та (= noviny) , шко́ла (= škola)
 • na
  фами́лия (= priezvisko) , земля́ (= Zem) , неде́ля (= týždeň)
 • na
  ночь (= noc) , тетра́дь (= zošit)

Podstatné mená stredného rodu končia:

 • na
  де́рево (= strom) , письмо́ (= list) , окно́ (= okno)
 • na
  мо́ре (= more) , кафе́ (= kaviarňa) , зда́ние (= budova)

Niektoré podstatné mená s koncovkami -а/-я sú mužského rodu, pokiaľ označujú osoby mužského pohlavia alebo ženského, pokiaľ označujú osoby ženského rodu. Sú to podstatné mená, ktoré môžu mať oba rody:

сирота́ (= sirota) , работя́га (= pracant) , пла́кса (= ufňukanec) , зубри́ла (= šprt)

Číslo podstatných mien

Podstatné mená sa používajú v tvare jednotného alebo množného čísla.

Tvar jednotného čísla sa používa, pokiaľ sa hovorí o jednom predmete:

дом (= dom) , магази́н (= obchod) , компью́тер (= počítač) , вещь (= vec) , стекло́ (= sklo) , ко́мната (= byt)

Tvar množného čísla sa používa, keď ide o niekoľko predmetov:

домá (= domy) , магази́ны (= obchody) , компью́теры (= počítače) , ве́щи (= veci) , стё́кла (= poháre) , ко́мнаты (= izby)

Niektoré podstatné mená sa používajú len v jednotnom čísle (singularita tantum) alebo lne v množnom čísle (pluralia tantum).

Podstatné mená, ktoré majú len tvar jednotného čísla

 • Pomenovanie skupiny rovnakých osôb a predmetov (hromadné podstatné mená):
  молодё́жь (= mládež) , детвора́ (= deti) , листва́ (= lístie) , студе́нчество (= študenstvo) , учи́тельство (= učitelia) , челове́чество (= ľudstvo)
 • Názvy predmetov s látkovým významom:
  асфа́льт (= asfalt) , бензи́н (= benzín) , желе́зо (= železo) , земляни́ка (= jahoda) , кероси́н (= petrolej) , каучу́к (= kaučuk) , мёд (= med) , молоко́ (= mlieko) , свё́кла (= repa) , сталь (= oceľ) , рожь (= žito) , хло́пок (= bavlna) , цеме́нт (= cement) , фарфо́р (= porcelán)
 • Pomenovanie vlastností alebo príznakov:
  белизна́ (= belosť) , зло́ба (= zlo) , ло́вкость (= šikovnosť) , мо́лодость (= mladosť) , све́жесть (= sviežosť) , темнота́ (= tma) , чернота́ (= temnota)
 • Názvy činností alebo stavov:
  доста́вка (= dodávka) , выполне́ние (= splnenie) , удивле́ние (= údiv) , изумле́ние (= ohromenie) , внуше́ние (= náznak) , горе́ние (= horenie) , хожде́ние (= chodenie) , ходьба́ (= chôdza) , чте́ние (= čítanie) , пла́вание (= plávanie)
 • Vlastné mená ako pomenovanie jedinečných predmetov:
  Москва́ (= Moskva) , Екатеринбу́рг (= Jekaterinburg) , Во́лга (= Volga) , Циолко́вский (= Ciolkovskij)

Podstatné mená, ktoré majú len tvar množného čísla

 • Názvy zložených a párových predmetov:
  брю́ки (= nohavice) , весы́ (= váhy) , воро́та (= dvere) , гра́бли (= hrable) , ви́лы (= vidly) , кле́щи (= kliešte) , но́жницы (= nožnice) , носи́лки (= nosítka) , очки́ (= okuliare) , пери́ла (= zábradlie) , часы́ (= hodiny) , шо́рты (= kraťasy) , щипцы́ (= kliešte)
 • Názvy materiálob alebo ich odpadov a zbytkov:
  бели́ла (= beloba) , дро́жжи (= kvasnice) , духи́ (= voňavka) , консе́рвы (= konzerva) , макаро́ны (= rezance) , обо́и (= tapeta) , опи́лки (= piliny) , о́труби (= otruby) , сли́вки (= smotana) , сухофру́кты (= sušené ovocie) , те́фтели (= tefteli) , хло́пья (= vločky) , черни́ла (= atrament)
 • Názvy časových úsekov a hier:
  кани́кулы (= prázdniny) , су́тки (= deň) , бу́дни (= bežný deň) , ша́хматы (= šach) , жму́рки (= slepá baba)
 • Názvy činností a stavov prírody:
  хло́поты (= starosti) , вы́боры (= voľby) , перегово́ры (= rokovanie) , напа́дки (= útoky) , деба́ты (= debata) , всхо́ды (= východ slnka) , су́мерки (= súmrak)
 • Niektoré zemepisné názvy:
  Карпа́ты (= Karpaty) , Соко́льники (= Sokolniki) , Афи́ны (= Atény) , А́льпы (= Alpy) , Балка́ны (= Balkán)

Pády prídavných mien

V ruštine je šesť pádov: prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty a šiesty. Pády sa určujú podľa pádových otázok.

Pád Otázka
Именительный
Prvý
кто? (= kto?) alebo что? (= čo?)
Родительный
Druhý
кого? (= koho?) alebo чего? (= čoho?)
Дательный
Tretí
кому? (= komu?) alebo чему? (= čomu?)
Винительный
Štvrtý
кого? (= koho?) alebo что? (= čoho?)
Творительный
Siedmy
кем? (= kým?) alebo чем? (= čím?)
Предложный
Šiesty
о ком? (= o kom?) alebo о чём? (= o čom?)

Prvý pád sa vo vete používa vždy bez predložky:

Пробужда́ется (что?) приро́да.
Prebúdza sa (čo?) príroda.

Ostatné pády sa nazývajú nepriamo a môžu sa používať s predložkami:

Густо́й тума́н поднима́лся (над чем?) над боло́том.
Hustá hmla sa zdvihla (nad čím?) nad bažinou.

alebo bez predložiek:

Э́та карти́на напи́сана (кем?) худо́жником.
Tento obraz je namaľovaný (kým?) umelcom.

s výnimkou 6. pádu, ktorý sa vždy používa s predložkou:

в лесу (= v lese) , в углу (= v rohu) , на месте (= na mieste) , в комнате (= v izbe) , в шкафу (= v skrini)

Pádové otázky кто? (= kto?) , кого? (= koho?) , кому? (= komu?) atď. sa vzťahujú k podstatným menám životným

студе́нт (= študent) , де́вушка (= dievča) , оте́ц (= otec)

Pádové otázky что? (= čo?) , чего? (= čoho?) , чему? (= čomu?) atď. sa vzťahujú k podstatným menám neživotným

сад (= záhrada) , компью́тер (= počítač) , планше́т (= tablet)

Skloňovanie podstatných mien

Skloňovanie podstatných mien sa robí zmenou slov podľa pádu. V ruštine existujú tri skloňovania podstatných mien.

Skloňovanie Rod V prvom páde jednotneho čísla končí na
1 Ženský rod
Mužský rod
-а, -я
2 Mužský rod
Stredný rod
mäkkú alebo tvrdú spoluhlásku
-о, -е
3 Ženský rod mäkkú alebo tvrdú spoluhlásku

Prvý pád

K prvému skloňovaniu patria podstatné mená ženského rodu s koncovkou -а/-я v prvom páde jednotného čísla:

страна́ (= zem) , рабо́та (= práca) , земля́ (= zem) , статья́ (= článok) , экску́рсия (= exkurzia)

a tiež podstatné mená mužského rodu, označujúce osoby, s rovnakými koncovkami

ю́ноша (= mladík) , мужчи́на (= muž) , дя́дя (= strýko) , Стё́па , Ва́ня
Pády Jednotné číslo
Именительный
Prvý
страна́
zem
ю́ноша
mladík
земля́
zem
семья́
rodina
ле́кция
prednáška
Родительный
Druhý
страны́
ю́ноши
земли́
семьи́
ле́кции
Дательный
Tretí
стране́
ю́ноше
земле́
семье́
ле́кции
Винительный
Štvrtý
страну́
ю́ношу
зе́млю
семью́
ле́кцию
Творительный
Siedmy
странóй
ю́ношей
землё́й
семьё́й
ле́кцией
Предложный
Šiesty
(о) стране́
(о) ю́ноше
(о) земле́
(о) семье́
(о) ле́кции
Pády Množné číslo
Именительный
Prvý
стра́ны
ю́ноши
зе́мли
се́мьи
ле́кции
Родительный
Druhý
стран
ю́ношей
земе́ль
семе́й
ле́кций
Дательный
Tretí
стра́нам́
ю́ношам
зе́млям
се́мьям
ле́кциям
Винительный
Štvrtý
стра́ны
ю́ношей
зе́мли
се́мьи́
ле́кции
Творительный
Siedmy
стра́нами
ю́ношами
зе́млями
се́мьями
ле́кциями
Предложный
Šiesty
(о) стра́нах
(о) ю́ношах
(о) зе́млях
(о) се́мьях
(о) ле́кциях

Druhý pád

K druhému skloňovaniu patria podstatné mená mužského rodu s nulovou koncovkou:

бе́рег (= breh) , день (= deň) , край (= kraj)

a tiež s koncovkami na -о, -е:

доми́шко (= domček) , доми́ще (= dom)

a stredného rodu s koncovkami -о, -е v prvom páde jednotného čísla:

сло́во (= slovo) , зда́ние (= budova) , здоро́вье (= zdravie)
Jednotné číslo
Pády Mužský rod
Именительный
Prvý
инжене́р
inžinier
магази́н
obchod
ге́ний
génius
конь
kôň
гвоздь
klinec
Родительный
Druhý
инжене́ра
магази́на
ге́ния
коня́
гвоздя́
Дательный
Tretí
инжене́ру
магази́ну
ге́нию
коню́
гвоздю́
Винительный
Štvrtý
инжене́ра
магази́н
ге́ния
коня́
гвоздь
Творительный
Siedmy
инжене́ром
магази́ном
ге́нием
конё́м
гвоздё́м
Предложный
Šiesty
(о) инжене́ре
(о) магази́не
(о) ге́нии
(о) коне́
(о) гвозде́
Pády Stredný rod
Именительный
Prvý
де́ло
záležitosť
село́
dedina
по́ле
pole
собра́ние
schôdzka
Родительный
Druhý
де́ла
села́
по́ля
собра́ния
Дательный
Tretí
де́лу
селу́
по́лю
собра́нию
Винительный
Štvrtý
де́ло
село́
по́ле
собра́ние
Творительный
Siedmy
де́лом
село́м
по́лем
собра́нием
Предложный
Šiesty
(о) де́ле
(о) селе́
(о) по́ле
(о) собра́нии
Množné číslo
Pády Mužský rod
Именительный
Prvý
инжене́ры
магази́ны
ге́нии
ко́ни
гво́зди
Родительный
Druhý
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гвозде́й
Дательный
Tretí
инжене́рам
магази́нам
ге́ниям
коня́м
гвоздя́м
Винительный
Štvrtý
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гво́зди
Творительный
Siedmy
инжене́рами
магази́нами
ге́ниями
коня́ми
гвоздя́ми
Предложный
Šiesty
(о) инжене́рах
(о) магази́нах
(о) ге́ниях
(о) коня́х
(о) гвоздя́х
Pády Stredný rod
Именительный
Prvý
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Родительный
Druhý
дел
сёл
поле́й
собра́ний
Дательный
Tretí
дела́м
сё́лам
поля́м
собра́ниям
Винительный
Štvrtý
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Творительный
Siedmy
дела́ми
сё́лами
поля́ми
собра́ниями
Предложный
Šiesty
(о) дела́х
(о) сё́лах
(о) поля́х
(о) собра́ниях

Tretí pád

K tretiemu skloňovaniu patria podstatné mená ženského rodu s nulovou koncovkou v prvom páde jednotného čísla:

рожь (= raž) , мышь (= myš) , мысль (= myšlienka) , радость (= radosť)
Pády Jednotné číslo
Именительный
Prvý
ло́шадь
kôň
пло́щадь
námestie
ночь
noc
Родительный
Druhý
ло́шади
пло́щади
но́чи
Дательный
Tretí
ло́шади
пло́щади
но́чи
Винительный
Štvrtý
ло́шадь
пло́щадь
ночь
Творительный
Siedmy
ло́шадью
пло́щадью
но́чью
Предложный
Šiesty
(о) ло́шади
(о) пло́щади
(о) но́чи
Pády Množné číslo
Именительный
Prvý
ло́шади
пло́щади
но́чи
Родительный
Druhý
лошаде́й
площаде́й
ноче́й
Дательный
Tretí
лошадя́м
площадя́м
ноча́м
Винительный
Štvrtý
лошаде́й
пло́щади
но́чи
Творительный
Siedmy
лошадьми́
площадя́ми
ноча́ми
Предложный
Šiesty
(о) лошадя́х
(о) площадя́х
(о) ночах́

Špeciálne skloňovanie majú podstatné mená мать (= matka) a дочь (= dcéra) . Tieto podstatné mená majú vo všetkých pádoch, okrem prvého a štvrtého, v jednotnom čísle príponu -ер-:

ма́тери , дочере́й , матере́й , дочеря́ми , матеря́ми

Podstatné mená a zmiešané skloňovanie

Desať podstatných mien stredného rodu na -мя:

бре́мя (= bremeno) , вре́мя (= čas) , вы́мя (= vemeno) , зна́мя (= vlajka) , и́мя (= meno) , пла́мя (= plameň) , пле́мя (= plemeno) , се́мя (= rodina) , стре́мя (= strmeň) , те́мя (= temeno)

a podstatné mená mužského rodu путь (= cesta) v druhom, treťom a šiestom páde v jednotnom čísle majú koncovku podstatných mien 3. skloňovania :

к зна́мени , нет вре́мени , о пла́мени , в пути́

a v siedmom páde preberajú koncovku podstatného mena 2. skloňovania -ем/-ём:

на зна́мени (п. п.) , зна́менем (т. п.) , путё́м (т. п.)
Skloňovanie podstatných mien stredného rodu -мя
Pády Jednotné číslo Množné číslo
Именительный
Prvý
и́мя
meno
зна́мя
vlajka
имена́
знамёна́
Родительный
Druhý
и́мени
зна́мени
имё́н
знамё́н
Дательный
Tretí
и́мени
зна́мени
имена́м
знамё́нам
Винительный
Štvrtý
и́мя
зна́мя
имена́
знамёна́
Творительный
Siedmy
и́менем
зна́менем
имена́ми
знамё́нами
Предложный
Šiesty
(об) и́мени
(о) зна́мени
(об) имена́х
(о) знамё́нах

U podstatných mien na -мя v druhom, treťom, šiestom a siedmom páde jednotného čísla a vo všetkých prípadoch množného čísla sa ku koreňu pripája prípona -ен-/-ён-:

зна́мени – знамё́н , и́мени – имё́н

V slovách семя a стремя sa v druhom páde množného čísla ku koreňu pripája prípona -ян-:

семя́н , стремя́н
Skloňovanie podstatných mien путь (= cesta)
Pády Jednotné číslo Množné číslo
Именительный
Prvý
путь
пути́
Родительный
Druhý
пути́
путе́й
Дательный
Tretí
пути́
путя́м
Винительный
Štvrtý
путь
пути́
Творительный
Siedmy
путё́м
путя́ми
Предложный
Šiesty
(о) пути́
(о) путя́х

Nesklonné podstatné mená

Nesklonné sú podstatné mená, ktoré majú vo všetkých pádoch rovnaký tvar:

вхожу́ в метро́ (= vstupujem do metra) , ви́жу метро́ (= vidím metro) , любу́юсь метро́ (= obdivujem metro) , пью ко́фе (= pijem kávu) , с вку́сным ко́фе (= s chutnou kávou)

Medzi nimi sú aj všeobecné podstatné mená:

ко́фе (= káva) , ра́дио (= rádio) , кино́ (= kino) , жюри́ (= porota) , пальто́ (= kabát) , шоссе́ (= ulica) , пиани́но (= malé piáno) , депо́ (= záležitosť) , кака́о (= kakao) , ве́то (= veto) , са́мбо (= černoch) , желе́ (= želé) , кафе́ (= káva) , купе́ (= kupé) , портмоне́ (= peňaženka)

aj vlastné mená:

Гариба́льди (= Garibaldi) , Гё́те (= Goethe) , Зо́ля (= Zola) , Со́чи (= Soči) , Баку́ (= Baku)

K nesklonným podstatným menám patria:

 • mnohé podstatné mená cudzieho pôvodu s koncovou samohláskou -о, -е, -и, -у, -ю a s koncovým prízvukom :
  ра́дио (= rádio) , метро́ (= metro) , табло́ (= panel) , коммюнике́ (= tlačová správa) , такси́ (= taxi) , рагу́ (= ragú) , кенгуру́ (= klokan) , меню́ (= menu) , боа́ (= boa) , (рома́н) Дюма́ (= (román) Dumasa) , (поэ́ма) Ге́йне (= (báseň) Heina) , (го́род) Суху́ми (= (mesto) Suchumi) , (го́род) О́сло (= (mesto) Oslo) , (го́род) Баку́ (= (mesto) Baku) , (река́) Миссиси́пи (= (rieka) Mississippi)
 • priezvisko cudzieho pôvodu označujúce osoby ženského pohlavia a končiace na samohlásku:
  (стихи́) Алиге́р (= (verše) Aligerové) , (рома́н) Во́йнич (= (román) Voynichov)
 • ruské a ukrajinské priezviská na a -их/-ых
  Дурново́ , Франко́ , Черны́х , Долги́х
 • skratkové slová zmiešaného a iniciálového typu:
  ЕС , РАН , ООН , СНГ , ВДНХ , МГУ , сельпо atď.
Nahor