Přejít k obsahu

Číslovky

Číslovka je slovní druh, který označuje počet předmětů, číslo a také pořadí:

 • Шко́льники посади́ли два́дцать я́блонь и оди́ннадцать ви́шен. (= Žáci zasadili dvacet jabloní a jedenáct višní.)
 • Два́жды двачеты́ре. (= Dva krát dva jsou čtyři.)
 • Я роди́лся 5 января́ 1995 го́да. (= Narodil jsem se 5. února 1995.)
 • Пя́тое ию́ня – Всеми́рный день окружа́ющей среды́. (= Pátého června je Světový den životního prostředí.)

Podle významu a gramatických znaků se číslovky dělí na základní a řadové.

Základní číslovky označují množství nebo počet a odpovídají na otázku kolik?

оди́н (= 1) , пять (= 5) , двена́дцать (= 12) , два́дцать семь (= 27) , пятьдеся́т (= 50)

Řadové číslovky označují pořadí předmětů při počítání a odpovídají na otázku jaký? (jaká? jaké?), který?

 • пе́рвый день (= první den)
 • пя́тый класс (= pátá třída)
 • двена́дцатая ночь (= dvanáctá noc)
 • два́дцать седьмо́е число (= dvacátého sedmého)
 • пятидеся́тые го́ды (= padesáté roky)
Pády Otázka na základní číslovky Otázka na pořádkové číslovky
První
ско́лько
kolik
како́й
jaký
кото́рый
který
Druhý без (= bez) ско́льких
како́го
кото́рого
Třetí дам (= dám)
ско́льким
како́му
кото́рому
Čtvrtý ви́жу (= vidím)
ско́лько než.
ско́льких živ.
како́й než.
како́го živ.
кото́рый než.
кото́рого živ.
Sedmý иду́ с / со (= jdu s)
ско́лькими
(с) каки́м
(с) кото́рым
Šestý говорю́ о (= mluvím o)
о ско́льких
о како́м
о кото́ром

Primární tvar číslovky je první pád.

Podle počtu slov mohou být číslovky jednoduché a složené.

Jednoduché číslovky jsou tvořené jedním slovem:

семь (= 7) , два́дцать (= 20) , сто (= 100) , ты́сяча (= 1000)

Složené číslovky jsou tvořeny dvěma a více slovy:

два́дцать пять (= 25) , сорок четы́ре (= 44) , три́ста пятьдеся́т семь (= 357) , восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
Číslovky
Jednoduché Složené
семь (= 7) два́дцать пять (= 25)
пятна́дцать (= 15) со́рок четы́ре (= 44)
три́дцать (= 30) три́ста пятьдеся́т семь (= 357)
сто (= 100) восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
пе́рвый
první
три́ста со́рок восьмо́й
třístý čtyřicátý osmý
со́тый
stý
две пя́тых
dvě pětiny
ты́сячный
tisící
три це́лых пять деся́тых
tři celé pět desetin

Číslovky základní

0 - ноль / нуль *
1 - оди́н 11 - оди́ннадцать 100 - сто
2 - два 12 - двена́дцать 200 - две́сти
3 - три 13 - трина́дцать 30 - три́дцать 300 - три́ста
4 - четы́ре 14 - четы́рнадцать 40 - со́рок 400 - четы́реста
5 - пять 15 - пятна́дцать 50 - пятьдеся́т 500 - пятьсо́т
6 - шесть 16 - шестна́дцать 60 - шестьдеся́т 600 - шестьсо́т
7 - семь 17 - семна́дцать 70 - се́мьдесят 700 - семьсо́т
8 - во́семь 18 - восемна́дцать 80 - во́семьдесят 800 - восемьсо́т
9 - де́вять 19 - девятна́дцать 90 - девяно́сто 900 - девятьсо́т
10 - де́сять 20 - два́дцать

Zapamatujte si

 • V číslovkách od 5 od 10 se na konci píše Ь.
 • V číslovkách od 15 od 19 se na konci píše Ь.
 • V číslovkách od 50 do 80 se uprostřed slova píše Ь.
 • V číslovkách od 500 do 9000 se uprostřed slova píše Ь.

Poznámka: o číslovkách ты́сяча , миллио́н a миллиа́рд atd. viz dále.

Poznámka

 • * Podle svého významu jsou slova но́ль a ну́ль stejná, ale jejich psaní záleží na tvaru slova: v prvním (nominativ) a druhém pádu (akuzativ) je možné psaní s о a у, v ostatních pádech pouze psaní у. V terminologickém významu převažuje tvar ну́ль :

  • су́мма равня́ется нулю́ (= součet se rovná nule)
  • температу́ра де́ржится на нуле́ (= teplota se drží na nule)
  • свести́ к нулю́ (= vynulovat)
 • V ustálených obratech se vyskytují oba tvary:

  • ноль внима́ния (= nulová pozornost)
  • в два́дцать ноль-ноль (20:00) (= ve dvacet nula nula (20:00))
  • ноль це́лых (= nula celá)
  • температу́ра абсолю́тного нуля́ (= teplota absolutní nuly)
  • остри́чь под нулё́вку (= ostříhat dohola )
 • Přídavné jméno se často tvoří od tvaru нуль :

  • нулево́й киломе́тр (= nulový kilometr)
  • нулево́й пробе́г (= nulový stav tachometru)
  • нулева́я температу́ра (= nulová teplota)

Skupiny základních číslovek

Základní číslovky Zlomky Souborové číslovky
několik předmětů jako celek
три (= 3) две пя́тых (= 2/5) дво́е (= dvoje)
оди́ннадцать (= 11) три седьмы́х (= 3/7) тро́е (= troje)
со́рок (= 40) одна́ деся́тая (= 1/10) че́тверо (= čtvero)
пятьсо́т (= 500) двена́дцать со́тых (= 12/100) пя́теро (= patero)

Číslovky označující celá čísla

Číslovky označující celá čísla se v jednotlivých pádech mění. U základních číslovek se skloňuje každé číslo (slovo).

Základní číslovka ноль (= 0)
První ноль
Druhý (без) нуля́
Třetí (дам) нулю́
Čtvrtý (вижу) ноль
Sedmý (иду с) нулём
Šestý (говорю о) нуле́
Základní číslovka один (= 1)
Jednotné číslo
Mužský rod Střední rod Ženský rod
První
оди́н
одно́
одна́
Druhý без (= bez) одного́
одного́
одно́й
Třetí дам (= dám)
одному́
одному́
одно́й
Čtvrtý ви́жу (= vidím)
 • оди́н než.
 • одного́ živ.
одно́
одну́
Sedmý иду́ с (= jdu s)
одни́м
одни́м
одно́й (-ою)
Šestý говорю́ о / об (= mluvím o)
одно́м
одно́м
одно́й
Množné číslo
První
одни́
Druhý без (= bez) одни́х
Třetí дам (= dám)
одни́м
Čtvrtý ви́жу (= vidím)
одни́ než.
одни́х živ. - pro m. a ž. !!!
Sedmý иду́ с (= jdu s)
одни́ми
Šestý (говорю об) (= mluvím o)
одни́х
Základní číslovka два (= 2)
Mužský rod Střední rod Ženský rod
První
два
два
две
Druhý без (= bez) двух двух двух
Třetí дам (= dám)
двум
двум
двум
Čtvrtý ви́жу (= vidím)
два než.
двух živ.
два
две než.
двух živ.
Sedmý иду́ с (= jdu s)
двумя
двумя
двумя
Šestý говорю́ о / об (= mluvím o)
двух
двух
двух
Skloňování číslovek три (= 3) , четыре (= 4)
První
три
четы́ре
Druhý без (= bez) трёх
четырёх
Třetí дам (= dám)
трём
четырём
Čtvrtý ви́жу (= vidím)
три než.
трёх živ.
четы́ре než.
четырёх živ.
Sedmý иду́ с (= jdu s)
тремя
четырьмя
Šestý говорю́ о / об (= mluvím o)
трёх
четырёх
Skloňování číslovek пять (= 5) двадцать (= 20) a číslovky тридцать (= 30)

Jednoduché číslovky od 5 do 20 a číslovka 30 se skloňují jako podstatná jména třerího skloňování (typu ночь , мышь ).

5 8 15 20
První
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Druhý без (= bez) пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Třetí дам (= dám)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Čtvrtý ви́жу (= vidím)
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Sedmý иду́ с (= jdu s)
пятью́
восьмью́ *
пятна́дцатью
двадцатью́
Šestý говорю о (= mluvím o)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́

Poznámka

* Všimněte si tvaru sedmého pádu číslovky во́семь .

Skloňování číslovek сорок (= 40) , девяносто (= 90) , сто (= 100)

Tyto číslovky mají pouze dva tvary.

40 90 100
První
со́рок
девяно́сто
сто
Druhý без (= bez)
сорока́
девяно́ста
ста
Třetí дам (= dám)
сорока́
девяно́ста
ста
Čtvrtý ви́жу (= vidím)
со́рок
девяно́сто
сто
Sedmý иду́ с (= jdu s)
сорока́
девяно́ста
ста
Šestý говорю́ о / об (= mluvím o)
сорока́
девяно́ста
ста
Skloňování číslovek od 50 do 80 a od 200 do 900

U složených slov – číslovek do 50 do 80 a od 200 do 900 se skloňují obě části slova.

50 80 500 800
První
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Druhý без (= bez)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятисо́т
восьмисо́т
Třetí дам (= dám)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́м
восьмиста́м
Čtvrtý ви́жу (= vidím)
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Sedmý иду́ с (= jdu s)
пятью́десятью
восьмью́десятью
пятьюста́ми
восьмьюста́ми
Šestý говорю о (= mluvím o)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́х
восьмиста́х
Skloňování číslovek 200 (двести) , 300 (триста) , 400 (четыреста)
200 300 400
První
две́сти
три́ста
четы́реста
Druhý без (= bez)
двухсо́т
трёхсо́т
четырёхсо́т
Třetí дам (= dám)
двумста́м
трёмста́м
четырёмста́м
Čtvrtý ви́жу (= vidím)
две́сти než.
двухсо́т živ.
три́ста než.
трёхсо́т živ.
четы́реста než.
четырёхсо́т živ.
Sedmý иду́ с (= jdu s)
двумяста́ми
тремяста́ми
четырьмяста́ми
Šestý говорю о (= mluvím o)
двухста́х
трёхста́х
четырёхста́х
Skloňování číslovek ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд

Číslovka ты́сяча se skloňuje jako podstatné jméno неде́ля .

Číslovky миллио́н a миллиа́рд se skloňují jako podstatné jméno заво́д .

Jednotné číslo Množné číslo
První
ты́сяча
ты́сячи
Druhý без (= bez) ты́сячи
ты́сяч
Třetí дам (= dám)
ты́сяче
ты́сячам
Čtvrtý ви́жу (= vidím)
ты́сячу
ты́сячи
Sedmý иду́ с (= jdu s) ты́сячей , ты́сячью
ты́сячами
Šestý говорю о (= mluvím o)
о ты́сяче
о ты́сячах
Jednotné číslo Množné číslo
První
миллио́н
миллио́ны
Druhý без (= bez) миллио́на
миллио́нов
Třetí дам (= dám)
миллио́ну
миллио́нам
Čtvrtý ви́жу (= vidím)
миллио́н
миллио́ны
Sedmý иду́ с (= jdu s) миллио́ном
миллио́нами
Šestý говорю о (= mluvím o)
о миллио́не
о миллио́нах
Skloňování složených číslovek

U složených číslovek označujících celé číslo se skloňují všechna slova, ze kterých je číslovka složena, podle svého vzoru:

Složená číslovka 1986
První
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
во́семьдесят
80
шесть
6
(столо́в)
stolů
Druhý
ты́сячи
девятисот
восьми́десяти
шести́ (столо́в)
Třetí
ты́сяче
девятиста́м
восьми́десяти
шести́ (стола́м)
Čtvrtý
ты́сячу
девятьсо́т
во́семьдесят
шесть (столо́в)
Sedmý
с ты́сячей
девятьюста́ми
восьмью́десятью
шестью́ (стола́ми)
Šestý
о ты́сяче
девятиста́х
восьми́десяти
шести́ (стола́х)
Použití číslovek ve spojení s podstatnými jmény
1
 • Один час (= Jedna hodina)
 • Одна минута (= Jedna minuta)
 • Одно окно (= Jedno okno)
Podstatné jméno stojí u číslovky vždy ve tvaru 1. pádu jednotného čísla
2, 3, 4
 • Два, три, четыре часа (= Dvě, tři, čtyři hodiny)
 • Две, три, четыре минуты (= Dvě, tři, čtyři minuty)
 • Два, три, четыре окна (= Dvě, tři, čtyři okna)
Podstatné jméno má ve spojení s číslovkou tvar 2. pádu jednotného čísla
5 - 20
 • Пять часов (= Pět hodin)
 • Двенадцать минут (= Dvanáct minut)
 • Двадцать окон (= Dvanáct oken)
Podstatné jméno spolu s číslovkou má tvar 2. pádu množného čísla

Číslovky řadové

Pořádkové číslovky se tvoří zpravidla z číslovek, označujících celá číska, obvykle bez přípon:

пятьпя́тый , шестьшесто́й , два́дцатьдвадца́тый
0 - нулево́й
1 - пе́рвый 11 - оди́ннадцатый 100 - со́тый
2 - второ́й * 12 - двена́дцатый 20 - двадца́тый 200 - двухсо́тый
3 - тре́тий 13 - трина́дцатый 30 - тридца́тый 300 - трёхсо́тый
4 - четвё́ртый 14 - четы́рнадцатый 40 - сороково́й 400 - четырёхсо́тый
5 - пя́тый 15 - пятна́дцатый 50 - пятидеся́тый 500 - пятисо́тый
6 - шесто́й 16 - шестна́дцатый 60 - шестидеся́тый 600 - шестисо́тый
7 - седьмо́й 17 - семна́дцатый 70 - семидеся́тый 700 - семисо́тый
8 - восьмо́й 18 - восемна́дцатый 80 - восьмидеся́тый 800 - восьмисо́тый
9 - девя́тый 19 - девятна́дцатый 90 - девяно́стый 900 - девятисо́тый
10 - деся́тый
1000 - ты́сячный 101 - сто пе́рвый
2000 - двухты́сячный 225 - две́сти два́дцать пя́тый
5000 - пятиты́сячный 478 - четы́реста се́мьдесят восьмо́й
1 000 000 - миллио́нный 1346 - ты́сяча три́ста со́рок шесто́й
1 000 000 000 - миллиа́рдный 20 543 - два́дцать ты́сяч пятьсо́т со́рок тре́тий

Poznámka

* Koncovka -ой je vždy přízvučná.

Řadové číslovky первый (= první) a второй (= druhý) patří mezi slova odvozená.

Řadové číslovky se, podobně jako přídavná jména, mění podle pádu, čísla a rodu:

Jednotné číslo Množné číslo
Mužský rod
пе́рвый по́езд
první vlak
пе́рвого по́езда
пе́рвому по́езду
пе́рвые поезда́
Střední rod
пя́тое ме́сто
páté místo
пя́того ме́ста
пя́тому ме́сту
пя́тые места́
Ženský rod
седьма́я ли́ния
sedmá řada
седьмо́й ли́нии
седьмо́й ли́нии
седьмы́е ли́нии

U číslovek седьмо́й (= sedmý) a восьмо́й (= osmý) při skloňování zůstává měkký znak.

Skloňování číslovek řadových

Řadové číslovky se v jednotlivých pádech mění stejně, jako přídavná jména tvrdého typu skloňování ( но́вый (= nový) a родно́й (= blízký) ).

Jednotné číslo Množné číslo
Mužský rod Střední rod Ženský rod
Именительный
První
шесто́й
šestý
шесто́е
šesté
шеста́я
šestá
шесты́е
šesté
Родительный
Druhý
без (= bez) шесто́го шесто́го шесто́й
шесты́х
Дательный
Třetí
дам (= dám)
шесто́му
шесто́му
шесто́й
шесты́м
Винительный
Čtvrtý
вижу (= vidím)
шесто́й než.
шесто́го živ.
шесто́е
шесту́ю
шесты́е než.
шесты́х živ.
Творительный
Sedmý
иду с (= jdu s)
с шесты́м
с шесты́м
с шесто́й
с шесты́ми
Предложный
Šestý
говорю о (= mluvím o)
о шесто́м
о шесто́м
о шесто́й
о шесты́х
Jednotné číslo Množné číslo
Mužský rod Střední rod Ženský rod
Именительный
První
деся́тый
desátý
деся́то́е
desáté
деся́тая
desátá
деся́тые
desáté
Родительный
Druhý
без (= bez) деся́того деся́того деся́той
деся́тых
Дательный
Třetí
дам (= dám)
деся́тому
деся́тому
деся́той
деся́тым
Винительный
Čtvrtý
вижу (= vidím)
деся́тый než.
деся́того živ.
деся́тое
деся́тую
деся́тые než.
деся́тых živ.
Творительный
Sedmý
иду с (= jdu s)
с деся́тым
с деся́тым
с деся́той
с деся́тыми
Предложный
Šestý
говорю о (= mluvím o)
о деся́том
о деся́том
о деся́той
о деся́тых

Číslovka тре́тий (= třetí) se skloňuje jako přídavné jméno во́лчий (= vlčí) .

Jednotné číslo Množné číslo
Mužský rod Střední rod Ženský rod
Именительный
První
тре́тий
třetí
тре́тье
třetí
тре́тья
třetí
тре́тьи
třetí
Родительный
Druhý
без (= bez) тре́тьего тре́тьего тре́тьей
тре́тьих
Дательный
Třetí
дам (= dám)
тре́тьему
тре́тьему
тре́тьей
тре́тьим
Винительный
Čtvrtý
вижу (= vidím)
тре́тий než.
тре́тьего živ.
тре́тий
тре́тью
тре́тьи než.
тре́тьих živ.
Творительный
Sedmý
иду с (= jdu s)
с тре́тьим
с тре́тьим
с тре́тьей
с тре́тьими
Предложный
Šestý
говорю о (= mluvím o)
о тре́тьем
о тре́тьем
о тре́тьей
о тре́тьих

Skloňování řadových číslovek

U složených řadových číslovek se skloňuje jen poslední slovo.

1975-й (тысяча девятьсот семьдесят пятый)
Именительный
První
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
се́мьдесят
70
пя́тый
5
Родительный
Druhý
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́того
Дательный
Třetí
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пюяжтому
Винительный
Čtvrtý
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тый / пя́того
Творительный
Sedmý
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́том
Предложный
Šestý
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тым
 1. Koncovky řadových číslovek se určují stejně, jako koncovky přídavných jmen (podle otázky какой? (= kolikátý?) , который? (= který?) ).
 2. Při uvádnění data se po řadové číslovce používá název měsíce ve druhém pádu:
  • Мы зако́нчим семе́стр к тридца́тому ма́я. (= Ukončím semestr třicátého května)
  • Все должны́ бы́ли записа́ться до пятна́дцатого октября́. (= Všichni se měli zapsat do patnáctého října.)
 3. Při mluvení o události, která se stala v nějakém roce, stojí slovo год vždy po řadové číslovce.
  • Я поступил́ в университе́т в 2015 году́. (= Byl jsem přijat na univerzitu v roce 2015.)
Zpět na začátek