K vsebini

Števnik

Števniki so besedna vrsta, ki označujejo količino predmetov, število in njihov zaporedni vrstni red:

 • Шко́льники посади́ли два́дцать я́блонь и оди́ннадцать ви́шен. (= Šolarji so posadili dvajset jablan in enajst višenj. )
 • Два́жды двачеты́ре. (= Dvakrat dva je štiri. )
 • Я роди́лся 5 января́ 1995 го́да. (= Rodil sem se 5. januarja 1995. )
 • Пя́тое ию́ня – Всеми́рный день окружа́ющей среды́. (= Peti junij je Svetovni dan okolja. )

Glede na pomen in slovnične značilnosti števnike delimo na glavne in vrstilne.

Glavni števniki označujejo količino ali število enot in odgovarjajo na vprašanje koliko

оди́н (= 1) , пять (= 5) , двена́дцать (= 12) , два́дцать семь (= 27) , пятьдеся́т (= 50)

Vrstilni števniki označujejo vrstni red predmetov in odgovarjajo na vprašanje kakšen (kakšna? kakšno? kakšni?) kateri?

 • пе́рвый день (= prvi dan)
 • пя́тый класс (= peti razred)
 • двена́дцатая ночь (= dvanajsta noč)
 • два́дцать седьмо́е число (= sedemindvajseti)
 • пятидеся́тые го́ды (= petdeseta leta)
Skloni Vprašalnica glavnih števnikov Vprašalnice vrstilnih števnikov
Imenovalnik
ско́лько
koliko
како́й
kakšen
кото́рый
kateri
Rodilnik без (= brez) ско́льких
како́го
кото́рого
Dajalnik дам (= dam)
ско́льким
како́му
кото́рому
Tožilnik ви́жу (= vidim)
ско́лько Neživ.
ско́льких Živ.
како́й Neživ.
како́го Živ.
кото́рый Neživ.
кото́рого Živ.
Orodnik иду́ с / со (= grem z/s)
ско́лькими
(с) каки́м
(с) кото́рым
Mestnik говорю́ о (= govorim o)
о ско́льких
о како́м
о кото́ром

Osnovna oblika števnikov je imenovalniška.

Glede na količino besed so števniki lahko enostavni in sestavljeni.

Enostavni števniki so sestavljeni iz ene besede:

семь (= 7) , два́дцать (= 20) , сто (= 100) , ты́сяча (= 1000)

Sestavljeni števniki vsebujejo dve in več besed:

два́дцать пять (= 25) , сорок четы́ре (= 44) , три́ста пятьдеся́т семь (= 357) , восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
Števniki
Enostavni Sestavljeni
семь (= 7) два́дцать пять (= 25)
пятна́дцать (= 15) со́рок четы́ре (= 44)
три́дцать (= 30) три́ста пятьдеся́т семь (= 357)
сто (= 100) восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
пе́рвый
prvi
три́ста со́рок восьмо́й
tristooseminštirideseti
со́тый
stoti
две пя́тых
dve petini
ты́сячный
tisoči
три це́лых пять деся́тых
tri cele pet desetin

Glavni števniki

0 - ноль / нуль *
1 - оди́н 11 - оди́ннадцать 100 - сто
2 - два 12 - двена́дцать 200 - две́сти
3 - три 13 - трина́дцать 30 - три́дцать 300 - три́ста
4 - четы́ре 14 - четы́рнадцать 40 - со́рок 400 - четы́реста
5 - пять 15 - пятна́дцать 50 - пятьдеся́т 500 - пятьсо́т
6 - шесть 16 - шестна́дцать 60 - шестьдеся́т 600 - шестьсо́т
7 - семь 17 - семна́дцать 70 - се́мьдесят 700 - семьсо́т
8 - во́семь 18 - восемна́дцать 80 - во́семьдесят 800 - восемьсо́т
9 - де́вять 19 - девятна́дцать 90 - девяно́сто 900 - девятьсо́т
10 - де́сять 20 - два́дцать

Pomnite

 • V števnikih od 5 do 10 na koncu pišemo Ь.
 • V števnikih od 15 do 19 na koncu pišemo Ь.
 • V števnikih od 50 do 80 v sredini besede pišemo Ь.
 • V števnikih od 500 do 9000 v sredini besede pišemo Ь.

Opomba: o števnikih ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд itd. glej spodaj.

Opomba

 • * Besedi но́ль in ну́ль imata isti pomen, njun zapis pa je odvisen od oblike besede: v imenovalniku (nominativ) in tožilniku (akuzativ) sta dovoljeni obliki о и у, v ostalih sklonih pa samo у. V terminološkem pomenu prevladuje oblika ну́ль :

  • су́мма равня́ется нулю́ (= vsota je enaka nič)
  • температу́ра де́ржится на нуле́ (= temperatura se drži ničle)
  • свести́ к нулю́ (= izničiti)
 • V ustalnjenih izrazih srečujemo obe obliki:

  • ноль внима́ния (= nobene pozornosti)
  • в два́дцать ноль-ноль (20:00) (= ob dvajset nič nič)
  • ноль це́лых (= nič celih)
  • температу́ра абсолю́тного нуля́ (= temperatura absolutne ničle)
  • остри́чь под нулё́вку (= ostriči se na balin)
 • Pridevnik pogosto tvorimo od oblike нуль :

  • нулево́й киломе́тр (= kilometer nič)
  • нулево́й пробе́г (= nič prevoženih kilometrov)
  • нулева́я температу́ра (= temperatura nič)

Vrste glavnih števnikov

Cela števila Decimalna števila Ločilni števniki
nekaj predmetov kot ena celota
три (= 3) две пя́тых (= 2/5) дво́е (= dvoje)
оди́ннадцать (= 11) три седьмы́х (= 3/7) тро́е (= troje)
со́рок (= 40) одна́ деся́тая (= 1/10) че́тверо (= četvero)
пятьсо́т (= 500) двена́дцать со́тых (= 12/100) пя́теро (= petero)

Števniki, ki označujejo cela števila

Števniki, ki označujejo cela števila, se spreminjajo po sklonu. Pri glavnem števniku sklanjamo vsako številko (besedo) posebej.

Glavni števnik ноль (= 0)
Imenovalnik ноль
Rodilnik (без) нуля́
Dajalnik (дам) нулю́
Tožilnik (вижу) ноль
Orodnik (иду с) нулём
Mestnik (говорю о) нуле́
Glavni števnik один (= 1)
Ednina
Moški spol Srednji spol Ženski spol
Imenovalnik
оди́н
одно́
одна́
Rodilnik без (= brez) одного́
одного́
одно́й
Dajalnik дам (= dam)
одному́
одному́
одно́й
Tožilnik ви́жу (= vidim)
 • оди́н Neživ.
 • одного́ Živ.
одно́
одну́
Orodnik иду́ с (= grem z/s)
одни́м
одни́м
одно́й (-ою)
Mestnik говорю́ о / об (= govorim o)
одно́м
одно́м
одно́й
Množina
Imenovalnik
одни́
Rodilnik без (= brez) одни́х
Dajalnik дам (= dam)
одни́м
Tožilnik ви́жу (= vidim)
одни́ Neživ.
одни́х Živ. - za m. in ž. sp. !!!
Orodnik иду́ с (= grem z/s)
одни́ми
Mestnik (говорю об) (= govorim o)
одни́х
Glavni števnik два (= 2)
Moški spol Srednji spol Ženski spol
Imenovalnik
два
два
две
Rodilnik без (= brez) двух двух двух
Dajalnik дам (= dam)
двум
двум
двум
Tožilnik ви́жу (= vidim)
два Neživ.
двух Živ.
два
две Neživ.
двух Živ.
Orodnik иду́ с (= grem z/s)
двумя
двумя
двумя
Mestnik говорю́ о / об (= govorim o)
двух
двух
двух
Sklanjanje števnikov три (= 3) , четыре (= 4)
Imenovalnik
три
четы́ре
Rodilnik без (= brez) трёх
четырёх
Dajalnik дам (= dam)
трём
четырём
Tožilnik ви́жу (= vidim)
три Neživ.
трёх Živ.
четы́ре Neživ.
четырёх Živ.
Orodnik иду́ с (= grem z/s)
тремя
четырьмя
Mestnik говорю́ о / об (= govorim o)
трёх
четырёх
Sklanjanje števnikov пять (= 5) двадцать (= 20) in števnika тридцать (= 30)

Enostavni števniki od 5 do 20 in števnik 30 se sklanjajo kot samostalniki tretje sklanjatve (vzorca ночь , мышь ).

5 8 15 20
Imenovalnik
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Rodilnik без (= brez) пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Dajalnik дам (= dam)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Tožilnik ви́жу (= vidim)
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Orodnik иду́ с (= grem z/s)
пятью́
восьмью́ *
пятна́дцатью
двадцатью́
Mestnik говорю о (= govorim o)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́

Opomba

* Pozorni bodite na obliko tožilniško obliko števnika во́семь .

Sklanjanje števnikov сорок (= 40) , девяносто (= 90) , сто (= 100)

Ti števniki imajo samo dve obliki.

40 90 100
Imenovalnik
со́рок
девяно́сто
сто
Rodilnik без (= brez)
сорока́
девяно́ста
ста
Dajalnik дам (= dam)
сорока́
девяно́ста
ста
Tožilnik ви́жу (= vidim)
со́рок
девяно́сто
сто
Orodnik иду́ с (= grem z/s)
сорока́
девяно́ста
ста
Mestnik говорю́ о / об (= govorim o)
сорока́
девяно́ста
ста
Sklanjanje števnikov od 50 do 80, od 200 do 900

Pri sestavljenih besedah, števnikih od 50 do 80, od 200 do 900, sklanjamo oba dela besede.

50 80 500 800
Imenovalnik
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Rodilnik без (= brez)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятисо́т
восьмисо́т
Dajalnik дам (= dam)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́м
восьмиста́м
Tožilnik ви́жу (= vidim)
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Orodnik иду́ с (= grem z/s)
пятью́десятью
восьмью́десятью
пятьюста́ми
восьмьюста́ми
Mestnik говорю о (= govorim o)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́х
восьмиста́х
Sklanjanje števnikov 200 (двести) , 300 (триста) , 400 (четыреста)
200 300 400
Imenovalnik
две́сти
три́ста
четы́реста
Rodilnik без (= brez)
двухсо́т
трёхсо́т
четырёхсо́т
Dajalnik дам (= dam)
двумста́м
трёмста́м
четырёмста́м
Tožilnik ви́жу (= vidim)
две́сти Neživ.
двухсо́т Živ.
три́ста Neživ.
трёхсо́т Živ.
четы́реста Neživ.
четырёхсо́т Živ.
Orodnik иду́ с (= grem z/s)
двумяста́ми
тремяста́ми
четырьмяста́ми
Mestnik говорю о (= govorim o)
двухста́х
трёхста́х
четырёхста́х
Sklanjanje števnikov ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд

Števnik ты́сяча sklanjamo kot samostalnik неде́ля .

Števnika миллио́н и миллиа́рд sklanjamo kot samostalnik заво́д .

Ednina Množina
Imenovalnik
ты́сяча
ты́сячи
Rodilnik без (= brez) ты́сячи
ты́сяч
Dajalnik дам (= dam)
ты́сяче
ты́сячам
Tožilnik ви́жу (= vidim)
ты́сячу
ты́сячи
Orodnik иду́ с (= grem z/s) ты́сячей , ты́сячью
ты́сячами
Mestnik говорю о (= govorim o)
о ты́сяче
о ты́сячах
Ednina Množina
Imenovalnik
миллио́н
миллио́ны
Rodilnik без (= brez) миллио́на
миллио́нов
Dajalnik дам (= dam)
миллио́ну
миллио́нам
Tožilnik ви́жу (= vidim)
миллио́н
миллио́ны
Orodnik иду́ с (= grem z/s) миллио́ном
миллио́нами
Mestnik говорю о (= govorim o)
о миллио́не
о миллио́нах
Sklanjanje sestavljenih števnikov

Pri sestavljenih števnikih, ki označujejo cela števila, sklanjamo vse besede, a pri tem vsako besedo po svojem vzorcu:

Sestavljeni števnik 1986
Imenovalnik
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
во́семьдесят
80
шесть
6
(столо́в)
miz
Rodilnik
ты́сячи
девятисот
восьми́десяти
шести́ (столо́в)
Dajalnik
ты́сяче
девятиста́м
восьми́десяти
шести́ (стола́м)
Tožilnik
ты́сячу
девятьсо́т
во́семьдесят
шесть (столо́в)
Orodnik
с ты́сячей
девятьюста́ми
восьмью́десятью
шестью́ (стола́ми)
Mestnik
о ты́сяче
девятиста́х
восьми́десяти
шести́ (стола́х)
Uporaba zveze števnika s samostalnikom
1
 • Один час (= ena ura)
 • Одна минута (= ena minuta)
 • Одно окно (= eno okno)
Samostalnik ob števniku je v imenovalniku ednine.
2, 3, 4
 • Два, три, четыре часа (= dve uri; tri, štiri ure)
 • Две, три, четыре минуты (= dve minuti; tri, štiri minute)
 • Два, три, четыре окна (= dve okni; tri, štiri okna)
Samostalnik ob števniku je v rodilniku ednine
5 - 20
 • Пять часов (= pet ur)
 • Двенадцать минут (= dvanajst minut)
 • Двадцать окон (= dvajset oken)
Samostalnik ob števniku je v rodilniku množine

Vrstilni števniki

Vrstilne števnike praviloma tvorimo s pomočjo glavnih števnikov brez pripon:

пятьпя́тый , шестьшесто́й , два́дцатьдвадца́тый
0 - нулево́й
1 - пе́рвый 11 - оди́ннадцатый 100 - со́тый
2 - второ́й * 12 - двена́дцатый 20 - двадца́тый 200 - двухсо́тый
3 - тре́тий 13 - трина́дцатый 30 - тридца́тый 300 - трёхсо́тый
4 - четвё́ртый 14 - четы́рнадцатый 40 - сороково́й 400 - четырёхсо́тый
5 - пя́тый 15 - пятна́дцатый 50 - пятидеся́тый 500 - пятисо́тый
6 - шесто́й 16 - шестна́дцатый 60 - шестидеся́тый 600 - шестисо́тый
7 - седьмо́й 17 - семна́дцатый 70 - семидеся́тый 700 - семисо́тый
8 - восьмо́й 18 - восемна́дцатый 80 - восьмидеся́тый 800 - восьмисо́тый
9 - девя́тый 19 - девятна́дцатый 90 - девяно́стый 900 - девятисо́тый
10 - деся́тый
1000 - ты́сячный 101 - сто пе́рвый
2000 - двухты́сячный 225 - две́сти два́дцать пя́тый
5000 - пятиты́сячный 478 - четы́реста се́мьдесят восьмо́й
1 000 000 - миллио́нный 1346 - ты́сяча три́ста со́рок шесто́й
1 000 000 000 - миллиа́рдный 20 543 - два́дцать ты́сяч пятьсо́т со́рок тре́тий

Opomba

* Končnica -ой je vedno naglašena.

Vrstilni števniki so neproduktivni (izhodnice).

Vrstilni števniki se, podobno kot pridevniki, spreminjajo po sklonu, številu in spolu:

Ednina Množina
Moški spol
пе́рвый по́езд
prvi vlak
пе́рвого по́езда
пе́рвому по́езду
пе́рвые поезда́
Srednji spol
пя́тое ме́сто
peto mesto
пя́того ме́ста
пя́тому ме́сту
пя́тые места́
Ženski spol
седьма́я ли́ния
sedma vrsta
седьмо́й ли́нии
седьмо́й ли́нии
седьмы́е ли́нии

Pri sklanjanju števnikov седьмо́й (= sedmi) и восьмо́й (= osmi) se ohrani mehki znak.

Sklanjanjanje vrstilnih števnikov

Vrstilne števnike sklanjamo tako kot pridevnike s trdo osnovo ( но́вый (= nov) , родно́й (= rojsten) ).

Ednina Množina
Moški spol Srednji spol Ženski spol
Именительный
Imenovalnik
шесто́й
šesti
шесто́е
šesto
шеста́я
šesta
шесты́е
šesti
Родительный
Rodilnik
без (= brez) шесто́го шесто́го шесто́й
шесты́х
Дательный
Dajalnik
дам (= dam)
шесто́му
шесто́му
шесто́й
шесты́м
Винительный
Tožilnik
вижу (= vidim)
шесто́й Neživ.
шесто́го Živ.
шесто́е
шесту́ю
шесты́е Neživ.
шесты́х Živ.
Творительный
Orodnik
иду с (= grem z/s)
с шесты́м
с шесты́м
с шесто́й
с шесты́ми
Предложный
Mestnik
говорю о (= govorim o)
о шесто́м
о шесто́м
о шесто́й
о шесты́х
Ednina Množina
Moški spol Srednji spol Ženski spol
Именительный
Imenovalnik
деся́тый
deseti
деся́то́е
deseto
деся́тая
deseta
деся́тые
deseti
Родительный
Rodilnik
без (= brez) деся́того деся́того деся́той
деся́тых
Дательный
Dajalnik
дам (= dam)
деся́тому
деся́тому
деся́той
деся́тым
Винительный
Tožilnik
вижу (= vidim)
деся́тый Neživ.
деся́того Živ.
деся́тое
деся́тую
деся́тые Neživ.
деся́тых Živ.
Творительный
Orodnik
иду с (= grem z/s)
с деся́тым
с деся́тым
с деся́той
с деся́тыми
Предложный
Mestnik
говорю о (= govorim o)
о деся́том
о деся́том
о деся́той
о деся́тых

Števnik тре́тий (= tretji) sklanjamo tako kot pridevnik во́лчий (= volčji) .

Ednina Množina
Moški spol Srednji spol Ženski spol
Именительный
Imenovalnik
тре́тий
tretji
тре́тье
tretje
тре́тья
tretja
тре́тьи
tretji
Родительный
Rodilnik
без (= brez) тре́тьего тре́тьего тре́тьей
тре́тьих
Дательный
Dajalnik
дам (= dam)
тре́тьему
тре́тьему
тре́тьей
тре́тьим
Винительный
Tožilnik
вижу (= vidim)
тре́тий Neživ.
тре́тьего Živ.
тре́тий
тре́тью
тре́тьи Neživ.
тре́тьих Živ.
Творительный
Orodnik
иду с (= grem z/s)
с тре́тьим
с тре́тьим
с тре́тьей
с тре́тьими
Предложный
Mestnik
говорю о (= govorim o)
о тре́тьем
о тре́тьем
о тре́тьей
о тре́тьих

Sklanjanje sestavljenih vrstilnih števnikov

V sestavljenih vrstilnih števnikih sklanjamo samo zadnjo besedo.

1975-й (тысяча девятьсот семьдесят пятый)
Именительный
Imenovalnik
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
се́мьдесят
70
пя́тый
5
Родительный
Rodilnik
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́того
Дательный
Dajalnik
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пюяжтому
Винительный
Tožilnik
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тый / пя́того
Творительный
Orodnik
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́том
Предложный
Mestnik
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тым
 1. Končnice vrstilnih števnikov določamo tako kot končnice pridevnikov (z vprašalnicami какой? (= kakšen?) , который? (= kateri?) ).
 2. Pri navajanju datuma je potrebno mesec, ki stoji za vrstilnim števnikom, postaviti v rodilnik.
  • Мы зако́нчим семе́стр к тридца́тому ма́я. (= Semester bomo zaključil tridesetega maja. )
  • Все должны́ бы́ли записа́ться до пятна́дцатого октября́. (= Vsi so se morali naročiti do petnajstega oktobra. )
 3. Pri navajanju dogodkov v nekem letu se beseda leto nahaja vedno za vrstilnim števnikom.
  • Я поступил́ в университе́т в 2015 году́. (= Študirati sem začel leta 2015. )
Na vrh