Späť na obsah

Predložky

Predložky sú pomocným slovným druhom, ktorý vyjadruje vzťah podstatného mena, číslovky alebo zámena k iným slovám v slovných spojeniach a vetách.

Každá predloźka sa používa s určitým nepriamym pádom.

 • Кни́га лежи́т на столе́. (= Kniha leží na stole.)
 • Кот лежи́т под столо́м. (= Kocúr leží pod stolom.)
 • У стола́ стои́т стул. (= Pri stole stojí stolička.)

Predložky sú ohybné a nie sú vetnými členmi.

Predložky vyjadrujú rôzne vzťahy:

súvisiace s miestom:
рабо́тает на заво́де (= pracuje v továrni) , живё́т в дере́вне (= žije na vidieku) , верну́лся с рабо́ты (= vrátil sa z práce)
súvisia s časom
за́морозки под у́тро (= ranné mrazy) , отдыха́ли на кани́кулах (= odpočívali na prázdninách) , гимна́стика перед уро́ками (= cvičenie pred hodinami) , занима́ется с утра́ до ве́чера (= učil sa od rána do večera)
súvisiace s predmetom:
писа́ть о фи́льме (= písať o filme) , говори́ть о стро́йке (= hovoriť o stavbe)
spôsobu:
говори́ть с воодушевле́нием (= hovoriť so zápalom)
súvisiace s príčinou
оши́бка по невнима́тельности (= chyba z nepozornosti) , пропусти́л заня́тия из-за боле́зни (= zmeškal vyučovanie pre chorobu) , побледне́л от стра́ха (= zbledol od strachu)
súvisiace s určením:
писа́ть для удово́льствия (= písať pre radosť)

Predložky sa môžu používať s niekoľkými pádmi:

Predložky
S jedným pádom S dvomi pádmi S tromi pádmi
Родительный
Druhý
без (= bez) , близ (= blízko) , ввиду́ (= vzhľadom k) , во́зле (= vedľa) , в отноше́нии (= vo význame "okolo") , вокру́г (= okolo) , впереди́ (= vpredu) , в продолже́ние (= potom) , всле́дствие (= následkom) , в тече́ние (= behom) , для (= pre) , из (= z) , и́з-за (= kvôli) , и́з-под (= zospodu) , кро́ме (= okrem) , о́коло (= okolo) , от (= od) , по́дле (= podľa) , по ме́ре (= podľa) , по́сле (= po) , пре́жде (= pred) , про́тив (= proti) , у (= pri) ме́жду (= medzi) с (= s)
Дательный
Tretí
благодаря́ (= vďaka) , вопреки́ (= na rozdiel od) , к (= k) , согла́сно (= podľa) , соотве́тственно (= podľa) по (= po)
Винительный
Štvrtý
несмотря́ на (= nehladiac na) , про (= pre) , с (= s) , сквозь (= medzi) , че́рез (чрез) (= cez) в (во) (= v (vo)) , за (= za) , на (= na) , о, об (обо) (= o) , под (= pod) по (= po) , с (= s)
Творительный
Siedmy
в соотве́тствии с (= v súlade s) , над (на́до) (= nad, pred) , пе́ред (пред, пре́до) (= pred) , согла́сно с (= podľa) , в связи́ с (= v súvislosti) ме́жду (= medzi) , за (= za) , под (= pod) с (= s)
Предложный
Šiesty
при (= pri) в (= v) , на (= na) , о (об, обо) (= o) по (= po)

Neodvodené a odvodené predložky

Predložky delíme na primárne a sekundárne.

Primárne predložky:

без (= bez) , в (= v) , до (= do) , для (= pre) , за (= za) , из (= z) , к (= k) , на (= na) , над (= nad) , о (= o) , об (= o) , от (= od) , по (= po) , под (= pod) , пред (= pred) , при (= pri) , про (= pre) , с (= s) , у (= u) , че́рез (= cez)

Sekundárne predložky vznikli zo samostatných vetných členov tak, že stratili svoj význam a morfologické príznaky. Boli vytvorené z:

podstatných mien:
ввиду́ (= vzhľadom k) , всле́дствие (= následkom) , насчёт (= ohľadom) , при по́мощи (= pomocou) , в слу́чае (= v prípade) , при усло́вии (= za predpokladu)
prechodníkov:
погодя́ (= po chvíli) , спустя́ (= potom) , благодаря́ (= vďaka) , начина́я с (= začínajúc) , несмотря́ на (= nehľadiac na) , не счита́я (= bez ohľadu na)
prísloviek:
о́коло (= vedľa) , по́сле (= po) , во́зле (= blízko) , ми́мо (= okolo, vedľa) , внутри́ (= vo vnútri, okolo) , вдоль по (= po) , вдали́ от (= ďaleko od)

Predložky sa delia podľa svojej štruktúry na jednoduché ( в (= v) , насчёт (= ohľadom) , для (= pre) , вокру́г (= okolo) ) a zložené ( в связи́ с (= v súvislosti) , несмотря́ на (= nehladiac na) , в тече́ние (= behom) ).

Spojky a spojkové výrazy

Spojka nie je samostatným vetným členom, spája jednotlivé členy vo vete jednoduchej a jednoduché vety v súvetí.

Podľa štruktúry sa spojky delia na jednoduché (jednoslovné) a zložené (viacslovné).

jednoduché:
а (= a) , и (= a, i) , что́бы (= aby) , е́сли (= ak)
zložené:
потому́ что (= pretože) , как бу́дто (= akoby) , то есть (= teda)

Podľa významu sa spojky delia na priraďovacie a podraďovacie.

Priraďovacie spojky slúžia k spojeniu dvoch seberovných členov vo vete a významovo rovnocenných jednoduchých viet v súvetí.

 • Быва́ло, с са́мого ра́ннего утра́ убега́ю и́ли на пру́д, и́ли в ро́щу, и́ли на сеноко́с.
  Kedysi som od samého rána utekal buď k rybníku, alebo do lesa alebo do sena.
 • Наступи́ла ночь, и пошёл снег.
  Nastala noc a začalo snežiť.

Podľa významu sa priraďovacie spojky delia na tri skupiny.

zlučovacie
и (= a, i) , да в значе́нии и (= vo význame a) , ни…ни (= ani... ani) , то́же (= tiež) , та́кже (= tiež) , не то́лько…но и (= nelen... ale tiež) , как…так и (= a tiež)
odporovacie
а (= ale) , но (= ale) , да в значе́нии но (= vo význame nie) , одна́ко (= ničmenej) , одна́ко же (= hoci) , зато́ (= avšak)
vylučovacie:
и́ли (= alebo) , ли́бо (= alebo) , то…то (= buď... alebo) , не то…не то (= ani... ani) , то ли… то ли (= ak... tak)

Zlučovacie spojky sa používajú pre vyjadrenie súčasných alebo po sebe nasledujúcich udalostiach alebo javov:

 • На не́бе облака́ летя́т и та́ют, и на земле́ творя́тся чудеса́. (Лукьянов)
  Na nebi oblak letí a na zemi sa dejú divy (Lukyanov)
 • Но ве́тер пронёсся и ту́чи унёс, и на́ небе ста́ло чи́сто. (Васильев)
  Ale prehnal sa vietor a odniesol mraky a nebo sa vyčistilo. (Vassiliev)

Odporovacie spojky vyjadrujúce protikladný vzťah alebo odlišnosť:

 • Спеть бы пе́сню гру́стную, но не́когда грусти́ть. (Жаров)
  Zaspieval si takú smutnú pieseň, ale na smútenie nie je kedy. (Zharov)
 • Наде́жда – мой ко́мпас земно́й, а уда́ча – награ́да за сме́лость. (Добронравов)
  Nádej je mojím kompasom a úspech je odmenou za odvahu. (Dobronravov)

Vylučovacie spojky vyjadrujú vo vete význam zmeny, voľby, návrhu, odlíšenia:

 • За реко́й гармо́нь игра́ет, то зальётся, то замрёт. (Исаковский)
  Za riekou hrá harmonika, raz sa rozoznie a raz zmĺkne. (Isakovsky)
 • Бу́дет со́лнце и́ли бу́ря – мы с тобо́ю навсегда́. (Ошанин)
  Aj keď bude slnečné počasie alebo búrka, budeme spolu navždy. (Oshanin)

Čiarku píšeme medzi priraďovacími vetnými členmi, ktoré sú spojené opakujúcimi sa spojkami alebo podraďovacími spojkami ( и...и (= a, i) , ни…ни (= ani... ani) , то…то (= buď... alebo) , то ли…то ли (= ak... tak) , не то…не то (= ani... ani) , или…или (= buď... alebo) , либо…либо (= alebo) ):

 • То ли жизнь стано́вится напе́вней, то ли в ка́ждом до́ме солове́й. (Светлов)
  Buď sa život stáva piesňou, alebo je v každom dome slávik. (Svetlov)
 • И бе́рег, и мо́ре молча́ли.
  Aj breh aj more mlčali.

Čiarka sa nepíše medzi priraďovacími vetnými členmi spojenými jednou zlučovacou alebo odporovacou spojkou ( и (= a, i) , да в значении и (= vo význame a) , или (= alebo) , либо (= alebo) vo význame {2}).

 • Ло́дка качну́лась, подняла́сь и исче́зла.
  Loďka sa húpala, zdvihla a zmizla.

Časti niektorých zložených spojok ( как …так и (= a tiež) , не только…но и (= nelen... ale tiež) , не то…не то (= ani... ani) a iných) sa vyskytujú pri rôznych priraďovacích členoch alebo v rôznych častiach súvetia. Čiarka sa píše pred druhou časťou týchto spojok.

 • Среди́ садо́вых цвето́в есть как наря́дные, так и скро́мные ви́ды.
  Medzi ruskými záhradnými kvetmi sú krásne, ale aj skromné druhy.
 • Не то дым шёл от костра́, не то тума́н поднима́лся над боло́том.
  To ani nešiel dym z ohňa, ani sa nedvíhala hmla nad bažinou.

Podraďovacie spojky spájajú jednoduché vety v podraďovacom súvetí. V takom súvetí sa dá za pomoci jednej vety opýtať na inú vetu v súvetí.

 • Кни́жки гу́сто изма́заны карандаша́ми, (почему?) потому́ что Серёжа лю́бит раскра́шивать карти́нки.
  Knihy sú veľmi pokreslené pastelkami (prečo?), pretože Serjoža rád vyfarbuje obrázky.

Podľa významu delíme podraďovacie spojky na:

predmetné:
что́бы (= aby) , что (= čo) , как (= ako) , бу́дто (= akoby) , как бу́дто (= ako keby) , ли (союз-частица) (= ak(častice))
časové:
когда́ (= kedy, keď) , пока́ (= zatiaľ) , как то́лько (= akonáhle) , пре́жде чем (= predtým) , едва́ (= ťažko) , пе́ред тем как (= predtým, než)
príčinné:
потому́ что (= pretože) , и́бо (= lebo) , так как (= pretože) , оттого́ что (= pretože) , всле́дствие (= následkom) , в связи́ с тем что (= v súvislosti s tým)
podmieňovacie:
е́сли (= ibaže) , е́сли бы (= či) , раз (= keď) , ли (= či)
účelové:
что́бы (= aby) , для того́ что́бы (= preto) , с тем что́бы (= s tým, aby)
prípustkové:
хотя́ (= hoci) , несмотря́ на то что (= nehľadiac na to) , пуска́й (= nech)
porovnávacie:
как (= ako) , сло́вно (= presne ako) , бу́дто (= akoby) , как бу́дто (= ako keby) , то́чно (= presne) , подо́бно тому́ как (= podobne ako)
príčinné
так что (= takže)

Častice

Častica nie je vetným členom, vnáša do vety rôznorodé významy alebo slúži k vytvoreniu niektorých slovných tvarov.

Častice sú neohybné a nie sú vetnými členmi.

Podľa významu a roli vo vete sa častice delia na tri skupiny:

 • tvarotvorné (pomocou nich sa tvorí podmieňovací alebo rozkazovací spôsob): б (= by) , бы (= aby) , да (= aby) , дава́й (дава́йте) (= poď (poďme)) , пусть (пуска́й) (= aby)
 • negatívne: не (= nie) , ни (= ani)
 • modálne (nesú rôznorodé významy spojené so smyslovým vnímaním a tiež vyjadrujú city a vzťah hovoriaceho k realite):
  1. opytovacie častice: ли (= či) , неуже́ли (= naozaj) , ра́зве (= naozaj)
  2. ukazovacie častice: вот (= tam) , вон (= tamto)
  3. upresňujúce častice: и́менно (= presne) , как раз (= práve) , пря́мо (= priamo) , точь-в-точь (= presne)
  4. vymedzovacie častice то́лько (= iba) , лишь (= len) , исключи́тельно (= výhradne) , почти́ что (= len tak tak) , еди́нственно (= jedine)
  5. zvolacie častice: что за (= čo je to za) , как (= ako)
  6. intenzifikačné častice: да́же (= dokonca) , ни (= ani) , же (= predsa) , ведь (= veď) , уж (= už) , всё-таки (= predsa len) , всё (= predsa)
  7. zmiernenie požiadavky: -ка (подай-ка, налей-ка) (= -ка (po podaj, po nalej)) , -то (молоко-то сбежало) (= -то (práve to mlieko utieklo)) , (= s týmto účelom sa tiež používa častica :)
  8. pochybnosť: вряд ли (= sotva) , едва́ ли (= ťažko)
  9. apelové častice: пусть (= nech) , пуска́й (= nech) , дава́й (дава́йте) (= poď (poďte))

Citoslovcia

Citoslovce je slovný druh, ktorý vyjadruje, ale nenazýva pocity a podnety:

ах (= ach) , ой (= ó) , ба (= ha) , да (= až) , фу (= fuj) , тьфу (= fuj) , эй (= hej) , эх (= ech) ...

K citoslovciam radíme tiež zvukomalebné a rozkazovacie slová:

цып-цып-цып (= puť-puť-puť) , мур-мур-мур (= mŕŕ) , дзинь-дзинь-дзинь (= cink)

Citoslovcia nie sú vetnými členmi.

Citoslovcia sú neohybné a nie sú vetnými členmi, niekedy sa používajú ako iné slovné druhy:

 • Ай да мёд! (в значении: Вот э́то мёд!) (= Ach, to je ale med! (vo význame: Вот э́то мёд! (= Tomu hovorím med!) ))
 • Ах, каки́е удиви́тельные но́чи! (Окуджава) (= Ach, aká prekrásna noc! (Okudžava))

Citoslovcia delíme na vlastné (а, э, у, ах, ой, эх, ну, фу a iné) a nevlastné, ktoré vznikli z iných slovných druhov ( Извини́те! (= Prepáčte!) , Ба́тюшки! (= Preboha!) , У́жас! (= Hrôza!) a iné).

Po citoslovci obyčajne píšeme čiarku.

Nahor