Přejít k obsahu

Předložky

Předložky jsou pomocnými slovními druhy, které vyjadřují vztah podstatného jména, číslovky nebo zájmena k jiným slovům ve slovních spojeních a větách.

Každá předložka se nutně používá s určitým nepřímým pádem:

 • Кни́га лежи́т на столе́. (= Kniha leží na stole.)
 • Кот лежи́т под столо́м. (= Kocour leží pod stolem.)
 • У стола́ стои́т стул. (= U stolu stojí židle.)

Předložky jsou neohebné a nejsou větnými členy.

Předložky vyjadřují různé vztahy:

související s místem:
рабо́тает на заво́де (= pracuje v továrně) , живё́т в дере́вне (= žije na vesnici) , верну́лся с рабо́ты (= vrátil se z práce)
související s časem:
за́морозки под у́тро (= ranní mrazíky ) , отдыха́ли на кани́кулах (= odpočívali na prázdninách) , гимна́стика перед уро́ками (= cvičení před hodinami) , занима́ется с утра́ до ве́чера (= učit se od rána do večera)
související s předmětem:
писа́ть о фи́льме (= psát o filmu) , говори́ть о стро́йке (= mluvit o stavbě)
způsobu:
говори́ть с воодушевле́нием (= mluvit se zápalem )
související s příčinou:
оши́бка по невнима́тельности (= chyba z nepozornosti) , пропусти́л заня́тия из-за боле́зни (= zmeškal výuku kvůli nemoci) , побледне́л от стра́ха (= zbledl ze strachu )
související s určením:
писа́ть для удово́льствия (= psát pro radost )

Předložky se mohou používat s několika pády:

Předložky
S jedním pádem Se dvěma pády Se třemi pády
Родительный
Druhý
без (= bez) , близ (= blízko ) , ввиду́ (= vzhledem k) , во́зле (= vedle) , в отноше́нии (= ve významu) , вокру́г (= kolem) , впереди́ (= vpředu) , в продолже́ние (= poté ) , всле́дствие (= následkem ) , в тече́ние (= během) , для (= pro) , из (= z) , и́з-за (= kvůli) , и́з-под (= zespodu ) , кро́ме (= kromě) , о́коло (= kolem) , от (= od) , по́дле (= podle) , по ме́ре (= podle) , по́сле (= po) , пре́жде (= před) , про́тив (= proti) , у (= u) ме́жду (= mezi) с (= s)
Дательный
Třetí
благодаря́ (= díky) , вопреки́ (= na rozdíl od ) , к (= k) , согла́сно (= podle) , соотве́тственно (= podle ) по (= po )
Винительный
Čtvrtý
несмотря́ на (= nehledě na) , про (= pro) , с (= s) , сквозь (= mezi) , че́рез (чрез) (= přes) в (во) (= v (ve)) , за (= za) , на (= na) , о, об (обо) (= o) , под (= pod) по (= po) , с (= s)
Творительный
Sedmý
в соотве́тствии с (= v souladu s ) , над (на́до) (= nad (nade)) , пе́ред (пред, пре́до) (= před) , согла́сно с (= podle) , в связи́ с (= v souvislosti s ) ме́жду (= mezi) , за (= za) , под (= pod) с (= s)
Предложный
Šestý
при (= při) в (= v) , на (= na) , о (об, обо) (= o) по (= po)

Předložky primární a sekundární

Předložky dělíme na primární a sekundární.

Primární předložky:

без (= bez) , в (= v) , до (= do) , для (= pro) , за (= za) , из (= z) , к (= k) , на (= na) , над (= nad) , о (= o) , об (= ob) , от (= od) , по (= po) , под (= pod) , пред (= před) , при (= při) , про (= pro) , с (= s) , у (= u) , че́рез (= přes)

Sekundární předložky vznikly ze samostatných větných členů tak, že ztratily svůj význam a morfologické příznaky. Byly vytvořeny z:

podstatných jmen:
ввиду́ (= vzhledem k ) , всле́дствие (= následkem ) , насчёт (= ohledně ) , при по́мощи (= pomocí ) , в слу́чае (= v případě ) , при усло́вии (= za předpokladu )
přechodníků:
погодя́ (= po chvíli ) , спустя́ (= poté ) , благодаря́ (= díky ) , начина́я с (= počínaje ) , несмотря́ на (= nehledě na ) , не счита́я (= bez ohledu na )
příslovcí:
о́коло (= vedle ) , по́сле (= po ) , во́зле (= poblíž ) , ми́мо (= kolem, vedle ) , внутри́ (= uvnitř) , вдоль по (= po) , вдали́ от (= daleko od )

Předložky se dělí podle své struktury na jednoduché ( в (= v) , насчёт (= ohledně ) , для (= pro) , вокру́г (= kolem) ) a složené ( в связи́ с (= v souvislosti s ) , несмотря́ на (= nehledě na) , в тече́ние (= během) ).

Spojky a spojovací výrazy

Spojka není samostatným větným členem, spojuje jednotlivé členy ve větě jednoduché a jednoduché věty v souvětí.

Podle struktury se spojky dělí na jednoduché (jednoslovné) a složené (víceslovné).

jednoduché:
а (= a) , и (= a, i ) , что́бы (= aby ) , е́сли (= jestli )
složené:
потому́ что (= protože ) , как бу́дто (= jakoby ) , то есть (= tedy )

Podle významu se spojky dělí na souřadící a podřadící.

Souřadící spojky slouží ke spojení dvou sobě rovných členů ve větě a významově rovnocenných jednoduchých vět v souvětí:

 • Быва́ло, с са́мого ра́ннего утра́ убега́ю и́ли на пру́д, и́ли в ро́щу, и́ли на сеноко́с.
  Kdysi jsem od samého rána utíkal buď k rybníku, nebo do lesa, nebo na sena.
 • Наступи́ла ночь, и пошёл снег.
  Nastala noc a začalo sněžit.

Podle významu se souřadící spojky dělí do tří skupin:

slučovací
и (= a, i ) , да в значе́нии и (= ve významu i ) , ни…ни (= ani...ani) , то́же (= také ) , та́кже (= také ) , не то́лько…но и (= nejen... ale také ) , как…так и (= a také )
odporovací
а (= ale ) , но (= ale ) , да в значе́нии но (= ve významu ne) , одна́ко (= nicméně ) , одна́ко же (= ačkoli ) , зато́ (= avšak )
vylučovací:
и́ли (= nebo ) , ли́бо (= nebo ) , то…то (= buď...nebo ) , не то…не то (= ani...ani ) , то ли… то ли (= jestli...pak)

Slučovací spojky se používají pro vyjádření současných nebo po sobě následujících událostí nebo jevů:

 • На не́бе облака́ летя́т и та́ют, и на земле́ творя́тся чудеса́. (Лукьянов)
  Na nebo oblaka letí a tají a na zemi se dějí divy. (Lukjanov )
 • Но ве́тер пронёсся и ту́чи унёс, и на́ небе ста́ло чи́сто. (Васильев)
  Ale prohnal se vítr a odnesl mraky a nebe se vyčistilo. (Vasiljev)

Odporovací spojky vyjadřují protikladný vztah nebo odlišnost:

 • Спеть бы пе́сню гру́стную, но не́когда грусти́ть. (Жаров)
  Zazpívat si tak smutnou píseň, ale na smutnění není kdy. (Žarkov )
 • Наде́жда – мой ко́мпас земно́й, а уда́ча – награ́да за сме́лость. (Добронравов)
  Naděje je mým kompasem a úspěch je odměnou za odvahu. (Dobronravov )

Vylučovací spojky vyjadřují ve větě význam změny, volby, návrhu, odlišení:

 • За реко́й гармо́нь игра́ет, то зальётся, то замрёт. (Исаковский)
  Za řekou hraje harmonika, jednou se rozezní, jendou zmlkne. (Isakovskij )
 • Бу́дет со́лнце и́ли бу́ря – мы с тобо́ю навсегда́. (Ошанин)
  Ať bude slunné počasí nebo bouře, budeme spolu navždy. (Ošanin )

Čárku píšeme mezi souřadnými větnými členy, které jsou spojeny opakujícími se souřadícími spojkami nebo podřadicími spojkami ( и...и (= a, i ) , ни…ни (= ani...ani) , то…то (= buď...nebo ) , то ли…то ли (= jestli...pak) , не то…не то (= ani...ani ) , или…или (= buď... nebo...) , либо…либо (= nebo ) ):

 • То ли жизнь стано́вится напе́вней, то ли в ка́ждом до́ме солове́й. (Светлов)
  Buď se život stává písní, nebo je v každém době slavík. (Světlov)
 • И бе́рег, и мо́ре молча́ли.
  I břeh i moře mlčeli.

Čárka se nepíše mezi souřadnými větnými členy spojenými jednou slučovací nebo odporovací spojkou ( и (= a, i ) , да в значении и (= ve významu i ) , или (= nebo ) , либо (= nebo ) ).

 • Ло́дка качну́лась, подняла́сь и исче́зла.
  Loďka se zhoupla, zvedla a zmizela.

Části některých složených spojek ( как …так и (= a také ) , не только…но и (= nejen... ale také ) , не то…не то (= ani...ani ) a jiných) se vyskytují u různých souřadných členů nebo v různých částech souvětí. Čárka se píše před druhou částí těchto spojek:

 • Среди́ садо́вых цвето́в есть как наря́дные, так и скро́мные ви́ды.
  Mezi ruskými zahradními květinami jsou vyparáděné i skromné druhy.
 • Не то дым шёл от костра́, не то тума́н поднима́лся над боло́том.
  To ani nešel dým z ohně, ani se nezvedala mlha nad bažinou.

Spojky podřadicí spojují jednoduché věty v podřadném souvětí. V takovém souvětí se lze pomocí jedné vět zeptat na jinou větu v souvětí.

 • Кни́жки гу́сто изма́заны карандаша́ми, (почему?) потому́ что Серёжа лю́бит раскра́шивать карти́нки.
  Knihy jsou velmi pokreslené pastelkami, (proč?) protože Serjoža rád vybarvuje obrázky.

Podle významu dělíme podřadicí spojky na:

předmětné:
что́бы (= aby ) , что (= co ) , как (= jak) , бу́дто (= jakoby ) , как бу́дто (= jako kdyby ) , ли (союз-частица) (= jestli, zda (částice))
časové:
когда́ (= kdy, když ) , пока́ (= zatím ) , как то́лько (= jakmile ) , пре́жде чем (= předtím ) , едва́ (= stěží ) , пе́ред тем как (= předtím než )
příčinné:
потому́ что (= protože ) , и́бо (= neboť) , так как (= protože ) , оттого́ что (= protože ) , всле́дствие (= následkem ) , в связи́ с тем что (= v souvislosti s tím )
podmiňovací:
е́сли (= ledaže ) , е́сли бы (= zdali ) , раз (= když ) , ли (= jestli )
účelové:
что́бы (= aby) , для того́ что́бы (= proto) , с тем что́бы (= s tím, aby)
přípustkové:
хотя́ (= ačkoli ) , несмотря́ на то что (= nehledě na to ) , пуска́й (= ať )
srovnávací:
как (= jak) , сло́вно (= přesně jako ) , бу́дто (= jakoby ) , как бу́дто (= jako kdyby ) , то́чно (= přesně ) , подо́бно тому́ как (= podobně jako)
příčinné
так что (= takže )

Částice

Částice není větným členem, vnáší do věty různorodé významy nebo slouží k vytváření některých slovních tvarů.

Částice jsou neohebné a nejsou větnými členy.

Podle významu a role ve větě se částice dělí na tři skupiny:

 • tvarotvorné (pomocí nich se tvoří podmiňovací nebo rozkazovací způsob): б (= by ) , бы (= aby) , да (= ať) , дава́й (дава́йте) (= pojď (pojďme) ) , пусть (пуска́й) (= ať )
 • negační: не (= ne ) , ни (= ani )
 • modální (nesou různorodé významy spojené se smyslovým vnímáním a také vyjadřují city a vztah mluvčího):
  1. tázací částice: ли (= jestli ) , неуже́ли (= opravdu ) , ра́зве (= copak )
  2. ukazovací částice: вот (= tam ) , вон (= tamhle )
  3. upřesňující částice: и́менно (= přesně) , как раз (= právě) , пря́мо (= přímo) , точь-в-точь (= přesně )
  4. vymezující částice: то́лько (= pouze ) , лишь (= jen ) , исключи́тельно (= výhradně ) , почти́ что (= jen tak tak ) , еди́нственно (= jedině )
  5. zvolací částice: что за (= co je to za) , как (= jak )
  6. intenzifikační částice: да́же (= dokonce ) , ни (= ani ) , же (= přece ) , ведь (= vždyť ) , уж (= už ) , всё-таки (= přece jen ) , всё (= přece)
  7. zmírnění požadavku: -ка (подай-ка, налей-ка) (= -ка (no podej, no nalij)) , -то (молоко-то сбежало) (= -то (právě to mléko uteklo)) , (= za tímto účelem se také používá částice :)
  8. pochybnost: вряд ли (= sotva ) , едва́ ли (= stěží )
  9. apelové částice: пусть (= ať ) , пуска́й (= budiž ) , дава́й (дава́йте) (= pojď (pojďte) )

Citoslovce

Citoslovce je slovní druh, který vyjadřuje, ale nenazývá různé pocity a podněty:

ах (= ach) , ой (= ó) , ба (= ha) , да (= ať) , фу (= fuj) , тьфу (= fuj) , эй (= hej) , эх (= ech) ...

K citoslovcím řadíme také zvukomalebná a rozkazovací slova:

цып-цып-цып (= puť-puť-puť) , мур-мур-мур (= mrr) , дзинь-дзинь-дзинь (= cink)

Citoslovce nejsou větnými členy.

Citoslovce jsou neohebná a nejsou větnými členy, někdy se ale používají jako jiné slovní druhy:

 • Ай да мёд! (в значении: Вот э́то мёд!) (= Ach, to je ale med! (ve významu: Вот э́то мёд! (= Tomu říkám med! ) ))
 • Ах, каки́е удиви́тельные но́чи! (Окуджава) (= Ach, jak překrásné noci! (Okudžava))

Citoslovce dělíme na vlastní (а, э, у, ах, ой, эх, ну, фу a jiná) a nevlastní, která vznikla z jiných slovních druhů ( Извини́те! (= Promiňte! ) , Ба́тюшки! (= Proboha!) , У́жас! (= Hrůza! ) a jiná.)

Po citoslovci obvykle píšeme čárku.

Zpět na začátek