La conținut

Adverbe

Adverbul este parte a vorbirii care denumește o caracteristică a acțiunii, o caracteristică a obiectului sau a altui semn.

 • Ве́чером мы пойдё́м в теа́тр. (= Seara mergem la teatru.)

Adverbul se raportează la verb și indică как (= cum? ) , где (= unde?) , когда́ (= când? ) , заче́м (= pentru ce?) , куда́ (= încotro ?) , с како́й це́лью (= Cu ce scop?) , по како́й причи́не (= Din ce cauză? ) , в како́й ме́ре (= În ce măsură?) modul în care se desfășoară acțiunea:

 • Он живёт (как?) ве́село. (= El trăiește (cum?) vesel.)
 • (Где?) Везде́ бы́ло мно́го цвето́в. (= (Unde?) Peste tot erau multe flori.)
 • Он э́то сде́лал мне (с како́й це́лью?) назло́. (= El mi-a făcut asta (cu ce scop?) în ciudă.)
 • Мы (когда́?) сего́дня верну́лись из о́тпуска. (= Noi (când?) astăzi ne-am întors din concediu.)

Adverbul se poate raporta la/poate fi asociat cu forme particulare ale verbelor, participii și gerunzii, de asemenea cu un substantiv, un adjectiv sau alt adverb, pentru a indica/arăta caracteristicile acestora.

 • Учи́тесь (как?) хорошо́, живи́те (как?) дру́жно. (= Învățați (cum?) bine, trăiți (cum?) prietenește.)
 • Э́тот студе́нт (в како́й ме́ре?) о́чень стара́тельный. (= Acest student (în ce măsură?) este foarte studios.)
 • Она́ рабо́тает (как?) весьма́ охо́тно. (= Ea lucrează (cum?) de bunăvoie.)
 • Здесь происхо́дит движе́ние (куда́?) вперё́д. (= Aici mișcarea se desfășoară ( încotro? unde?) înainte.)
 • Он (когда́?) всегда́ приве́тлив. (= El (când? ) e mereu politicos.)

Adverbul nu se modifică, adică nu se declină și nu se conjugă și în propoziție este, de obicei/ adesea complement circumstanțial.

Adverbele care se referă/raportează la verb și formele lui pot denumi modul de acțiune, cauza, scopul , măsura și gradul/nivelul.

Adverbele care se referă/raportează la adjectiv sau alt adverb pot denumi măsura și gradul/nivelul unei caracteristici.

Tipuri de adverbe

După sens/semnificație adverbele se împart în următoarele tipuri principale:

Semnificația adverbelor Întrebări la care raspund Exemple de adverbe
1. Adverbe de mod Как? (= Cum?) , Каки́м о́бразом? (= În ce mod?) бы́стро (= repede) , хорошо́ (= bine) , ме́дленно (= încet/lent ) , по-но́вому (= din nou) , по-дру́жески (= prieteneşte) , по-ру́сски (= ruseşte) , внима́тельно (= atent) , вдруг (= deodată ) , на́бело (= în alb) , так (= așa) , е́ле-е́ле (= doar-doar) , ника́к (= nicicum)
2. Adverbe de timp Когда́? (= Când? ) , С каки́х пор? (= De când?) , До каки́х пор? (= Până când?) , Как до́лго? (= Căt timp?) сего́дня (= astăzi ) , за́втра (= mâine ) , вчера́ (= ieri) , у́тром (= dimineața ) , днём (= ziua) , ве́чером (= seara) , но́чью (= noaptea) , сейча́с (= acum) , ра́но (= devreme) , тогда́ (= atunci) , тепе́рь (= acum) , накану́не (= În ajun)
3. Adverbe de loc Где? (= Unde?) , Куда́? (= Īncotro?) , Отку́да? (= De unde?) здесь (= aici) , там (= acolo) , вблизи́ (= în apropiere) , вдали́ (= în depărtare) , сюда́ (= încoace) , туда́ (= acolo/într-acolo) , отту́да (= de acolo) , везде́ (= pretutindeni/peste tot) , напра́во (= la dreapta) , нале́во (= la stânga ) , и́здали (= din depărtare ) , вниз (= în jos) , вверх (= în sus) , нигде́ (= niciunde) , никуда́ (= niciunde/mișcare)
4. Adverbele de cauză Почему́? (= De ce?) , Отчего́? (= De ce?) , По како́й причи́не? (= Din ce cauză?) oттого́ (= pentru asta/de aceea) , потому́ (= pentru că) , сгоряча́ (= în focul/toiul acțiunii) , понево́ле (= vrând-nevrând) , со́слепу (= orbește) , спросо́нья (= pe jumătate adormit)
5. Adverbe de scop Заче́м? (= Pentru ce?) , С како́й це́лью? (= Cu ce scop?) , Для чего́? (= Pentru ce?) назло́ (= de supărare/ciudă) , наро́чно (= intenționat) , не́зачем (= pentru nimic) , специа́льно (= special) , напереко́р (= în ciuda) , в шу́тку (= în glumă) , умы́шленно (= intenționat) , неумы́шленно (= neintenționat) , неча́янно (= din neatenție/accidental)
6. Adverbele de măsură și de grad Ско́лько? (= Cât?) , Во ско́лько (= În cât?) , Наско́лько? (= În ce măsură?) , С како́й сте́пени? (= Cu ce grad/nivel?) , В како́й ме́ре? (= În ce măsură) о́чень (= foarte) , мно́го (= mult) , весьма́ (= foarte) , совсе́м (= cu totul) , попола́м (= în două) , два́жды (= de două ori) , три́жды (= de trei ori) , вдвоём (= în doi) , втроём (= în trei) , сли́шком (= prea, foarte, prea de tot, peste măsură, din cale afară) , вполне́ (= cu totul) , дово́льно (= de ajuns) , соверше́нно (= perfect)

Grade de comparație ale adverbelor

Adverbele formate de la adjectivele calitative au gradele comparativ și superlativ.

Formarea gradului comparativ

Forma simplă
Forma inițială a adverbului Mod de formare Exemplu
Adjective de tipul Sufix
о́стро (= ascuțit) -ее- остре́е (= mai ascuțit)
бы́стро (= repede) -ей- быстре́й (= mai repede)
интере́сно (= interesant) -ей- интере́сней (= mai interesant)
су́хо (= uscat) -ше- су́ше (= mai uscat)
далеко́ (= departe) -ше- да́льше (= mai departe)
бли́зко (= aproape) -же- бли́же (= mai aproape)

Câteva adverbe, ca și adjectivele au o formă supletivă de comparativ (adică formată de la altă rădăcină:

 • хорошо́ (= bine) лу́чше (= mai bine)
 • пло́хо (= rău) ху́же (= mai rău)

Formarea gradului superlativ

Gradul superlativ al adverbelor are de obicei o formă compusă din două cuvinte : comparativul adverbului și pronumele всех (= tuturor) sau всего́ (= în total, numai) :

Forma compusă

Forma simplă a gradului comparativ + pronume всех (= tuturor) (pentru subst.însuflețite ) sau всего́ (= în total, numai) (pentru subst. neînsuflețite)

остре́е (= mai ascuțit) остре́е всex (= mai ascuțit decât toți)
быстре́й (= mai repede) быстре́й всего́ (= mai repede decât toți)
интере́сней (= mai interesant) интере́сней всего́ (= mai interesant decât toți)
су́ше (= mai uscat) су́ше всего́ (= mai uscat decât toți)
да́льше (= mai departe) да́льше всex (= mai departe decât toți)

Adverbe predicative

O grupă specială o formează adverbele predicative care denumesc starea și îndeplinesc funcția de predicat în propoziția impersonală. Aceasta poate fi :

 • starea ființelor vii ( ве́село (= vesel) , гру́стно (= trist) , смешно́ (= caraghios) , оби́дно (= jignitor) , сты́дно (= rușinos) ):
  • Без вас мне ску́чно, – я зева́ю; при вас мне гру́стно, – я терплю́... (Пушкин) (= Fără dumneavoastră mă plictisesc - casc, în preajma Dvs sunt trist - sufăr... (Pușkin))
 • starea mediului înconjurător, a situației ( хо́лодно (= frig) , ве́трено (= vântos) , жа́рко (= cald) , чи́сто (= curat) , ую́тно (= plăcut) , просто́рно (= spațios) ) :
  • На дворе́ ещё хо́лодно, но со́лнце све́тит уже́ по-весе́ннему. (Горький) (= Afară este încă frig, dar soarele strălucește deja a primăvară. (Gorkii)

Câteva adverbe(sunt numite proprii/intrinsec predicative) pot juca numai rolul de predicat. Acestea sunt adverbe мо́жно (= poate) , ну́жно (= nevoie) , необходи́мо (= necesar) , нельзя́ (= nu e voie) , жаль (= păcat) , пора́ (= e timpul/vremea) , не́когда (= odată, odinioară) , бо́язно (= temător) , со́вестно (= rușinat,rușinos) , сты́дно (= rușine) , etc.:

 • В э́то невозмо́жно пове́рить. (= Aste e imposibil de crezut.)

Невозмо́жно пове́рить este un predicat verbal compus. Невозмо́жно este un adverb predicativ.

Pronume circumstanțiale și pronominale

Adverbele se împart în autosemantice sau pronominale. Adverbele autosemantice numesc semnul, iar cele pronominale il indică numai.

Adverbele pronominale, la rândul lor , se împart în câteva grupe. Aceste grupe sunt asemănătoare cu tipurile/clasele de pronume.

Adverbe Asupra /la ce indică Exemple
Demonstrative Indică asupra unui anumit loc, timp, unei anumite cauze, samd
Pronumele demonstrative se folosesc adesea , pentru a lega propozițiile într-un text.
здесь (= aici) , тут (= aici) , там (= acolo) , туда́ (= într-acolo) , отту́да (= de acolo) , тогда́ (= cândva) , зате́м (= după aceea) , поэ́тому (= din acest motiv/de aceea) , так (= așa/astfel)
Interogative Se folosesc în propozițiile interogative. где? (= unde?) , когда́? (= când?) , куда́? (= încotro?unde?) , отку́да? (= de unde?) , почему́? (= de ce?) , заче́м? (= pentru ce?) , как? (= cum?)
Relative În formă coincid cu adverbele pronominale interogative, intră în rol de conjuncții și servesc pentru legătura parților/propozițiilor în componența unei fraze complexe. где (= unde) , когда́ (= când) , куда́ (= încotro) , отку́да (= de unde) , почему́ (= de ce) , заче́м (= pentru ce) , как (= cum)
Nedeterminate/indefinite Arată asupra locului, timpului, cauzei , samd, necunoscute sau neclar/imprecis cunoscute. Ele se formează de la adverbele pronominale interogative, cu ajutorul sufixurilor -то, -либо, -нибудь și a prefixelor кое- și mai rar не-. где́-то (= undeva) , когда́-то (= cândva) , ка́к-то (= cumva) , где́-нибудь (= undeva) , где́-либо (= oriunde) , кое-где́ (= ici și colo) , кое-ка́к (= într-o anume manieră/intr-un anume fel) , не́когда (= odată, odinioară)
Negative Se formează de la adverbele pronominale interogative cu ajutorul prefixelor ни- și не-.
Не- stă întotdeauna sub accent, iar silaba ни- nu este accentuată.
никогда́ (= nicicând) , нигде́ (= niciunde) , никуда́ (= niciunde/nici încotro) , не́где (= nicăieri) , не́зачем (= nu e nevoie/pentru nimic)
Sus