La conținut

Numeralul

Numeralele sunt cuvinte care indică o cantitate de obiecte, un număr sau ordinea obiectelor la numărare:

 • Шко́льники посади́ли два́дцать я́блонь и оди́ннадцать ви́шен. (= Școlarii/elevii au plantat 20 de meri și 11 vișini.)
 • Два́жды двачеты́ре. (= doi ori doi - patru.)
 • Я роди́лся 5 января́ 1995 го́да. (= M-am născut pe 5 ianuarie 1995.)
 • Пя́тое ию́ня – Всеми́рный день окружа́ющей среды́. (= 5 Iunie este Ziua Mondiala a Mediului.)

Numeralele se împart după sensul /semnificația și caracteristicile lor gramaticale în numerale cardinale și ordinale.

Numeralele cardinale indică o cantitate sau un număr și răspund la întrebarea cât?

оди́н (= 1) , пять (= 5) , двена́дцать (= 12) , два́дцать семь (= 27) , пятьдеся́т (= 50)

Numeralele ordinale denumesc ordinea obiectelor la numărare și răspund la întreabarea care/al câtelea ? (a câta/al câtelea ? care/ai câtelea?)

 • пе́рвый день (= prima zi)
 • пя́тый класс (= clasa a cincea)
 • двена́дцатая ночь (= a douăsprezecea noapte)
 • два́дцать седьмо́е число (= numărul douăzeci și șapte)
 • пятидеся́тые го́ды (= anii cincizeci)
Cazuri Întrebarea numerale lor cardinale Întrebările numerelor ordinale
Nominativ
ско́лько
cât
како́й
care
кото́рый
care
Genitiv без (= fără) ско́льких
како́го
кото́рого
Dativ дам (= voi da)
ско́льким
како́му
кото́рому
Acuzativ ви́жу (= văd)
ско́лько Neînsuflețit/e
ско́льких Însuflețit /e
како́й Neînsuflețit/e
како́го Însuflețit /e
кото́рый Neînsuflețit/e
кото́рого Însuflețit /e
Instrumental иду́ с / со (= merg cu)
ско́лькими
(с) каки́м
(с) кото́рым
Prepozițional говорю́ о (= vorbesc despre)
о ско́льких
о како́м
о кото́ром

Forma inițială a numerarului este cazul nominativ.

Numeralele pot fi simple sau compuse după numărul cuvintelor.

Numeralele simple sunt alcătuite dintr-un singur cuvânt :

семь (= 7) , два́дцать (= 20) , сто (= 100) , ты́сяча (= 1000)

Numeralele compuse sunt alcătuite din două sau mai multe cuvinte:

два́дцать пять (= 25) , сорок четы́ре (= 44) , три́ста пятьдеся́т семь (= 357) , восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
Numerale
Simple Compuse
семь (= 7) два́дцать пять (= 25)
пятна́дцать (= 15) со́рок четы́ре (= 44)
три́дцать (= 30) три́ста пятьдеся́т семь (= 357)
сто (= 100) восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
пе́рвый
primul
три́ста со́рок восьмо́й
al trei sute optulea
со́тый
al o sutălea
две пя́тых
două cincimi
ты́сячный
al o mielea
три це́лых пять деся́тых
trei întregi cinci zecimi

Numerale cardinale

0 - ноль / нуль *
1 - оди́н 11 - оди́ннадцать 100 - сто
2 - два 12 - двена́дцать 200 - две́сти
3 - три 13 - трина́дцать 30 - три́дцать 300 - три́ста
4 - четы́ре 14 - четы́рнадцать 40 - со́рок 400 - четы́реста
5 - пять 15 - пятна́дцать 50 - пятьдеся́т 500 - пятьсо́т
6 - шесть 16 - шестна́дцать 60 - шестьдеся́т 600 - шестьсо́т
7 - семь 17 - семна́дцать 70 - се́мьдесят 700 - семьсо́т
8 - во́семь 18 - восемна́дцать 80 - во́семьдесят 800 - восемьсо́т
9 - де́вять 19 - девятна́дцать 90 - девяно́сто 900 - девятьсо́т
10 - де́сять 20 - два́дцать

Rețineți

 • La numeralele de la 5 la 10 la sfârșitul cuvântului se scrie Ь.
 • La numeralele de la 15 la 19 la sfârșitul cuvântului se scrie Ь.
 • La numeralele de la 50 la 80 la mijlocul cuvântului se scrie Ь.
 • La numeralele de la 500 la 9000 la mijlocul cuvântului se scrie Ь.

Observație : despre numerale cardinale ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд samd, privește mai jos.

Observație

 • * După sensul/semnificația cuvântului но́ль și ну́ль sunt echivalente, dar scrierea lor depinde de forma cuvântului: la nominativ și acuzativ, se pot scrie о și у, dar în alte cazuri, se scriu numai у. Când au sens terminologic, forma ну́ль este predominantă :

  • су́мма равня́ется нулю́ (= suma este egală cu zero )
  • температу́ра де́ржится на нуле́ (= temperatura se menține la zero)
  • свести́ к нулю́ (= a reduce la zero)
 • În expresiile stabile se întâlnesc ambele forme :

  • ноль внима́ния (= Nicio atenție (a nu acorda))
  • в два́дцать ноль-ноль (20:00) (= La douăzeci zero-zero(20:00))
  • ноль це́лых (= zero virgulă. ..)
  • температу́ра абсолю́тного нуля́ (= temperatura zero-ului absolut)
  • остри́чь под нулё́вку (= a tunde la zero)
 • Adjectivele adesea se formeazî de la forma нуль :

  • нулево́й киломе́тр (= kilometru zero)
  • нулево́й пробе́г (= « traseu/distanța parcursă zero » (distanța parcursă de un vehicul din garaj până la punctul de încărcare))
  • нулева́я температу́ра (= temperatură zero)

Tipuri de numerale cardinale

Numerale întregi Numerale fracționare Numerale colective
câteva obiecte ca un întreg
три (= 3) две пя́тых (= 2/5) дво́е (= două)
оди́ннадцать (= 11) три седьмы́х (= 3/7) тро́е (= trei)
со́рок (= 40) одна́ деся́тая (= 1/10) че́тверо (= patru)
пятьсо́т (= 500) двена́дцать со́тых (= 12/100) пя́теро (= cinci)

Numerale care desemnează numere întregi

Adjectivele, care denumesc numere întregi se modifică după cazuri. La numeralul cardinal, fiecare cuvânt se declină.

Numeralul cardinal ноль (= 0)
Nominativ ноль
Genitiv (без) нуля́
Dativ (дам) нулю́
Acuzativ (вижу) ноль
Instrumental (иду с) нулём
Prepozițional (говорю о) нуле́
Numeralul cardinal один (= 1)
Numărul singular
Genul masculin Genul neutru Genul feminin
Nominativ
оди́н
одно́
одна́
Genitiv без (= fără) одного́
одного́
одно́й
Dativ дам (= voi da)
одному́
одному́
одно́й
Acuzativ ви́жу (= văd)
 • оди́н Neînsuflețit/e
 • одного́ Însuflețit /e
одно́
одну́
Instrumental иду́ с (= merg cu)
одни́м
одни́м
одно́й (-ою)
Prepozițional говорю́ о / об (= vorbesc despre)
одно́м
одно́м
одно́й
Numărul plural
Nominativ
одни́
Genitiv без (= fără) одни́х
Dativ дам (= voi da)
одни́м
Acuzativ ви́жу (= văd)
одни́ Neînsuflețit/e
одни́х Însuflețit /e - pentru masculin și feminin!!!
Instrumental иду́ с (= merg cu)
одни́ми
Prepozițional (говорю об) (= vorbesc despre)
одни́х
Numeralul cardinal два (= 2)
Genul masculin Genul neutru Genul feminin
Nominativ
два
два
две
Genitiv без (= fără) двух двух двух
Dativ дам (= voi da)
двум
двум
двум
Acuzativ ви́жу (= văd)
два Neînsuflețit/e
двух Însuflețit /e
два
две Neînsuflețit/e
двух Însuflețit /e
Instrumental иду́ с (= merg cu)
двумя
двумя
двумя
Prepozițional говорю́ о / об (= vorbesc despre)
двух
двух
двух
Declinarea numeralelor три (= 3) , четыре (= 4)
Nominativ
три
четы́ре
Genitiv без (= fără) трёх
четырёх
Dativ дам (= voi da)
трём
четырём
Acuzativ ви́жу (= văd)
три Neînsuflețit/e
трёх Însuflețit /e
четы́ре Neînsuflețit/e
четырёх Însuflețit /e
Instrumental иду́ с (= merg cu)
тремя
четырьмя
Prepozițional говорю́ о / об (= vorbesc despre)
трёх
четырёх
Declinarea numeralelor пять (= 5) - двадцать (= 20) și a numeralul cardinal тридцать (= 30)

Numeralele simple de la 5 la 20 și numeralul 30 se declină ca substantivele de a treia declinare (ca ночь , мышь ).

5 8 15 20
Nominativ
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Genitiv без (= fără) пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Dativ дам (= voi da)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Acuzativ ви́жу (= văd)
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Instrumental иду́ с (= merg cu)
пятью́
восьмью́ *
пятна́дцатью
двадцатью́
Prepozițional говорю о (= vorbesc despre)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́

Observație

* Acordați atenție formei de caz instrumental во́семь .

Declinarea numeralelor сорок (= 40) , девяносто (= 90) , сто (= 100)

Aceste nume tale au numai două forme

40 90 100
Nominativ
со́рок
девяно́сто
сто
Genitiv без (= fără)
сорока́
девяно́ста
ста
Dativ дам (= voi da)
сорока́
девяно́ста
ста
Acuzativ ви́жу (= văd)
со́рок
девяно́сто
сто
Instrumental иду́ с (= merg cu)
сорока́
девяно́ста
ста
Prepozițional говорю́ о / об (= vorbesc despre)
сорока́
девяно́ста
ста
Declinarea numeralelor de la 50 la 80, de la 200 la 900

La cuvintele compuse - numerale de la 50 la 80, de la 200 la 900 se declină ambele părți ale cuvântului.

50 80 500 800
Nominativ
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Genitiv без (= fără)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятисо́т
восьмисо́т
Dativ дам (= voi da)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́м
восьмиста́м
Acuzativ ви́жу (= văd)
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Instrumental иду́ с (= merg cu)
пятью́десятью
восьмью́десятью
пятьюста́ми
восьмьюста́ми
Prepozițional говорю о (= vorbesc despre)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́х
восьмиста́х
Declinarea numeralelor 200 (двести) , 300 (триста) , 400 (четыреста)
200 300 400
Nominativ
две́сти
три́ста
четы́реста
Genitiv без (= fără)
двухсо́т
трёхсо́т
четырёхсо́т
Dativ дам (= voi da)
двумста́м
трёмста́м
четырёмста́м
Acuzativ ви́жу (= văd)
две́сти Neînsuflețit/e
двухсо́т Însuflețit /e
три́ста Neînsuflețit/e
трёхсо́т Însuflețit /e
четы́реста Neînsuflețit/e
четырёхсо́т Însuflețit /e
Instrumental иду́ с (= merg cu)
двумяста́ми
тремяста́ми
четырьмяста́ми
Prepozițional говорю о (= vorbesc despre)
двухста́х
трёхста́х
четырёхста́х
Declinarea numeralelor ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд

Numeralul ты́сяча se declină ca substantivul неде́ля .

Numeralele миллио́н si миллиа́рд se declină ca substantivul заво́д

Numărul singular Numărul plural
Nominativ
ты́сяча
ты́сячи
Genitiv без (= fără) ты́сячи
ты́сяч
Dativ дам (= voi da)
ты́сяче
ты́сячам
Acuzativ ви́жу (= văd)
ты́сячу
ты́сячи
Instrumental иду́ с (= merg cu) ты́сячей , ты́сячью
ты́сячами
Prepozițional говорю о (= vorbesc despre)
о ты́сяче
о ты́сячах
Numărul singular Numărul plural
Nominativ
миллио́н
миллио́ны
Genitiv без (= fără) миллио́на
миллио́нов
Dativ дам (= voi da)
миллио́ну
миллио́нам
Acuzativ ви́жу (= văd)
миллио́н
миллио́ны
Instrumental иду́ с (= merg cu) миллио́ном
миллио́нами
Prepozițional говорю о (= vorbesc despre)
о миллио́не
о миллио́нах
Declinarea numeralelor compuse

Într-un numeral compus care indică un număr întreg, toate cuvintele din care este constituit/alcătuit se declină, fiecare cuvânt are/după modelul său:

Numeralul compus 1986
Nominativ
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
во́семьдесят
80
шесть
6
(столо́в)
mese
Genitiv
ты́сячи
девятисот
восьми́десяти
шести́ (столо́в)
Dativ
ты́сяче
девятиста́м
восьми́десяти
шести́ (стола́м)
Acuzativ
ты́сячу
девятьсо́т
во́семьдесят
шесть (столо́в)
Instrumental
с ты́сячей
девятьюста́ми
восьмью́десятью
шестью́ (стола́ми)
Prepozițional
о ты́сяче
девятиста́х
восьми́десяти
шести́ (стола́х)
Întrebuințarea adjectivelor în legătură cu substantivele
1
 • Один час (= o oră)
 • Одна минута (= un minut)
 • Одно окно (= o fereastră)
Substantivul la/care urmează după numeral stă la forma de nominativ, numărul singular
2, 3, 4
 • Два, три, четыре часа (= două, trei, patru ore)
 • Две, три, четыре минуты (= două, trei, patru minute)
 • Два, три, четыре окна (= două, trei, patru ferestre)
Substantivul la/care urmează după numeral stă la forma de genitiv, numărul singular
5 - 20
 • Пять часов (= cinci ore)
 • Двенадцать минут (= douăsprezece minute)
 • Двадцать окон (= Douăzeci de ferestre)
Substantivul la/care urmează după numeral stă la forma de genitiv, numărul plural

Numerale ordinale

Numeralele ordinale se formează , de regulă de la numerale care denumesc numere întregi, de obicei, fără prefixe:

пятьпя́тый , шестьшесто́й , два́дцатьдвадца́тый
0 - нулево́й
1 - пе́рвый 11 - оди́ннадцатый 100 - со́тый
2 - второ́й * 12 - двена́дцатый 20 - двадца́тый 200 - двухсо́тый
3 - тре́тий 13 - трина́дцатый 30 - тридца́тый 300 - трёхсо́тый
4 - четвё́ртый 14 - четы́рнадцатый 40 - сороково́й 400 - четырёхсо́тый
5 - пя́тый 15 - пятна́дцатый 50 - пятидеся́тый 500 - пятисо́тый
6 - шесто́й 16 - шестна́дцатый 60 - шестидеся́тый 600 - шестисо́тый
7 - седьмо́й 17 - семна́дцатый 70 - семидеся́тый 700 - семисо́тый
8 - восьмо́й 18 - восемна́дцатый 80 - восьмидеся́тый 800 - восьмисо́тый
9 - девя́тый 19 - девятна́дцатый 90 - девяно́стый 900 - девятисо́тый
10 - деся́тый
1000 - ты́сячный 101 - сто пе́рвый
2000 - двухты́сячный 225 - две́сти два́дцать пя́тый
5000 - пятиты́сячный 478 - четы́реста се́мьдесят восьмо́й
1 000 000 - миллио́нный 1346 - ты́сяча три́ста со́рок шесто́й
1 000 000 000 - миллиа́рдный 20 543 - два́дцать ты́сяч пятьсо́т со́рок тре́тий

Observație

* Pe terminatie -ой cade mereu accentul.

Numeralele ordinale первый (= primul) și второй (= al doilea) nu sunt productive(nu sunt derivate de la un alt cuvânt).

Numeralele ordinale, la fel ca adjectivele se modifică după cazuri, numere și genuri:

Singular Plural
Genul masculin
пе́рвый по́езд
primul tren
пе́рвого по́езда
пе́рвому по́езду
пе́рвые поезда́
Genul neutru
пя́тое ме́сто
locul al cincilea
пя́того ме́ста
пя́тому ме́сту
пя́тые места́
Genul feminin
седьма́я ли́ния
linia a șaptea
седьмо́й ли́нии
седьмо́й ли́нии
седьмы́е ли́нии

La numeralele седьмо́й (= al şaptelea) si восьмо́й (= al optulea) la declinare se păstrează semnul moale.

Declinarea numeralelor ordinale

Numeralele ordinale se modifică după cazuri la fel, ca și adjectivele de tipul tare de declinare ( но́вый (= nou) , родно́й (= natal/matern) ).

Singular Plural
Genul masculin Genul neutru Genul feminin
Именительный
Nominativ
шесто́й
al șaselea
шесто́е
al șaselea
шеста́я
a șasea
шесты́е
ai șaselea
Родительный
Genitiv
без (= fără) шесто́го шесто́го шесто́й
шесты́х
Дательный
Dativ
дам (= voi da)
шесто́му
шесто́му
шесто́й
шесты́м
Винительный
Acuzativ
вижу (= văd)
шесто́й Neînsuflețit/e
шесто́го Însuflețit /e
шесто́е
шесту́ю
шесты́е Neînsuflețit/e
шесты́х Însuflețit /e
Творительный
Instrumental
иду с (= merg cu)
с шесты́м
с шесты́м
с шесто́й
с шесты́ми
Предложный
Prepozițional
говорю о (= vorbesc despre)
о шесто́м
о шесто́м
о шесто́й
о шесты́х
Singular Plural
Genul masculin Genul neutru Genul feminin
Именительный
Nominativ
деся́тый
al zecelea
деся́то́е
al zecelea
деся́тая
a zecea
деся́тые
ai zecilea
Родительный
Genitiv
без (= fără) деся́того деся́того деся́той
деся́тых
Дательный
Dativ
дам (= voi da)
деся́тому
деся́тому
деся́той
деся́тым
Винительный
Acuzativ
вижу (= văd)
деся́тый Neînsuflețit/e
деся́того Însuflețit /e
деся́тое
деся́тую
деся́тые Neînsuflețit/e
деся́тых Însuflețit /e
Творительный
Instrumental
иду с (= merg cu)
с деся́тым
с деся́тым
с деся́той
с деся́тыми
Предложный
Prepozițional
говорю о (= vorbesc despre)
о деся́том
о деся́том
о деся́той
о деся́тых

Numeralul тре́тий (= al treilea) se declină ca adjectivul во́лчий (= de lup) .

Singular Plural
Genul masculin Genul neutru Genul feminin
Именительный
Nominativ
тре́тий
al treilea
тре́тье
al treilea
тре́тья
a treia
тре́тьи
ai treilea
Родительный
Genitiv
без (= fără) тре́тьего тре́тьего тре́тьей
тре́тьих
Дательный
Dativ
дам (= voi da)
тре́тьему
тре́тьему
тре́тьей
тре́тьим
Винительный
Acuzativ
вижу (= văd)
тре́тий Neînsuflețit/e
тре́тьего Însuflețit /e
тре́тий
тре́тью
тре́тьи Neînsuflețit/e
тре́тьих Însuflețit /e
Творительный
Instrumental
иду с (= merg cu)
с тре́тьим
с тре́тьим
с тре́тьей
с тре́тьими
Предложный
Prepozițional
говорю о (= vorbesc despre)
о тре́тьем
о тре́тьем
о тре́тьей
о тре́тьих

Declinarea numeralelor ordinale compuse

În numeralele ordinale compuse numai ultimul cuvânt se declină.

1975-й (тысяча девятьсот семьдесят пятый)
Именительный
Nominativ
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
се́мьдесят
70
пя́тый
5
Родительный
Genitiv
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́того
Дательный
Dativ
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пюяжтому
Винительный
Acuzativ
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тый / пя́того
Творительный
Instrumental
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́том
Предложный
Prepozițional
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тым
 1. Terminațiile numeralelor ordinale se determină la fel ca și terminațiile/desinențele adectivelor( după întrebare – какой? (= care (masculin)?) , который? (= care?) ).
 2. La indicarea datei după numeralul ordinal la denumirea lunii se pune la cazul genitiv:
  • Мы зако́нчим семе́стр к тридца́тому ма́я. (= Noi încheiem semestrul la treizeci mai.)
  • Все должны́ бы́ли записа́ться до пятна́дцатого октября́. (= Toți trebuiau să se înscrie până la cincisprezece octombrie. )
 3. La indicarea evenimentului, care s-a petrecut intr-un oarecare an, cuvântul stă întotdeauna după numeralul ordinal.
  • Я поступил́ в университе́т в 2015 году́. (= Am intrat la universitate în anul 2015.)
Sus