więcej

Liczebnik

Liczebnik jest częścią mowy, która oznacza ilość przedmiotów, liczbę oraz kolejność przedmiotów przy liczeniu:

 • Шко́льники посади́ли два́дцать я́блонь и оди́ннадцать ви́шен. (= Uczniowie posadzili dwadzieścia jabłoni i jedenaście wiśni.)
 • Два́жды двачеты́ре. (= Dwa razy dwa - cztery.)
 • Я роди́лся 5 января́ 1995 го́да. (= Urodziłem się 5 stycznia 1995 roku.)
 • Пя́тое ию́ня – Всеми́рный день окружа́ющей среды́. (= Piątego czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska.)

Według znaczenia i oznak gramatycznych dzielimy liczebniki na główne i porządkowe.

Główne liczebniki nazywają ilość albo liczbę i odpowiadają na pytanie ile?

оди́н (= 1) , пять (= 5) , двена́дцать (= 12) , два́дцать семь (= 27) , пятьдеся́т (= 50)

Liczebniki porządkowe nazywają kolejność przedmiotów przy liczeniu i odpowiadają na pytanie

 • пе́рвый день (= pierwszy dzień)
 • пя́тый класс (= piąta klasa)
 • двена́дцатая ночь (= dwunasta noc)
 • два́дцать седьмо́е число (= dwudziestego siódmego)
 • пятидеся́тые го́ды (= lata pięćdziesiąte)
Przypadki Pytanie liczebników głównych Pytania liczebników porządkowych
Mianownik
ско́лько
ile
како́й
jaki
кото́рый
który
Dopełniacz без (= bez) ско́льких
како́го
кото́рого
Celownik дам (= dam)
ско́льким
како́му
кото́рому
Biernik ви́жу (= widzę)
ско́лько Nieżyw.
ско́льких Żyw.
како́й Nieżyw.
како́го Żyw.
кото́рый Nieżyw.
кото́рого Żyw.
Narzędnik иду́ с / со (= idę z )
ско́лькими
(с) каки́м
(с) кото́рым
Miejscownik говорю́ о (= mówię o)
о ско́льких
о како́м
о кото́ром

Forma podstawowa liczebnika - mianownik

Według liczby słów liczebniki mogą być proste i złożone.

Liczebniki proste składają się z jednego słowa:

семь (= 7) , два́дцать (= 20) , сто (= 100) , ты́сяча (= 1000)

Liczebniki złożone składają się z dwóch albo więcej słów:

два́дцать пять (= 25) , сорок четы́ре (= 44) , три́ста пятьдеся́т семь (= 357) , восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
Liczebniki
Proste Złożone
семь (= 7) два́дцать пять (= 25)
пятна́дцать (= 15) со́рок четы́ре (= 44)
три́дцать (= 30) три́ста пятьдеся́т семь (= 357)
сто (= 100) восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
пе́рвый
pierwszy
три́ста со́рок восьмо́й
trzysta czterdzieści ósmy
со́тый
setny
две пя́тых
dwie piąte
ты́сячный
tysięczny
три це́лых пять деся́тых
trzy całe i pięć dziesiątych

Liczebniki główne

0 - ноль / нуль *
1 - оди́н 11 - оди́ннадцать 100 - сто
2 - два 12 - двена́дцать 200 - две́сти
3 - три 13 - трина́дцать 30 - три́дцать 300 - три́ста
4 - четы́ре 14 - четы́рнадцать 40 - со́рок 400 - четы́реста
5 - пять 15 - пятна́дцать 50 - пятьдеся́т 500 - пятьсо́т
6 - шесть 16 - шестна́дцать 60 - шестьдеся́т 600 - шестьсо́т
7 - семь 17 - семна́дцать 70 - се́мьдесят 700 - семьсо́т
8 - во́семь 18 - восемна́дцать 80 - во́семьдесят 800 - восемьсо́т
9 - де́вять 19 - девятна́дцать 90 - девяно́сто 900 - девятьсо́т
10 - де́сять 20 - два́дцать

Zapamiętaj

 • W liczebnikach od 5 do 10 na końcu słowa piszemy Ь.
 • W liczebnikach od 15 do 19 na końcu słowa piszemy Ь.
 • W liczebnikach od 50 do 80 w środku słowa piszemy Ь.
 • W liczebnikach od 500 do 9000 w środku słowa piszemy Ь.

Uwaga: o liczebnikach ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд itd. przeczytaj niżej.

Uwaga

 • * Według znaczenia słowa но́ль i ну́ль są równoznaczne, ale ich napisanie zależy od formy słowa: w mianowniku (nominativ) i bierniku (akuzativ) są dopuszczalne formy z о oraz у, w innych przypadkach tylko forma у. W terminologii dominuje forma ну́ль :

  • су́мма равня́ется нулю́ (= suma równa się zero)
  • температу́ра де́ржится на нуле́ (= temperatura utrzymuje się na zerze)
  • свести́ к нулю́ (= sprowadzić do zera)
 • W zwrotach ustalonych spotykamy się z obydwoma formami:

  • ноль внима́ния (= zero uwagi)
  • в два́дцать ноль-ноль (20:00) (= o dwudziestej zero-zero (20:00))
  • ноль це́лых (= zero całych)
  • температу́ра абсолю́тного нуля́ (= temperatura zera absolutnego)
  • остри́чь под нулё́вку (= obciąć na zero)
 • Przymiotniki są często tworzone od formy нуль :

  • нулево́й киломе́тр (= kilometr zerowy)
  • нулево́й пробе́г (= przebieg zerowy)
  • нулева́я температу́ра (= zerowa temperatura)

Rodzaje liczebników głównych

Liczebniki całe Liczebniki ułamkowe Liczebniki zbiorowe
Kilka przedmiotów jako jedna całość
три (= 3) две пя́тых (= 2/5) дво́е (= dwoje)
оди́ннадцать (= 11) три седьмы́х (= 3/7) тро́е (= troje)
со́рок (= 40) одна́ деся́тая (= 1/10) че́тверо (= czworo)
пятьсо́т (= 500) двена́дцать со́тых (= 12/100) пя́теро (= pięcioro)

Liczebniki oznaczające całe liczby

Liczebniki, które nazywają całe liczby odmieniają się według przypadków. W liczebnikach głównych odmienia się każda liczba (słowo).

Liczebnik główny ноль (= 0)
Mianownik ноль
Dopełniacz (без) нуля́
Celownik (дам) нулю́
Biernik (вижу) ноль
Narzędnik (иду с) нулём
Miejscownik (говорю о) нуле́
Liczebnik główny один (= 1)
Liczba pojedyncza
Rodzaj męski Rodzaj nijaki Rodzaj żeński
Mianownik
оди́н
одно́
одна́
Dopełniacz без (= bez) одного́
одного́
одно́й
Celownik дам (= dam)
одному́
одному́
одно́й
Biernik ви́жу (= widzę)
 • оди́н Nieżyw.
 • одного́ Żyw.
одно́
одну́
Narzędnik иду́ с (= idę z )
одни́м
одни́м
одно́й (-ою)
Miejscownik говорю́ о / об (= mówię o)
одно́м
одно́м
одно́й
Liczba mnoga
Mianownik
одни́
Dopełniacz без (= bez) одни́х
Celownik дам (= dam)
одни́м
Biernik ви́жу (= widzę)
одни́ Nieżyw.
одни́х Żyw. - dla r.m. i r.ż.!!!
Narzędnik иду́ с (= idę z )
одни́ми
Miejscownik (говорю об) (= mówię o)
одни́х
Liczebnik główny два (= 2)
Rodzaj męski Rodzaj nijaki Rodzaj żeński
Mianownik
два
два
две
Dopełniacz без (= bez) двух двух двух
Celownik дам (= dam)
двум
двум
двум
Biernik ви́жу (= widzę)
два Nieżyw.
двух Żyw.
два
две Nieżyw.
двух Żyw.
Narzędnik иду́ с (= idę z )
двумя
двумя
двумя
Miejscownik говорю́ о / об (= mówię o)
двух
двух
двух
Deklinacja liczebników три (= 3) , четыре (= 4)
Mianownik
три
четы́ре
Dopełniacz без (= bez) трёх
четырёх
Celownik дам (= dam)
трём
четырём
Biernik ви́жу (= widzę)
три Nieżyw.
трёх Żyw.
четы́ре Nieżyw.
четырёх Żyw.
Narzędnik иду́ с (= idę z )
тремя
четырьмя
Miejscownik говорю́ о / об (= mówię o)
трёх
четырёх
Deklinacja liczebników пять (= 5) двадцать (= 20) i liczebnika тридцать (= 30)

Liczebniki proste od 5 do 20 oraz liczebnik 30 odmieniamy jak rzeczowniki trzeciej koniugacji (typu ночь , мышь ).

5 8 15 20
Mianownik
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Dopełniacz без (= bez) пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Celownik дам (= dam)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Biernik ви́жу (= widzę)
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Narzędnik иду́ с (= idę z )
пятью́
восьмью́ *
пятна́дцатью
двадцатью́
Miejscownik говорю о (= mówię o)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́

Uwaga

* Zwróć uwagę na formę liczebnika во́семь w narzędniku.

Deklinacja liczebników сорок (= 40) , девяносто (= 90) , сто (= 100)

Te liczebniki mają tylko dwie formy.

40 90 100
Mianownik
со́рок
девяно́сто
сто
Dopełniacz без (= bez)
сорока́
девяно́ста
ста
Celownik дам (= dam)
сорока́
девяно́ста
ста
Biernik ви́жу (= widzę)
со́рок
девяно́сто
сто
Narzędnik иду́ с (= idę z )
сорока́
девяно́ста
ста
Miejscownik говорю́ о / об (= mówię o)
сорока́
девяно́ста
ста
Deklinacja liczebników od 50 do 80, od 200 do 900

W słowach złożonych - liczebnikach od 50 do 80, od 200 do 900 odmieniamy obydwie części słowa.

50 80 500 800
Mianownik
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Dopełniacz без (= bez)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятисо́т
восьмисо́т
Celownik дам (= dam)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́м
восьмиста́м
Biernik ви́жу (= widzę)
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Narzędnik иду́ с (= idę z )
пятью́десятью
восьмью́десятью
пятьюста́ми
восьмьюста́ми
Miejscownik говорю о (= mówię o)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́х
восьмиста́х
Deklinacja liczebników 200 (двести) , 300 (триста) , 400 (четыреста)
200 300 400
Mianownik
две́сти
три́ста
четы́реста
Dopełniacz без (= bez)
двухсо́т
трёхсо́т
четырёхсо́т
Celownik дам (= dam)
двумста́м
трёмста́м
четырёмста́м
Biernik ви́жу (= widzę)
две́сти Nieżyw.
двухсо́т Żyw.
три́ста Nieżyw.
трёхсо́т Żyw.
четы́реста Nieżyw.
четырёхсо́т Żyw.
Narzędnik иду́ с (= idę z )
двумяста́ми
тремяста́ми
четырьмяста́ми
Miejscownik говорю о (= mówię o)
двухста́х
трёхста́х
четырёхста́х
Deklinacja liczebników ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд

Liczebnik ты́сяча odmienia się jak rzeczownik неде́ля .

Liczebniki миллио́н i миллиа́рд odmieniają się jak rzeczownik заво́д .

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Mianownik
ты́сяча
ты́сячи
Dopełniacz без (= bez) ты́сячи
ты́сяч
Celownik дам (= dam)
ты́сяче
ты́сячам
Biernik ви́жу (= widzę)
ты́сячу
ты́сячи
Narzędnik иду́ с (= idę z ) ты́сячей , ты́сячью
ты́сячами
Miejscownik говорю о (= mówię o)
о ты́сяче
о ты́сячах
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Mianownik
миллио́н
миллио́ны
Dopełniacz без (= bez) миллио́на
миллио́нов
Celownik дам (= dam)
миллио́ну
миллио́нам
Biernik ви́жу (= widzę)
миллио́н
миллио́ны
Narzędnik иду́ с (= idę z ) миллио́ном
миллио́нами
Miejscownik говорю о (= mówię o)
о миллио́не
о миллио́нах
Odmiana liczebników złożonych

W liczebniku złożonym, które oznacza całą liczbę, odmieniają się wszystkie słowa, z których się ten liczebnik składa. Każde słowo odmienia się według swojego wzoru:

Liczebnik złożony 1986
Mianownik
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
во́семьдесят
80
шесть
6
(столо́в)
stołów
Dopełniacz
ты́сячи
девятисот
восьми́десяти
шести́ (столо́в)
Celownik
ты́сяче
девятиста́м
восьми́десяти
шести́ (стола́м)
Biernik
ты́сячу
девятьсо́т
во́семьдесят
шесть (столо́в)
Narzędnik
с ты́сячей
девятьюста́ми
восьмью́десятью
шестью́ (стола́ми)
Miejscownik
о ты́сяче
девятиста́х
восьми́десяти
шести́ (стола́х)
Użycie liczebników w połączeniu z rzeczownikami
1
 • Один час (= Jedna godzina)
 • Одна минута (= Jedna minuta)
 • Одно окно (= Jedno okno)
Rzeczownik znajduje się przy liczebniku w mianowniku liczby pojedynczej
2, 3, 4
 • Два, три, четыре часа (= Dwie, trzy, cztery godziny)
 • Две, три, четыре минуты (= Dwie, trzy, cztery minuty)
 • Два, три, четыре окна (= Dwa, trzy, cztery okna)
Rzeczownik znajduje się przy liczebniku w dopełniaczu liczby pojedynczej
5 - 20
 • Пять часов (= Pięć godzin)
 • Двенадцать минут (= Dwanaście minut)
 • Двадцать окон (= Dwadzieścia okien)
Rzeczownik znajduje się przy liczebniku w dopełniaczu liczby mnogiej

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe są z reguły tworzone od liczebników, oznaczających całe liczby, zazwyczaj bez przyrostków:

пятьпя́тый , шестьшесто́й , два́дцатьдвадца́тый
0 - нулево́й
1 - пе́рвый 11 - оди́ннадцатый 100 - со́тый
2 - второ́й * 12 - двена́дцатый 20 - двадца́тый 200 - двухсо́тый
3 - тре́тий 13 - трина́дцатый 30 - тридца́тый 300 - трёхсо́тый
4 - четвё́ртый 14 - четы́рнадцатый 40 - сороково́й 400 - четырёхсо́тый
5 - пя́тый 15 - пятна́дцатый 50 - пятидеся́тый 500 - пятисо́тый
6 - шесто́й 16 - шестна́дцатый 60 - шестидеся́тый 600 - шестисо́тый
7 - седьмо́й 17 - семна́дцатый 70 - семидеся́тый 700 - семисо́тый
8 - восьмо́й 18 - восемна́дцатый 80 - восьмидеся́тый 800 - восьмисо́тый
9 - девя́тый 19 - девятна́дцатый 90 - девяно́стый 900 - девятисо́тый
10 - деся́тый
1000 - ты́сячный 101 - сто пе́рвый
2000 - двухты́сячный 225 - две́сти два́дцать пя́тый
5000 - пятиты́сячный 478 - четы́реста се́мьдесят восьмо́й
1 000 000 - миллио́нный 1346 - ты́сяча три́ста со́рок шесто́й
1 000 000 000 - миллиа́рдный 20 543 - два́дцать ты́сяч пятьсо́т со́рок тре́тий

Uwaga

* Na końcówkę -ой zawsze pada akcent.

Liczebniki porządkowe первый (= pierwszy) oraz второй (= drugi) są liczebnikami niepochodnymi.

Liczebniki porządkowe, podobnie jak przymiotniki, odmieniają się według przypadków, liczb i rodzajów:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Rodzaj męski
пе́рвый по́езд
pierwszy pociąg
пе́рвого по́езда
пе́рвому по́езду
пе́рвые поезда́
Rodzaj nijaki
пя́тое ме́сто
piąte miejsce
пя́того ме́ста
пя́тому ме́сту
пя́тые места́
Rodzaj żeński
седьма́я ли́ния
siódma linia
седьмо́й ли́нии
седьмо́й ли́нии
седьмы́е ли́нии

W liczebnikach седьмо́й (= siódmy) i восьмо́й (= ósmy) przy odmianie zachowuje się znak miękki.

Deklinacja liczebników porządkowych

Liczebniki porządkowe odmieniają się według przypadków tak samo, jak przymiotniki odmiany twardotematowej ( но́вый (= nowy) , родно́й (= rodzimy) ).

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Rodzaj męski Rodzaj nijaki Rodzaj żeński
Именительный
Mianownik
шесто́й
szósty
шесто́е
szóste
шеста́я
szósta
шесты́е
szóste
Родительный
Dopełniacz
без (= bez) шесто́го шесто́го шесто́й
шесты́х
Дательный
Celownik
дам (= dam)
шесто́му
шесто́му
шесто́й
шесты́м
Винительный
Biernik
вижу (= widzę)
шесто́й Nieżyw.
шесто́го Żyw.
шесто́е
шесту́ю
шесты́е Nieżyw.
шесты́х Żyw.
Творительный
Narzędnik
иду с (= idę z )
с шесты́м
с шесты́м
с шесто́й
с шесты́ми
Предложный
Miejscownik
говорю о (= mówię o)
о шесто́м
о шесто́м
о шесто́й
о шесты́х
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Rodzaj męski Rodzaj nijaki Rodzaj żeński
Именительный
Mianownik
деся́тый
dziesiąty
деся́то́е
dziesiąte
деся́тая
dziesiąta
деся́тые
dziesiąte
Родительный
Dopełniacz
без (= bez) деся́того деся́того деся́той
деся́тых
Дательный
Celownik
дам (= dam)
деся́тому
деся́тому
деся́той
деся́тым
Винительный
Biernik
вижу (= widzę)
деся́тый Nieżyw.
деся́того Żyw.
деся́тое
деся́тую
деся́тые Nieżyw.
деся́тых Żyw.
Творительный
Narzędnik
иду с (= idę z )
с деся́тым
с деся́тым
с деся́той
с деся́тыми
Предложный
Miejscownik
говорю о (= mówię o)
о деся́том
о деся́том
о деся́той
о деся́тых

Liczebnik тре́тий (= trzeci) odmienia się jak przymiotnik во́лчий (= wika) .

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Rodzaj męski Rodzaj nijaki Rodzaj żeński
Именительный
Mianownik
тре́тий
trzeci
тре́тье
trzecie
тре́тья
trzecia
тре́тьи
trzecie
Родительный
Dopełniacz
без (= bez) тре́тьего тре́тьего тре́тьей
тре́тьих
Дательный
Celownik
дам (= dam)
тре́тьему
тре́тьему
тре́тьей
тре́тьим
Винительный
Biernik
вижу (= widzę)
тре́тий Nieżyw.
тре́тьего Żyw.
тре́тий
тре́тью
тре́тьи Nieżyw.
тре́тьих Żyw.
Творительный
Narzędnik
иду с (= idę z )
с тре́тьим
с тре́тьим
с тре́тьей
с тре́тьими
Предложный
Miejscownik
говорю о (= mówię o)
о тре́тьем
о тре́тьем
о тре́тьей
о тре́тьих

Odmiana liczebników porządkowych

W złożonych liczebnikach porządkowych odmienia się tylko ostatnie słowo.

1975-й (тысяча девятьсот семьдесят пятый)
Именительный
Mianownik
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
се́мьдесят
70
пя́тый
5
Родительный
Dopełniacz
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́того
Дательный
Celownik
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пюяжтому
Винительный
Biernik
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тый / пя́того
Творительный
Narzędnik
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́том
Предложный
Miejscownik
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тым
 1. Końcówki liczebników porządkowych określamy tak samo, jak końcówki przymiotników (za pomocą pytania – какой? (= który?) , который? (= który?) ).
 2. Przy określaniu daty po liczebniku porządkowym nazwy miesiąca używamy w dopełniaczu:
  • Мы зако́нчим семе́стр к тридца́тому ма́я. (= Zakończymy semestr do trzydziestego maja.)
  • Все должны́ бы́ли записа́ться до пятна́дцатого октября́. (= Wszyscy powinni byli zapisać się do piętnastego października.)
 3. Mówiąc o wydarzeniu, które miało miejsce w konkretnym roku, słowo rok zawsze znajduje się po liczebniku porządkowym.
  • Я поступил́ в университе́т в 2015 году́. (= Dostałem się na uczelnię w 2015 roku.)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

wróć do początku