więcej

Przysłówek

Przysłówki są częścią zdania, która określa właściwość czynności, właściwość przedmiotu albo innej właściwości.

 • Ве́чером мы пойдё́м в теа́тр. (= Wieczorem pójdziemy do teatru.)

Przysłówek może odnosić się do czasownika i wskazuje как (= jak?) , где (= gdzie?) , когда́ (= kiedy?) , заче́м (= po co?) , куда́ (= dokąd?) , с како́й це́лью (= w jakim celu?) , по како́й причи́не (= z jakiej przyczyny? ) , в како́й ме́ре (= w jakiej mierze?) odbywa się czynność:

 • Он живёт (как?) ве́село. (= On żyje (jak?) wesoło.)
 • (Где?) Везде́ бы́ло мно́го цвето́в. (= (Gdzie?) Wszędzie było dużo kwiatów.)
 • Он э́то сде́лал мне (с како́й це́лью?) назло́. (= Zrobił mi to (w jakim celu?) na złość.)
 • Мы (когда́?) сего́дня верну́лись из о́тпуска. (= My (kiedy?) dzisiaj wróciliśmy z urlopu?)

Przysłówek może się też odnosić do takich form czasownika, jak imiesłów albo imiesłów przysłówkowy, a także do rzeczownika, przymiotnika i innego przysłówka i wskazywać na ich oznaki:

 • Учи́тесь (как?) хорошо́, живи́те (как?) дру́жно. (= Uczycie się (jak?) dobrze, żyjecie (jak?) w przyjaźni.)
 • Э́тот студе́нт (в како́й ме́ре?) о́чень стара́тельный. (= Ten student jest (w jakim stopniu?) bardzo sumienny.)
 • Она́ рабо́тает (как?) весьма́ охо́тно. (= Ona pracuje (jak?) dość ochoczo.)
 • Здесь происхо́дит движе́ние (куда́?) вперё́д. (= Tu odbywa się ruch (dokąd?) do przodu.)
 • Он (когда́?) всегда́ приве́тлив. (= On jest (kiedy?) zawsze przyjacielski.)

Przysłówki się nie zmieniają, czyli nie odmieniają się, a w zdaniu występują zazwyczaj w postaci okolicznika.

Przysłówki, które odnoszą się do czasownika i jego form mogą określać sposób czynności, przyczynę, cel, miarę i stopień.

Przysłówki, które odnoszą się do przymiotnika albo innego przysłówka mogą określać miarę i stopień właściwości.

Grupy przysłówków

Przysłówki dzielimy na pewne grupy znaczeniowe:

Znaczenie przysłówków Pytania, na które odpowiadają Przykłady przysłówków
1. Przysłówki sposobu Как? (= Jak?) , Каки́м о́бразом? (= W jaki sposób? ) бы́стро (= szybko) , хорошо́ (= dobrze) , ме́дленно (= powoli) , по-но́вому (= po nowemu) , по-дру́жески (= po przyjacielsku) , по-ру́сски (= po rosyjsku) , внима́тельно (= uważnie ) , вдруг (= nagle) , на́бело (= na biało) , так (= tak) , е́ле-е́ле (= ledwo) , ника́к (= nijak)
2. Przysłówki czasu Когда́? (= Kiedy?) , С каки́х пор? (= Od kiedy?) , До каки́х пор? (= Do kiedy?) , Как до́лго? (= Jak długo?) сего́дня (= dzisiaj) , за́втра (= jutro) , вчера́ (= wczoraj) , у́тром (= rano) , днём (= w dzień ) , ве́чером (= wieczorem) , но́чью (= w nocy) , сейча́с (= teraz) , ра́но (= wczesnie) , тогда́ (= wtedy) , тепе́рь (= teraz) , накану́не (= w przeddzień)
3. Przysłówki miejsca Где? (= Gdzie?) , Куда́? (= Dokąd? ) , Отку́да? (= Skąd?) здесь (= tu) , там (= tam) , вблизи́ (= w pobliżu ) , вдали́ (= w oddali) , сюда́ (= tu) , туда́ (= tam) , отту́да (= odtąd ) , везде́ (= wszędzie) , напра́во (= w prawo) , нале́во (= w lewo) , и́здали (= z daleka) , вниз (= w dół ) , вверх (= do góry) , нигде́ (= nigdzie) , никуда́ (= nigdzie)
4. Przysłówki przyczyny Почему́? (= Dlaczego?) , Отчего́? (= Od czego?) , По како́й причи́не? (= Z jakiej przyczyny? ) oттого́ (= od tego) , потому́ (= dlatego) , сгоряча́ (= pochopnie) , понево́ле (= chcąc nie chcąc ) , со́слепу (= na ślepo) , спросо́нья (= przez sen)
5. Przysłówki celu Заче́м? (= Po co?) , С како́й це́лью? (= W jakim celu?) , Для чего́? (= Dlaczego?) назло́ (= na złość) , наро́чно (= celowo) , не́зачем (= bez potrzeby) , специа́льно (= specjalnie) , напереко́р (= na przekór) , в шу́тку (= w żart) , умы́шленно (= umyślnie) , неумы́шленно (= niecelowo) , неча́янно (= przez przypadek)
6. Przysłówki sposobu Ско́лько? (= Ile?) , Во ско́лько (= O której?) , Наско́лько? (= Na ile?) , С како́й сте́пени? (= W jakim stopniu?) , В како́й ме́ре? (= W jakiej mierze?) о́чень (= bardzo) , мно́го (= dużo ) , весьма́ (= całkiem) , совсе́м (= w ogóle) , попола́м (= na pół) , два́жды (= dwa razy) , три́жды (= trzy razy) , вдвоём (= we dwoje) , втроём (= we troje) , сли́шком (= zbyt) , вполне́ (= całkiem) , дово́льно (= dość) , соверше́нно (= całkowicie)

Stopniowanie przysłówków

Przysłówki tworzone od przymiotników jakościowych mają stopień wyższy i najwyższy.

Tworzenie wyższego stopnia przysłówków

Prosta forma
Forma podstawowa przysłówka Sposoby tworzenia Przykład
Przymiotniki typu Przyrostek
о́стро (= ostro) -ее- остре́е (= ostrzej)
бы́стро (= szybko) -ей- быстре́й (= szybciej)
интере́сно (= ciekawie) -ей- интере́сней (= ciekawiej)
су́хо (= sucho) -ше- су́ше (= bardziej sucho)
далеко́ (= daleko) -ше- да́льше (= dalej)
бли́зко (= blisko) -же- бли́же (= bliżej)

Niektóre przysłówki, tak jak przymiotniki, mogą mieć supletywną (czyli utworzoną od innego tematu) formę stopnia wyższego:

 • хорошо́ (= dobrze) лу́чше (= lepiej)
 • пло́хо (= źle) ху́же (= gorzej)

Tworzenie najwyższego stopnia przysłówków

Najwyższy stopień przysłówków ma zazwyczaj formę złożoną, wyrażoną przez połączenie dwóch słów: stopnia wyższego przysłówka oraz zaimka всех (= wszystkich) albo всего́ (= wszystkiego) :

Forma złożona

Forma prosta stopnia wyższego + zaimek всех (= wszystkich) (dla przedmiotów ożywionych) albo всего́ (= wszystkiego) (dla przedmiotów nieożywionych)

остре́е (= ostrzej) остре́е всex (= najostrzej)
быстре́й (= szybciej) быстре́й всего́ (= najszybciej)
интере́сней (= ciekawiej) интере́сней всего́ (= najciekawiej)
су́ше (= bardziej sucho) су́ше всего́ (= najbardziej sucho)
да́льше (= dalej) да́льше всex (= najdalej)

Przysłówki orzecznikowe (Słowa kategorii stanu)

Osobną grupę stanowią przysłówki predykatywne, które określają stan i pełnią funkcję orzeczenia (predykatu) w zdaniu bezosobowym. Może to być:

 • stan istot żywych ( ве́село (= wesoło) , гру́стно (= smutno) , смешно́ (= śmiesznie) , оби́дно (= nieprzyjemnie) , сты́дно (= wstyd) ):
  • Без вас мне ску́чно, – я зева́ю; при вас мне гру́стно, – я терплю́... (Пушкин) (= Bez was jest mi nudno - ziewam; przy was jest mi smutno - cierpię... (Puszkin))
 • stan środowiska, okoliczności ( хо́лодно (= zimno) , ве́трено (= wietrznie) , жа́рко (= gorąco) , чи́сто (= czysto) , ую́тно (= wygodnie) , просто́рно (= przestronnie) ):
  • На дворе́ ещё хо́лодно, но со́лнце све́тит уже́ по-весе́ннему. (Горький) (= Na dworze jest jeszcze zimno, ale słońce już świeci jak na wiosnę. (Gorki)

Niektóre przysłówki (o strukturze predykatywnej) mogą występować tylko w postaci orzeczenia. Są to przysłówki мо́жно (= można) , ну́жно (= trzeba) , необходи́мо (= należy) , нельзя́ (= nie wolno) , жаль (= szkoda) , пора́ (= czas) , не́когда (= kiedyś) , бо́язно (= bojaźliwie) , со́вестно (= sumiennie) , сты́дно (= wstydliwie) i inne:

 • В э́то невозмо́жно пове́рить. (= Nie da się w to uwierzyć.)

Невозмо́жно пове́рить – złożone orzeczenie czasownikowe. Невозмо́жно – przysłówek predykatywny.

Przysłówki pełnoznaczeniowe i zaimkowe

Przysłówki dzielą się na znaczeniowe i zaimkowe. Przysłówki znaczeniowe nazywają właściwość, a przysłówki zaimkowe tylko na nią wskazują.

Przysłówki zaimkowe następnie dzielą się na kilka grup. Ten podział jest podobny do podziału zaimków.

Przysłówek Na co wskazują Przykłady
Wskazujące Wskazują określone miejsce, czas, przyczynę itd.
Przysłówki wskazujące są często używane do połączenia zdań w tekście.
здесь (= tutaj) , тут (= tu) , там (= tam) , туда́ (= tam) , отту́да (= stamtąd) , тогда́ (= wtedy) , зате́м (= potem) , поэ́тому (= dlatego) , так (= tak więc)
Pytające Wykorzystujemy w zdaniach pytających. где? (= gdzie?) , когда́? (= kiedy?) , куда́? (= dokąd?) , отку́да? (= skąd?) , почему́? (= dlaczego?) , заче́м? (= po co?) , как? (= jak?)
Relacyjne Mają formę zgodną z zaimkowymi przysłówkami pytającymi, występują w postaci słów relacyjnych i służą do połączenia części zdania w zdaniu złożonym. где (= gdzie) , когда́ (= kiedy) , куда́ (= gdzie, dokąd) , отку́да (= skąd) , почему́ (= dlaczego) , заче́м (= po co) , как (= jak)
Nieokreślone Wskazują na nieznane albo nie całkiem znane miejsce, czas, przyczynię itd. Tworzymy je od zaimkowych przysłówków pytających za pomocą przyrostków -то, -либо, -нибудь i przedrostków кое-, rzadziej не-. где́-то (= gdziekolwiek, gdzieś) , когда́-то (= kiedykolwiek, kiedyś) , ка́к-то (= jakkolwiek, jakoś) , где́-нибудь (= gdziekolwiek) , где́-либо (= gdziekolwiek) , кое-где́ (= gdziekolwiek) , кое-ка́к (= jakkolwiek) , не́когда (= kiedyś)
Przeczące Tworzymy je od zaimkowych przysłówków pytających za pomocą przedrostków ни- oraz не-.
Не- jest zawsze akcentowana, a sylaba ни- zawsze nieakcentowana.
никогда́ (= nigdy) , нигде́ (= nigdzie) , никуда́ (= nigdzie) , не́где (= nigdzie) , не́зачем (= bez potrzeby)
wróć do początku