La conținut

Prepoziții

Prepozițiile sunt o categorie de cuvinte instrumente care arată relația între un substantiv, un număr sau un pronume și alte cuvinte într-o grup de cuvinte sau o propoziție.

Fiecare prepoziție se folosește obligatoriu împreună cu un anumit caz indirect, altul decât nominativul:

 • Кни́га лежи́т на столе́. (= Cartea e pe masă. )
 • Кот лежи́т под столо́м. (= Motanul stă sub masă.)
 • У стола́ стои́т стул. (= La masă e un scaun.)

Prepozițiile nu se schimbă și nu sunt părți de propoziție

Prepozițiile exprimă diferite relații :

spațiale :
рабо́тает на заво́де (= muncește în uzină) , живё́т в дере́вне (= trăiește la țară ) , верну́лся с рабо́ты (= s-a întors de la muncă)
temporale:
за́морозки под у́тро (= înghețurile de dimineață ) , отдыха́ли на кани́кулах (= s-au odihnit in vacanță ) , гимна́стика перед уро́ками (= gimnastica înainte de lecții ) , занима́ется с утра́ до ве́чера (= Se ocupă /studiază de dimineață până seara)
de obiect:
писа́ть о фи́льме (= a scrie despre filme) , говори́ть о стро́йке (= a vorbi de șantier )
de mod:
говори́ть с воодушевле́нием (= a vorbi cu însuflețire )
cauzale:
оши́бка по невнима́тельности (= greșeală din neatenție ) , пропусти́л заня́тия из-за боле́зни (= a ratat cursurile din cauza bolilor) , побледне́л от стра́ха (= s-a albit de frică)
de scop:
писа́ть для удово́льствия (= a scrie de plăcere )

Prepozițiile pot fi folosite cu câteva cazuri :

Prepoziții
Cu un singur caz Cu două cazuri Cu trei cazuri
Родительный
Genitiv
без (= fără ) , близ (= aproape) , ввиду́ (= în vederea) , во́зле (= lângă ) , в отноше́нии (= în relație/raport cu) , вокру́г (= în jurul) , впереди́ (= in față ) , в продолже́ние (= in continuare) , всле́дствие (= urmare a) , в тече́ние (= in curs) , для (= pentru) , из (= din) , и́з-за (= din cauza) , и́з-под (= dedesubt) , кро́ме (= in afară ) , о́коло (= lângă ) , от (= de la) , по́дле (= aproape de) , по ме́ре (= Pe măsură ) , по́сле (= după) , пре́жде (= înainte ) , про́тив (= împotriva ) , у (= la) ме́жду (= între ) с (= din)
Дательный
Dativ
благодаря́ (= mulțumită ) , вопреки́ (= in ciuda ) , к (= spre, către) , согла́сно (= conform) , соотве́тственно (= corespunzător /conform) по (= pe, potrivit)
Винительный
Acuzativ
несмотря́ на (= în ciuda) , про (= pentru) , с (= din) , сквозь (= printre) , че́рез (чрез) (= peste) в (во) (= în) , за (= pentru) , на (= pe, la) , о, об (обо) (= despre) , под (= sub) по (= pe) , с (= cu)
Творительный
Instrumental
в соотве́тствии с (= in conformitate cu) , над (на́до) (= deasupra) , пе́ред (пред, пре́до) (= în fața, înaintea) , согла́сно с (= conform cu) , в связи́ с (= in legătură cu) ме́жду (= între ) , за (= pentru) , под (= sub) с (= cu)
Предложный
Prepozițional
при (= lângă) в (= în) , на (= pe, la) , о (об, обо) (= despre) по (= pe)

Prepoziții nederivate și derivate

Prepozițiile se împart în derivate și nederivate.

Prepoziții nederivate:

без (= fără ) , в (= în) , до (= până la ) , для (= pentru) , за (= pentru) , из (= din) , к (= către) , на (= pe) , над (= deasupra) , о (= despre) , об (= despre) , от (= de la) , по (= pe) , под (= sub) , пред (= inainte) , при (= la) , про (= despre) , с (= cu) , у (= la) , че́рез (= peste)

Prepozițiile derivate sunt formate plecând de la alte tipuri de cuvinte care si-au pierdut sensurile și caracteristicile morfologice. Ele au apărut /fi derivate de la:

substantive:
ввиду́ (= având în vedere ) , всле́дствие (= urmare a) , насчёт (= cu privire la) , при по́мощи (= cu ajutorul) , в слу́чае (= în cazul ) , при усло́вии (= cu condiția )
gerunzii:
погодя́ (= după) , спустя́ (= după) , благодаря́ (= mulțumită ) , начина́я с (= începând cu) , несмотря́ на (= În ciuda) , не счита́я (= fără să considere)
adverbe:
о́коло (= lângă) , по́сле (= după) , во́зле (= lângă ) , ми́мо (= pe lângă) , внутри́ (= în interiorul) , вдоль по (= în lung, de-a lungul, în lungime) , вдали́ от (= departe de)

Prepozițiile după structura lor se împart în simple ( в (= în) , насчёт (= cu privire la) , для (= pentru) , вокру́г (= în jurul) ) și compuse ( в связи́ с (= in legătură cu) , несмотря́ на (= în ciuda) , в тече́ние (= in curs) ).

Conjuncții și locuțiuni conjuncționale

Conjuncțiile sunt cuvinte instrumente care leagă elemente de același fel în componența unei propoziții simple și propoziții în componența unei fraze complexe:

După construcție prepozițiile se împart în simple ( alcătuite dintr-un singur cuvânt ) sau compuse (alcătuite din mai multe cuvinte).

simple:
а (= iar) , и (= și) , что́бы (= ca să ) , е́сли (= dacă)
compuse
потому́ что (= pentru că) , как бу́дто (= ca și când ) , то есть (= adică )

După semnificație conjuncțiile pot fi coordonatoare sau subordonatoare.

Conjuncțiile coordonatoare sunt conjuncțiile care servesc legăturii părților de propoziție de același fel sau propozițiilor cu sens echivalent în alcătuirea unei fraze complexe:

 • Быва́ло, с са́мого ра́ннего утра́ убега́ю и́ли на пру́д, и́ли в ро́щу, и́ли на сеноко́с.
  De obicei/uneori, dis de dimineață alerg fie la lac, fie la dumbravă, fie la cositul fânului.
 • Наступи́ла ночь, и пошёл снег.
  A venit noaptea și a început să ningă.

După semnificație /sens conjuncțiile se împart în trei grupe:

coordonatoare
и (= şi) , да в значе́нии и (= şi) , ни…ни (= nici..nici) , то́же (= de asemenea/și) , та́кже (= și) , не то́лько…но и (= nu numai...ci și) , как…так и (= atât...cât și)
adversative
а (= iar) , но (= dar) , да в значе́нии но (= dar) , одна́ко (= totuși) , одна́ко же (= totuși) , зато́ (= dar)
disjunctive
и́ли (= sau) , ли́бо (= sau) , то…то (= fie...fie) , не то…не то (= nici...nici) , то ли… то ли (= fie...fie)

Conjuncțiile coordonatoare se folosesc pentru exprimarea sau fenomenelor care au loc concomitent sau succesiv:

 • На не́бе облака́ летя́т и та́ют, и на земле́ творя́тся чудеса́. (Лукьянов)
  Pe cer norii zboară și se topesc, iar pe pământ se produc minuni. (Lukianov)
 • Но ве́тер пронёсся и ту́чи унёс, и на́ небе ста́ло чи́сто. (Васильев)
  Dar vântul a suflat și norii i-a îndepărtat, și cerul s-a înseninat. (Vasiliev)

Conjuncțiile adversative exprimă o relație de opoziție sau de delimitare:

 • Спеть бы пе́сню гру́стную, но не́когда грусти́ть. (Жаров)
  Aș cânta un cântec trist, dar nu am timp sa fiu trist. (Jarov)
 • Наде́жда – мой ко́мпас земно́й, а уда́ча – награ́да за сме́лость. (Добронравов)
  Speranța este busola mea terestră, iar succesul este recompensa pentru curaj. (Dobronravov)

Conjuncțiile subjunctive aduc propoziției un sens de alternață, de alegere, de propunere, de nediferențiere:

 • За реко́й гармо́нь игра́ет, то зальётся, то замрёт. (Исаковский)
  Un acordeon cântă dincolo de râu, uneori începe să cânte, uneori se oprește. (Isakovski)
 • Бу́дет со́лнце и́ли бу́ря – мы с тобо́ю навсегда́. (Ошанин)
  Fie soare sau furtună , noi suntem pentru totdeauna împreună. (Oșanin)

Virgula se pune între părțile de același fel, unite/legate prin conjuncții care se repetă copulative sau disjunctive( и...и (= și) , ни…ни (= nici..nici) , то…то (= fie...fie) , то ли…то ли (= fie...fie) , не то…не то (= nici...nici) , или…или (= sau...sau) , либо…либо (= sau) ) :

 • То ли жизнь стано́вится напе́вней, то ли в ка́ждом до́ме солове́й. (Светлов)
  Fie viața devine mai melodiasă, fie există in fiecare casă o privighetoare. (Svetlov)
 • И бе́рег, и мо́ре молча́ли.
  Și malul/țărmul, și marea tăceau.

Virgula nu se pune între părțile de același fel, legate printr-o conjuncție copulativă/coordonatoare sau disjunctivă unică ( и (= și) , да в значении и (= şi) , или (= sau) , либо (= sau) .

 • Ло́дка качну́лась, подняла́сь и исче́зла.
  Barca s-a zguduit, s-a înalțat/ridicat și a dispărut.

Anumite conjuncții ( как …так и (= atât...cât și) , не только…но и (= nu numai...ci și) , не то…не то (= nici...nici) și altele) au mai multe părți situate înaintea diferitelor părți ale unei fraze și în părți diferite ale unei fraze complexe. Virgual se pune între a doua parte a acestor conjuncții:

 • Среди́ садо́вых цвето́в есть как наря́дные, так и скро́мные ви́ды.
  Printre florile din grădină, există specii elegante la fel de bine ca și specii mai modeste.
 • Не то дым шёл от костра́, не то тума́н поднима́лся над боло́том.
  Nu acel fum se ridica de la foc, nu acea ceață se ridica deasupra mlaștinii/bălții.

Conjuncțiile de subordonare/subordonatoare sunt conjuncțiile care leagă /unesc o propoziție subordonate de o propoziție principală. Într-o asemenea frază de la o propoziție simplă la alta se poate pune întrebarea.

 • Кни́жки гу́сто изма́заны карандаша́ми, (почему?) потому́ что Серёжа лю́бит раскра́шивать карти́нки.
  Cărțile au fost dens mânjite, murdărite, pătate , mâzgălite cu creioane(de ce?) pentru că lui Serioja îi place să coloreze pozele.

După semnificație /sens conjuncțiile subordonatoare pot fi:

explicative:
что́бы (= ca să) , что (= că) , как (= cum) , бу́дто (= ca și) , как бу́дто (= ca și cum) , ли (союз-частица) (= dacă(conjuncție-particulă))
temporale
когда́ (= când) , пока́ (= în timp ce, atâta timp, pe curând/pa) , как то́лько (= imediat) , пре́жде чем (= înainte de) , едва́ (= abia, doar) , пе́ред тем как (= înainte ca)
cauzale
потому́ что (= pentru că) , и́бо (= pentru că) , так как (= întrucât) , оттого́ что (= pentru că) , всле́дствие (= ca urmare/în consecință ) , в связи́ с тем что (= in legătură cu faptul că )
condiționale
е́сли (= dacă) , е́сли бы (= dacă) , раз (= ca) , ли (= dacă)
de scop:
что́бы (= ca să) , для того́ что́бы (= pentru ca să) , с тем что́бы (= pentru ca să)
concesive:
хотя́ (= deși) , несмотря́ на то что (= în ciuda faptului că) , пуска́й (= lasă)
comparative:
как (= cum) , сло́вно (= ca) , бу́дто (= ca și când) , как бу́дто (= ca și când) , то́чно (= exact) , подо́бно тому́ как (= la fel/ asemănător cu faptul că)
consecutive
так что (= așa că)

Particula

Particula este o parte de vorbire care aduce/introduce în propoziție diferite nuanțe sau servește pentru alcătuirea formelor cuvântului.

Particulele nu se modifică/schimbă și nu sunt părți de propoziție.

După semnificație sau rolul în propoziție particulele se împart în trei categorii:

 • formative particule care servesc construirii de forme(utilizate pentru condițional și imperativ): б (= particulă a condiționalului) , бы (= particulă a condiționalului) , да (= că) , дава́й (дава́йте) (= hai (haideți)) , пусть (пуска́й) (= lasă(fie))
 • negative: не (= nu) , ни (= nici)
 • modale (introduc în propoziție diferite nuanțe de sens și exprimă sentimente și atitudinea /relația celui care vorbește ):
  1. particule interogative: ли (= dacă) , неуже́ли (= într-adevăr) , ра́зве (= într-adevăr)
  2. particule demonstrative: вот (= iată) , вон (= afară)
  3. particule explicative: и́менно (= anume) , как раз (= tocmai) , пря́мо (= direct) , точь-в-точь (= exact)
  4. particule de evidențiere și de limitare: то́лько (= numai) , лишь (= doar) , исключи́тельно (= exclusiv) , почти́ что (= aproape că ) , еди́нственно (= unic)
  5. particule exclamative: что за (= așa un/o) , как (= cum)
  6. particule de întărire: да́же (= chiar) , ни (= nici) , же (= bine) , ведь (= deoarece) , уж (= într-adevăr) , всё-таки (= oricum/cu toate acestea) , всё (= tot)
  7. atenuarea cererii: -ка (подай-ка, налей-ка) (= așadar/prin urmare( adu, toarnă)) , -то (молоко-то сбежало) (= sufix de scoatere in relief/evidență(laptele, a ieșit)) , (= de asemenea, în aceste scopuri se folosește particula : )
  8. îndoială: вряд ли (= puțin probabil ca) , едва́ ли (= puțin probabil că)
  9. particule de încurajare: пусть (= fie) , пуска́й (= lasă) , дава́й (дава́йте) (= hai(haideți))

Pronume

Interjecția este partea de vorbire specială/particulară care exprimă , dar nu denumește diferite sentimente și reacții/trăiri:

ах (= ah) , ой (= oh) , ба (= ha) , да (= da) , фу (= nuu, bleah) , тьфу (= bleah) , эй (= ei) , эх (= oh) ...

Onomatopeele și cuvintele de apelare sunt de asemenea interjecții:

цып-цып-цып (= pui-pui-pui(sunete pentru chemarea păsărilor)) , мур-мур-мур (= mrr) , дзинь-дзинь-дзинь (= zang-zang)

Interjecțiile nu sunt nici părți de vorbire independente(ca substantivul sau verbele), nici de serviciu/ cuvinte cheie.

Interjecțiile nu se schimbă și sunt părți de propoziție , dar uneori se folosesc/întrebuințează cu semnificația altor părți de vorbire:

 • Ай да мёд! (в значении: Вот э́то мёд!) (= Ah, ce miere! (cu sensul: Вот э́то мёд! (= Iată. asta e mierea!) ))
 • Ах, каки́е удиви́тельные но́чи! (Окуджава) (= Ah, ce nopți uimitoare! (Okudjava))

Interjecțiile pot fi nonderivate (а, э, у, ах, ой, эх, ну, фу și similare) sau derivate, produse de combinarea altor tipuri de cuvinte ( Извини́те! (= Scuzați!) , Ба́тюшки! (= Dumnezeule!/Doamne!) , У́жас! (= Groaznic!/Ce oroare!) și similare).

După interjecție de obicei se pune virgulă.

Sus