Al la enhavo

Numeralo

Numeralo estas vortspeco, kiu esprimas kvanto de aĵoj, nombro, kaj ordo de aĵoj je kalkulado:

 • Шко́льники посади́ли два́дцать я́блонь и оди́ннадцать ви́шен. (= Lernantoj plantis dudek pomarbojn kaj dek unu ĉerizujojn.)
 • Два́жды двачеты́ре. (= Duoble du estas kvar.)
 • Я роди́лся 5 января́ 1995 го́да. (= Mi naskiĝis la 5 de januaro en 1995a jaro.)
 • Пя́тое ию́ня – Всеми́рный день окружа́ющей среды́. (= Kvina de julio estas Tutmonda tago de ĉirkaŭa medio.)

Laŭ signifo kaj gramatikajn ecojn numeraloj dividiĝas en kvantajn kaj ordajn.

Kvantaj numeraloj esprimas kvanto aŭ nombro kaj respondas je demando kiom?

оди́н (= 1) , пять (= 5) , двена́дцать (= 12) , два́дцать семь (= 27) , пятьдеся́т (= 50)

Ordaj numeraloj esprimas ordon de aĵoj je kalkulado kaj respondas je demando kiu?, kiuj?

 • пе́рвый день (= unua tago)
 • пя́тый класс (= kvina klaso)
 • двена́дцатая ночь (= dek dua nokto)
 • два́дцать седьмо́е число (= dudek sepa dato)
 • пятидеся́тые го́ды (= kvindekaj jaroj)
Kazoj Demando de kvantaj numeraloj Demandoj de ordaj numeraloj
Nominativo
ско́лько
kiom
како́й
kia
кото́рый
kiu
Genitivo без (= sen) ско́льких
како́го
кото́рого
Dativo дам (= (mi) donos)
ско́льким
како́му
кото́рому
Akuzativo ви́жу (= (mi) vidas)
ско́лько Neanim.
ско́льких Anim,
како́й Neanim.
како́го Anim,
кото́рый Neanim.
кото́рого Anim,
Instumentalo иду́ с / со (= (mi) iras kun)
ско́лькими
(с) каки́м
(с) кото́рым
Prepozicia kazo говорю́ о (= (mi) parolas pri)
о ско́льких
о како́м
о кото́ром

Baza formo de numeralo estas nominativo.

Laŭ kvanto de vortoj numeraloj povas esti simplaj kaj konsistaj.

Simplaj numeraloj havas nur unu vorton:

семь (= 7) , два́дцать (= 20) , сто (= 100) , ты́сяча (= 1000)

Konsistaj numeraloj havas du aŭ pli vortojn:

два́дцать пять (= 25) , сорок четы́ре (= 44) , три́ста пятьдеся́т семь (= 357) , восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
Numeraloj
Simplaj Konsistaj
семь (= 7) два́дцать пять (= 25)
пятна́дцать (= 15) со́рок четы́ре (= 44)
три́дцать (= 30) три́ста пятьдеся́т семь (= 357)
сто (= 100) восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
пе́рвый
la unua
три́ста со́рок восьмо́й
la tricent kvardek oka
со́тый
la centa
две пя́тых
du kvinonoj
ты́сячный
la mila
три це́лых пять деся́тых
tri kaj kvin dekonoj

Kvantaj numeraloj

0 - ноль / нуль *
1 - оди́н 11 - оди́ннадцать 100 - сто
2 - два 12 - двена́дцать 200 - две́сти
3 - три 13 - трина́дцать 30 - три́дцать 300 - три́ста
4 - четы́ре 14 - четы́рнадцать 40 - со́рок 400 - четы́реста
5 - пять 15 - пятна́дцать 50 - пятьдеся́т 500 - пятьсо́т
6 - шесть 16 - шестна́дцать 60 - шестьдеся́т 600 - шестьсо́т
7 - семь 17 - семна́дцать 70 - се́мьдесят 700 - семьсо́т
8 - во́семь 18 - восемна́дцать 80 - во́семьдесят 800 - восемьсо́т
9 - де́вять 19 - девятна́дцать 90 - девяно́сто 900 - девятьсо́т
10 - де́сять 20 - два́дцать

Memorfiksu

 • Numeraloj de 5 ĝis 10 havas finaĵojn Ь.
 • Numeraloj de 15 ĝis 19 havas finaĵojn Ь.
 • En numeraloj ekde 50 ĝis 80 en la mezo oni skribas Ь.
 • En numeraloj ekde 500 ĝis 9000 en la mezo oni skribas Ь.

Noto : pri numeraloj ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд kaj ktp vidu sube.

Noto

 • * Laŭ signifo vortoj но́ль kaj ну́ль estas egalaj sed ilia skribmaniero dependas de vorta formo: en nominativo kaj akuzativo oni rajtas skribi kun о kaj у, en ceteraj kazoj devas esti nur у. En terminologia signivo estas plej uzata formo ну́ль :

  • су́мма равня́ется нулю́ (= sume estas nulo)
  • температу́ра де́ржится на нуле́ (= temperaturo teniĝas ĉe nulo)
  • свести́ к нулю́ (= nuligi)
 • En idiomaĵoj ekzistas ambaŭaj formoj:

  • ноль внима́ния (= nulo de atento)
  • в два́дцать ноль-ноль (20:00) (= je dudek nulo-nulo (20:00))
  • ноль це́лых (= nula entjerono)
  • температу́ра абсолю́тного нуля́ (= absoluta nulo de temperaturo)
  • остри́чь под нулё́вку (= tondi harojn ĝis nulo)
 • Adjektivo ofte fariĝas de formo нуль :

  • нулево́й киломе́тр (= nula kilometro)
  • нулево́й пробе́г (= nula veturdistancio)
  • нулева́я температу́ра (= nula temperaturo)

Kategorioj de kvantaj numeraloj

Entjeroj Frakcioj Kolektivaj numeraloj
kelkaj aĵoj kiel unu
три (= 3) две пя́тых (= 2/5) дво́е (= duopo)
оди́ннадцать (= 11) три седьмы́х (= 3/7) тро́е (= triopo)
со́рок (= 40) одна́ деся́тая (= 1/10) че́тверо (= kvaropo)
пятьсо́т (= 500) двена́дцать со́тых (= 12/100) пя́теро (= kvinopo)

Numeraloj, kiuj esprimas entjerojn

Numeraloj, kiuj esprimas entjeroj, fleksiĝas laŭ kazoj. Kvanta numeralo deklinicigas ĉiun ciferon (vorton).

Kvanta numeralo ноль (= 0)
Nominativo ноль
Genitivo (без) нуля́
Dativo (дам) нулю́
Akuzativo (вижу) ноль
Instumentalo (иду с) нулём
Prepozicia kazo (говорю о) нуле́
Kvanta numeralo один (= 1)
Singularo
Vira genro Neŭtrala genro Ina genro
Nominativo
оди́н
одно́
одна́
Genitivo без (= sen) одного́
одного́
одно́й
Dativo дам (= (mi) donos)
одному́
одному́
одно́й
Akuzativo ви́жу (= (mi) vidas)
 • оди́н Neanim.
 • одного́ Anim,
одно́
одну́
Instumentalo иду́ с (= (mi) iras kun)
одни́м
одни́м
одно́й (-ою)
Prepozicia kazo говорю́ о / об (= (mi) parolas pri)
одно́м
одно́м
одно́й
Pluralo
Nominativo
одни́
Genitivo без (= sen) одни́х
Dativo дам (= (mi) donos)
одни́м
Akuzativo ви́жу (= (mi) vidas)
одни́ Neanim.
одни́х Anim, - por vira kaj virina genroj !!!
Instumentalo иду́ с (= (mi) iras kun)
одни́ми
Prepozicia kazo (говорю об) (= (mi) parolas pri)
одни́х
Kvanta numeralo два (= 2)
Vira genro Neŭtrala genro Ina genro
Nominativo
два
два
две
Genitivo без (= sen) двух двух двух
Dativo дам (= (mi) donos)
двум
двум
двум
Akuzativo ви́жу (= (mi) vidas)
два Neanim.
двух Anim,
два
две Neanim.
двух Anim,
Instumentalo иду́ с (= (mi) iras kun)
двумя
двумя
двумя
Prepozicia kazo говорю́ о / об (= (mi) parolas pri)
двух
двух
двух
Deklinacio de numeraloj три (= 3) , четыре (= 4)
Nominativo
три
четы́ре
Genitivo без (= sen) трёх
четырёх
Dativo дам (= (mi) donos)
трём
четырём
Akuzativo ви́жу (= (mi) vidas)
три Neanim.
трёх Anim,
четы́ре Neanim.
четырёх Anim,
Instumentalo иду́ с (= (mi) iras kun)
тремя
четырьмя
Prepozicia kazo говорю́ о / об (= (mi) parolas pri)
трёх
четырёх
Deklinacio de numeraloj пять (= 5) двадцать (= 20) kaj de numeralo тридцать (= 30)

Simplaj numeraloj de 5 ĝis 20 kaj numeraloj 30 deklinaciiĝas same kiel substantivoj en tria deklinacio (speco ночь , мышь ).

5 8 15 20
Nominativo
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Genitivo без (= sen) пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Dativo дам (= (mi) donos)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Akuzativo ви́жу (= (mi) vidas)
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Instumentalo иду́ с (= (mi) iras kun)
пятью́
восьмью́ *
пятна́дцатью
двадцатью́
Prepozicia kazo говорю о (= (mi) parolas pri)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́

Noto

* Atentu formon de numeralo во́семь en instrumentalo.

Deklinacio de numeraloj сорок (= 40) , девяносто (= 90) , сто (= 100)

Ĉi tiuj numeraloj havas nur du formojn.

40 90 100
Nominativo
со́рок
девяно́сто
сто
Genitivo без (= sen)
сорока́
девяно́ста
ста
Dativo дам (= (mi) donos)
сорока́
девяно́ста
ста
Akuzativo ви́жу (= (mi) vidas)
со́рок
девяно́сто
сто
Instumentalo иду́ с (= (mi) iras kun)
сорока́
девяно́ста
ста
Prepozicia kazo говорю́ о / об (= (mi) parolas pri)
сорока́
девяно́ста
ста
Deklinacio de numeraloj de 50 ĝis 80, de 200 ĝis 900

En konsistaj vortoj (numeraloj de 50 ĝis 80, de 200 ĝis 900) deklinaciiĝas ambaŭ partoj de la vorto.

50 80 500 800
Nominativo
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Genitivo без (= sen)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятисо́т
восьмисо́т
Dativo дам (= (mi) donos)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́м
восьмиста́м
Akuzativo ви́жу (= (mi) vidas)
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Instumentalo иду́ с (= (mi) iras kun)
пятью́десятью
восьмью́десятью
пятьюста́ми
восьмьюста́ми
Prepozicia kazo говорю о (= (mi) parolas pri)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́х
восьмиста́х
Deklinacio de numeraloj 200 (двести) , 300 (триста) , 400 (четыреста)
200 300 400
Nominativo
две́сти
три́ста
четы́реста
Genitivo без (= sen)
двухсо́т
трёхсо́т
четырёхсо́т
Dativo дам (= (mi) donos)
двумста́м
трёмста́м
четырёмста́м
Akuzativo ви́жу (= (mi) vidas)
две́сти Neanim.
двухсо́т Anim,
три́ста Neanim.
трёхсо́т Anim,
четы́реста Neanim.
четырёхсо́т Anim,
Instumentalo иду́ с (= (mi) iras kun)
двумяста́ми
тремяста́ми
четырьмяста́ми
Prepozicia kazo говорю о (= (mi) parolas pri)
двухста́х
трёхста́х
четырёхста́х
Deklinacio de numeraloj ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд

Numeralo ты́сяча deklinaciĝas samkiel substantivo неде́ля .

Numeraloj миллио́н kaj миллиа́рд deklinaciĝas samkiel substantivo заво́д .

Singularo Pluralo
Nominativo
ты́сяча
ты́сячи
Genitivo без (= sen) ты́сячи
ты́сяч
Dativo дам (= (mi) donos)
ты́сяче
ты́сячам
Akuzativo ви́жу (= (mi) vidas)
ты́сячу
ты́сячи
Instumentalo иду́ с (= (mi) iras kun) ты́сячей , ты́сячью
ты́сячами
Prepozicia kazo говорю о (= (mi) parolas pri)
о ты́сяче
о ты́сячах
Singularo Pluralo
Nominativo
миллио́н
миллио́ны
Genitivo без (= sen) миллио́на
миллио́нов
Dativo дам (= (mi) donos)
миллио́ну
миллио́нам
Akuzativo ви́жу (= (mi) vidas)
миллио́н
миллио́ны
Instumentalo иду́ с (= (mi) iras kun) миллио́ном
миллио́нами
Prepozicia kazo говорю о (= (mi) parolas pri)
о миллио́не
о миллио́нах
Deklinacio de konsistaj numeraloj

En konsista numeralo, kiu esprimas entrjeron, deklinaciiĝas ĉiuj vortoj de kiuj ĝi estas farita, tamen ĉiu vorto deklinaciiĝas laŭ sia regulo:

Konsista numeralo 1986
Nominativo
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
во́семьдесят
80
шесть
6
(столо́в)
tabloj
Genitivo
ты́сячи
девятисот
восьми́десяти
шести́ (столо́в)
Dativo
ты́сяче
девятиста́м
восьми́десяти
шести́ (стола́м)
Akuzativo
ты́сячу
девятьсо́т
во́семьдесят
шесть (столо́в)
Instumentalo
с ты́сячей
девятьюста́ми
восьмью́десятью
шестью́ (стола́ми)
Prepozicia kazo
о ты́сяче
девятиста́х
восьми́десяти
шести́ (стола́х)
Uzado de numeraloj kune kun substantivoj
1
 • Один час (= Unu horo)
 • Одна минута (= Unu minuto)
 • Одно окно (= Unu fenestro)
Substantivo ĉe numeralo estas en nominativo en singulara formo
2, 3, 4
 • Два, три, четыре часа (= Du, tri, kvar horoj)
 • Две, три, четыре минуты (= Du, tri, kvar minutoj)
 • Два, три, четыре окна (= Du, tri, kvar fenestroj)
Substantivo ĉe numeralo estas en genitivo en singulara formo
5 - 20
 • Пять часов (= Kvin horoj)
 • Двенадцать минут (= Dek du minutoj)
 • Двадцать окон (= Dudek fenestroj)
Substantivo ĉe numeralo estas en genitivo en plurala formo

Ordaj numeraloj

Ordaj numeraloj kutime deriviĝas de numeraloj, kiuj esprimas entjerojn ĝenerale sen sufiksoj:

пятьпя́тый , шестьшесто́й , два́дцатьдвадца́тый
0 - нулево́й
1 - пе́рвый 11 - оди́ннадцатый 100 - со́тый
2 - второ́й * 12 - двена́дцатый 20 - двадца́тый 200 - двухсо́тый
3 - тре́тий 13 - трина́дцатый 30 - тридца́тый 300 - трёхсо́тый
4 - четвё́ртый 14 - четы́рнадцатый 40 - сороково́й 400 - четырёхсо́тый
5 - пя́тый 15 - пятна́дцатый 50 - пятидеся́тый 500 - пятисо́тый
6 - шесто́й 16 - шестна́дцатый 60 - шестидеся́тый 600 - шестисо́тый
7 - седьмо́й 17 - семна́дцатый 70 - семидеся́тый 700 - семисо́тый
8 - восьмо́й 18 - восемна́дцатый 80 - восьмидеся́тый 800 - восьмисо́тый
9 - девя́тый 19 - девятна́дцатый 90 - девяно́стый 900 - девятисо́тый
10 - деся́тый
1000 - ты́сячный 101 - сто пе́рвый
2000 - двухты́сячный 225 - две́сти два́дцать пя́тый
5000 - пятиты́сячный 478 - четы́реста се́мьдесят восьмо́й
1 000 000 - миллио́нный 1346 - ты́сяча три́ста со́рок шесто́й
1 000 000 000 - миллиа́рдный 20 543 - два́дцать ты́сяч пятьсо́т со́рок тре́тий

Noto

* Finaĵo -ой ĉiam estas akcentita.

Ordaj numeraloj первый (= unua) kaj второй (= dua) estas nederivitaj vortoj.

Ordaj numeraloj samkiel adjektivoj fleksigas laŭ kazoj, nombroj kaj genroj:

Singularo Pluralo
Vira genro
пе́рвый по́езд
unua tajno
пе́рвого по́езда
пе́рвому по́езду
пе́рвые поезда́
Neŭtra genro
пя́тое ме́сто
kvina loko
пя́того ме́ста
пя́тому ме́сту
пя́тые места́
Ina genro
седьма́я ли́ния
sepa linio
седьмо́й ли́нии
седьмо́й ли́нии
седьмы́е ли́нии

Numeraloj седьмо́й (= sepa) kaj восьмо́й (= oka) konservas molan signon dum deklinacado.

Deklinacio de ordaj numeraloj

Ordaj numeraloj fleksiĝas laŭ kazoj same, kiel adjektivoj apartenitaj al malmola formo de deklinacio ( но́вый (= nova) , родно́й (= gepatra) ).

Singularo Pluralo
Vira genro Neŭtra genro Ina genro
Именительный
Nominativo
шесто́й
sesa
шесто́е
sesa
шеста́я
sesa
шесты́е
sesaj
Родительный
Genitivo
без (= sen) шесто́го шесто́го шесто́й
шесты́х
Дательный
Dativo
дам (= (mi) donos)
шесто́му
шесто́му
шесто́й
шесты́м
Винительный
Akuzativo
вижу (= (mi) vidas)
шесто́й Neanim.
шесто́го Anim,
шесто́е
шесту́ю
шесты́е Neanim.
шесты́х Anim,
Творительный
Instumentalo
иду с (= (mi) iras kun)
с шесты́м
с шесты́м
с шесто́й
с шесты́ми
Предложный
Prepozicia kazo
говорю о (= (mi) parolas pri)
о шесто́м
о шесто́м
о шесто́й
о шесты́х
Singularo Pluralo
Vira genro Neŭtra genro Ina genro
Именительный
Nominativo
деся́тый
deka
деся́то́е
deka
деся́тая
deka
деся́тые
dekaj
Родительный
Genitivo
без (= sen) деся́того деся́того деся́той
деся́тых
Дательный
Dativo
дам (= (mi) donos)
деся́тому
деся́тому
деся́той
деся́тым
Винительный
Akuzativo
вижу (= (mi) vidas)
деся́тый Neanim.
деся́того Anim,
деся́тое
деся́тую
деся́тые Neanim.
деся́тых Anim,
Творительный
Instumentalo
иду с (= (mi) iras kun)
с деся́тым
с деся́тым
с деся́той
с деся́тыми
Предложный
Prepozicia kazo
говорю о (= (mi) parolas pri)
о деся́том
о деся́том
о деся́той
о деся́тых

Numeralo тре́тий (= tria) deklinaciĝas kiel adjektivo во́лчий (= lupa) .

Singularo Pluralo
Vira genro Neŭtra genro Ina genro
Именительный
Nominativo
тре́тий
tria
тре́тье
tria
тре́тья
tria
тре́тьи
triaj
Родительный
Genitivo
без (= sen) тре́тьего тре́тьего тре́тьей
тре́тьих
Дательный
Dativo
дам (= (mi) donos)
тре́тьему
тре́тьему
тре́тьей
тре́тьим
Винительный
Akuzativo
вижу (= (mi) vidas)
тре́тий Neanim.
тре́тьего Anim,
тре́тий
тре́тью
тре́тьи Neanim.
тре́тьих Anim,
Творительный
Instumentalo
иду с (= (mi) iras kun)
с тре́тьим
с тре́тьим
с тре́тьей
с тре́тьими
Предложный
Prepozicia kazo
говорю о (= (mi) parolas pri)
о тре́тьем
о тре́тьем
о тре́тьей
о тре́тьих

Deklinacio de konsistaj ordaj numeraloj

En ordaj numeraloj deklinaciiĝas nur lasta vorto.

1975-й (тысяча девятьсот семьдесят пятый)
Именительный
Nominativo
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
се́мьдесят
70
пя́тый
5
Родительный
Genitivo
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́того
Дательный
Dativo
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пюяжтому
Винительный
Akuzativo
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тый / пя́того
Творительный
Instumentalo
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́том
Предложный
Prepozicia kazo
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тым
 1. Finaĵoj de ordaj numeraloj difiniĝas same kiel finaĵoj de adjektivoj (laŭ demando - какой? (= kiu?) , который? (= kiu?) ).
 2. Nomo de monato fleksiĝas al genitivo ĉe indiko de dato post orda numeralo:
  • Мы зако́нчим семе́стр к тридца́тому ма́я. (= Ni finos la semestron ĝis la trideka de majo.)
  • Все должны́ бы́ли записа́ться до пятна́дцатого октября́. (= Ĉiuj devis surpaperiĝi ĝis la dekkvina de oktobro.)
 3. Vorto "jaro" ĉiam sekvas ordan numeralon ĉe indiko de io, kio okazis en ia ajna jaro.
  • Я поступил́ в университе́т в 2015 году́. (= Mi studentiĝis ĉe universitato en 2015 jaro.)
Reen al la supro