K vsebini

Pomen samostalnika

Samostalnik je del govora, ki označuje predmet in odgovarja na vprašanja кто? (= kdo?) , что? (= kaj?) :

 • дом hiša
 • шкóла šola
 • кварти́ра stanovanje
 • сосе́д sosed
 • подру́га prijateljica
 • компью́тер računalnik

Ta pomen je izražen s pomočjo neodvisnih kategorij spola, števila, sklona, živosti in neživosti.

Glede na pomen samostalnike delimo na lastna in občna imena.

Samostalniki so lahko moškega, ženskega in srednjega spola, obliko spreminjajo po sklonu (šest sklonskih oblik) in številu (ednina in množina).

Začetna oblika samostalnika je imenovalnik (nominativ) ednine:

 • челове́к človek
 • студе́нт študent
 • кни́га knjiga
 • рука́ roka
 • окно́ okno
 • ме́сто prostor

Samostalniki imajo v stavku najpogosteje vlogo osebka in predmeta.

Lastna imena

Lastna imena so imena posameznih oseb ali predmetov. K lastnim imenom prištevamo:

 • priimke (psevdonime, vzdevke):
  Петро́в , Толсто́й , Тимофе́ев
 • imena:
  Ю́рий , Илья́ , Оле́г
 • očetna imena:
  Алексе́евич , Петро́вич , Алекса́ндрович
 • geografska imena:
  Москва́ (= Moskva) , Во́лга (= Volga) , Байка́л (= Bajkal)
 • imena astronomskih pojavov:
  Земля́ (= Zemlja) , Луна́ (= Luna) , Со́лнце (= Sonce)

Občna imena

Občna imena samostalnikov so splošno poimenovanje vseh istovrstnih predmetov, pojavov, dejstev ali stanj:

 • дом hiša
 • крова́ть postelja
 • газе́та revija
 • дождь dež
 • стул stol
 • компью́тер računalnik

Živi in neživi samostalniki

Živi samostalniki poimenujejo ljudi in živali ter odgovarjajo na vprašanje кто? (= kdo?) :

 • оте́ц oče
 • брат brat
 • сестра́ sestra
 • студе́нтка študentka
 • соба́ка pes
 • кот maček

Neživi samostalniki označujejo nežive predmete in predmete iz rastlinske sveta ter odgovorajajo na vprašanje что? (= kaj?) :

 • дом hiša
 • ко́мната soba
 • письмо́ pismo
 • сад vrt
 • бу́ква črka
 • уче́бник učbenik

Spol samostalnika

Vsi samostalniki (brez množinskih samostalnikov: но́жницы (= škarje) , брю́ки (= hlače) itd.) so enega spola: moškega, ženskegaali srednjega.

 • samostalniki moškega spola:
  магази́н (= trgovina) , трамва́й (= tramvaj) , по́езд (= vlak) , учи́тель (= učitelj) , студе́нт (= študent) , дождь (= dež)
 • samostalniki ženskega spola:
  шко́ла (= šola) , неде́ля (= teden) , фотогра́фия (= fotografija) , учи́тельница (= učiteljica) , студе́нтка (= študentka) , тетра́дь (= zvezek)
 • samostalniki srednjega spola:
  ме́сто (= prostor) , окно́ (= okno) , письмо́ (= pismo) , зда́ние (= zgradba) , пла́вание (= plavanje) , иску́сство (= umetnost)

V ruščini obstajajo trije spoli samostalnika: ženski, moški in srednji. V večini primerov lahko spol samostalnika določimo po končnici.

Samostalniki moškega spola se končujejo:

 • na soglasnik:
  магази́н (= trgovina) , журна́л (= revija) , по́езд (= vlak)
 • na :
  музе́й (= muzej) , трамва́й (= tramvaj)
 • na :
  слова́рь (= slovar) , зверь (= zver) , учи́тель (= učitelj)

Samostalniki ženskega spola se končujejo:

 • na :
  страна́ (= država) , газе́та (= revija) , шко́ла (= šola)
 • na :
  фами́лия (= priimek) , земля́ (= zemlja) , неде́ля (= teden)
 • na :
  ночь (= noč) , тетра́дь (= zvezek)

Samostalniki srednjega spola se končujejo:

 • na :
  де́рево (= drevo) , письмо́ (= pismo) , окно́ (= okno)
 • na :
  мо́ре (= morje) , кафе́ (= kavarna) , зда́ние (= zgradba)

Nekateri samostalniki s končnico -а/-я so moškega spola, če označujejo osebe moškega spola, ali ženskega spola, če označujejo osebe ženskega spola. To so samostalniki skupnega spola:

сирота́ (= sirota) , работя́га (= garač) , пла́кса (= cmera) , зубри́ла (= piflar)

Število samostalnika

Samostalnike uporabljamo v ednini ali v množini.

Ednino uporabimo, ko govorimo o enem predmetu:

дом (= hiša) , магази́н (= trgovina) , компью́тер (= računalnik) , вещь (= stvar) , стекло́ (= steklo) , ко́мната (= soba)

Množino uporabimo, ko imamo v mislih nekaj predmetov:

домá (= hiše) , магази́ны (= trgovine) , компью́теры (= računalniki) , ве́щи (= stvari) , стё́кла (= steklo) , ко́мнаты (= sobe)

Nekatere samostalnike uporabljamo ali samo v ednini (singularita tantum) ali samo v množini (pluralia tantum).

Samostalniki, ki imajo samo edninsko obliko so:

 • Imena skupin oseb ali predmetov (zbirni samostalniki):
  молодё́жь (= mladina) , детвора́ (= otročad) , листва́ (= listje) , студе́нчество (= študenti) , учи́тельство (= učiteljstvo) , челове́чество (= človeštvo)
 • Samostalniki, ki poimenujejo snov:
  асфа́льт (= asfalt) , бензи́н (= bencin) , желе́зо (= železo) , земляни́ка (= jagoda) , кероси́н (= kerozin) , каучу́к (= kavčuk) , мёд (= med) , молоко́ (= mleko) , свё́кла (= pesa) , сталь (= jeklo) , рожь (= rž) , хло́пок (= bombaž) , цеме́нт (= cement) , фарфо́р (= porcelan)
 • Poimenovanja kakovosti ali lastnosti:
  белизна́ (= belina) , зло́ба (= zloba) , ло́вкость (= spretnost) , мо́лодость (= mladost) , све́жесть (= svežina) , темнота́ (= tema) , чернота́ (= črnina)
 • Poimenovanja dejanj ali stanj:
  доста́вка (= dostava) , выполне́ние (= izpolnitev) , удивле́ние (= čudenje) , изумле́ние (= začudenje) , внуше́ние (= vplivanje) , горе́ние (= pekoč (občutek)) , хожде́ние (= hoja) , ходьба́ (= hoja) , чте́ние (= branje) , пла́вание (= plavanje)
 • Lastna imena kot poimenovanja posameznih predmetov:
  Москва́ (= Moskva) , Екатеринбу́рг (= Jekaterinburg) , Во́лга (= Volga) , Циолко́вский (= Ciolkovski)

Samostalniki, ki imajo samo množinsko obliko:

 • Poimenovanja za sestavljene in parne predmete:
  брю́ки (= hlače) , весы́ (= tehtnica) , воро́та (= (dvoriščna) vrata) , гра́бли (= grablje) , ви́лы (= vile) , кле́щи (= klešče) , но́жницы (= škarje) , носи́лки (= nosila) , очки́ (= očala) , пери́ла (= ograja) , часы́ (= ura) , шо́рты (= kratke hlače) , щипцы́ (= klešče)
 • Poimenovanja materialov ali njihovih ostankov:
  бели́ла (= belilo) , дро́жжи (= kvas) , духи́ (= parfum) , консе́рвы (= konzerve) , макаро́ны (= makaroni) , обо́и (= tapete) , опи́лки (= opilki) , о́труби (= otrobi) , сли́вки (= sladka smetana) , сухофру́кты (= sušeno sadje) , те́фтели (= mesne kroglice) , хло́пья (= kosmiči) , черни́ла (= črnilo)
 • Poimenovanja časovnih obdobij, iger:
  кани́кулы (= počitnice) , су́тки (= 24 ur) , бу́дни (= delavnik) , ша́хматы (= šah) , жму́рки (= slepe miši (igra))
 • Poimenovanja dejanj in stanj v naravi:
  хло́поты (= skrbi) , вы́боры (= volitve) , перегово́ры (= pogajanja) , напа́дки (= napadi) , деба́ты (= razprava) , всхо́ды (= poganjki) , су́мерки (= mrak)
 • Nekatera geografska imena:
  Карпа́ты (= Karpati) , Соко́льники (= Sokolniki) , Афи́ны (= Atene) , А́льпы (= Alpe) , Балка́ны (= Balkan)

Skloni samostalnika

Ruščina pozna šest sklonov: imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, orodnik, mestnik. Sklon določajo vprašalnice.

Sklon Vprašanje
Именительный
Imenovalnik
кто? (= kdo?) ali что? (= kaj?)
Родительный
Rodilnik
кого? (= koga?) ali чего? (= česa?)
Дательный
Dajalnik
кому? (= komu?) ali чему? (= čemu?)
Винительный
Tožilnik
кого? (= koga?) ali что? (= kaj?)
Творительный
Orodnik
кем? (= s kom?) ali чем? (= s čim?)
Предложный
Mestnik
о ком? (= o kom?) ali о чём? (= o čem?)

Imenovalnik v stavku vedno uporabljamo brez predloga:

Пробужда́ется (что?) приро́да.
Prebuja se (kaj?) narava.

Ostale sklone imenujemo odvisni skloni in jih uporabljamo s predlogi:

Густо́й тума́н поднима́лся (над чем?) над боло́том.
Gosta megla se je dvigovala (nad čem?) močvirjem.

ali brez predlogov:

Э́та карти́на напи́сана (кем?) худо́жником.
To sliko je narisal (kdo?) slikar.

z izjemo mestnika, ki ga vedno uporabljamo s predlogi:

в лесу (= v gozdu) , в углу (= v kotu) , на месте (= na mestu) , в комнате (= v sobi) , в шкафу (= v omari)

Sklonske vprašalnice кто? (= kdo?) , кого? (= koga?) , кому? (= komu?) in druge se nanašajo na žive samostalnike:

студе́нт (= študent) , де́вушка (= punca) , оте́ц (= oče)

Vprašalnice что? (= kaj?) , чего? (= česa?) , чему? (= čemu?) in druge pa na nežive samostalnike:

сад (= vrt) , компью́тер (= računalnik) , планше́т (= tablica)

Sklanjanje samostalnika

Sklanjanje samostalnikov je pregibanje besede po sklonu. V ruščini poznamo tri sklanjatve samostalnikov.

Sklanjatev Spol V imenovalniku ednine se končuje na:
1 Ženski spol
Moški spol
-а, -я
2 Moški spol
Srednji spol
mehki ali trdi soglasnik
-о, -е
3 Ženski spol mehki ali trdi soglasnik

Prva sklanjatev

V prvo sklanjatev sodijo samostalniki ženskega spola, ki imajo v imenovalniku ednine končnico -а/-я:

страна́ (= država) , рабо́та (= delo) , земля́ (= zemlja) , статья́ (= članek) , экску́рсия (= ekskurzija)

Prav tako sem sodijo samostalniki moškega spola z istimi končnicami, ki označujejo osebe:

ю́ноша (= mladenič) , мужчи́на (= moški) , дя́дя (= stric) , Стё́па , Ва́ня
Skloni Ednina
Именительный
Imenovalnik
страна́
država
ю́ноша
mladenič
земля́
zemlja
семья́
družina
ле́кция
predavanje
Родительный
Rodilnik
страны́
ю́ноши
земли́
семьи́
ле́кции
Дательный
Dajalnik
стране́
ю́ноше
земле́
семье́
ле́кции
Винительный
Tožilnik
страну́
ю́ношу
зе́млю
семью́
ле́кцию
Творительный
Orodnik
странóй
ю́ношей
землё́й
семьё́й
ле́кцией
Предложный
Mestnik
(о) стране́
(о) ю́ноше
(о) земле́
(о) семье́
(о) ле́кции
Skloni Množina
Именительный
Imenovalnik
стра́ны
ю́ноши
зе́мли
се́мьи
ле́кции
Родительный
Rodilnik
стран
ю́ношей
земе́ль
семе́й
ле́кций
Дательный
Dajalnik
стра́нам́
ю́ношам
зе́млям
се́мьям
ле́кциям
Винительный
Tožilnik
стра́ны
ю́ношей
зе́мли
се́мьи́
ле́кции
Творительный
Orodnik
стра́нами
ю́ношами
зе́млями
се́мьями
ле́кциями
Предложный
Mestnik
(о) стра́нах
(о) ю́ношах
(о) зе́млях
(о) се́мьях
(о) ле́кциях

Druga sklanjatev

V drugo sklanjatev sodijo samostalniki moškega spola z ničto končnico:

бе́рег (= breg) , день (= dan) , край (= rob)

in tudi s končnicami na -о, -е:

доми́шко (= domček) , доми́ще (= bajta)

in srednjega spola, ki imajo v imenovalnkiku ednine končnice -о, -е:

сло́во (= beseda) , зда́ние (= zgradba) , здоро́вье (= zdravje)
Ednina
Skloni Moški spol
Именительный
Imenovalnik
инжене́р
inženir
магази́н
trgovina
ге́ний
genij
конь
konj
гвоздь
žebelj
Родительный
Rodilnik
инжене́ра
магази́на
ге́ния
коня́
гвоздя́
Дательный
Dajalnik
инжене́ру
магази́ну
ге́нию
коню́
гвоздю́
Винительный
Tožilnik
инжене́ра
магази́н
ге́ния
коня́
гвоздь
Творительный
Orodnik
инжене́ром
магази́ном
ге́нием
конё́м
гвоздё́м
Предложный
Mestnik
(о) инжене́ре
(о) магази́не
(о) ге́нии
(о) коне́
(о) гвозде́
Skloni Srednji spol
Именительный
Imenovalnik
де́ло
delo
село́
selo
по́ле
polje
собра́ние
sestanek
Родительный
Rodilnik
де́ла
села́
по́ля
собра́ния
Дательный
Dajalnik
де́лу
селу́
по́лю
собра́нию
Винительный
Tožilnik
де́ло
село́
по́ле
собра́ние
Творительный
Orodnik
де́лом
село́м
по́лем
собра́нием
Предложный
Mestnik
(о) де́ле
(о) селе́
(о) по́ле
(о) собра́нии
Množina
Skloni Moški spol
Именительный
Imenovalnik
инжене́ры
магази́ны
ге́нии
ко́ни
гво́зди
Родительный
Rodilnik
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гвозде́й
Дательный
Dajalnik
инжене́рам
магази́нам
ге́ниям
коня́м
гвоздя́м
Винительный
Tožilnik
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гво́зди
Творительный
Orodnik
инжене́рами
магази́нами
ге́ниями
коня́ми
гвоздя́ми
Предложный
Mestnik
(о) инжене́рах
(о) магази́нах
(о) ге́ниях
(о) коня́х
(о) гвоздя́х
Skloni Srednji spol
Именительный
Imenovalnik
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Родительный
Rodilnik
дел
сёл
поле́й
собра́ний
Дательный
Dajalnik
дела́м
сё́лам
поля́м
собра́ниям
Винительный
Tožilnik
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Творительный
Orodnik
дела́ми
сё́лами
поля́ми
собра́ниями
Предложный
Mestnik
(о) дела́х
(о) сё́лах
(о) поля́х
(о) собра́ниях

Tretja sklanjatev

V tretjo sklanjatev sodijo samostalniki ženskega spola, ki imajo v imenovalniku ednine ničto končnico:

рожь (= rž) , мышь (= miš) , мысль (= misel) , радость (= radost)
Skloni Ednina
Именительный
Imenovalnik
ло́шадь
konj
пло́щадь
trg
ночь
noč
Родительный
Rodilnik
ло́шади
пло́щади
но́чи
Дательный
Dajalnik
ло́шади
пло́щади
но́чи
Винительный
Tožilnik
ло́шадь
пло́щадь
ночь
Творительный
Orodnik
ло́шадью
пло́щадью
но́чью
Предложный
Mestnik
(о) ло́шади
(о) пло́щади
(о) но́чи
Skloni Množina
Именительный
Imenovalnik
ло́шади
пло́щади
но́чи
Родительный
Rodilnik
лошаде́й
площаде́й
ноче́й
Дательный
Dajalnik
лошадя́м
площадя́м
ноча́м
Винительный
Tožilnik
лошаде́й
пло́щади
но́чи
Творительный
Orodnik
лошадьми́
площадя́ми
ноча́ми
Предложный
Mestnik
(о) лошадя́х
(о) площадя́х
(о) ночах́

Posebno sklanjatev imata samostalnika мать (= mati) и дочь (= hči) . V vseh sklonih, razen v imenovalniku in tožilniku ednine, imata pripono -ер-:

ма́тери , дочере́й , матере́й , дочеря́ми , матеря́ми

Samostalniki različnih sklanjatvenih vzorcev

Deset samostalnikov srednjega spola na -мя:

бре́мя (= breme) , вре́мя (= čas) , вы́мя (= vime) , зна́мя (= zastava) , и́мя (= ime) , пла́мя (= plamen) , пле́мя (= pleme) , се́мя (= seme) , стре́мя (= streme) , те́мя (= teme)

in samostalnik moškega spola путь (= pot) , ki ima v rodilniku, dajalniku in mestniku ednine končnice samostalnikov 3. sklanjatve :

к зна́мени , нет вре́мени , о пла́мени , в пути́

v tožilniku pa dobi končnice samostalnikov 2. sklanjatve -ем/-ём:

на зна́мени (п. п.) , зна́менем (т. п.) , путё́м (т. п.)
Sklanjanje samostalnikov srednjega spola na -мя
Skloni Ednina Množina
Именительный
Imenovalnik
и́мя
ime
зна́мя
zastava
имена́
знамёна́
Родительный
Rodilnik
и́мени
зна́мени
имё́н
знамё́н
Дательный
Dajalnik
и́мени
зна́мени
имена́м
знамё́нам
Винительный
Tožilnik
и́мя
зна́мя
имена́
знамёна́
Творительный
Orodnik
и́менем
зна́менем
имена́ми
знамё́нами
Предложный
Mestnik
(об) и́мени
(о) зна́мени
(об) имена́х
(о) знамё́нах

Samostalnikom na -мя v rodilniku, dajalniku, orodniku in mestniku ednine ter v vseh sklonih v množini dodajamo pripono -ен-/-ён-:

зна́мени – знамё́н , и́мени – имё́н

Korenoma besed družina in streme v rodilniku množine dodamo pripono -ян-:

семя́н , стремя́н
Sklanjanje samostalnika путь (= pot)
Skloni Ednina Množina
Именительный
Imenovalnik
путь
пути́
Родительный
Rodilnik
пути́
путе́й
Дательный
Dajalnik
пути́
путя́м
Винительный
Tožilnik
путь
пути́
Творительный
Orodnik
путё́м
путя́ми
Предложный
Mestnik
(о) пути́
(о) путя́х

Samostalniki, ki jih ne sklanjamo

Samostalnike, ki imajo v vseh sklonih enako obliko, imenujemo nesklonljivi samostalniki.

вхожу́ в метро́ (= vstopim v metro) , ви́жу метро́ (= vidim metro) , любу́юсь метро́ (= obožujem metro) , пью ко́фе (= pijem kavo) , с вку́сным ко́фе (= z ukusno kavo)

Med njimi so tako občna imena:

ко́фе (= kava) , ра́дио (= radio) , кино́ (= film) , жюри́ (= žirija) , пальто́ (= plašč) , шоссе́ (= avtocesta) , пиани́но (= klavir) , депо́ (= skladišče) , кака́о (= kakav) , ве́то (= veto) , са́мбо (= sambo) , желе́ (= žele) , кафе́ (= kavarna) , купе́ (= kupe) , портмоне́ (= denarnica)

kot tudi lastna imena:

Гариба́льди (= Garibaldi) , Гё́те (= Goethe) , Зо́ля (= Zola ) , Со́чи (= Soči) , Баку́ (= Baku)

Nesklonljivi samostalniki so:

 • mnogi samostalniki, ki izhajajo iz tujih jezikov, s samoglasniško končnico -о, -е, -и, -у, -ю in poudarjenim :
  ра́дио (= radio) , метро́ (= metro) , табло́ (= tabla) , коммюнике́ (= sporočilo) , такси́ (= taksi) , рагу́ (= ragu) , кенгуру́ (= kenguru) , меню́ (= meni) , боа́ (= boa) , (рома́н) Дюма́ (= Dumasov) , (поэ́ма) Ге́йне (= Heinejeva (pesnitev)) , (го́род) Суху́ми (= Suhum (mesto)) , (го́род) О́сло (= Oslo (mesto)) , (го́род) Баку́ (= Baku (mesto)) , (река́) Миссиси́пи (= Misisipi (reka))
 • tuji priimki, ki označujejo osebe ženskega spola in se končujejo na soglasnik:
  (стихи́) Алиге́р (= (poezija pesnice) Aliger ) , (рома́н) Во́йнич (= (roman pisateljice) Vojnič )
 • ruski in ukrajinski priimki na и -их/-ых
  Дурново́ , Франко́ , Черны́х , Долги́х
 • kratice različnih besed:
  ЕС , РАН , ООН , СНГ , ВДНХ , МГУ , сельпо in drugi.
Na vrh