Į turinį

Prieveiksmis

Prieveiksmis – tai kalbos dalis, kuri reiškia daug veiksmo ypatybę, daikto ypatybę ir ypatybės ypatybę.

 • Ве́чером мы пойдё́м в теа́тр. (= Vakare mes eisime į teatrą.)

Prieveiksmis gali šlietis prie veiksmažodžio ir nurodo как (= kaip?) , где (= kur?) , когда́ (= kada?) , заче́м (= kodėl?) , куда́ (= kur?) , с како́й це́лью (= kokiu tikslu?) , по како́й причи́не (= dėl kokios priežasties?) , в како́й ме́ре (= kokia apimtimi?) vyksta veiksmas:

 • Он живёт (как?) ве́село. (= Jis gyvena (kaip?) linksmai.)
 • (Где?) Везде́ бы́ло мно́го цвето́в. (= (Kur?) Visur buvo daug gėlių.)
 • Он э́то сде́лал мне (с како́й це́лью?) назло́. (= Jis tai padarė (kokiu tikslu?) mano piktumui.)
 • Мы (когда́?) сего́дня верну́лись из о́тпуска. (= Mes (kada?) šiandien sugrįžome iš atostogų.)

Prieveiksmis taip pat gali šlietis prie veiksmažodžio formų – dalyvio ir padalyvio, taip pat prie daiktavardžio, būdvardžio ir kito prieveiksmio ir nurodo į jų ypatybes:

 • Учи́тесь (как?) хорошо́, живи́те (как?) дру́жно. (= Mokykitės (kaip?) gerai, gyvenkite (kaip?) draugiškai.)
 • Э́тот студе́нт (в како́й ме́ре?) о́чень стара́тельный. (= Šis studentas (kiek?) labai stropus.)
 • Она́ рабо́тает (как?) весьма́ охо́тно. (= Ji dirba (kaip?) gana noriai.)
 • Здесь происхо́дит движе́ние (куда́?) вперё́д. (= Čia vyksta judėjimas (kur?) į priekį.)
 • Он (когда́?) всегда́ приве́тлив. (= Jis (kada?) visada draugiškas.)

Prieveiksmiai nekaitomi, t. y. nelinksniuojami ir neasmenuojami, ir sakinyje paprastai eina aplinkybėmis.

Prieveiksmiai, kurie priskiriami veiksmažodžiui ir jo formoms, gali reikšti veiksmą, priežastį, tikslą, kiekį ir laipsnį.

Prieveiksmiai, kurie priskiriami būdvardžiui arba kitam prieveiksmiui, gali reikšti ypatybės kiekį ir laipsnį.

Prieveiksmių kategorijos

Pagal reikšmę prieveiksmiai skirstomi į šias pagrindines kategorijas:

Prieveiksmių reikšmės Klausimai, į kuriuos atsako Prieveiksmių pavyzdžiai
1. Būdo prieveiksmiai Как? (= Kaip?) , Каки́м о́бразом? (= Kokiu būdu?) бы́стро (= greitai) , хорошо́ (= gerai) , ме́дленно (= lėtai) , по-но́вому (= naujoviškai) , по-дру́жески (= draugiškai) , по-ру́сски (= rusiškai) , внима́тельно (= atidžiai) , вдруг (= staiga) , на́бело (= švariai) , так (= taip) , е́ле-е́ле (= vos vos) , ника́к (= niekaip)
2. laiko prieveiksmiai Когда́? (= Kada?) , С каки́х пор? (= Nuo kada?) , До каки́х пор? (= Iki kada?) , Как до́лго? (= Kaip ilgai?) сего́дня (= šiandien) , за́втра (= rytoj) , вчера́ (= vakar) , у́тром (= ryte) , днём (= dieną) , ве́чером (= vakare) , но́чью (= naktį) , сейча́с (= dabar) , ра́но (= anksti) , тогда́ (= tada) , тепе́рь (= dabar) , накану́не (= išvakarėse)
3. Vietos prieveiksmiai Где? (= Kur?) , Куда́? (= Kur?) , Отку́да? (= Iš kur?) здесь (= čia) , там (= ten) , вблизи́ (= arti) , вдали́ (= tolumoj) , сюда́ (= čia) , туда́ (= ten) , отту́да (= iš ten) , везде́ (= visur) , напра́во (= dešinėn) , нале́во (= kairėn) , и́здали (= iš tolo) , вниз (= žemyn) , вверх (= aukštyn) , нигде́ (= niekur) , никуда́ (= niekur)
4. priežasties prieveiksmiai Почему́? (= Kodėl?) , Отчего́? (= Nuo ko?) , По како́й причи́не? (= Dėl kokios priežasties?) oттого́ (= todėl, kad) , потому́ (= todėl) , сгоряча́ (= pasikarščiavus ) , понево́ле (= norom nenorom) , со́слепу (= aklai) , спросо́нья (= apsimiegojus)
5. Tikslo prieveiksmiai Заче́м? (= Kodėl?) , С како́й це́лью? (= Kokiu tikslu?) , Для чего́? (= Kodėl?) назло́ (= piktumui) , наро́чно (= tyčia) , не́зачем (= nėra reikalo) , специа́льно (= specialiai) , напереко́р (= priešingai) , в шу́тку (= juokais) , умы́шленно (= tyčia) , неумы́шленно (= netyčiomis) , неча́янно (= netyčia)
6. Kiekio ir laipsnio intensyvumo prieveiksmiai Ско́лько? (= Kiek?) , Во ско́лько (= Kada?) , Наско́лько? (= Kiek?) , С како́й сте́пени? (= Kokiu laipsniu?) , В како́й ме́ре? (= Kaip?) о́чень (= labai) , мно́го (= daug) , весьма́ (= labai) , совсе́м (= visai) , попола́м (= pusiau) , два́жды (= dukart) , три́жды (= triskart) , вдвоём (= dviese) , втроём (= trise) , сли́шком (= per daug) , вполне́ (= visai) , дово́льно (= gana) , соверше́нно (= visiškai)

Prieveiksmių laipsniai

Prieveiksmiai, padaryti iš kokybinių būdvardžių, turi aukštesnįjį ir aukščiausiąjį lyginimo laipsnį.

Aukštesniojo laipsnio sudarymas

Paprasta forma
Pradinė prieveiksmio forma Sudarymo būdas Pavyzdys
Būdvardiniai tipai Priesaga
о́стро (= aštriai) -ее- остре́е (= aštriau)
бы́стро (= greitai) -ей- быстре́й (= greičiau)
интере́сно (= įdomu) -ей- интере́сней (= įdomiau)
су́хо (= sausa) -ше- су́ше (= sausiau)
далеко́ (= toli) -ше- да́льше (= toliau)
бли́зко (= arti) -же- бли́же (= arčiau)

Kai kurie prieveiksmiai, kaip ir būdvardžiai, turi supliatyvinę (tai yra padarytą iš kito kamieno) laipsniavimo formą:

 • хорошо́ (= gerai) лу́чше (= geriau)
 • пло́хо (= blogai) ху́же (= blogiau)

Aukščiausiojo laipsnio sudarymas

Aukščiausiasis prieveiksmių laipsnis paprastai turi sudėtinę formą, kuri yra iš dviejų žodžių: aukštesniojo laipsnio ir prieveiksmių всех (= visus) arba всего́ (= visko) :

Sudėtinė forma

Paprastoji aukštesniojo laipsnio forma + prieveiksmis всех (= visus) (gyvosioms būtybėms) arba всего́ (= visko) (negyvosioms būtybėms)

остре́е (= aštriau) остре́е всex (= aštriausia)
быстре́й (= greičiau) быстре́й всего́ (= greičiausia)
интере́сней (= įdomiau) интере́сней всего́ (= įdomiausia)
су́ше (= sausiau) су́ше всего́ (= sausiausia)
да́льше (= toliau) да́льше всex (= toliausia)

Predikatyviniai prieveiksmiai (būvio kategorijos žodžiai)

Ypatingą grupę sudaro predikatyviniai prieveiksmiai, kurie reiškia būseną ir atlieka tarinio funkciją beasmeniame sakinyje. Tai gali būti:

 • gyvų būtybių būklė ( ве́село (= linksma) , гру́стно (= liūdna) , смешно́ (= juokinga) , оби́дно (= skaudu) , сты́дно (= gėda) ):
  • Без вас мне ску́чно, – я зева́ю; при вас мне гру́стно, – я терплю́... (Пушкин) (= Be jūsų man nuobodu, – aš žiovauju; jums esant man liūdna, – aš kenčiu ... (Puškinas))
 • padėtis aplinkos, aplinkybių ( хо́лодно (= šalta) , ве́трено (= vėjuota) , жа́рко (= karšta) , чи́сто (= švaru) , ую́тно (= jauku) , просто́рно (= erdvu) ):
  • На дворе́ ещё хо́лодно, но со́лнце све́тит уже́ по-весе́ннему. (Горький) (= Lauke dar šalta, bet saulė šviečia jau pavasariškai. (Rūgštus)

Kai kurie prieveiksmiai (juos vadina predikatyviniais) gali sakinyje eiti tik tariniu. tai prieveiksmiai мо́жно (= galima) , ну́жно (= reikia) , необходи́мо (= būtina) , нельзя́ (= nagalima) , жаль (= gaila) , пора́ (= laikas) , не́когда (= nėra kada) , бо́язно (= baugu) , со́вестно (= drovu) , сты́дно (= gėda) ir kt.:

 • В э́то невозмо́жно пове́рить. (= Tuo neįmanoma patikėti.)

Невозмо́жно пове́рить – sudėtinis veiksmažodinis tarinys. Невозмо́жно – predikatyvinis prieveiksmis.

Veiksmažodiniai ir įvardiniai prieveiksmiai

Prieveiksmiai skirstomi į ženklinamuosius ir įvardinius. Ženklinamieji prieveiksmiai įvardija veiksmo ypatybes, o įvardiniai – tik nurodo jas.

Įvardiniai prieveiksmiai savo ruožtu skirstomi į kelias grupes. Šios grupės panašios į prieveiksmių kategorijas.

Prieveiksmis Ką nurodo Pavyzdžiai
Parodomieji Nurodo konkrečią vietą, laiką, priežastį ir t. t.
Parodomieji prieveiksmiai dažnai vartojami sujungti sakinį tekste.
здесь (= čia) , тут (= čia) , там (= ten) , туда́ (= ten) , отту́да (= iš ten) , тогда́ (= tada) , зате́м (= vėliau) , поэ́тому (= todėl) , так (= taip)
Klausiamieji Vartojami klausiamuosiuose sakiniuose. где? (= kur?) , когда́? (= kada?) , куда́? (= kur?) , отку́да? (= iš kur?) , почему́? (= kodėl?) , заче́м? (= kam?) , как? (= kaip?)
Santykiniai Forma sutampa su klausiamuoju vietos prieveiksmiais, yra kaip jungiamieji žodžiai ir jungia prijungiamojo sakinio dalis. где (= kur) , когда́ (= kada) , куда́ (= kur) , отку́да (= iš kur) , почему́ (= kodėl) , заче́м (= kodėl) , как (= kaip)
Nežymimasis įvardis Nurodo nežinomą arba netiksliai žinomą vietą, laiką, priežastį ir t. t. Jie sudaromi iš klausiamųjų vietos prieveiksmių su priesagomis-то, -либо, -нибудь ir priešdėliais кое- ir rečiau не-. где́-то (= kažkur) , когда́-то (= kažkada) , ка́к-то (= kažkaip) , где́-нибудь (= kur nors) , где́-либо (= bet kur) , кое-где́ (= šen ir ten) , кое-ка́к (= kažkaip) , не́когда (= kadaise)
Neigiami Sudaromi iš klausiamųjų vietos prieveiksmių su priešdėliais ни- ir не-.
Не- visada yra kirčiuotas, o skiemuo ни- visada nekirčiuotas.
никогда́ (= niekada) , нигде́ (= niekur) , никуда́ (= niekur) , не́где (= nėra kur) , не́зачем (= nėra ko)
Atgal į pradžią