więcej

Znaczenie rzeczowników

Rzeczownik jest częścią mowy, która oznacza przedmiot i odpowiada na pytania кто? (= kto?) , что? (= co?) :

 • дом dom
 • шкóла szkoła
 • кварти́ра mieszkanie
 • сосе́д sąsiad
 • подру́га koleżanka
 • компью́тер komputer

To znaczenie jest wyrażone za pomocą niezależnych kategorii rodzaju, liczby, przypadku, żywotności i nieżywotności.

Rzeczowniki dzielą się według znaczenia na własne i pospolite.

Rzeczowniki możemy zaliczyć do rodzaju męskiego, żeńskiego albo nijakiego, odmienić przez przypadki (sześć form przypadków) oraz przez liczbę (liczba pojedyncza i liczba mnoga).

Formą podstawową rzeczownika jest mianownik (nominativ) liczby pojedynczej:

 • челове́к człowiek
 • студе́нт student
 • кни́га książka
 • рука́ ręka
 • окно́ okno
 • ме́сто miasto

W zdaniu rzeczowniki najczęściej występują jako podmiot i dopełnienie.

Rzeczowniki własne

Rzeczowniki własne są nazwami konkretnych osób i pojedynczych przedmiotów. Do rzeczowników własnych zaliczamy:

 • nazwiska (pseudonimy, przezwiska):
  Петро́в , Толсто́й , Тимофе́ев
 • imiona:
  Ю́рий , Илья́ , Оле́г
 • imię po ojcu:
  Алексе́евич , Петро́вич , Алекса́ндрович
 • nazwy geograficzne:
  Москва́ (= Moskwa) , Во́лга (= Wołga) , Байка́л (= Bajkał)
 • nazwy astronomiczne:
  Земля́ (= Ziemia) , Луна́ (= Księżyc) , Со́лнце (= Słońce)

Rzeczowniki pospolite

Rzeczowniki pospolite są ogólnymi nazwami dla wszystkich jednorodnych przedmiotów, zjawisk, czynności albo stanów:

 • дом dom
 • крова́ть łóżko
 • газе́та gazeta
 • дождь deszcz
 • стул krzesło
 • компью́тер komputer

Rzeczowniki żywotne i nieżywotne

Rzeczowniki żywotne służą do nazywania ludzi, zwierząt i odpowiadają na pytanie кто? (= kto?) :

 • оте́ц ojciec
 • брат brat
 • сестра́ siostra
 • студе́нтка studentka
 • соба́ка pies
 • кот kot

Rzeczowniki nieżywotne służą do nazywania nieżywych przedmiotów oraz roślin i odpowiadają na pytanie что? (= co?) :

 • дом dom
 • ко́мната pokój
 • письмо́ list
 • сад ogród
 • бу́ква litera
 • уче́бник podręcznik

Rodzaj rzeczowników

Wszystkie rzeczowniki (nie licząc tych, które zawsze mają liczbę mnogą: но́жницы (= nożyce) , брю́ки (= spodnie) itd.) należą do jednego z trzech rodzajów: męskiego, żeńskiego albo nijakiego.

 • rzeczowniki rodzaju męskiego:
  магази́н (= sklep) , трамва́й (= tramwaj) , по́езд (= pociąg) , учи́тель (= nauczyciel) , студе́нт (= student) , дождь (= deszcz)
 • rzeczowniki rodzaju żeńskiego:
  шко́ла (= szkoła) , неде́ля (= tydzień) , фотогра́фия (= zdjęcie) , учи́тельница (= nauczycielka) , студе́нтка (= studentka) , тетра́дь (= zeszyt)
 • rzeczowniki rodzaju nijakiego:
  ме́сто (= miejsce) , окно́ (= okno) , письмо́ (= list) , зда́ние (= budynek) , пла́вание (= pływanie) , иску́сство (= sztuka)

W języku rosyjskim istnieją trzy rodzaje rzeczowników: męski, żeński oraz nijaki. W większości przypadków rodzaj rzeczownika można określić za pomocą jego końcówki.

Rzeczowniki rodzaju męskiego są zakończone:

 • na samogłoskę:
  магази́н (= sklep) , журна́л (= czasopismo) , по́езд (= pociąg)
 • na :
  музе́й (= muzeum) , трамва́й (= tramwaj)
 • na :
  слова́рь (= słownik) , зверь (= zwierzę) , учи́тель (= nauczyciel)

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego są zakończone na:

 • na :
  страна́ (= kraj) , газе́та (= gazeta) , шко́ла (= szkoła)
 • na :
  фами́лия (= nazwisko) , земля́ (= ziemia) , неде́ля (= tydzień)
 • na :
  ночь (= noc) , тетра́дь (= zeszyt)

Rzeczowniki rodzaju nijakiego są zakończone na:

 • na :
  де́рево (= drzewo) , письмо́ (= list) , окно́ (= okno)
 • na :
  мо́ре (= morze) , кафе́ (= kawiarnia) , зда́ние (= budynek)

Niektóre rzeczowniki z końcówką -а/-я należą do rodzaju męskiego, jeżeli oznaczają osób płci męskiej, albo do rodzaju żeńskiego, jeżeli oznaczają osób płci żeńskiej. To są rzeczowniki rodzaju wspólnego:

сирота́ (= sierota) , работя́га (= pracowity człowiek) , пла́кса (= beksa) , зубри́ла (= kujon)

Liczba rzeczowników

Rzeczowniki mogą występować w liczbie pojedynczej albo w liczbie mnogiej.

Liczby pojedynczej używamy wtedy, kiedy mówimy o jednym przedmiocie:

дом (= dom) , магази́н (= sklep) , компью́тер (= komputer) , вещь (= rzecz) , стекло́ (= szkło) , ко́мната (= pokój)

Liczby mnogiej używamy wtedy, kiedy mówimy o kilku przedmiotach:

домá (= domy) , магази́ны (= sklepy) , компью́теры (= komputery) , ве́щи (= rzeczy) , стё́кла (= szkła) , ко́мнаты (= pokoje)

Niektóre rzeczowniki występują tylko w liczbie pojedynczej (singularia tamtum) albo tylko w liczbie mnogiej (pluralia tantum).

Rzeczowniki, które mają tylko formę liczby pojedynczej:

 • Nazwy większej ilości jednakowych osób, przedmiotów (rzeczowniki zbiorowe):
  молодё́жь (= młodzież) , детвора́ (= dzieci) , листва́ (= listowie) , студе́нчество (= studenci) , учи́тельство (= nauczyciele) , челове́чество (= ludzkość)
 • Nazwy przedmiotów o znaczeniu substancji:
  асфа́льт (= asfalt) , бензи́н (= benzyna) , желе́зо (= żelazo) , земляни́ка (= poziomka) , кероси́н (= nafta) , каучу́к (= kauczuk) , мёд (= miód) , молоко́ (= mleko) , свё́кла (= burak) , сталь (= stal) , рожь (= żyto) , хло́пок (= bawełna) , цеме́нт (= cement) , фарфо́р (= porcelana)
 • Nazwy jakości albo właściwości:
  белизна́ (= białość) , зло́ба (= złośliwość) , ло́вкость (= zręczność) , мо́лодость (= młodość) , све́жесть (= świeżość) , темнота́ (= ciemność) , чернота́ (= czarność)
 • Nazwy czynności albo stanu:
  доста́вка (= dostawa) , выполне́ние (= wykonanie) , удивле́ние (= zaskoczenie) , изумле́ние (= zdziwienie) , внуше́ние (= wmawianie) , горе́ние (= palenie) , хожде́ние (= chodzenie) , ходьба́ (= chód) , чте́ние (= czytanie) , пла́вание (= pływanie)
 • Nazwy własne w postacie nazw pojedynczych przedmiotów:
  Москва́ (= Moskwa) , Екатеринбу́рг (= Jekaterynburg) , Во́лга (= Wołga) , Циолко́вский (= Ciołkowski)

Rzeczowniki, które mają tylko formę liczby mnogiej:

 • Nazwy przedmiotów złożonych i parzystych:
  брю́ки (= spodnie) , весы́ (= waga) , воро́та (= wrota) , гра́бли (= grabie) , ви́лы (= widły) , кле́щи (= kleszcze) , но́жницы (= nożyce) , носи́лки (= nosze) , очки́ (= okulary) , пери́ла (= poręcze) , часы́ (= zegar) , шо́рты (= szorty) , щипцы́ (= szczypce)
 • Nazwy materiałów albo ich odpadów, ostatków:
  бели́ла (= bielidła) , дро́жжи (= drożdże) , духи́ (= perfumy) , консе́рвы (= konserwy) , макаро́ны (= makaron) , обо́и (= tapeta) , опи́лки (= trociny) , о́труби (= otręby) , сли́вки (= śmietanka) , сухофру́кты (= suszone owoce) , те́фтели (= klopsiki) , хло́пья (= płatki) , черни́ла (= atrament)
 • Nazwy odcinków czasu, gier:
  кани́кулы (= wakacje) , су́тки (= doba) , бу́дни (= dni powszechne) , ша́хматы (= szachy) , жму́рки (= gra w chowanego)
 • Nazwy czynności i stanu przyrody:
  хло́поты (= kłopoty) , вы́боры (= wybory) , перегово́ры (= negocjacje) , напа́дки (= napady) , деба́ты (= debata) , всхо́ды (= wschody) , су́мерки (= zmrok)
 • Niektóre nazwy geograficzne:
  Карпа́ты (= Karpaty) , Соко́льники (= Sokolniki) , Афи́ны (= Ateny) , А́льпы (= Alpy) , Балка́ны (= Bałkany)

Przypadki rzeczowników

W języku rosyjskim jest sześć przypadków: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik i miejscownik. Przypadek określamy za pomocą pytania.

Przypadek Pytanie
Именительный
Mianownik
кто? (= kto?) albo что? (= co?)
Родительный
Dopełniacz
кого? (= kogo?) albo чего? (= czego?)
Дательный
Celownik
кому? (= komu?) albo чему? (= czemu?)
Винительный
Biernik
кого? (= kogo?) albo что? (= co?)
Творительный
Narzędnik
кем? (= kim?) albo чем? (= czym?)
Предложный
Miejscownik
о ком? (= o kim?) albo о чём? (= o czym?)

Mianownik w zdaniu zawsze występuje bez przyimka:

Пробужда́ется (что?) приро́да.
Budzi się (co?) przyroda.

Inne przypadki nazywamy zależnymi, mogą być używane z przyimkami:

Густо́й тума́н поднима́лся (над чем?) над боло́том.
Gęsta mgła podnosiła się (nad czym?) nad bagnem.

albo bez przyimków:

Э́та карти́на напи́сана (кем?) худо́жником.
Ten obraz jest narysowany przez (kogo?) malarza.

za wyjątkiem miejscownika, który zawsze występuje z przyimkiem:

в лесу (= w lesie) , в углу (= w kącie) , на месте (= na miejscu) , в комнате (= w pokoju) , в шкафу (= w szafie)

Pytania przypadków кто? (= kto?) , кого? (= kogo?) , кому? (= komu?) i inne odnoszą się do rzeczowników żywotnych:

студе́нт (= student) , де́вушка (= dziewczyna) , оте́ц (= ojciec)

A pytania что? (= co?) , чего? (= czego?) , чему? (= czemu?) i inne - do rzeczowników nieżywotnych:

сад (= ogród) , компью́тер (= komputer) , планше́т (= tablet)

Deklinacja rzeczowników

Deklinacja rzeczowników, to odmiana słów według przypadków. W języku rosyjskim są trzy deklinacje rzeczowników.

Odmiana Rodzaj W mianowniku liczby pojedynczej są zakończone na
1 Rodzaj żeński
Rodzaj męski
-а, -я
2 Rodzaj męski
Rodzaj nijaki
miękką albo twardą spółgłoskę
-о, -е
3 Rodzaj żeński miękką albo twardą spółgłoskę

Deklinacja pierwsza

Do deklinacji pierwszej należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego z końcówką -а/-я w mianowniku liczby pojedynczej:

страна́ (= państwo) , рабо́та (= robota) , земля́ (= ziemia) , статья́ (= artykuł) , экску́рсия (= wycieczka)

I także rzeczowniki rodzaju męskiego, które nazywają osoby, z tymi samymi końcówkami:

ю́ноша (= młodzieniec) , мужчи́на (= mężczyzna ) , дя́дя (= wujek) , Стё́па , Ва́ня
Przypadki Liczba pojedyncza
Именительный
Mianownik
страна́
państwo
ю́ноша
młodzieniec
земля́
ziemia
семья́
rodzina
ле́кция
lekcja
Родительный
Dopełniacz
страны́
ю́ноши
земли́
семьи́
ле́кции
Дательный
Celownik
стране́
ю́ноше
земле́
семье́
ле́кции
Винительный
Biernik
страну́
ю́ношу
зе́млю
семью́
ле́кцию
Творительный
Narzędnik
странóй
ю́ношей
землё́й
семьё́й
ле́кцией
Предложный
Miejscownik
(о) стране́
(о) ю́ноше
(о) земле́
(о) семье́
(о) ле́кции
Przypadki Liczba mnoga
Именительный
Mianownik
стра́ны
ю́ноши
зе́мли
се́мьи
ле́кции
Родительный
Dopełniacz
стран
ю́ношей
земе́ль
семе́й
ле́кций
Дательный
Celownik
стра́нам́
ю́ношам
зе́млям
се́мьям
ле́кциям
Винительный
Biernik
стра́ны
ю́ношей
зе́мли
се́мьи́
ле́кции
Творительный
Narzędnik
стра́нами
ю́ношами
зе́млями
се́мьями
ле́кциями
Предложный
Miejscownik
(о) стра́нах
(о) ю́ношах
(о) зе́млях
(о) се́мьях
(о) ле́кциях

Deklinacja druga

Do deklinacji drugiej należą rzeczowniki rodzaju męskiego z zakończeniem zerowym:

бе́рег (= brzeg) , день (= dzień) , край (= kraj)

a także z końcówką -о, -е:

доми́шко (= domek) , доми́ще (= domisko)

i rodzaju nijakiego z zakończeniem -о, -е w mianowniku liczby pojedynczej:

сло́во (= słowo) , зда́ние (= budynek) , здоро́вье (= zdrowie)
Liczba pojedyncza
Przypadki Rodzaj męski
Именительный
Mianownik
инжене́р
inżynier
магази́н
sklep
ге́ний
geniusz
конь
koń
гвоздь
gwóźdź
Родительный
Dopełniacz
инжене́ра
магази́на
ге́ния
коня́
гвоздя́
Дательный
Celownik
инжене́ру
магази́ну
ге́нию
коню́
гвоздю́
Винительный
Biernik
инжене́ра
магази́н
ге́ния
коня́
гвоздь
Творительный
Narzędnik
инжене́ром
магази́ном
ге́нием
конё́м
гвоздё́м
Предложный
Miejscownik
(о) инжене́ре
(о) магази́не
(о) ге́нии
(о) коне́
(о) гвозде́
Przypadki Rodzaj nijaki
Именительный
Mianownik
де́ло
sprawa
село́
sioło
по́ле
pole
собра́ние
zebranie
Родительный
Dopełniacz
де́ла
села́
по́ля
собра́ния
Дательный
Celownik
де́лу
селу́
по́лю
собра́нию
Винительный
Biernik
де́ло
село́
по́ле
собра́ние
Творительный
Narzędnik
де́лом
село́м
по́лем
собра́нием
Предложный
Miejscownik
(о) де́ле
(о) селе́
(о) по́ле
(о) собра́нии
Liczba mnoga
Przypadki Rodzaj męski
Именительный
Mianownik
инжене́ры
магази́ны
ге́нии
ко́ни
гво́зди
Родительный
Dopełniacz
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гвозде́й
Дательный
Celownik
инжене́рам
магази́нам
ге́ниям
коня́м
гвоздя́м
Винительный
Biernik
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гво́зди
Творительный
Narzędnik
инжене́рами
магази́нами
ге́ниями
коня́ми
гвоздя́ми
Предложный
Miejscownik
(о) инжене́рах
(о) магази́нах
(о) ге́ниях
(о) коня́х
(о) гвоздя́х
Przypadki Rodzaj nijaki
Именительный
Mianownik
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Родительный
Dopełniacz
дел
сёл
поле́й
собра́ний
Дательный
Celownik
дела́м
сё́лам
поля́м
собра́ниям
Винительный
Biernik
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Творительный
Narzędnik
дела́ми
сё́лами
поля́ми
собра́ниями
Предложный
Miejscownik
(о) дела́х
(о) сё́лах
(о) поля́х
(о) собра́ниях

Deklinacja trzecia

Do deklinacji trzeciej należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego z zakończeniem zerowym w mianowniku liczby pojedynczej:

рожь (= żyto) , мышь (= mysz) , мысль (= myśl) , радость (= radość)
Przypadki Liczba pojedyncza
Именительный
Mianownik
ло́шадь
koń
пло́щадь
plac
ночь
noc
Родительный
Dopełniacz
ло́шади
пло́щади
но́чи
Дательный
Celownik
ло́шади
пло́щади
но́чи
Винительный
Biernik
ло́шадь
пло́щадь
ночь
Творительный
Narzędnik
ло́шадью
пло́щадью
но́чью
Предложный
Miejscownik
(о) ло́шади
(о) пло́щади
(о) но́чи
Przypadki Liczba mnoga
Именительный
Mianownik
ло́шади
пло́щади
но́чи
Родительный
Dopełniacz
лошаде́й
площаде́й
ноче́й
Дательный
Celownik
лошадя́м
площадя́м
ноча́м
Винительный
Biernik
лошаде́й
пло́щади
но́чи
Творительный
Narzędnik
лошадьми́
площадя́ми
ноча́ми
Предложный
Miejscownik
(о) лошадя́х
(о) площадя́х
(о) ночах́

Specjalną odmianę mają rzeczowniki мать (= matka) oraz дочь (= córka) . We wszystkich przypadkach oprócz mianownika i biernika liczby pojedynczej mają przyrostek słowotwórczy -ер-:

ма́тери , дочере́й , матере́й , дочеря́ми , матеря́ми

Rzeczowniki nieregularne

Dziesięć rzeczowników rodzaju nijakiego na -мя:

бре́мя (= brzemię) , вре́мя (= czas) , вы́мя (= wymię) , зна́мя (= znamię) , и́мя (= imię) , пла́мя (= płomień) , пле́мя (= plemię) , се́мя (= rodzina) , стре́мя (= strzemię) , те́мя (= ciemię)

i rzeczowniki rodzaju męskiego путь (= droga) w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej mają końcówki rzeczowników deklinacji 3 :

к зна́мени , нет вре́мени , о пла́мени , в пути́

a w narzędniku przyjmują końcówki rzeczowników deklinacji 2 -ем/-ём:

на зна́мени (п. п.) , зна́менем (т. п.) , путё́м (т. п.)
Deklinacja rzeczowników rodzaju nijakiego na -мя
Przypadki Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Именительный
Mianownik
и́мя
imię
зна́мя
znamię
имена́
знамёна́
Родительный
Dopełniacz
и́мени
зна́мени
имё́н
знамё́н
Дательный
Celownik
и́мени
зна́мени
имена́м
знамё́нам
Винительный
Biernik
и́мя
зна́мя
имена́
знамёна́
Творительный
Narzędnik
и́менем
зна́менем
имена́ми
знамё́нами
Предложный
Miejscownik
(об) и́мени
(о) зна́мени
(об) имена́х
(о) знамё́нах

W rzeczownikach na -мя w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej, i we wszystkich przypadkach liczby mnogiej do rdzenia słowa dodajemy przyrostek słowotwórczy -ен-/-ён-:

зна́мени – знамё́н , и́мени – имё́н

W słowach семя, стремя w dopełniaczu liczby mnogiej do rdzenia dodajemy przyrostek -ян-:

семя́н , стремя́н
Deklinacja rzeczownika путь (= droga)
Przypadki Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Именительный
Mianownik
путь
пути́
Родительный
Dopełniacz
пути́
путе́й
Дательный
Celownik
пути́
путя́м
Винительный
Biernik
путь
пути́
Творительный
Narzędnik
путё́м
путя́ми
Предложный
Miejscownik
(о) пути́
(о) путя́х

Rzeczowniki nieodmienne

Nieodmiennymi nazywamy rzeczowniki, które we wszystkich przypadkach mają tę samą formę:

вхожу́ в метро́ (= wchodzę do metra) , ви́жу метро́ (= widzę metro) , любу́юсь метро́ (= podziwiam metro) , пью ко́фе (= piję kawę) , с вку́сным ко́фе (= z dobrą kawą)

Wśród nich są zarówno wyrazy apelatywne:

ко́фе (= kawa) , ра́дио (= radio) , кино́ (= kino) , жюри́ (= jurorzy) , пальто́ (= palto) , шоссе́ (= szosa) , пиани́но (= pianino) , депо́ (= zajezdnia) , кака́о (= kakao) , ве́то (= weto) , са́мбо (= sambo) , желе́ (= galareta) , кафе́ (= kawiarnia) , купе́ (= przedział) , портмоне́ (= portmonetka)

oraz nazwy własne:

Гариба́льди (= Garibaldi) , Гё́те (= Goethe) , Зо́ля (= Zola) , Со́чи (= Soczi) , Баку́ (= Baku)

Do rzeczowników nieodmiennych należą:

 • wiele rzeczowników pochodzenia obcego z końcową samogłoską -о, -е, -и, -у, -ю oraz akcentem końcowym :
  ра́дио (= radio) , метро́ (= metro) , табло́ (= tablica) , коммюнике́ (= komunikat) , такси́ (= taksi) , рагу́ (= ragout) , кенгуру́ (= kangur) , меню́ (= menu) , боа́ (= boa) , (рома́н) Дюма́ (= powieść (Dumas)) , (поэ́ма) Ге́йне (= (poemat) Heine) , (го́род) Суху́ми (= (miasto) Suchumi) , (го́род) О́сло (= (miasto) Oslo) , (го́род) Баку́ (= (miasto) Baku) , (река́) Миссиси́пи (= (rzeka) Missisipi)
 • nazwiska obcego pochodzenia, które nazywają osoby płci żeńskiej i są zakończone na spółgłoskę:
  (стихи́) Алиге́р (= (wiersze) Aligier) , (рома́н) Во́йнич (= (powieść) Wojnicz)
 • rosyjskie i ukraińskie nazwiska zakończone na oraz -их/-ых
  Дурново́ , Франко́ , Черны́х , Долги́х
 • skrótowce literowe i mieszane:
  ЕС , РАН , ООН , СНГ , ВДНХ , МГУ , сельпо i inne.
wróć do początku