Al la enhavo

Signifo de substantivo

Substantivo estas vortospeco, kiu esprimas objekton kaj respondas je demandoj кто? (= kiu?) , что? (= kio?) :

 • дом domo
 • шкóла lernejo
 • кварти́ра apartomento
 • сосе́д najbaro
 • подру́га amikino
 • компью́тер komputilo

Tia signifo esprimiĝas per sendependaj formoj de genro, nombro, kazo, animeco aŭ senanimeco.

Substantivoj laŭ sia signifo dividiĝas en nominaciojn kaj komunajn substantivojn.

Substantivoj povas esti viraj, inaj aŭ neutralaj, fleksias laŭ kazoj (ekzistas ses kazaj formoj) kaj laŭ nombro (singularaj kaj pluralaj).

Baza formo de substantivo estas singulara nominativo:

 • челове́к homo
 • студе́нт studento
 • кни́га libro
 • рука́ brako
 • окно́ fenestro
 • ме́сто loko

En propozicioj substantivoj plej ofte estas subjektoj kaj objektoj.

Nominacioj

Nominacioj estas propraj nomoj de apartaj uloj kaj unuopaj aĵoj. Al nominacioj apartenas:

 • familinomoj (kaŝnomoj, kromnomoj)
  Петро́в , Толсто́й , Тимофе́ев
 • nomoj
  Ю́рий , Илья́ , Оле́г
 • patronomoj
  Алексе́евич , Петро́вич , Алекса́ндрович
 • geografiaj nomoj
  Москва́ (= Moskvo) , Во́лга (= Volgo) , Байка́л (= Bajkalo)
 • astronomiaj nomoj
  Земля́ (= Tero) , Луна́ (= Luno) , Со́лнце (= Suno)

Komunaj substantivoj

Komunaj substantivoj estas komuna nomo por ĉiuj homogenaj aĵoj, aperoj, agoj aŭ statoj:

 • дом domo
 • крова́ть lito
 • газе́та gazeto
 • дождь pluvo
 • стул seĝo
 • компью́тер komputilo

Substantivo animita kaj senanimita

Animitaj objektoj estas uzataj kiel nomoj por homoj, bestoj kaj respondas je demando кто? (= kiu?) :

 • оте́ц patro
 • брат frato
 • сестра́ fratino
 • студе́нтка studentino
 • соба́ка hundo
 • кот kato

Neanimitaj objektoj estas uzataj kiel nomoj por malvivaj objektoj, objektoj de vegetaĵaro kaj respondas je demando что? (= kio?) :

 • дом domo
 • ко́мната ĉambro
 • письмо́ letero
 • сад ĝardeno
 • бу́ква litero
 • уче́бник lernolibro

Genro de substantivo

Ĉiuj substantivoj (ne konsidere tiujn, kiuj ĉiam estas uzataj plurale: но́жницы (= tondilo) , брю́ки (= pantalono) kaj ktp) apartenas al unu el tri genroj: vira, ina aŭ neŭtrala.

 • viraj substantivoj
  магази́н (= vendejo) , трамва́й (= tramo) , по́езд (= trajno) , учи́тель (= instruisto) , студе́нт (= studento) , дождь (= pluvo)
 • inaj substantivoj
  шко́ла (= lernejo) , неде́ля (= semajno) , фотогра́фия (= foto) , учи́тельница (= instruistino) , студе́нтка (= studentino) , тетра́дь (= kajero)
 • neŭtralaj substantivoj
  ме́сто (= loko) , окно́ (= fenestro) , письмо́ (= letero) , зда́ние (= konstruaĵo) , пла́вание (= naĝado) , иску́сство (= arto)

En rusa lingvo ekzistas tri genroj: ina, vira kaj neŭtrala. En la plimulto da okazoj genron de substantivo oni povas determini laŭ finaĵo.

Viraj substantivoj finiĝas:

 • je konsonanto:
  магази́н (= vendejo) , журна́л (= ĵurnalo) , по́езд (= trajno)
 • je :
  музе́й (= muzeo) , трамва́й (= tramo)
 • je :
  слова́рь (= vortaro) , зверь (= besto) , учи́тель (= instruisto)

Inaj substantivoj finiĝas:

 • je :
  страна́ (= lando) , газе́та (= gazeto) , шко́ла (= lernejo)
 • je :
  фами́лия (= familinomo) , земля́ (= tero) , неде́ля (= semajno)
 • je :
  ночь (= nokto) , тетра́дь (= kajero)

Neŭtralaj substantivoj finiĝas:

 • je :
  де́рево (= arbo) , письмо́ (= letero) , окно́ (= fenestro)
 • je :
  мо́ре (= maro) , кафе́ (= kafejo) , зда́ние (= konstruaĵo)

Kelkaj substantivoj, kiuj finiĝas je -а/-я, apartenas al vira genro se indikas ulojn de vira sekso aŭ al la virina se indikas ulinojn. Tio estas substantivoj de ĝenerala genro:

сирота́ (= orfo) , работя́га (= laboremulo) , пла́кса (= ploremulo) , зубри́ла (= parkerigulo)

Pluraloj de substantivoj

Substantivojn oni uzas en singulara aŭ plurala formo.

Singulara formo estas uzata, kiam temas pri unu objekto:

дом (= domo) , магази́н (= vendejo) , компью́тер (= komputilo) , вещь (= aĵo) , стекло́ (= vitro) , ко́мната (= ĉambro)

Plurala formo estas uzata, kiam temas pri kelkaj aĵoj:

домá (= domoj) , магази́ны (= vendejoj) , компью́теры (= komputiloj) , ве́щи (= aĵoj) , стё́кла (= vitroj) , ко́мнаты (= ĉambroj)

Kelke da substantivoj oni uzas aŭ nur singulare (singularita tantum), aŭ nur plurale (pluralia tantum).

Substantivoj, kiuj havas nur singularan formon:

 • Nomoj de aroj de samaj uloj, aĵoj (kolektivaj sustantivoj):
  молодё́жь (= junularo) , детвора́ (= infanaro) , листва́ (= foliaro) , студе́нчество (= studentaro) , учи́тельство (= instruistaro) , челове́чество (= homaro)
 • Nomoj de aĵoj kun materia signifo:
  асфа́льт (= asfalto) , бензи́н (= benzino) , желе́зо (= fero) , земляни́ка (= frago) , кероси́н (= keroseno) , каучу́к (= kaŭĉuko) , мёд (= mielo) , молоко́ (= lakto) , свё́кла (= beto) , сталь (= ŝtalo) , рожь (= sekalo) , хло́пок (= kotono) , цеме́нт (= cemento) , фарфо́р (= porcelano)
 • Nomoj de eco aŭ atributo:
  белизна́ (= blankeco) , зло́ба (= malico) , ло́вкость (= lerteco) , мо́лодость (= juneco) , све́жесть (= freŝeco) , темнота́ (= mallumo) , чернота́ (= nigreco)
 • Nomoj de ago aŭ stato:
  доста́вка (= livero) , выполне́ние (= plenumado) , удивле́ние (= miro) , изумле́ние (= miro) , внуше́ние (= sugesto) , горе́ние (= brulado) , хожде́ние (= irado) , ходьба́ (= irado) , чте́ние (= legado) , пла́вание (= naĝado)
 • Nominacioj kiel propraj nomoj de diversaj aĵoj:
  Москва́ (= Moskvo) , Екатеринбу́рг (= Jekaterinburgo) , Во́лга (= Volgo) , Циолко́вский (= Ciolkovskij)

Substantivoj, kiuj havas nur pluralan formon:

 • Nomoj de konsistaj kaj paraj aĵoj:
  брю́ки (= pantalono) , весы́ (= pesilo) , воро́та (= pordego) , гра́бли (= rastilo) , ви́лы (= forkego) , кле́щи (= tenajlo) , но́жницы (= tondilo) , носи́лки (= brankardo) , очки́ (= okulvitroj) , пери́ла (= balustrado) , часы́ (= horloĝo) , шо́рты (= ŝorto) , щипцы́ (= pinĉilo)
 • Nomoj de materialoj aŭ iliaj restaĵoj:
  бели́ла (= blanka farbo) , дро́жжи (= gisto) , духи́ (= parfumo) , консе́рвы (= konservaĵoj) , макаро́ны (= makaronioj) , обо́и (= tapeto) , опи́лки (= segaĝo) , о́труби (= brano) , сли́вки (= kremo) , сухофру́кты (= sekigitaj fruktoj) , те́фтели (= viandbuloj) , хло́пья (= flokoj) , черни́ла (= inko)
 • Nomoj de intertempoj, ludoj:
  кани́кулы (= ferio) , су́тки (= diurno) , бу́дни (= labortagoj) , ша́хматы (= ŝakoj) , жму́рки (= blindludo)
 • Nomoj de agoj aŭ statoj de naturo:
  хло́поты (= klopodoj) , вы́боры (= elektado) , перегово́ры (= traktado) , напа́дки (= atakoj) , деба́ты (= debato) , всхо́ды (= ĝermoj) , су́мерки (= krepusko)
 • Kelkaj geografiaj nomoj:
  Карпа́ты (= Karpatoj) , Соко́льники (= Sokolniki) , Афи́ны (= Ateno) , А́льпы (= Alpoj) , Балка́ны (= Balkanio)

Kazoj de substantivoj

En rusa lingvo ekzistas ses kazoj: nominativo, genitivo, dativo, akuzatovo, instrumentalo kaj prepozicia kazo. Kazon oni difinas laŭ demandoj.

Kazo Demando
Именительный
Nominativo
кто? (= kiu?) что? (= kio?)
Родительный
Genitivo
кого? (= de kiu?) чего? (= de kio?)
Дательный
Dativo
кому? (= al kiu?) чему? (= al kio?)
Винительный
Akuzativo
кого? (= kiun?) что? (= kion?)
Творительный
Instumentalo
кем? (= per kiu?) чем? (= per kio?)
Предложный
Prepozicia kazo
о ком? (= pri kiu?) о чём? (= pri kio?)

Nominativon en propozicio oni ĉiam uzas sen prepozicio:

Пробужда́ется (что?) приро́да.
Vekiĝas (kio?) naturo.

Ceteraj kazoj nomiĝas nerektaj, ili povas esti uzataj kun prepozicioj:

Густо́й тума́н поднима́лся (над чем?) над боло́том.
Densa nebulo supriĝis (sur kio?) sur marĉo.

aŭ sen prepozicioj:

Э́та карти́на напи́сана (кем?) худо́жником.
Tiu ĉi bildo estas pentrita (de kiu?) de pentristo.

escepte de prepozicia kazo, kiun oni ĉiam uzas kun prepozicioj:

в лесу (= en arbaro) , в углу (= en angulo) , на месте (= sur loko) , в комнате (= en ĉambro) , в шкафу (= en ŝranko)

Demandoj кто? (= kiu?) , кого? (= de kiu?) , кому? (= al kiu?) apartenas al animitaj substantivoj:

студе́нт (= studento) , де́вушка (= junulino) , оте́ц (= patro)

Kaj demandoj что? (= kio?) , чего? (= de kio?) , чему? (= al kio?) kaj ktp apartenas al senanimitaj substantivoj:

сад (= ĝardeno) , компью́тер (= komputilo) , планше́т (= platkomputilo)

Deklinacio de substantivoj

Deklinacio de substantivoj estas fleksio de vortoj laŭ kazoj. En rusa lingvo ekzistas tri substantivaj deklinacioj.

Deklinacio Genro Singularaj nominativoj finiĝas je
1 Ina genro
Vira genro
-а, -я
2 Vira genro
Neŭtrala genro
mola aŭ malmola konsonanto
-о, -е
3 Ina genro mola aŭ malmola konsonanto

La unua deklinacio

Al unua deklinacio apartenas inaj substantivoj kun finaĵo -а/-я en singulara nominativo:

страна́ (= lando) , рабо́та (= laboro) , земля́ (= tero) , статья́ (= artikolo) , экску́рсия (= ekskurso)

Kaj ankaŭ viraj substantivoj, kiuj indikas homojn, kun samaj finaĵoj:

ю́ноша (= junulo) , мужчи́на (= viro) , дя́дя (= onklo) , Стё́па , Ва́ня
Kazoj Singularo
Именительный
Nominativo
страна́
lando
ю́ноша
junulo
земля́
tero
семья́
familio
ле́кция
leciono
Родительный
Genitivo
страны́
ю́ноши
земли́
семьи́
ле́кции
Дательный
Dativo
стране́
ю́ноше
земле́
семье́
ле́кции
Винительный
Akuzativo
страну́
ю́ношу
зе́млю
семью́
ле́кцию
Творительный
Instumentalo
странóй
ю́ношей
землё́й
семьё́й
ле́кцией
Предложный
Prepozicia kazo
(о) стране́
(о) ю́ноше
(о) земле́
(о) семье́
(о) ле́кции
Kazoj Pluralo
Именительный
Nominativo
стра́ны
ю́ноши
зе́мли
се́мьи
ле́кции
Родительный
Genitivo
стран
ю́ношей
земе́ль
семе́й
ле́кций
Дательный
Dativo
стра́нам́
ю́ношам
зе́млям
се́мьям
ле́кциям
Винительный
Akuzativo
стра́ны
ю́ношей
зе́мли
се́мьи́
ле́кции
Творительный
Instumentalo
стра́нами
ю́ношами
зе́млями
се́мьями
ле́кциями
Предложный
Prepozicia kazo
(о) стра́нах
(о) ю́ношах
(о) зе́млях
(о) се́мьях
(о) ле́кциях

La dua deklinacio

Al dua deklinacio apartenas viraj nominativoj sen finaĵoj:

бе́рег (= bordo) , день (= tago) , край (= rando)

kaj kun finaĵoj je -о, -е:

доми́шко (= dometo) , доми́ще (= domego)

kaj neŭtralaj kun finaĵoj -о, -е en nominativo en singulara formo:

сло́во (= vorto) , зда́ние (= konstruaĵo) , здоро́вье (= sano)
Singularo
Kazoj Vira genro
Именительный
Nominativo
инжене́р
inĝeniero
магази́н
vendejo
ге́ний
genio
конь
ĉevalo
гвоздь
najlo
Родительный
Genitivo
инжене́ра
магази́на
ге́ния
коня́
гвоздя́
Дательный
Dativo
инжене́ру
магази́ну
ге́нию
коню́
гвоздю́
Винительный
Akuzativo
инжене́ра
магази́н
ге́ния
коня́
гвоздь
Творительный
Instumentalo
инжене́ром
магази́ном
ге́нием
конё́м
гвоздё́м
Предложный
Prepozicia kazo
(о) инжене́ре
(о) магази́не
(о) ге́нии
(о) коне́
(о) гвозде́
Kazoj Neŭtrala genro
Именительный
Nominativo
де́ло
faro
село́
vilaĝo
по́ле
kampo
собра́ние
kunveno
Родительный
Genitivo
де́ла
села́
по́ля
собра́ния
Дательный
Dativo
де́лу
селу́
по́лю
собра́нию
Винительный
Akuzativo
де́ло
село́
по́ле
собра́ние
Творительный
Instumentalo
де́лом
село́м
по́лем
собра́нием
Предложный
Prepozicia kazo
(о) де́ле
(о) селе́
(о) по́ле
(о) собра́нии
Pluralo
Kazoj Vira genro
Именительный
Nominativo
инжене́ры
магази́ны
ге́нии
ко́ни
гво́зди
Родительный
Genitivo
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гвозде́й
Дательный
Dativo
инжене́рам
магази́нам
ге́ниям
коня́м
гвоздя́м
Винительный
Akuzativo
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гво́зди
Творительный
Instumentalo
инжене́рами
магази́нами
ге́ниями
коня́ми
гвоздя́ми
Предложный
Prepozicia kazo
(о) инжене́рах
(о) магази́нах
(о) ге́ниях
(о) коня́х
(о) гвоздя́х
Kazoj Neŭtrala genro
Именительный
Nominativo
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Родительный
Genitivo
дел
сёл
поле́й
собра́ний
Дательный
Dativo
дела́м
сё́лам
поля́м
собра́ниям
Винительный
Akuzativo
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Творительный
Instumentalo
дела́ми
сё́лами
поля́ми
собра́ниями
Предложный
Prepozicia kazo
(о) дела́х
(о) сё́лах
(о) поля́х
(о) собра́ниях

La tria deklinacio

Al tria deklinacio apartenas inaj substantivoj sen finaĵoj en nominativo en singulara formo:

рожь (= sekalo) , мышь (= muso) , мысль (= penso) , радость (= ĝojo)
Kazoj Singularo
Именительный
Nominativo
ло́шадь
ĉevalo
пло́щадь
placo
ночь
nokto
Родительный
Genitivo
ло́шади
пло́щади
но́чи
Дательный
Dativo
ло́шади
пло́щади
но́чи
Винительный
Akuzativo
ло́шадь
пло́щадь
ночь
Творительный
Instumentalo
ло́шадью
пло́щадью
но́чью
Предложный
Prepozicia kazo
(о) ло́шади
(о) пло́щади
(о) но́чи
Kazoj Pluralo
Именительный
Nominativo
ло́шади
пло́щади
но́чи
Родительный
Genitivo
лошаде́й
площаде́й
ноче́й
Дательный
Dativo
лошадя́м
площадя́м
ноча́м
Винительный
Akuzativo
лошаде́й
пло́щади
но́чи
Творительный
Instumentalo
лошадьми́
площадя́ми
ноча́ми
Предложный
Prepozicia kazo
(о) лошадя́х
(о) площадя́х
(о) ночах́

Specialan deklinacion havas adverboj мать (= patrino) kaj дочь (= filino) . Tiuj ĉi substantivoj havas en ĉiuj kazoj (krom singulara nominativo kaj akuzativo) formigatan sufikson -ер-:

ма́тери , дочере́й , матере́й , дочеря́ми , матеря́ми

Diversdeklinaceblaj substantivoj

Dek neŭtralaj substantivoj je -мя:

бре́мя (= ŝarĝo) , вре́мя (= tempo) , вы́мя (= mamo) , зна́мя (= standardo) , и́мя (= nomo) , пла́мя (= flamo) , пле́мя (= gento) , се́мя (= grajno) , стре́мя (= piedingo) , те́мя (= verto)

kaj viraj substantivoj путь (= vojo) en singularaj genitivo, dativo kaj prepozicia kazo havas finaĵojn de substantivoj en 3-a deklinacio :

к зна́мени , нет вре́мени , о пла́мени , в пути́

sed en instrumentalo akceptas finaĵojn de substantivoj en 2-a deklinacio -ем/-ём:

на зна́мени (п. п.) , зна́менем (т. п.) , путё́м (т. п.)
Deklinacio de neŭtrala substantivo je -мя
Kazoj Singularo Pluralo
Именительный
Nominativo
и́мя
nomo
зна́мя
standardo
имена́
знамёна́
Родительный
Genitivo
и́мени
зна́мени
имё́н
знамё́н
Дательный
Dativo
и́мени
зна́мени
имена́м
знамё́нам
Винительный
Akuzativo
и́мя
зна́мя
имена́
знамёна́
Творительный
Instumentalo
и́менем
зна́менем
имена́ми
знамё́нами
Предложный
Prepozicia kazo
(об) и́мени
(о) зна́мени
(об) имена́х
(о) знамё́нах

Al substantivoj je -мя en singulara genitivo, instrumentalo kaj prepozicia kazo kaj en ĉiuj kazoj en plurala formo oni aldonas derivadan sufikson al radiko -ен-/-ён-:

зна́мени – знамё́н , и́мени – имё́н

Al vortoj grajno, piedingo en genitivo en plurala formo oni aldonas sufikson al radiko -ян-:

семя́н , стремя́н
Deklinacio de substantivo путь (= vojo)
Kazoj Singularo Pluralo
Именительный
Nominativo
путь
пути́
Родительный
Genitivo
пути́
путе́й
Дательный
Dativo
пути́
путя́м
Винительный
Akuzativo
путь
пути́
Творительный
Instumentalo
путё́м
путя́ми
Предложный
Prepozicia kazo
(о) пути́
(о) путя́х

Nedeklinaceblaj substantivoj

Al nedeklinacieblaj substantivoj apartenas tiuj, kiuj havas saman formon por ĉiuj kazoj:

вхожу́ в метро́ (= mi eniras metroon) , ви́жу метро́ (= mi vidas metroon) , любу́юсь метро́ (= mi admiras metroon) , пью ко́фе (= mi trinkas kafon) , с вку́сным ко́фе (= kun bongusta kafo)

Ĉirkaŭ ili troviĝas kiel komunaj sunstantivoj:

ко́фе (= kafo) , ра́дио (= radio) , кино́ (= kino) , жюри́ (= ĵurio) , пальто́ (= palto) , шоссе́ (= ŝoseo) , пиани́но (= piano) , депо́ (= afero) , кака́о (= kakao) , ве́то (= vetoo) , са́мбо (= samdo) , желе́ (= ĵeleo) , кафе́ (= kafeo) , купе́ (= kupeo) , портмоне́ (= monujo)

tiel ankaŭ nominacioj:

Гариба́льди (= Garibaldi) , Гё́те (= Göthe) , Зо́ля (= Zola) , Со́чи (= Soĉi) , Баку́ (= Bakuo)

Al nedeklinaceblaj nominativoj apartenas:

 • multaj eksterlingvaj substantivoj kun vokalaj finaĵoj -о, -е, -и, -у, -ю kaj kun akcentitaj finaĵoj :
  ра́дио (= radio) , метро́ (= metroo) , табло́ (= tabulo) , коммюнике́ (= komunikaĵo) , такси́ (= taksio) , рагу́ (= raguo) , кенгуру́ (= kanguruo) , меню́ (= menuo) , боа́ (= boao) , (рома́н) Дюма́ (= (romano de) Dumas) , (поэ́ма) Ге́йне (= (poemo de) Hejne) , (го́род) Суху́ми (= (urbo) Suĥumo) , (го́род) О́сло (= (urbo) Oslo) , (го́род) Баку́ (= (urbo) Bakuo) , (река́) Миссиси́пи (= (rivero) Misisipo)
 • eksterlingvaj inaj familinomoj kun vokalaj finaĵoj:
  (стихи́) Алиге́р (= (verkoj de) Aliger) , (рома́н) Во́йнич (= (romano de) Vojniĉ)
 • rusaj kaj ukrainaj familinomoj je kaj -их/-ых:
  Дурново́ , Франко́ , Черны́х , Долги́х
 • mallongigitaj fortoj enhavantaj komencajn literojn aŭ silabojn:
  ЕС , РАН , ООН , СНГ , ВДНХ , МГУ , сельпо kaj ktp.
Reen al la supro