Към съдържанието

Числително име

Числителното име е част на речта, която определя количеството, броя или реда на предметите при броене:

 • Шко́льники посади́ли два́дцать я́блонь и оди́ннадцать ви́шен. (= Учениците засадиха двадесет ябълкови дръвчета и единадесет вишневи.)
 • Два́жды двачеты́ре. (= Две по две е четири.)
 • Я роди́лся 5 января́ 1995 го́да. (= Роден съм на 5 януари 1995 година.)
 • Пя́тое ию́ня – Всеми́рный день окружа́ющей среды́. (= Пети юни е Световен ден на околната среда.)

По значение и граматични признаци числителните имена се делят на бройни и редни.

Бройните числителни имена означават количество или брой и отговарят на въпроса колко?

оди́н (= 1) , пять (= 5) , двена́дцать (= 12) , два́дцать семь (= 27) , пятьдеся́т (= 50)

Редните числителни имена означават реда на предметите при броене и отговарят на въпроса какъв? (каква? какво? какви?), кой, колко?

 • пе́рвый день (= първи ден)
 • пя́тый класс (= пети клас)
 • двена́дцатая ночь (= дванадесета нощ)
 • два́дцать седьмо́е число (= дата двадесет и седми)
 • пятидеся́тые го́ды (= петдесетте години)
Падежи Въпрос за бройни числителни Въпроси за редни числителни
Именителен
ско́лько
колко, колкото
како́й
какъв, който, какъвто
кото́рый
кой, който, колко
Родителен без (= без) ско́льких
како́го
кото́рого
Дателен дам (= дам)
ско́льким
како́му
кото́рому
Винителен ви́жу (= виждам)
ско́лько Неод.
ско́льких Одуш.
како́й Неод.
како́го Одуш.
кото́рый Неод.
кото́рого Одуш.
Творителен иду́ с / со (= вървя с, отивам с )
ско́лькими
(с) каки́м
(с) кото́рым
Предложен говорю́ о (= говоря за)
о ско́льких
о како́м
о кото́ром

Основната форма на числителното име е в именителен падеж.

По броя на думите числителните имена се делят на прости и съставни.

Простите числителни имена се състоят от една дума.

семь (= 7) , два́дцать (= 20) , сто (= 100) , ты́сяча (= 1000)

Съставните числителни имена се състоят от две или повече думи:

два́дцать пять (= 25) , сорок четы́ре (= 44) , три́ста пятьдеся́т семь (= 357) , восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
Числителните
Прости Съставни
семь (= 7) два́дцать пять (= 25)
пятна́дцать (= 15) со́рок четы́ре (= 44)
три́дцать (= 30) три́ста пятьдеся́т семь (= 357)
сто (= 100) восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
пе́рвый
първи
три́ста со́рок восьмо́й
триста четиридесет и осми
со́тый
стотен
две пя́тых
две пети
ты́сячный
хиляден
три це́лых пять деся́тых
три цяло и пет десети

Количествени числителни

0 - ноль / нуль *
1 - оди́н 11 - оди́ннадцать 100 - сто
2 - два 12 - двена́дцать 200 - две́сти
3 - три 13 - трина́дцать 30 - три́дцать 300 - три́ста
4 - четы́ре 14 - четы́рнадцать 40 - со́рок 400 - четы́реста
5 - пять 15 - пятна́дцать 50 - пятьдеся́т 500 - пятьсо́т
6 - шесть 16 - шестна́дцать 60 - шестьдеся́т 600 - шестьсо́т
7 - семь 17 - семна́дцать 70 - се́мьдесят 700 - семьсо́т
8 - во́семь 18 - восемна́дцать 80 - во́семьдесят 800 - восемьсо́т
9 - де́вять 19 - девятна́дцать 90 - девяно́сто 900 - девятьсо́т
10 - де́сять 20 - два́дцать

Запомнете

 • Числителните от 5 до 10 завършват на Ь.
 • Числителните от 15 до 19 завършват на Ь.
 • В числителните от 50 до 80 в средата на думата се пише Ь.
 • В числителните от 500 до 9000 в средата на думата се пише Ь.

Забележка: относно числителните ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд виж по-долу.

Забележка

 • * По значение думите но́ль и ну́ль са равностойни, но правописът им зависи от формата на думата: в именителен (nominativ) и винителен (akuzativ) падежи се допуска изписване с о и у, в останалите падежи се изписва само така у. В терминологията преобладава формата ну́ль :

  • су́мма равня́ется нулю́ (= сумата е равна на нула)
  • температу́ра де́ржится на нуле́ (= температурата се държи около нулата)
  • свести́ к нулю́ (= сведа до нула)
 • В устойчивите словосъчетания се срещат и двете форми:

  • ноль внима́ния (= нула внимание)
  • в два́дцать ноль-ноль (20:00) (= в двадесет нула-нула (20:00))
  • ноль це́лых (= нула цяло)
  • температу́ра абсолю́тного нуля́ (= температура на абсолютната нула)
  • остри́чь под нулё́вку (= да подстрижа нула номер)
 • Прилагателното често се образува от формата нуль :

  • нулево́й киломе́тр (= нулев километър)
  • нулево́й пробе́г (= нулев пробег)
  • нулева́я температу́ра (= нулева температура)

Видове количествени числителни

Цели числителни Дробни числителни Събирателни числителни
няколко предмета в значение на едно цяло
три (= 3) две пя́тых (= 2/5) дво́е (= двама)
оди́ннадцать (= 11) три седьмы́х (= 3/7) тро́е (= трима)
со́рок (= 40) одна́ деся́тая (= 1/10) че́тверо (= четирима)
пятьсо́т (= 500) двена́дцать со́тых (= 12/100) пя́теро (= петима)

Числителни, обозначаващи цели числа

Числителните имена, означаващи цели числа, се променят по падеж. При бройните числителни имена се скланя (променя според падежа) всяка цифра (дума).

Количествено числително ноль (= 0)
Именителен ноль
Родителен (без) нуля́
Дателен (дам) нулю́
Винителен (вижу) ноль
Творителен (иду с) нулём
Предложен (говорю о) нуле́
Количествено числително один (= 1)
Единствено число
Мъжки род Среден род Женски род
Именителен
оди́н
одно́
одна́
Родителен без (= без) одного́
одного́
одно́й
Дателен дам (= дам)
одному́
одному́
одно́й
Винителен ви́жу (= виждам)
 • оди́н Неод.
 • одного́ Одуш.
одно́
одну́
Творителен иду́ с (= вървя с, отивам с )
одни́м
одни́м
одно́й (-ою)
Предложен говорю́ о / об (= говоря за)
одно́м
одно́м
одно́й
Множествено число
Именителен
одни́
Родителен без (= без) одни́х
Дателен дам (= дам)
одни́м
Винителен ви́жу (= виждам)
одни́ Неод.
одни́х Одуш. - за м. р. и ж. р. !!!
Творителен иду́ с (= вървя с, отивам с )
одни́ми
Предложен (говорю об) (= говоря за)
одни́х
Количествено числително два (= 2)
Мъжки род Среден род Женски род
Именителен
два
два
две
Родителен без (= без) двух двух двух
Дателен дам (= дам)
двум
двум
двум
Винителен ви́жу (= виждам)
два Неод.
двух Одуш.
два
две Неод.
двух Одуш.
Творителен иду́ с (= вървя с, отивам с )
двумя
двумя
двумя
Предложен говорю́ о / об (= говоря за)
двух
двух
двух
Склонение на числителните три (= 3) , четыре (= 4)
Именителен
три
четы́ре
Родителен без (= без) трёх
четырёх
Дателен дам (= дам)
трём
четырём
Винителен ви́жу (= виждам)
три Неод.
трёх Одуш.
четы́ре Неод.
четырёх Одуш.
Творителен иду́ с (= вървя с, отивам с )
тремя
четырьмя
Предложен говорю́ о / об (= говоря за)
трёх
четырёх
Склонение на числителните пять (= 5) - двадцать (= 20) и числителното тридцать (= 30)

Простите числителни от 5 до 20 и числителното 30 се скланят като съществителни имена от трето склонение (тип ночь , мышь ).

5 8 15 20
Именителен
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Родителен без (= без) пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Дателен дам (= дам)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Винителен ви́жу (= виждам)
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Творителен иду́ с (= вървя с, отивам с )
пятью́
восьмью́ *
пятна́дцатью
двадцатью́
Предложен говорю о (= говоря за)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́

Забележка

* Обърнете внимание на формата за творителен падеж на числителното во́семь .

Склонение на числителните сорок (= 40) , девяносто (= 90) , сто (= 100)

Тези числителни имена имат само две форми.

40 90 100
Именителен
со́рок
девяно́сто
сто
Родителен без (= без)
сорока́
девяно́ста
ста
Дателен дам (= дам)
сорока́
девяно́ста
ста
Винителен ви́жу (= виждам)
со́рок
девяно́сто
сто
Творителен иду́ с (= вървя с, отивам с )
сорока́
девяно́ста
ста
Предложен говорю́ о / об (= говоря за)
сорока́
девяно́ста
ста
Склонение на числителните от 50 до 80, от 200 до 900

При сложните думи – числителните от 50 до 80, от 200 до 900 се скланят и двете части на думата.

50 80 500 800
Именителен
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Родителен без (= без)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятисо́т
восьмисо́т
Дателен дам (= дам)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́м
восьмиста́м
Винителен ви́жу (= виждам)
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Творителен иду́ с (= вървя с, отивам с )
пятью́десятью
восьмью́десятью
пятьюста́ми
восьмьюста́ми
Предложен говорю о (= говоря за)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́х
восьмиста́х
Склонение на числителните 200 (двести) , 300 (триста) , 400 (четыреста)
200 300 400
Именителен
две́сти
три́ста
четы́реста
Родителен без (= без)
двухсо́т
трёхсо́т
четырёхсо́т
Дателен дам (= дам)
двумста́м
трёмста́м
четырёмста́м
Винителен ви́жу (= виждам)
две́сти Неод.
двухсо́т Одуш.
три́ста Неод.
трёхсо́т Одуш.
четы́реста Неод.
четырёхсо́т Одуш.
Творителен иду́ с (= вървя с, отивам с )
двумяста́ми
тремяста́ми
четырьмяста́ми
Предложен говорю о (= говоря за)
двухста́х
трёхста́х
четырёхста́х
Склонение на числителните ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд

Числителното ты́сяча се скланя като съществителното неде́ля .

Числителните миллио́н и миллиа́рд се скланят като съществителното заво́д .

Единствено число Множествено число
Именителен
ты́сяча
ты́сячи
Родителен без (= без) ты́сячи
ты́сяч
Дателен дам (= дам)
ты́сяче
ты́сячам
Винителен ви́жу (= виждам)
ты́сячу
ты́сячи
Творителен иду́ с (= вървя с, отивам с ) ты́сячей , ты́сячью
ты́сячами
Предложен говорю о (= говоря за)
о ты́сяче
о ты́сячах
Единствено число Множествено число
Именителен
миллио́н
миллио́ны
Родителен без (= без) миллио́на
миллио́нов
Дателен дам (= дам)
миллио́ну
миллио́нам
Винителен ви́жу (= виждам)
миллио́н
миллио́ны
Творителен иду́ с (= вървя с, отивам с ) миллио́ном
миллио́нами
Предложен говорю о (= говоря за)
о миллио́не
о миллио́нах
Склонение на съставните числителни

При съставните числителни имена, означаващи цели числа, се скланят всички думи, от които се състоят, като всяка дума се скланя съответно по своя модел:

Съставно числително 1986
Именителен
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
во́семьдесят
80
шесть
6
(столо́в)
маси
Родителен
ты́сячи
девятисот
восьми́десяти
шести́ (столо́в)
Дателен
ты́сяче
девятиста́м
восьми́десяти
шести́ (стола́м)
Винителен
ты́сячу
девятьсо́т
во́семьдесят
шесть (столо́в)
Творителен
с ты́сячей
девятьюста́ми
восьмью́десятью
шестью́ (стола́ми)
Предложен
о ты́сяче
девятиста́х
восьми́десяти
шести́ (стола́х)
Употреба на числителните в съчетание със съществителни
1
 • Один час (= Един час)
 • Одна минута (= Една минута)
 • Одно окно (= Един прозорец)
Съществителното след числителното се употребява във формата за И. п. единствено число
2, 3, 4
 • Два, три, четыре часа (= Два, три, четири часа)
 • Две, три, четыре минуты (= Две, три, четири минути)
 • Два, три, четыре окна (= Два, три, четири прозореца)
Съществителното след числителното се употребява във формата за Р. п. единствено число
5 - 20
 • Пять часов (= Пет часа)
 • Двенадцать минут (= Дванадесет минути)
 • Двадцать окон (= Двадесет прозореца)
Съществителното име след числителното е в Р. п. множествено число

Редни числителни

Редните числителни имена като правило се образуват от числителните, означаващи цели числа, обикновено без суфикси:

пятьпя́тый , шестьшесто́й , два́дцатьдвадца́тый
0 - нулево́й
1 - пе́рвый 11 - оди́ннадцатый 100 - со́тый
2 - второ́й * 12 - двена́дцатый 20 - двадца́тый 200 - двухсо́тый
3 - тре́тий 13 - трина́дцатый 30 - тридца́тый 300 - трёхсо́тый
4 - четвё́ртый 14 - четы́рнадцатый 40 - сороково́й 400 - четырёхсо́тый
5 - пя́тый 15 - пятна́дцатый 50 - пятидеся́тый 500 - пятисо́тый
6 - шесто́й 16 - шестна́дцатый 60 - шестидеся́тый 600 - шестисо́тый
7 - седьмо́й 17 - семна́дцатый 70 - семидеся́тый 700 - семисо́тый
8 - восьмо́й 18 - восемна́дцатый 80 - восьмидеся́тый 800 - восьмисо́тый
9 - девя́тый 19 - девятна́дцатый 90 - девяно́стый 900 - девятисо́тый
10 - деся́тый
1000 - ты́сячный 101 - сто пе́рвый
2000 - двухты́сячный 225 - две́сти два́дцать пя́тый
5000 - пятиты́сячный 478 - четы́реста се́мьдесят восьмо́й
1 000 000 - миллио́нный 1346 - ты́сяча три́ста со́рок шесто́й
1 000 000 000 - миллиа́рдный 20 543 - два́дцать ты́сяч пятьсо́т со́рок тре́тий

Забележка

* Окончанието -ой винаги е под ударение.

Редните числителни первый (= първи) и второй (= втори) са непроизводни (изходни, основни форми).

Редните числителни имена, по подобие на прилагателните,се менят по падеж, число и род:

Единствено число Множествено число
Мъжки род
пе́рвый по́езд
първи влак
пе́рвого по́езда
пе́рвому по́езду
пе́рвые поезда́
Среден род
пя́тое ме́сто
пето място
пя́того ме́ста
пя́тому ме́сту
пя́тые места́
Женски род
седьма́я ли́ния
седма линия
седьмо́й ли́нии
седьмо́й ли́нии
седьмы́е ли́нии

Числителните седьмо́й (= седми) и восьмо́й (= осми) при склонение запазват мягкий знак.

Склонение на редните числителни

Редните числителни имена се менят по падеж по същия начин, както прилагателните от твърдо склонение ( но́вый (= нов) , родно́й (= роден) ).

Единствено число Множествено число
Мъжки род Среден род Женски род
Именительный
Именителен
шесто́й
шести
шесто́е
шесто
шеста́я
шеста
шесты́е
шести (мн.ч.)
Родительный
Родителен
без (= без) шесто́го шесто́го шесто́й
шесты́х
Дательный
Дателен
дам (= дам)
шесто́му
шесто́му
шесто́й
шесты́м
Винительный
Винителен
вижу (= виждам)
шесто́й Неод.
шесто́го Одуш.
шесто́е
шесту́ю
шесты́е Неод.
шесты́х Одуш.
Творительный
Творителен
иду с (= вървя с, отивам с )
с шесты́м
с шесты́м
с шесто́й
с шесты́ми
Предложный
Предложен
говорю о (= говоря за)
о шесто́м
о шесто́м
о шесто́й
о шесты́х
Единствено число Множествено число
Мъжки род Среден род Женски род
Именительный
Именителен
деся́тый
десети
деся́то́е
десето
деся́тая
десета
деся́тые
десети (мн.ч.)
Родительный
Родителен
без (= без) деся́того деся́того деся́той
деся́тых
Дательный
Дателен
дам (= дам)
деся́тому
деся́тому
деся́той
деся́тым
Винительный
Винителен
вижу (= виждам)
деся́тый Неод.
деся́того Одуш.
деся́тое
деся́тую
деся́тые Неод.
деся́тых Одуш.
Творительный
Творителен
иду с (= вървя с, отивам с )
с деся́тым
с деся́тым
с деся́той
с деся́тыми
Предложный
Предложен
говорю о (= говоря за)
о деся́том
о деся́том
о деся́той
о деся́тых

Числителното тре́тий (= трети) се скланя като прилагателното во́лчий (= вълчи) .

Единствено число Множествено число
Мъжки род Среден род Женски род
Именительный
Именителен
тре́тий
трети
тре́тье
трето
тре́тья
трета
тре́тьи
трети (мн.ч.)
Родительный
Родителен
без (= без) тре́тьего тре́тьего тре́тьей
тре́тьих
Дательный
Дателен
дам (= дам)
тре́тьему
тре́тьему
тре́тьей
тре́тьим
Винительный
Винителен
вижу (= виждам)
тре́тий Неод.
тре́тьего Одуш.
тре́тий
тре́тью
тре́тьи Неод.
тре́тьих Одуш.
Творительный
Творителен
иду с (= вървя с, отивам с )
с тре́тьим
с тре́тьим
с тре́тьей
с тре́тьими
Предложный
Предложен
говорю о (= говоря за)
о тре́тьем
о тре́тьем
о тре́тьей
о тре́тьих

Склонение на съставните редни числителни

В съставните редни числителни имена се скланя само последната дума.

1975-й (тысяча девятьсот семьдесят пятый)
Именительный
Именителен
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
се́мьдесят
70
пя́тый
5
Родительный
Родителен
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́того
Дательный
Дателен
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пюяжтому
Винительный
Винителен
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тый / пя́того
Творительный
Творителен
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́том
Предложный
Предложен
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тым
 1. Окончанията на редните числителни се определят като окончанията на прилагателните (според вопроса – какой? (= какъв?) , который? (= кой? колко?) ).
 2. Когато се посочва дата, след редното числително названието на месеца е в родителен падеж:
  • Мы зако́нчим семе́стр к тридца́тому ма́я. (= Ще завършим семестъра към тридесети май.)
  • Все должны́ бы́ли записа́ться до пятна́дцатого октября́. (= Всички трябваше да се запишат до петнадесети октомври.)
 3. При посочване на събитие, което се е случило през дадена година, думата година стои винаги след редното числително.
  • Я поступил́ в университе́т в 2015 году́. (= Постъпих в университета през 2015 година.)
Обратно нагоре