Į turinį

Skaitvardis

Skaitvardis – kalbos dalis, kuri reiškia daiktų skaičių, kiekį, taip pat daiktų eilę skaičiuojant:

 • Шко́льники посади́ли два́дцать я́блонь и оди́ннадцать ви́шен. (= Mokiniai pasodino dvidešimt obelų ir vienuolika vyšnių.)
 • Два́жды двачеты́ре. (= Du kart du – keturi.)
 • Я роди́лся 5 января́ 1995 го́да. (= Aš gimiau 1995 metų sausio 5 d.)
 • Пя́тое ию́ня – Всеми́рный день окружа́ющей среды́. (= Birželio penktoji – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena.)

pagal reikšmę ir gramatinius požymius skaitvardžiai skirstomi į kiekinius ir kelintinius.

Kiekiniai skaitvardžiai reiškia kiekį arba skaičių ir atsako į klausimą kiek?

оди́н (= 1) , пять (= 5) , двена́дцать (= 12) , два́дцать семь (= 27) , пятьдеся́т (= 50)

kelintiniai skaitvardžiai reiškia skaičiuojamąją daikto vietą eilėje ir atsako į klausimą koks? (kokia? koks? kokie?), kuris?

 • пе́рвый день (= pirma diena)
 • пя́тый класс (= penkta klasė)
 • двена́дцатая ночь (= dvylikta naktis)
 • два́дцать седьмо́е число (= dvidešimt septintas numeris)
 • пятидеся́тые го́ды (= penkiasdešimtieji metai)
Linksniai Kiekinių skaitvardžių klausimas Kelintinių skaitvardžių klausimai
Vardininkas
ско́лько
kiek
како́й
koks
кото́рый
kuris
Kilmininkas без (= be) ско́льких
како́го
кото́рого
Naudininkas дам (= duosiu)
ско́льким
како́му
кото́рому
Galininkas ви́жу (= matau)
ско́лько Negyv.
ско́льких Gyv.
како́й Negyv.
како́го Gyv.
кото́рый Negyv.
кото́рого Gyv.
Įnagininkas иду́ с / со (= einu su)
ско́лькими
(с) каки́м
(с) кото́рым
Vietininkas говорю́ о (= kalbu apie)
о ско́льких
о како́м
о кото́ром

Pagrindinė skaitvardžio forma – Vardininko linksnis.

Pagal žodžių kiekį skaitvardžiai skirstomi į paprastuosius ir sudėtinius.

Paprastuosius skaitvardžius sudaro vienas žodis:

семь (= 7) , два́дцать (= 20) , сто (= 100) , ты́сяча (= 1000)

Sudėtiniai skaitvardžiai sudaryti iš dviejų ir daugiau žodžių:

два́дцать пять (= 25) , сорок четы́ре (= 44) , три́ста пятьдеся́т семь (= 357) , восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
Skaitvardžiai
Paprastieji Sudėtiniai
семь (= 7) два́дцать пять (= 25)
пятна́дцать (= 15) со́рок четы́ре (= 44)
три́дцать (= 30) три́ста пятьдеся́т семь (= 357)
сто (= 100) восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
пе́рвый
pirmas
три́ста со́рок восьмо́й
trys šimtai keturiasdešimt aštuntas
со́тый
šimtasis
две пя́тых
dvi penktosios
ты́сячный
tūkstantasis
три це́лых пять деся́тых
trys sveiki penkios dešimtosios

Kiekiniai skaitvardžiai

0 - ноль / нуль *
1 - оди́н 11 - оди́ннадцать 100 - сто
2 - два 12 - двена́дцать 200 - две́сти
3 - три 13 - трина́дцать 30 - три́дцать 300 - три́ста
4 - четы́ре 14 - четы́рнадцать 40 - со́рок 400 - четы́реста
5 - пять 15 - пятна́дцать 50 - пятьдеся́т 500 - пятьсо́т
6 - шесть 16 - шестна́дцать 60 - шестьдеся́т 600 - шестьсо́т
7 - семь 17 - семна́дцать 70 - се́мьдесят 700 - семьсо́т
8 - во́семь 18 - восемна́дцать 80 - во́семьдесят 800 - восемьсо́т
9 - де́вять 19 - девятна́дцать 90 - девяно́сто 900 - девятьсо́т
10 - де́сять 20 - два́дцать

Įsiminkite

 • Skaitvardžiuose nuo 5 iki 10 žodžio gale rašoma Ь.
 • Skaitvardžiuose nuo 15 iki 19 žodžio gale rašoma Ь.
 • Skaitvardžiuose nuo 50 iki 80 žodžio viduryje rašoma Ь.
 • Skaitvardžiuose nuo 500 iki 9000 žodžio viduryje rašoma Ь.

Pastaba: apie skaitvardžius ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд ir t. t. žiūrėkite žemiau.

Pastaba

 • * Pagal žodžio reikšmę но́ль ir ну́ль žodžiai yra lygiaverčiai, tačiau jų rašyba priklauso nuo žodžių formos: vienaskaitos vardininko (nominatyvas) ir galininko (akuzatyvas) formų rašyba galima su о ir у, likusių linksnių rašyba – tik у. Atsižvelgiant į terminologiją, vyraujanti forma yra ну́ль :

  • су́мма равня́ется нулю́ (= suma lygi nuliui)
  • температу́ра де́ржится на нуле́ (= laikosi nulinė temperatūra)
  • свести́ к нулю́ (= vesti prie nulio)
 • Stabiliuose pasakymuose randamos abi formos:

  • ноль внима́ния (= nulis dėmesio)
  • в два́дцать ноль-ноль (20:00) (= dvidešimtą nulis nulis (20:00))
  • ноль це́лых (= nulis sveikų)
  • температу́ра абсолю́тного нуля́ (= absoliuti nulinė temperatūra)
  • остри́чь под нулё́вку (= nukirpti nuliniu kirpimu)
 • Būdvardis dažnai sudaromas nuo formos нуль :

  • нулево́й киломе́тр (= nulinis kilometras)
  • нулево́й пробе́г (= nulinis bėgimas)
  • нулева́я температу́ра (= nulinė temperatūra)

Kiekinių skaitvardžių kategorijos

Paprastieji skaitvardžiai Trupmeniniai skaitvardžiai Kuopiniai skaitvardžiai
keli daiktai kaip visuma
три (= 3) две пя́тых (= 2/5) дво́е (= dveji)
оди́ннадцать (= 11) три седьмы́х (= 3/7) тро́е (= treji)
со́рок (= 40) одна́ деся́тая (= 1/10) че́тверо (= ketveri)
пятьсо́т (= 500) двена́дцать со́тых (= 12/100) пя́теро (= penkeri)

Skaitvardžiai, apibūdinantys sveikuosius skaičius

Skaitvardžiai, reiškiantys visą skaičių, kaitomi linksniais. Kiekinio skaitvardžio linksniuojamas kiekvienas skaičius (žodis).

Kiekinis skaitvardis ноль (= 0)
Vardininkas ноль
Kilmininkas (без) нуля́
Naudininkas (дам) нулю́
Galininkas (вижу) ноль
Įnagininkas (иду с) нулём
Vietininkas (говорю о) нуле́
Kiekinis skaitvardis один (= 1)
Vienaskaita
Vyriškoji giminė Bevardė giminė Moteriškoji giminė
Vardininkas
оди́н
одно́
одна́
Kilmininkas без (= be) одного́
одного́
одно́й
Naudininkas дам (= duosiu)
одному́
одному́
одно́й
Galininkas ви́жу (= matau)
 • оди́н Negyv.
 • одного́ Gyv.
одно́
одну́
Įnagininkas иду́ с (= einu su)
одни́м
одни́м
одно́й (-ою)
Vietininkas говорю́ о / об (= kalbu apie)
одно́м
одно́м
одно́й
Daugiskaita
Vardininkas
одни́
Kilmininkas без (= be) одни́х
Naudininkas дам (= duosiu)
одни́м
Galininkas ви́жу (= matau)
одни́ Negyv.
одни́х Gyv. - Vyriškajai ir moteriškajai giminei!!!
Įnagininkas иду́ с (= einu su)
одни́ми
Vietininkas (говорю об) (= kalbu apie)
одни́х
Kiekinis skaitvardis два (= 2)
Vyriškoji giminė Bevardė giminė Moteriškoji giminė
Vardininkas
два
два
две
Kilmininkas без (= be) двух двух двух
Naudininkas дам (= duosiu)
двум
двум
двум
Galininkas ви́жу (= matau)
два Negyv.
двух Gyv.
два
две Negyv.
двух Gyv.
Įnagininkas иду́ с (= einu su)
двумя
двумя
двумя
Vietininkas говорю́ о / об (= kalbu apie)
двух
двух
двух
Skaitvardžių три (= 3) , четыре (= 4) linksniavimas
Vardininkas
три
четы́ре
Kilmininkas без (= be) трёх
четырёх
Naudininkas дам (= duosiu)
трём
четырём
Galininkas ви́жу (= matau)
три Negyv.
трёх Gyv.
четы́ре Negyv.
четырёх Gyv.
Įnagininkas иду́ с (= einu su)
тремя
четырьмя
Vietininkas говорю́ о / об (= kalbu apie)
трёх
четырёх
Skaitvardžių пять (= 5) двадцать (= 20) ir skaitvardžio тридцать (= 30) linksniavimas

Paprastieji skaitvardžiai nuo 5 iki 20 ir skaitvardžiai 30 linksniuojami kaip trečiosios linksniuotės daiktavardžiai (tipas ночь , мышь ).

5 8 15 20
Vardininkas
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Kilmininkas без (= be) пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Naudininkas дам (= duosiu)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Galininkas ви́жу (= matau)
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Įnagininkas иду́ с (= einu su)
пятью́
восьмью́ *
пятна́дцатью
двадцатью́
Vietininkas говорю о (= kalbu apie)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́

Pastaba

* Atkreipkite dėmesį į skaitvardžio Įnagininko во́семь formą.

Skaitvardžių сорок (= 40) , девяносто (= 90) , сто (= 100) linksniavimas

Šie skaitvardžiai turi tik dvi formas.

40 90 100
Vardininkas
со́рок
девяно́сто
сто
Kilmininkas без (= be)
сорока́
девяно́ста
ста
Naudininkas дам (= duosiu)
сорока́
девяно́ста
ста
Galininkas ви́жу (= matau)
со́рок
девяно́сто
сто
Įnagininkas иду́ с (= einu su)
сорока́
девяно́ста
ста
Vietininkas говорю́ о / об (= kalbu apie)
сорока́
девяно́ста
ста
Skaitvardžių nuo 50 iki 80, nuo 200 iki 900 linksniavimas

Sudurtinių žodžių – skaitvardžių nuo 50 iki 80, nuo 200 iki 900 linksniuojamos abi žodžio dalys.

50 80 500 800
Vardininkas
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Kilmininkas без (= be)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятисо́т
восьмисо́т
Naudininkas дам (= duosiu)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́м
восьмиста́м
Galininkas ви́жу (= matau)
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Įnagininkas иду́ с (= einu su)
пятью́десятью
восьмью́десятью
пятьюста́ми
восьмьюста́ми
Vietininkas говорю о (= kalbu apie)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́х
восьмиста́х
Būdvardžių 200 (двести) , 300 (триста) , 400 (четыреста) linksniavimas
200 300 400
Vardininkas
две́сти
три́ста
четы́реста
Kilmininkas без (= be)
двухсо́т
трёхсо́т
четырёхсо́т
Naudininkas дам (= duosiu)
двумста́м
трёмста́м
четырёмста́м
Galininkas ви́жу (= matau)
две́сти Negyv.
двухсо́т Gyv.
три́ста Negyv.
трёхсо́т Gyv.
четы́реста Negyv.
четырёхсо́т Gyv.
Įnagininkas иду́ с (= einu su)
двумяста́ми
тремяста́ми
четырьмяста́ми
Vietininkas говорю о (= kalbu apie)
двухста́х
трёхста́х
четырёхста́х
Būdvardžių ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд linksniavimas

Skaitvardžiai ты́сяча linksniuojami kaip daiktavardžiai неде́ля .

Skaitvardžiai миллио́н ir миллиа́рд linksniuojami kaip daiktavardžiai заво́д .

Vienaskaita Daugiskaita
Vardininkas
ты́сяча
ты́сячи
Kilmininkas без (= be) ты́сячи
ты́сяч
Naudininkas дам (= duosiu)
ты́сяче
ты́сячам
Galininkas ви́жу (= matau)
ты́сячу
ты́сячи
Įnagininkas иду́ с (= einu su) ты́сячей , ты́сячью
ты́сячами
Vietininkas говорю о (= kalbu apie)
о ты́сяче
о ты́сячах
Vienaskaita Daugiskaita
Vardininkas
миллио́н
миллио́ны
Kilmininkas без (= be) миллио́на
миллио́нов
Naudininkas дам (= duosiu)
миллио́ну
миллио́нам
Galininkas ви́жу (= matau)
миллио́н
миллио́ны
Įnagininkas иду́ с (= einu su) миллио́ном
миллио́нами
Vietininkas говорю о (= kalbu apie)
о миллио́не
о миллио́нах
Sudėtinių skaitvardžių linksniavimas

Sudėtinio skaitvardžio, reiškiančio visą skaičių, linksniuojami visi žodžiai, iš kurių jis sudarytas, beje, kiekvienas žodis pagal savo pavyzdį:

Sudėtinis skaitvardis 1986
Vardininkas
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
во́семьдесят
80
шесть
6
(столо́в)
stalų
Kilmininkas
ты́сячи
девятисот
восьми́десяти
шести́ (столо́в)
Naudininkas
ты́сяче
девятиста́м
восьми́десяти
шести́ (стола́м)
Galininkas
ты́сячу
девятьсо́т
во́семьдесят
шесть (столо́в)
Įnagininkas
с ты́сячей
девятьюста́ми
восьмью́десятью
шестью́ (стола́ми)
Vietininkas
о ты́сяче
девятиста́х
восьми́десяти
шести́ (стола́х)
Skaitvardžių vartojimas kartu su daiktavardžiais
1
 • Один час (= Viena valanda)
 • Одна минута (= Viena minutė)
 • Одно окно (= Vienas langas)
Daiktavardis šalia skaitvardžio eina vienaskaitos Vardininko linksniu
2, 3, 4
 • Два, три, четыре часа (= Dvi, trys, keturios valandos)
 • Две, три, четыре минуты (= Dvi, trys, keturios minutės)
 • Два, три, четыре окна (= Du, trys, keturi langai)
Daiktavardis šalia skaitvardžio eina vienaskaitos Kilmininko linksniu
5 - 20
 • Пять часов (= Penkios valandos)
 • Двенадцать минут (= Dvylika minučių)
 • Двадцать окон (= Dvidešimt langų)
Daiktavardis šalia skaitvardžio eina daugiskaitos Kilmininko linksniu

Kelintiniai skaitvardžiai

Kelintiniai skaitvardžiai įprastai sudaromi iš skaitvardžių, reiškiančių visus skaičius, paprastai be priesagų:

пятьпя́тый , шестьшесто́й , два́дцатьдвадца́тый
0 - нулево́й
1 - пе́рвый 11 - оди́ннадцатый 100 - со́тый
2 - второ́й * 12 - двена́дцатый 20 - двадца́тый 200 - двухсо́тый
3 - тре́тий 13 - трина́дцатый 30 - тридца́тый 300 - трёхсо́тый
4 - четвё́ртый 14 - четы́рнадцатый 40 - сороково́й 400 - четырёхсо́тый
5 - пя́тый 15 - пятна́дцатый 50 - пятидеся́тый 500 - пятисо́тый
6 - шесто́й 16 - шестна́дцатый 60 - шестидеся́тый 600 - шестисо́тый
7 - седьмо́й 17 - семна́дцатый 70 - семидеся́тый 700 - семисо́тый
8 - восьмо́й 18 - восемна́дцатый 80 - восьмидеся́тый 800 - восьмисо́тый
9 - девя́тый 19 - девятна́дцатый 90 - девяно́стый 900 - девятисо́тый
10 - деся́тый
1000 - ты́сячный 101 - сто пе́рвый
2000 - двухты́сячный 225 - две́сти два́дцать пя́тый
5000 - пятиты́сячный 478 - четы́реста се́мьдесят восьмо́й
1 000 000 - миллио́нный 1346 - ты́сяча три́ста со́рок шесто́й
1 000 000 000 - миллиа́рдный 20 543 - два́дцать ты́сяч пятьсо́т со́рок тре́тий

Pastaba

* Galūnė -ой visada yra kirčiuota.

Kelintiniai skaitvardžiai первый (= pirmas) и второй (= antras) yra neišvestiniai (pirminiai žodžiai).

Kelintiniai skaitvardžiai, panašiai kaip ir būdvardžiai, kaitomi linksniais, skaičiais ir giminėmis:

Vienaskaita Daugiskaita
Vyriškoji giminė
пе́рвый по́езд
pirmasis traukinys
пе́рвого по́езда
пе́рвому по́езду
пе́рвые поезда́
Bevardė giminė
пя́тое ме́сто
penktoji vieta
пя́того ме́ста
пя́тому ме́сту
пя́тые места́
Moteriškoji giminė
седьма́я ли́ния
septintoji linija
седьмо́й ли́нии
седьмо́й ли́нии
седьмы́е ли́нии

Linksniuojant skaitvardžius седьмо́й (= septintas) ir восьмо́й (= aštuntas) išlieka minkštumo ženklas.

Kelintinių skaitvardžių linksniavimas

Kelintiniai skaitvardžiai linksniuojami taip pat kaip ir kietojo tipo būdvardžiai ( но́вый (= naujas) , родно́й (= gimtasis) ).

Vienaskaita Daugiskaita
Vyriškoji giminė Bevardė giminė Moteriškoji giminė
Именительный
Vardininkas
шесто́й
šeštas
шесто́е
šeštas
шеста́я
šešta
шесты́е
šešti
Родительный
Kilmininkas
без (= be) шесто́го шесто́го шесто́й
шесты́х
Дательный
Naudininkas
дам (= duosiu)
шесто́му
шесто́му
шесто́й
шесты́м
Винительный
Galininkas
вижу (= matau)
шесто́й Negyv.
шесто́го Gyv.
шесто́е
шесту́ю
шесты́е Negyv.
шесты́х Gyv.
Творительный
Įnagininkas
иду с (= einu su)
с шесты́м
с шесты́м
с шесто́й
с шесты́ми
Предложный
Vietininkas
говорю о (= kalbu apie)
о шесто́м
о шесто́м
о шесто́й
о шесты́х
Vienaskaita Daugiskaita
Vyriškoji giminė Bevardė giminė Moteriškoji giminė
Именительный
Vardininkas
деся́тый
dešimtas
деся́то́е
dešimtas
деся́тая
dešimta
деся́тые
dešimti
Родительный
Kilmininkas
без (= be) деся́того деся́того деся́той
деся́тых
Дательный
Naudininkas
дам (= duosiu)
деся́тому
деся́тому
деся́той
деся́тым
Винительный
Galininkas
вижу (= matau)
деся́тый Negyv.
деся́того Gyv.
деся́тое
деся́тую
деся́тые Negyv.
деся́тых Gyv.
Творительный
Įnagininkas
иду с (= einu su)
с деся́тым
с деся́тым
с деся́той
с деся́тыми
Предложный
Vietininkas
говорю о (= kalbu apie)
о деся́том
о деся́том
о деся́той
о деся́тых

Skaitvardis тре́тий (= trečias) linksniuojamas kaip būdvardis во́лчий (= vilko) .

Vienaskaita Daugiskaita
Vyriškoji giminė Bevardė giminė Moteriškoji giminė
Именительный
Vardininkas
тре́тий
trečias
тре́тье
trečias
тре́тья
trečia
тре́тьи
trečios
Родительный
Kilmininkas
без (= be) тре́тьего тре́тьего тре́тьей
тре́тьих
Дательный
Naudininkas
дам (= duosiu)
тре́тьему
тре́тьему
тре́тьей
тре́тьим
Винительный
Galininkas
вижу (= matau)
тре́тий Negyv.
тре́тьего Gyv.
тре́тий
тре́тью
тре́тьи Negyv.
тре́тьих Gyv.
Творительный
Įnagininkas
иду с (= einu su)
с тре́тьим
с тре́тьим
с тре́тьей
с тре́тьими
Предложный
Vietininkas
говорю о (= kalbu apie)
о тре́тьем
о тре́тьем
о тре́тьей
о тре́тьих

Sudėtinių kelintinių skaitvardžių linksniavimas

Sudėtinių skaitvardžių linksniuojamas tik paskutinis žodis.

1975-й (тысяча девятьсот семьдесят пятый)
Именительный
Vardininkas
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
се́мьдесят
70
пя́тый
5
Родительный
Kilmininkas
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́того
Дательный
Naudininkas
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пюяжтому
Винительный
Galininkas
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тый / пя́того
Творительный
Įnagininkas
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́том
Предложный
Vietininkas
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тым
 1. Kelintinių skaitvardžių galūnės nustatomos taip pat kaip ir būdvardžių (pagal klausimą – какой? (= koks?) , который? (= kuris?) ).
 2. Nurodant datą, po kelintinio skaitvardžio mėnesio pavadinimas būna Kilmininko linksnio:
  • Мы зако́нчим семе́стр к тридца́тому ма́я. (= Mes baigsime semestrą iki gegužės trisdešimtos dienos.)
  • Все должны́ бы́ли записа́ться до пятна́дцатого октября́. (= Visi turi užsirašyti iki spalio penkioliktos dienos.)
 3. Nurodant įvykį, įvykusį kažkokiais metais, žodis metai būna visada po kelintinio skaitvardžio.
  • Я поступил́ в университе́т в 2015 году́. (= Aš įstojau į universitetą 2015 metais.)
Atgal į pradžią