Späť na obsah

Príslovky

Príslovky sú slovný druh, ktorý označuje vlastnosti deju, predmetu a iné vlastnosti.

 • Ве́чером мы пойдё́м в теа́тр. (= Večer pôjdeme do divadla.)

Príslovka môže byť spojená so slovesom a vyjadruje {b}ako, kde, kedy, prečo, kam, s akým cieľom, z akej príčiny, do akej miery{/b} sa konal dej:

 • Он живёт (как?) ве́село. (= On žije (ako?) veselo.)
 • (Где?) Везде́ бы́ло мно́го цвето́в. (= (Kde?) Všade bolo veľa kvetov.)
 • Он э́то сде́лал мне (с како́й це́лью?) назло́. (= Urobil mi to (s akým cieľom?) naschvál.)
 • Мы (когда́?) сего́дня верну́лись из о́тпуска. (= My sme sa (kedy?) dnes vrátili z dovolenky.)

Príslovka môže byť tiež spojená so špeciálnym tvarom slovies - s príčastím a prechodníkom, a tiež s podstatným menom, prídavným menom alebo inou príslovkou a vyjadrovať ich vlastnosti:

 • Учи́тесь (как?) хорошо́, живи́те (как?) дру́жно. (= Učte sa (ako?) dobre, žite (ako?) spoločne.)
 • Э́тот студе́нт (в како́й ме́ре?) о́чень стара́тельный. (= Je to (aký?) veľmi snaživý študent.)
 • Она́ рабо́тает (как?) весьма́ охо́тно. (= Pracuje (ako?) veľmi ochotne.)
 • Здесь происхо́дит движе́ние (куда́?) вперё́д. (= Tu dochádza k pohybu (kam?) dopredu.)
 • Он (когда́?) всегда́ приве́тлив. (= Nie je vždy prívetivý.)

Príslovky sú neohybný slovný druh, znamená to, že sa neskloňujú ani nečasujú, vo vete obyčajne plnia funkciu príslovkového určenia.

Príslovky, ktoré sú spojené so slovesami a jeho tvarmi, môžu vyjadrovať spôsob deja, príčinu, cieľ, mieru a stupeň.

Príslovky, ktoré sú spojené s prídavnými menami alebo inými príslovkami môžu vyjadrovať mieru a stupeň príznaku.

Druhy prísloviek

Podľa významu sa príslovky delia na tieto základné druhy:

Významy prísloviek Otázky, na ktoré odpovedajú Príklady prísloviek
1. Príslovky spôsobu Как? (= Ako?) , Каки́м о́бразом? (= Akým spôsobom?) бы́стро (= rýchlo) , хорошо́ (= dobre) , ме́дленно (= pomaly) , по-но́вому (= novo) , по-дру́жески (= priateľsky) , по-ру́сски (= rusky) , внима́тельно (= pozorne) , вдруг (= naraz) , на́бело (= nabielo) , так (= tak) , е́ле-е́ле (= len tak-tak) , ника́к (= nijako)
2. Príslovky času Когда́? (= Kedy?) , С каки́х пор? (= Od akej doby?) , До каки́х пор? (= Do akej doby?) , Как до́лго? (= Ako dlho?) сего́дня (= dnes) , за́втра (= zajtra) , вчера́ (= včera) , у́тром (= ráno) , днём (= vo dne) , ве́чером (= večer) , но́чью (= v noci) , сейча́с (= hneď) , ра́но (= skoro) , тогда́ (= vtedy) , тепе́рь (= teraz) , накану́не (= v predvečer)
3. Príslovky miesta Где? (= Kde?) , Куда́? (= Kam?) , Отку́да? (= Odkiaľ?) здесь (= tu) , там (= tam) , вблизи́ (= neďaleko) , вдали́ (= ďaleko) , сюда́ (= sem) , туда́ (= tam) , отту́да (= odtiaľto) , везде́ (= všade) , напра́во (= vpravo) , нале́во (= vľavo) , и́здали (= z diaľky) , вниз (= dole) , вверх (= hore) , нигде́ (= nikde) , никуда́ (= nikam)
4. Príslovka príčiny Почему́? (= Prečo?) , Отчего́? (= Prečo?) , По како́й причи́не? (= Z akého dôvodu?) oттого́ (= preto) , потому́ (= preto) , сгоряча́ (= unáhlene) , понево́ле (= chciať nechciať) , со́слепу (= poslepiačky) , спросо́нья (= rozospato)
5. Príslovka účelu Заче́м? (= Prečo?) , С како́й це́лью? (= Za akým účelom) , Для чего́? (= Prečo?) назло́ (= naschvál) , наро́чно (= úmyselne) , не́зачем (= nezmyselne) , специа́льно (= schválne) , напереко́р (= napriek) , в шу́тку (= zo žartu) , умы́шленно (= úmyselne) , неумы́шленно (= neúmyselne) , неча́янно (= náhodou)
6. Príslovky miery a stupňu Ско́лько? (= Koľko?) , Во ско́лько (= Kedy?) , Наско́лько? (= Nakoľko?) , С како́й сте́пени? (= V akom stupni?) , В како́й ме́ре? (= V akej miere?) о́чень (= veľmi) , мно́го (= veľa) , весьма́ (= veľmi) , совсе́м (= úplne) , попола́м (= napoly) , два́жды (= dvakrát) , три́жды (= trikrát) , вдвоём (= spolu) , втроём (= v trojici) , сли́шком (= veľa) , вполне́ (= úplne) , дово́льно (= dostatočne) , соверше́нно (= celkom)

Stupňovanie prísloviek

Príslovky vytvorené od akostných prídavných mien majú druhý a tretí stupeň.

Tvorenie druhého stupňa

Jednoduchý tvar
Základný tvar príslovky Prostriedky tvorenia Príklad
Prídavné mená typu Predpona
о́стро (= ostro) -ее- остре́е (= ostrejšie)
бы́стро (= rýchlo) -ей- быстре́й (= rýchlejšie)
интере́сно (= zaujímavo) -ей- интере́сней (= zaujímavejšie)
су́хо (= sucho) -ше- су́ше (= suchšie)
далеко́ (= ďaleko) -ше- да́льше (= ďalej)
бли́зко (= blízko) -же- бли́же (= bližšie)

Niektoré príslovky, podobne ako prídavné mená, majú supletívny (vytvorený od iného kmeňa) tvar druhého stupňa:

 • хорошо́ (= dobre) лу́чше (= lepšie)
 • пло́хо (= zle) ху́же (= horšie)

Tvorenie tretieho stupňa

Tretí stupeň príslovky má zložený tvar, ktorý je zložený z dvoch členov: z druhého stupňa príslovky a zámena всех (= všetky) alebo всего́ (= len) :

Zložený tvar

Jednoducy tvar druhého stupňa + zámeno всех (= všetky) (pre životné podstatné mená) alebo всего́ (= len) (pre neživotné)

остре́е (= ostrejšie) остре́е всex (= najostrejšie zo všetkých)
быстре́й (= rýchlejšie) быстре́й всего́ (= narýchlejšie zo všetkých)
интере́сней (= zaujímavejšie) интере́сней всего́ (= najzaujímavejšie zo všetkých)
су́ше (= suchšie) су́ше всего́ (= najsuchšie zo všetkých)
да́льше (= ďalej) да́льше всex (= najďalej zo všetkých)

Prísudkové príslovky

Špeciálnu skupinu tvoria tzv. predikatívne príslovky, ktoré vyjadrujú stav a plnia funkciu prísudku (predikátu) v bezpredmetnej vete. Napríklad:

 • stav živých bytostí
  • Без вас мне ску́чно, – я зева́ю; при вас мне гру́стно, – я терплю́... (Пушкин) (= Bez vás sa nudím, zívam, s vami je mi smutno, trpím... (Puškin))
 • stav okolia, situácia
  • На дворе́ ещё хо́лодно, но со́лнце све́тит уже́ по-весе́ннему. (Горький) (= Vonku je ešte chladno, ale slnko už svieti jarne. (Gorkij)

Niektoré príslovky (predikatívne vlastné) môžu plniť len úlohu prísudku. Vo význame мо́жно (= možno) , ну́жно (= je nutné) , необходи́мо (= je potrebné) , нельзя́ (= nemožno) , жаль (= ľúto) , пора́ (= už je čas) , не́когда (= nikdy) , бо́язно (= úzko) , со́вестно (= je hanba) , сты́дно (= je hanba) a iných.

 • В э́то невозмо́жно пове́рить. (= Tomu sa nedá veriť.)

Невозмо́жно пове́рить - zložený slovesný prísudok. Невозмо́жно - predikatívna príslovka.

Plnovýznamové a zámenné príslovky

Príslovky delíme na významové a zámenné. Významové vyjadrujú príznak, zámenné naň odkazujú.

Zámenné príslovky sa tiež delia do niekoľkých skupín. Tieto skupiny sa podobajú kategóriam zámen.

Príslovky Na čo ukazujú Príklady
Ukazovacie Ukazujú na určité miesto, čas, príčinu, atď.
Ukazovacie príslovky sa často používajú pre spojenie viet v textu.
здесь (= tu) , тут (= tu) , там (= tam) , туда́ (= tam) , отту́да (= odtiaľto) , тогда́ (= vtedy) , зате́м (= preto) , поэ́тому (= preto) , так (= tak)
Opytovacie Používajú sa v opytovacích vetách где? (= kde?) , когда́? (= kedy?) , куда́? (= kam?) , отку́да? (= odkiaľ?) , почему́? (= prečo?) , заче́м? (= prečo?) , как? (= ako?)
Vzťažné Tvarom zodpovedajú opytovacím zámenným príslovkám, plnia rolu spojovacích výrazov a slúžia k prepojeniu členov v podraďovacom súvetí. где (= kde) , когда́ (= kedy) , куда́ (= kam) , отку́да (= odkiaľ) , почему́ (= prečo) , заче́м (= prečo) , как (= ako)
Neurčité Odkazujú na neznáme alebo presne neurčené miesto, čas, príčinu, atď. Sú tvorené od opytovacích zámenných prísloviek pomocou prípon -то, -либо, -нибудь a predpon кое- a menej často не-. где́-то (= kdesi) , когда́-то (= niekedy) , ка́к-то (= akosi) , где́-нибудь (= kdesi) , где́-либо (= niekde) , кое-где́ (= kdekoľvek) , кое-ка́к (= akokoľvek) , не́когда (= nijako)
Záporné Sú tvorené od opytovacích zámenných prísloviek pomocou predpon ни- a не-.
Не- je vždy prízvučné a slabika ни- je vždy neprízvučná.
никогда́ (= nikdy) , нигде́ (= nikde) , никуда́ (= nikam) , не́где (= nikde) , не́зачем (= nie je prečo)
Nahor