Į turinį

Daiktavardžio reikšmė

Daiktavardis – tai kalbos dalis, kuri reiškia daiktą ir atsako į klausimus кто? (= kas?) , что? (= kas?) :

 • дом namas
 • шкóла mokykla
 • кварти́ра butas
 • сосе́д kaimynas
 • подру́га draugė
 • компью́тер kompiuteris

Ši reikšmė išreiškiama nepriklausomomis lyties, skaičiaus, linksnio, gyvąsias ir negyvąsias būtybes žyminčiomis kategorijomis.

Savo reikšme daiktavardžiai skirstomi į tikrinius ir bendrinius.

Daiktavardžiai yra vyriškosios, moteriškosios arba bevardės giminės, kaitomi linksniais (šešios linksnių formos) ir skaičiais (vienaskaita ir daugiskaita).

Pradinė daiktavardžių forma – vienaskaitos vardininko linksnis (nominatyvas):

 • челове́к žmogus
 • студе́нт studentas
 • кни́га knyga
 • рука́ ranka
 • окно́ langas
 • ме́сто vieta

Sakinyje daiktavardžiai dažniausia eina veiksniu arba papildiniu.

Tikrinis daiktavardis

Tikriniai daiktavardžiai – tam tikrų asmenų ir vienetinių daiktų pavadinimai.Tikriniams daiktavardžiams priklauso:

 • pavardės (pseudonimai, pravardės):
  Петро́в , Толсто́й , Тимофе́ев
 • vardai:
  Ю́рий , Илья́ , Оле́г
 • tėvavardžiai:
  Алексе́евич , Петро́вич , Алекса́ндрович
 • geografiniai pavadinimai:
  Москва́ (= Maskva) , Во́лга (= Volga) , Байка́л (= Baikalas)
 • astronominiai pavadinimai:
  Земля́ (= Žemė) , Луна́ (= Mėnulis) , Со́лнце (= Saulė)

Bendrinis daiktavardis

Bendriniai daiktavardžiai – tai visi bendriniai daiktų, reiškinių, veiksmų ar būsenų pavadinimai:

 • дом namas
 • крова́ть lova
 • газе́та laikraštis
 • дождь lietus
 • стул kėdė
 • компью́тер kompiuteris

Gyvąsias būtybes ir negyvąsias būtybes žymintys daiktavardžiai

Gyvus daiktus žymintys daiktavardžiai pavadina žmones, gyvūnus ir atsako į klausimą кто? (= kas?) :

 • оте́ц tėvas
 • брат brolis
 • сестра́ sesuo
 • студе́нтка studentė
 • соба́ка šuo
 • кот katė

Negyvąsias būtybes žymintys daiktavardžiai apibūdina negyvus daiktus, taip pat ir augaliją ir atsako į klausimą что? (= kas?) :

 • дом namas
 • ко́мната kambarys
 • письмо́ laiškas
 • сад sodas
 • бу́ква raidė
 • уче́бник vadovėlis

Daiktavardžių giminė

Visi daiktavardžiai (neskaičiuojant tų, kurie visada vartojami daugiskaitos forma: но́жницы (= žirklės) , брю́ки (= kelnės) ir t. t.) yra vienos iš trijų giminių: vyriškosios, moteriškosios arba bevardės.

 • vyriškosios giminės daiktavardžiai:
  магази́н (= parduotuvė) , трамва́й (= tramvajus) , по́езд (= traukinys) , учи́тель (= mokytojas) , студе́нт (= studentas) , дождь (= lietus)
 • moteriškosios giminės daiktavardžiai:
  шко́ла (= mokykla) , неде́ля (= savaitė) , фотогра́фия (= nuotrauka) , учи́тельница (= mokytoja) , студе́нтка (= studentė) , тетра́дь (= sąsiuvinis)
 • bevardės giminės daiktavardžiai:
  ме́сто (= vieta) , окно́ (= langas) , письмо́ (= laiškas) , зда́ние (= pastatas) , пла́вание (= plaukimas) , иску́сство (= menas)

Rusų kalboje yra trys daiktavardžių giminės: moteriškoji, vyriškoji ir bevardė. Daugeliu atvejų daiktavardžių giminę galima nustatyti pagal galūnę.

Vyriškosios giminės daiktavardžiai baigiasi:

 • priebalsiu:
  магази́н (= parduotuvė) , журна́л (= žurnalas) , по́езд (= traukinys)
 • :
  музе́й (= muziejus) , трамва́й (= tramvajus)
 • :
  слова́рь (= žodynas) , зверь (= žvėris) , учи́тель (= mokytojas)

Moteriškosios giminės daiktavardžiai baigiasi:

 • :
  страна́ (= šalis) , газе́та (= laikraštis) , шко́ла (= mokykla)
 • :
  фами́лия (= pavardė) , земля́ (= žemė) , неде́ля (= savaitė)
 • :
  ночь (= naktis) , тетра́дь (= sąsiuvinis)

Bevardės giminės daiktavardžiai baigiasi:

 • :
  де́рево (= medis) , письмо́ (= laiškas) , окно́ (= langas)
 • :
  мо́ре (= jūra) , кафе́ (= kava) , зда́ние (= pastatas)

Kai kurie daiktavardžiai su galūnėmis -а/-я priskiriami vyriškajai giminei, jeigu reiškia vyriškosios giminės asmenis, arba moteriškajai giminei, jeigu reiškia moteriškosios giminės asmenis. Tai bevardės giminės daiktavardžiai:

сирота́ (= našlaitis) , работя́га (= darbštuolis) , пла́кса (= verksnys) , зубри́ла (= kalikas)

Daiktavardžių skaičius

Daiktavardžiai, kurie yra vartojami vienaskaitos arba daugiskaitos forma.

Vienaskaitos forma vartojama, kai kalbama apie vieną daiktą:

дом (= namas) , магази́н (= parduotuvė) , компью́тер (= kompiuteris) , вещь (= daiktas) , стекло́ (= stiklas) , ко́мната (= kambarys)

Daugiskaitos forma vartojama, kai turima omenyje keletas daiktų:

домá (= namai) , магази́ны (= parduotuvės) , компью́теры (= kompiuteriai) , ве́щи (= daiktai) , стё́кла (= stiklai) , ко́мнаты (= kambariai)

Kai kurie daiktavardžiai vartojami arba tik vienaskaitos (singularita tantum), arba tik daugiskaitos forma (pluralia tantum).

Daiktavardžiai, kurie turi tik vienaskaitos formą:

 • Daugelio vienodų asmenų, daiktų pavadinimai (kuopiniai daiktavardžiai)
  молодё́жь (= jaunimas) , детвора́ (= vaikai) , листва́ (= lapai) , студе́нчество (= studentija) , учи́тельство (= mokytojavimas) , челове́чество (= žmonija)
 • Objektų su daiktų reikšmėmis pavadinimai
  асфа́льт (= asfaltas) , бензи́н (= benzinas) , желе́зо (= geležis) , земляни́ка (= žemuogė) , кероси́н (= žibalas) , каучу́к (= kaučiukas) , мёд (= medus) , молоко́ (= pienas) , свё́кла (= runkeliai) , сталь (= plienas) , рожь (= rugiai) , хло́пок (= medvilnė) , цеме́нт (= cementas) , фарфо́р (= porcelianas)
 • Pavadinimas kokybės ar savybių:
  белизна́ (= baltumas) , зло́ба (= apmaudas) , ло́вкость (= miklumas) , мо́лодость (= jaunystė) , све́жесть (= šviežumas) , темнота́ (= tamsa) , чернота́ (= juoduma)
 • Veiksmo arba būvio pavadinimas:
  доста́вка (= pristatymas) , выполне́ние (= išpildymas) , удивле́ние (= nusistebėjimas) , изумле́ние (= nustebimas) , внуше́ние (= įkalbėjimas) , горе́ние (= degimas) , хожде́ние (= vaikščiojimas) , ходьба́ (= ėjimas) , чте́ние (= skaitymas) , пла́вание (= plaukimas)
 • Tikriniai vardai kaip vienetinių daiktų pavadinimai:
  Москва́ (= Maskva) , Екатеринбу́рг (= Jekaterinburgas) , Во́лга (= Volga) , Циолко́вский (= Ciolkovskis)

Daiktavardžiai, kurie turi tik daugiskaitos formą:

 • Sudėtinių ir porinių daiktų pavadinimai:
  брю́ки (= kelnės) , весы́ (= svarstyklės) , воро́та (= vartai) , гра́бли (= grėblys) , ви́лы (= šakės) , кле́щи (= žnyplės) , но́жницы (= žirklės) , носи́лки (= neštuvai) , очки́ (= akiniai) , пери́ла (= turėklai) , часы́ (= laikrodis) , шо́рты (= šortai) , щипцы́ (= žnyplės)
 • Medžiagų ar atliekų, likučių pavadinimai:
  бели́ла (= baltalas) , дро́жжи (= drožlės) , духи́ (= kvepalai) , консе́рвы (= konservai) , макаро́ны (= makaronai) , обо́и (= tapetai) , опи́лки (= pjuvenos) , о́труби (= sėlenos) , сли́вки (= grietinėlė) , сухофру́кты (= džiovinti vaisiai) , те́фтели (= kukuliai) , хло́пья (= dribsniai) , черни́ла (= rašalas)
 • Laikotarpių, žaidimų pavadinimai:
  кани́кулы (= atostogos) , су́тки (= para) , бу́дни (= šiokiadieniai) , ша́хматы (= šachmatai) , жму́рки (= gūžynės)
 • Veiksmų ir gamtos būsenos pavadinimai:
  хло́поты (= rūpesčiai) , вы́боры (= rinkimai) , перегово́ры (= derybos) , напа́дки (= išpuoliai) , деба́ты (= debatai) , всхо́ды (= daigai) , су́мерки (= prieblanda)
 • Kai kurie geografiniai pavadinimai:
  Карпа́ты (= Karpatai) , Соко́льники (= Sokolnikai) , Афи́ны (= Atėnai) , А́льпы (= Alpės) , Балка́ны (= Balkanai)

Daiktavardžių linksnis

Rusų kalboje yra 6 linksniai: vardininkas, kilmininkas, naudininkas, galininkas, įnagininkas, vietininkas. Linksnis nustatomas iš klausimų.

Linksnis Klausimas
Именительный
Vardininkas
кто? (= kas?) arba что? (= kas?)
Родительный
Kilmininkas
кого? (= ko?) arba чего? (= ko?)
Дательный
Naudininkas
кому? (= kam?) arba чему? (= kam?)
Винительный
Galininkas
кого? (= ką?) arba что? (= ką?)
Творительный
Įnagininkas
кем? (= kuo?) arba чем? (= kuo?)
Предложный
Vietininkas
о ком? (= apie ką?) arba о чём? (= apie ką?)

Sakinyje vardininko linksnis visada vartojamas be prielinksnio:

Пробужда́ется (что?) приро́да.
Bunda (kas?) gamta.

Kiti linksniai vadinami netiesioginiais linksniais, jie gali būti vartojami su prielinksniais:

Густо́й тума́н поднима́лся (над чем?) над боло́том.
Tirštas rūkas kyla (virš ko?) virš pelkės.

arba be prielinksnių:

Э́та карти́на напи́сана (кем?) худо́жником.
Šis paveikslas nutapytas (ko?) dailininko.

išskyrus vietininko linksnį, kuris visada vartojamas su prielinksniu:

в лесу (= miške) , в углу (= kampe) , на месте (= vietoje) , в комнате (= kambaryje) , в шкафу (= spintoje)

Patikimi klausimai кто? (= kas?) , кого? (= ko?) , кому? (= kam?) ir kt. priklauso gyvus daiktus žymintiems daiktavardžiams:

студе́нт (= studentas) , де́вушка (= mergina) , оте́ц (= tėvas)

O klausimai что? (= kas?) , чего? (= ko?) , чему? (= kam?) ir kt. – negyvuosius daiktus reiškiantiems daiktavardžiams:

сад (= sodas) , компью́тер (= kompiuteris) , планше́т (= planšetė)

Daiktavardžių linksniuotė

Daiktavardžių linksniavimas – tai žodžio kaitymas linksniais. Rusų kalboje yra trys daiktavardžių linksniuotės.

Linksniuotės Giminė Vienaskaitos vardininko linksnis baigiasi
1 Moteriškoji giminė
Vyriškoji giminė
-а, -я
2 Vyriškoji giminė
Bevardė giminė
minkštuoju arba kietuoju priebalsiu
-о, -е
3 Moteriškoji giminė minkštuoju arba kietuoju priebalsiu

Pirmoji linksniuotė

Pirmajai linksniuotei priskiriami moteriškosios giminės daiktavardžiai su vienaskaitos vardininko galūnėmis -а/-я:

страна́ (= šalis) , рабо́та (= darbas) , земля́ (= žemė) , статья́ (= straipsnis) , экску́рсия (= ekskursija)

Taip pat vyriškosios giminės daiktavardžiai, reiškiantys žmones, su tomis pačiomis galūnėmis:

ю́ноша (= jaunuolis) , мужчи́на (= vyras) , дя́дя (= dėdė) , Стё́па , Ва́ня
Linksniai Vienaskaita
Именительный
Vardininkas
страна́
šalis
ю́ноша
jaunuolis
земля́
žemė
семья́
šeima
ле́кция
paskaita
Родительный
Kilmininkas
страны́
ю́ноши
земли́
семьи́
ле́кции
Дательный
Naudininkas
стране́
ю́ноше
земле́
семье́
ле́кции
Винительный
Galininkas
страну́
ю́ношу
зе́млю
семью́
ле́кцию
Творительный
Įnagininkas
странóй
ю́ношей
землё́й
семьё́й
ле́кцией
Предложный
Vietininkas
(о) стране́
(о) ю́ноше
(о) земле́
(о) семье́
(о) ле́кции
Linksniai Daugiskaita
Именительный
Vardininkas
стра́ны
ю́ноши
зе́мли
се́мьи
ле́кции
Родительный
Kilmininkas
стран
ю́ношей
земе́ль
семе́й
ле́кций
Дательный
Naudininkas
стра́нам́
ю́ношам
зе́млям
се́мьям
ле́кциям
Винительный
Galininkas
стра́ны
ю́ношей
зе́мли
се́мьи́
ле́кции
Творительный
Įnagininkas
стра́нами
ю́ношами
зе́млями
се́мьями
ле́кциями
Предложный
Vietininkas
(о) стра́нах
(о) ю́ношах
(о) зе́млях
(о) се́мьях
(о) ле́кциях

Antroji linksniuotė

Antrajai linksniuotei priskiriami vyriškosios giminės daiktavardžiai su nuline galūne:

бе́рег (= krantas) , день (= diena) , край (= kraštas)

taip pat su galūnėmis -о, -е:

доми́шко (= namukas) , доми́ще (= namas)

ir bevardės giminės vienaskaitos vardininko linksnyje su galūnėmis -о, -е:

сло́во (= žodis) , зда́ние (= pastatas) , здоро́вье (= sveikata)
Vienaskaita
Linksniai Vyriškoji giminė
Именительный
Vardininkas
инжене́р
inžinierius
магази́н
parduotuvė
ге́ний
genijus
конь
arklys
гвоздь
vinis
Родительный
Kilmininkas
инжене́ра
магази́на
ге́ния
коня́
гвоздя́
Дательный
Naudininkas
инжене́ру
магази́ну
ге́нию
коню́
гвоздю́
Винительный
Galininkas
инжене́ра
магази́н
ге́ния
коня́
гвоздь
Творительный
Įnagininkas
инжене́ром
магази́ном
ге́нием
конё́м
гвоздё́м
Предложный
Vietininkas
(о) инжене́ре
(о) магази́не
(о) ге́нии
(о) коне́
(о) гвозде́
Linksniai Bevardė giminė
Именительный
Vardininkas
де́ло
reikalas
село́
kaimas
по́ле
laukas
собра́ние
susirinkimas
Родительный
Kilmininkas
де́ла
села́
по́ля
собра́ния
Дательный
Naudininkas
де́лу
селу́
по́лю
собра́нию
Винительный
Galininkas
де́ло
село́
по́ле
собра́ние
Творительный
Įnagininkas
де́лом
село́м
по́лем
собра́нием
Предложный
Vietininkas
(о) де́ле
(о) селе́
(о) по́ле
(о) собра́нии
Daugiskaita
Linksniai Vyriškoji giminė
Именительный
Vardininkas
инжене́ры
магази́ны
ге́нии
ко́ни
гво́зди
Родительный
Kilmininkas
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гвозде́й
Дательный
Naudininkas
инжене́рам
магази́нам
ге́ниям
коня́м
гвоздя́м
Винительный
Galininkas
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гво́зди
Творительный
Įnagininkas
инжене́рами
магази́нами
ге́ниями
коня́ми
гвоздя́ми
Предложный
Vietininkas
(о) инжене́рах
(о) магази́нах
(о) ге́ниях
(о) коня́х
(о) гвоздя́х
Linksniai Bevardė giminė
Именительный
Vardininkas
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Родительный
Kilmininkas
дел
сёл
поле́й
собра́ний
Дательный
Naudininkas
дела́м
сё́лам
поля́м
собра́ниям
Винительный
Galininkas
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Творительный
Įnagininkas
дела́ми
сё́лами
поля́ми
собра́ниями
Предложный
Vietininkas
(о) дела́х
(о) сё́лах
(о) поля́х
(о) собра́ниях

Trečioji linksniuotė

Trečiajai linksniuotei priskiriami moteriškosios giminės daiktavardžiai su nuline vienaskaitos vardininko galūne:

рожь (= rugiai) , мышь (= pelė) , мысль (= mintis) , радость (= džiaugsmas)
Linksniai Vienaskaita
Именительный
Vardininkas
ло́шадь
arklys
пло́щадь
aikštė
ночь
naktis
Родительный
Kilmininkas
ло́шади
пло́щади
но́чи
Дательный
Naudininkas
ло́шади
пло́щади
но́чи
Винительный
Galininkas
ло́шадь
пло́щадь
ночь
Творительный
Įnagininkas
ло́шадью
пло́щадью
но́чью
Предложный
Vietininkas
(о) ло́шади
(о) пло́щади
(о) но́чи
Linksniai Daugiskaita
Именительный
Vardininkas
ло́шади
пло́щади
но́чи
Родительный
Kilmininkas
лошаде́й
площаде́й
ноче́й
Дательный
Naudininkas
лошадя́м
площадя́м
ноча́м
Винительный
Galininkas
лошаде́й
пло́щади
но́чи
Творительный
Įnagininkas
лошадьми́
площадя́ми
ноча́ми
Предложный
Vietininkas
(о) лошадя́х
(о) площадя́х
(о) ночах́

Ypatingą linksniavimą turi daiktavardžiai мать (= mama) ir дочь (= duktė) . Šie daiktavardžiai visuose linksniuose, išskyrus vienaskaitos vardininko ir galininko, turi susidarančią priesagą -ер-:

ма́тери , дочере́й , матере́й , дочеря́ми , матеря́ми

Įvairiai linksniuojami daiktavardžiai

Dešimt bevardės giminės daiktavardžių -мя:

бре́мя (= našta) , вре́мя (= laikas) , вы́мя (= tešmuo) , зна́мя (= vėliava) , и́мя (= vardas) , пла́мя (= ugnis) , пле́мя (= gentis) , се́мя (= sėkla) , стре́мя (= kilpa) , те́мя (= karūna)

ir Kilmininko, Naudininko ir Vietininko linksnių vyriškosios giminės daiktavardžiai путь (= kelias) vienaskaitoje turi 3-osios linksniuotės daiktavardžių galūnes:

к зна́мени , нет вре́мени , о пла́мени , в пути́

o Įnagininko linksnyje perima 2-osios daiktavardžių linksniuotės galūnes -ем/-ём:

на зна́мени (п. п.) , зна́менем (т. п.) , путё́м (т. п.)
Bevardės giminės daiktavardžių linksniavimas -мя
Linksniai Vienaskaita Daugiskaita
Именительный
Vardininkas
и́мя
vardas
зна́мя
vėliava
имена́
знамёна́
Родительный
Kilmininkas
и́мени
зна́мени
имё́н
знамё́н
Дательный
Naudininkas
и́мени
зна́мени
имена́м
знамё́нам
Винительный
Galininkas
и́мя
зна́мя
имена́
знамёна́
Творительный
Įnagininkas
и́менем
зна́менем
имена́ми
знамё́нами
Предложный
Vietininkas
(об) и́мени
(о) зна́мени
(об) имена́х
(о) знамё́нах

Daiktavardžių vienaskaitos -мя kilmininko, naudininko ir įnagininko linksniuose ir visuose daugiskaitos linksniuose prie šaknies pridedama susidaranti priesaga -ен-/-ён-:

зна́мени – знамё́н , и́мени – имё́н

Žodžiuose sėkla, kilpa daugiskaitos kilmininko linksnyje prie šaknies pridedama priesaga -ян-:

семя́н , стремя́н
Daiktavardžio linksniavimas путь (= kelias)
Linksniai Vienaskaita Daugiskaita
Именительный
Vardininkas
путь
пути́
Родительный
Kilmininkas
пути́
путе́й
Дательный
Naudininkas
пути́
путя́м
Винительный
Galininkas
путь
пути́
Творительный
Įnagininkas
путё́м
путя́ми
Предложный
Vietininkas
(о) пути́
(о) путя́х

Nelinksniuojamieji daiktavardžiai

Nelinksniuojamaisiais vadinami daiktavardžiai, turintys tą pačią formą visuose linksniuose:

вхожу́ в метро́ (= įlipu į metro) , ви́жу метро́ (= matau metro) , любу́юсь метро́ (= žaviuosi metro) , пью ко́фе (= geriu kavą) , с вку́сным ко́фе (= su skania kava)

Tarp jų yra bendriniai daiktavardžiai:

ко́фе (= kava) , ра́дио (= radijas) , кино́ (= kinas) , жюри́ (= žiuri) , пальто́ (= paltas) , шоссе́ (= šasė) , пиани́но (= pianinas) , депо́ (= depas) , кака́о (= kakava) , ве́то (= veto) , са́мбо (= sambo) , желе́ (= želė) , кафе́ (= kavinė) , купе́ (= kupė) , портмоне́ (= piniginė)

taip pat ir tikriniai daiktavardžiai:

Гариба́льди (= Garibaldi) , Гё́те (= Getė) , Зо́ля (= Zolia) , Со́чи (= Soči) , Баку́ (= Baku)

Nelinksniuojamiems daiktavardžiams priskiriami:

 • daugelis užsienietiškos kilmės daiktavardžių su galūniniais balsiais -о, -е, -и, -у, -ю ir galūniniu kirčiu :
  ра́дио (= radijas) , метро́ (= metro) , табло́ (= tablo) , коммюнике́ (= komunikė) , такси́ (= taksi) , рагу́ (= ragu) , кенгуру́ (= kengūra ) , меню́ (= meniu) , боа́ (= boa) , (рома́н) Дюма́ (= (romanas) Diuma) , (поэ́ма) Ге́йне (= (poema) Heinė) , (го́род) Суху́ми (= (miestas) Suchumi) , (го́род) О́сло (= (miestas) Oslo) , (го́род) Баку́ (= (miestas) Baku) , (река́) Миссиси́пи (= (upė) Misisipė)
 • užsienietiškos pavardės, kurios reiškia moteriškosios lyties asmenis ir baigiasi priebalsiu:
  (стихи́) Алиге́р (= (eilėraščiai) Aliger) , (рома́н) Во́йнич (= (romanas) Voinič)
 • rusiškos ir ukrainietiškos pavardės arba -их/-ых
  Дурново́ , Франко́ , Черны́х , Долги́х
 • Raidinio arba mišraus pobūdžio sudurtiniai sutrauktiniai žodžiai
  ЕС , РАН , ООН , СНГ , ВДНХ , МГУ , сельпо ir kt.
Atgal į pradžią