Į turinį

Prielinksniai

Prielinksnis – tai tarnybinė kalbos dalis, rodanti daiktavardžio, skaitvardžio ir įvardžio santykį su kitais žodžiais žodžių junginyje ir sakinyje.

Visi prielinksniai būtinai vartojami su tam tikru netiesioginiu linksniu:

 • Кни́га лежи́т на столе́. (= Knyga guli ant stalo.)
 • Кот лежи́т под столо́м. (= Katė guli po stalu.)
 • У стола́ стои́т стул. (= Prie stalo yra kėdė.)

Prielinksniai nekaitomi ir nėra sakinio dalis.

Prielinksniai reiškia įvairius santykius:

erdvės:
рабо́тает на заво́де (= dirba gamykloje) , живё́т в дере́вне (= gyvena kaime) , верну́лся с рабо́ты (= grįžo iš darbo)
laiko:
за́морозки под у́тро (= šalnos paryčiais) , отдыха́ли на кани́кулах (= ilsėjomės per atostogas) , гимна́стика перед уро́ками (= gimnastika prieš pamokas) , занима́ется с утра́ до ве́чера (= užsiima nuo ryto iki vakaro)
objekto:
писа́ть о фи́льме (= rašyti apie filmą) , говори́ть о стро́йке (= kalbėti apie statybas)
priežasties:
говори́ть с воодушевле́нием (= kalbėti su entuziazmu)
priežasties:
оши́бка по невнима́тельности (= klaida dėl neatidumo) , пропусти́л заня́тия из-за боле́зни (= praleido užsiėmimus dėl ligos) , побледне́л от стра́ха (= pabalo iš baimės)
tikslo:
писа́ть для удово́льствия (= rašyti malonumui)

Prielinksniai gali būti vartojami su keliais linksniais:

Prielinksniai
Su vienu linksniu Su dviem linksniais Su trimis linksniais
Родительный
Kilmininkas
без (= be) , близ (= netoli) , ввиду́ (= atsižvelgiant į) , во́зле (= šalia) , в отноше́нии (= santykiu) , вокру́г (= apie) , впереди́ (= priekyje) , в продолже́ние (= per) , всле́дствие (= dėl) , в тече́ние (= per) , для (= dėl) , из (= iš) , и́з-за (= dėl) , и́з-под (= iš po) , кро́ме (= be) , о́коло (= apie) , от (= nuo) , по́дле (= arti) , по ме́ре (= pagal) , по́сле (= po) , пре́жде (= pirmiau) , про́тив (= prieš) , у (= pas) ме́жду (= tarp) с (= su)
Дательный
Naudininkas
благодаря́ (= dėka ) , вопреки́ (= priešingai) , к (= į ) , согла́сно (= sutinkamai) , соотве́тственно (= atitinkamai) по (= apie)
Винительный
Galininkas
несмотря́ на (= nepaisant ko) , про (= apie) , с (= su) , сквозь (= kiaurai) , че́рез (чрез) (= per) в (во) (= į) , за (= už) , на (= į) , о, об (обо) (= apie) , под (= po) по (= po) , с (= su)
Творительный
Įnagininkas
в соотве́тствии с (= pagal) , над (на́до) (= virš) , пе́ред (пред, пре́до) (= anksčiau (anksčiau, anksčiau)) , согла́сно с (= sutinkamai su) , в связи́ с (= ryšium su) ме́жду (= tarp) , за (= už) , под (= po) с (= su)
Предложный
Vietininkas
при (= prie) в (= į) , на (= į) , о (об, обо) (= apie) по (= po)

Išvestiniai ir neišvestiniai prielinksniai

Prielinksniai skirstomi į senybinius ir naujybinius.

Senybiniai prielinksniai:

без (= be) , в (= į) , до (= iki) , для (= dėl) , за (= už) , из (= iš) , к (= pas) , на (= ant) , над (= virš) , о (= apie) , об (= apie) , от (= nuo) , по (= po) , под (= po) , пред (= prieš) , при (= prie) , про (= apie) , с (= su) , у (= pas) , че́рез (= per)

Naujybiniai prielinksniai sudaryti iš savarankiškų kalbos dalių joms netekus savo reikšmės ir morfologinių požymių. Jie atsirado iš:

daiktavardžių:
ввиду́ (= atsižveIgiant) , всле́дствие (= dėl) , насчёт (= dėl) , при по́мощи (= padedant) , в слу́чае (= atveju) , при усло́вии (= su sąlyga)
padalyvinių:
погодя́ (= kiek vėliau) , спустя́ (= prabėgus) , благодаря́ (= dėka) , начина́я с (= pradedant nuo) , несмотря́ на (= nepaisant ) , не счита́я (= neskaitant)
prieveiksmių:
о́коло (= apie) , по́сле (= po) , во́зле (= netoli) , ми́мо (= pro šalį ) , внутри́ (= viduje) , вдоль по (= palei) , вдали́ от (= toli nuo )

Pagal sudarymą prielinksniai esti paprastieji ( в (= į) , насчёт (= dėl) , для (= dėl) , вокру́г (= apie) ) ir sudėtiniai ( в связи́ с (= ryšium su) , несмотря́ на (= nepaisant ko) , в тече́ние (= per) ).

Jungtukai ir jungiamieji žodžiai

Jungtukas – tarnybinė kalbos dalis, kuri jungia vienarūšes sakinio dalis paprastame sakinyje ir paprastus sakinius sudėtiniame sakinyje.

Pagal sudarymą jungtukai skirstomi į paprastuosius (vieno žodžio) ir sudėtinius (iš kelių žodžių):

paprastieji:
а (= o) , и (= ir) , что́бы (= kad) , е́сли (= jeigu)
sudėtiniai:
потому́ что (= todėl kad) , как бу́дто (= neva) , то есть (= tai yra)

Pagal reikšmę jungtukai skirstomi į sujungiamuosius ir prijungiamuosius.

Sujungiamieji jungtukai – tai jungtukai, kurie jungia vienarūšes sakinio dalis ir vienarūšius sakinius sudėtiniame sakinyje:

 • Быва́ло, с са́мого ра́ннего утра́ убега́ю и́ли на пру́д, и́ли в ро́щу, и́ли на сеноко́с.
  Būdavo, nuo pat ankstyvo ryto pabėgu arba prie tvenkinio, arba į giraitę, arba į šienapjūtę.
 • Наступи́ла ночь, и пошёл снег.
  Atėjo naktis, ir iškrito sniegas.

Pagal reikšmę sujungiamieji jungtukai skirstomi į tris grupes:

sudedamuosius
и (= ir) , да в значе́нии и (= bet reikšmė ir) , ни…ни (= nei ... nei) , то́же (= taip pat) , та́кже (= taip pat) , не то́лько…но и (= ne tik...bet ir) , как…так и (= kaip...taip ir)
priešpriešiniai
а (= o) , но (= bet) , да в значе́нии но (= taip reikšmė bet) , одна́ко (= tačiau) , одна́ко же (= nors) , зато́ (= todėl)
skiriamieji:
и́ли (= arba) , ли́бо (= arba) , то…то (= tai...tai) , не то…не то (= nei...nei) , то ли… то ли (= tai...tai)

Sujungiamieji jungtukai vartojamai reikšti vienu metu arba iš eilės einančius įvykius, realybės reiškinius:

 • На не́бе облака́ летя́т и та́ют, и на земле́ творя́тся чудеса́. (Лукьянов)
  Danguje skrenda ir tirpsta debesys, o žemėje vyksta stebuklai. (Lukjanovas)
 • Но ве́тер пронёсся и ту́чи унёс, и на́ небе ста́ло чи́сто. (Васильев)
  Bet praūžė vėjas ir nunešė debesis, ir dangus tapo švarus. (Vasiljevas)

Priešpriešiniai jungtukai reiškia priešpriešos arba atsiribojimo santykį:

 • Спеть бы пе́сню гру́стную, но не́когда грусти́ть. (Жаров)
  Sudainuoti liūdną dainą, bet nėra kada liūdėti. (Žarovas)
 • Наде́жда – мой ко́мпас земно́й, а уда́ча – награ́да за сме́лость. (Добронравов)
  Viltis – mano kompasas žemėje, o sėkmė – atlygis už drąsą. (Dobronravovas)

Skiriamieji jungtukai suteikia sakiniui kintamumo, pasirinkimo, pasiūlymo, neatskiriamumo prasmę:

 • За реко́й гармо́нь игра́ет, то зальётся, то замрёт. (Исаковский)
  Už upės akordeonas groja, tai skardžiai suskambės, tai sustos. (Isakovo)
 • Бу́дет со́лнце и́ли бу́ря – мы с тобо́ю навсегда́. (Ошанин)
  Bus saulė ar lietaus – mes su tavim amžinai. (Ošaninas)

Kablelis rašomas tarp vienarūšių dalių, sujungtų pasikartojančiais sujungiamaisiais arba skiriamaisiais jungtukais ( и...и (= ir) , ни…ни (= nei ... nei) , то…то (= tai...tai) , то ли…то ли (= tai...tai) , не то…не то (= nei...nei) , или…или (= arba...arba) , либо…либо (= arba) ):

 • То ли жизнь стано́вится напе́вней, то ли в ка́ждом до́ме солове́й. (Светлов)
  Ar gyvenimas tampa melodingas, ar kiekvienuose namuose lakštingala. (Svetlovas)
 • И бе́рег, и мо́ре молча́ли.
  Ir krantas, ir jūra tylėjo.

Kablelis nėra rašomas tarp vienarūšių dalių, sujungtų vienkartiniu sujungiamuoju arba skiriamuoju jungtuku ( и (= ir) , да в значении и (= bet reikšmė ir) , или (= arba) , либо (= arba) ).

 • Ло́дка качну́лась, подняла́сь и исче́зла.
  Valtis pasviro, pasikėlė ir dingo.

Kai kurių sudėtinių jungtukų ( как …так и (= kaip...taip ir) , не только…но и (= ne tik...bet ir) , не то…не то (= nei...nei) ir kt.) dalys yra prie skirtingų vienarūšių dalių skirtingose sudėtinio sakinio vietose. Kablelis rašomas prieš antrą tokių jungtukų dalį:

 • Среди́ садо́вых цвето́в есть как наря́дные, так и скро́мные ви́ды.
  Tarp sodo gėlių yra kaip puošnių, taip ir kuklių rūšių.
 • Не то дым шёл от костра́, не то тума́н поднима́лся над боло́том.
  Nei tai dūmai kilo nuo laužo, nei tai rūkas kilo virš tvenkinio.

Prijungiamieji jungtukai – tai jungtukai, kurie jungia paprastus prijungiamojo sakinio sakinius. Tokiame sudėtiniame sakinyje galima iš vieno sakinio kelti klausimą kitam.

 • Кни́жки гу́сто изма́заны карандаша́ми, (почему?) потому́ что Серёжа лю́бит раскра́шивать карти́нки.
  Knygelės labai išmargintos pieštuku, (kodėl?) nes Seriožai patinka spalvoti paveikslėlius.

Pagal reikšmę prijungiamieji jungtukai skirstomi į :

tikslo:
что́бы (= kad) , что (= kad) , как (= kaip) , бу́дто (= tarytum) , как бу́дто (= tarsi) , ли (союз-частица) (= ar(jungtukas dalelytė))
laiko:
когда́ (= kada) , пока́ (= kol) , как то́лько (= kai tik) , пре́жде чем (= pirmiau kai) , едва́ (= vos) , пе́ред тем как (= prieš tai kaip)
priežasties:
потому́ что (= todėl kad) , и́бо (= nes) , так как (= kadangi ) , оттого́ что (= dėl to) , всле́дствие (= dėl) , в связи́ с тем что (= ryšium su tuo, kad)
sąlygos:
е́сли (= jeigu) , е́сли бы (= jei) , раз (= sykį ) , ли (= arba)
tikslo:
что́бы (= kad) , для того́ что́бы (= tam kad) , с тем что́бы (= su tuo kad)
nuolaidos:
хотя́ (= nors) , несмотря́ на то что (= nepaisant to, kad) , пуска́й (= tegul)
lyginamieji:
как (= kaip) , сло́вно (= lyg) , бу́дто (= tarsi) , как бу́дто (= tartum) , то́чно (= tiksliai) , подо́бно тому́ как (= tarytum)
tiriamieji
так что (= taip kad)

Dalelytė

Dalelytė – tai tarnybinė sakinio dalis, kuri teikia sakiniui papildomų reikšmės atspalvių arba vartojama naujoms žodžio formoms sudaryti.

Dalelytės nekaitomos ir neina sakinio dalimis.

Pagal reikšmę vaidmenį sakinyje dalelytės skirstomos į tris kategorijas:

 • naujas formas sudarančias (skirtos sudaryti tariamajai ir liepiamajai nuosakai): б (= tariamajai nuosakai) , бы (= tariamajai nuosakai) , да (= liepiamajai nuosakai) , дава́й (дава́йте) (= liepiamajai nuosakai) , пусть (пуска́й) (= tegul (tegu))
 • neigiamosios: не (= ne) , ни (= nei)
 • modalinės (suteikia sakiniui įvairų prasminį atspalvį, taip pat išreiškia kalbančiojo jausmus ir požiūrį):
  1. klausiamosios dalelytės: ли (= argi) , неуже́ли (= nejaugi) , ра́зве (= tikrai)
  2. nurodomosios dalelytės: вот (= štai) , вон (= antai)
  3. patikslinamosios dalelytės: и́менно (= būtent) , как раз (= kaip tik) , пря́мо (= tiesiog) , точь-в-точь (= tiksliai)
  4. išskirtinumo, apribojimo dalelytės то́лько (= tik, tiktai) , лишь (= tik, tiktai) , исключи́тельно (= išskirtinai, ypač) , почти́ что (= beveik, bemaž) , еди́нственно (= tik)
  5. šūksnį išreiškiančios dalelytės что за (= koks, kokia) , как (= koks, kokia)
  6. pabrėžimą, stiprinimą reiškiančios dalelytės: да́же (= net, netgi) , ни (= nei) , же (= juk) , ведь (= juk) , уж (= jau) , всё-таки (= visgi ) , всё (= vis tiek)
  7. nuolaidos reikalavimo: -ка (подай-ка, налей-ка) (= paduok, įpilk) , -то (молоко-то сбежало) (= pienas tai išbėgo) , (= net šiems tikslams vartojama dalelytė :)
  8. abejonė: вряд ли (= vargu ar) , едва́ ли (= vargu ar)
  9. skatinamosios dalelytės: пусть (= tegul, tegu) , пуска́й (= tegul, tegu) , дава́й (дава́йте) (= liepiamosios nuosakos dalelytė)

Jaustukas

Jaustukas – ypatinga nekaitoma kalbos dalis kuri nurodo įvairius jausmus ir paskatas:

ах (= ach) , ой (= oi) , ба (= ak) , да (= na) , фу (= fui) , тьфу (= tfiu) , эй (= ei) , эх (= ech) ...

Jaustukams taip pat priklauso garsus imituojantys ir šaukiamieji žodžiai:

цып-цып-цып (= cyp-cyp-cyp) , мур-мур-мур (= mur-mur-mur) , дзинь-дзинь-дзинь (= dzin-dzin-dzin)

Jaustukai nėra nei savarankiška, nei tarnybinė kalbos dalis.

Jaustukai nekaitomi ir nėra sakinio dalimis, bet kartais vartojami kitų kalbos dalių reikšme:

 • Ай да мёд! (в значении: Вот э́то мёд!) (= Na ir medus! (reikšme: Вот э́то мёд! (= Va čia tai medus!) ))
 • Ах, каки́е удиви́тельные но́чи! (Окуджава) (= Ach, kokios nuostabios naktys! (Okudžava))

Jaustukai būna neišvestiniai (а, э, у, ах, ой, эх, ну, фу ir kt.) ir išvestiniai, atsirandantys iš savarankiškų kalbos dalių ( Извини́те! (= Atsiprašau!) , Ба́тюшки! (= Dievulėliau!) , У́жас! (= Siaubas! ) ir kt.)

Po jaustuko paprastai rašomas kablelis.

Atgal į pradžią