K vsebini

Predlogi

Predlog je slovnična besedna vrsta, ki nakazuje na odnos samostalnika, števnika in zaimka do drugih besed v besedni zvezi ali v stavku.

Vsak predlog obvezno uporabljamo z enim od odvisnih sklonov:

 • Кни́га лежи́т на столе́. (= Knjiga leži na mizi. )
 • Кот лежи́т под столо́м. (= Maček leži pod mizo. )
 • У стола́ стои́т стул. (= Pri mizi stoji stol. )

Predlogi niso stavčni členi in se ne spreminjajo.

Izražajo različne odnose:

prostorske:
рабо́тает на заво́де (= dela v tovarni) , живё́т в дере́вне (= živi na vasi) , верну́лся с рабо́ты (= vrnili se je iz službe)
časovne:
за́морозки под у́тро (= proti jutru poledica) , отдыха́ли на кани́кулах (= počivali na počitnicah) , гимна́стика перед уро́ками (= telovadba pred poukom) , занима́ется с утра́ до ве́чера (= uči se od jutra do večera)
objektivne:
писа́ть о фи́льме (= pisati o filmu) , говори́ть о стро́йке (= govoriti o gradnji)
načinovne:
говори́ть с воодушевле́нием (= govoriti z navdušenjem)
vzročne:
оши́бка по невнима́тельности (= napaka zaradi nepazljivosti ) , пропусти́л заня́тия из-за боле́зни (= izostal s predavanj zaradi bolezni) , побледне́л от стра́ха (= prebledel od strahu)
namena:
писа́ть для удово́льствия (= pisati za dušo)

Predloge lahko uporabljamo z različnimi skloni:

Predlogi
Z enim sklonom Z dvema sklonoma S tremi skloni
Родительный
Rodilnik
без (= brez) , близ (= blizu) , ввиду́ (= glede na) , во́зле (= okoli) , в отноше́нии (= v povezavi) , вокру́г (= okoli) , впереди́ (= spredaj) , в продолже́ние (= v nadaljevanju) , всле́дствие (= posledično) , в тече́ние (= tekom) , для (= za) , из (= iz) , и́з-за (= zaradi) , и́з-под (= izpod) , кро́ме (= poleg (tega)) , о́коло (= okoli, pri) , от (= od) , по́дле (= poleg) , по ме́ре (= v okviru, po ) , по́сле (= po) , пре́жде (= prej) , про́тив (= proti) , у (= pri) ме́жду (= med) с (= s/z)
Дательный
Dajalnik
благодаря́ (= zaradi) , вопреки́ (= proti) , к (= k) , согла́сно (= skladno) , соотве́тственно (= v skladu) по (= po)
Винительный
Tožilnik
несмотря́ на (= ne glede na) , про (= o, za) , с (= s/z) , сквозь (= skozi) , че́рез (чрез) (= čez) в (во) (= v) , за (= za/na) , на (= na) , о, об (обо) (= o ) , под (= pod) по (= po) , с (= s/z)
Творительный
Orodnik
в соотве́тствии с (= v skladu z) , над (на́до) (= nad ) , пе́ред (пред, пре́до) (= pred) , согла́сно с (= skladno z) , в связи́ с (= v zvezi z) ме́жду (= med) , за (= za/na) , под (= pod) с (= s/z)
Предложный
Mestnik
при (= ob) в (= v) , на (= na) , о (об, обо) (= o ) по (= po)

Pravi in nepravi predlogi

Predloge delimo na produktivne in neproduktivne.

Neproduktivni predlogi so:

без (= brez) , в (= v) , до (= do) , для (= za) , за (= za) , из (= iz) , к (= k) , на (= na) , над (= nad) , о (= o) , об (= o) , от (= od) , по (= po) , под (= pod) , пред (= pred) , при (= v času) , про (= o, za) , с (= s/z) , у (= pri) , че́рез (= čez)

Produktivni predlogi so nastali iz samostojnih besed zaradi izgube njihovega prvotnega pomena in morfoloških značilnosti. Nastali so iz:

samostalnikov:
ввиду́ (= glede ) , всле́дствие (= posledično) , насчёт (= o) , при по́мощи (= ob pomoči) , в слу́чае (= v primeru) , при усло́вии (= pod pogojem)
deležij
погодя́ (= kasneje) , спустя́ (= pozneje) , благодаря́ (= zahvaljujoč) , начина́я с (= začenši z/s) , несмотря́ на (= ne glede na) , не счита́я (= ne upoštevajoč)
prislovov
о́коло (= okoli) , по́сле (= po) , во́зле (= okoli) , ми́мо (= mimo) , внутри́ (= znotraj) , вдоль по (= vzdolž) , вдали́ от (= daleč od )

Predloge po obliki delimo na nesestavljene ( в (= v) , насчёт (= o) , для (= za) , вокру́г (= okoli) ) in sestavljene ( в связи́ с (= v zvezi z) , несмотря́ на (= ne glede na) , в тече́ние (= tekom) ).

Vezniki in vezniške besede

Venik je slovnična besedna vrsta, ki povezuje istovrstne člene v enostavčni povedi in stavke v večstavčne povedi.

Po obliki veznike delimo na nesestavljene (enobesedne) in sestavljene (dvo ali večbesedne):

nesestavljeni:
а (= a, pa) , и (= in) , что́бы (= da bi) , е́сли (= če)
sestavljeni:
потому́ что (= zato ker) , как бу́дто (= kot da) , то есть (= to je)

Po pomenu veznike delimo na priredne in podredne.

Priredni vezniki so vezniki, ki povezujejo istovrstne stavčne člene s pomensko raznovrstnimi stavki v večstavčne povedi.

 • Быва́ло, с са́мого ра́ннего утра́ убега́ю и́ли на пру́д, и́ли в ро́щу, и́ли на сеноко́с.
  Tako je, da od ranega jutri takam ali k ribniku ali v gaj ali kosit.
 • Наступи́ла ночь, и пошёл снег.
  Nastopila je noč in začel je padati sneg.

Po pomenu priredne veznike delimo v tri skupine:

vezalni
и (= in ) , да в значе́нии и (= da v pomenu in) , ни…ни (= ne ... ne ) , то́же (= tudi) , та́кже (= prav tako) , не то́лько…но и (= ne samo ... ampak tudi ) , как…так и (= kakor ... tako tudi)
protivni
а (= pa) , но (= ampak) , да в значе́нии но (= da v pomenu pa) , одна́ко (= vendar) , одна́ко же (= vendar že) , зато́ (= zato)
ločni:
и́ли (= ali ) , ли́бо (= bodisi) , то…то (= zdaj ..., zdaj) , не то…не то (= ne ... ne) , то ли… то ли (= ali ... ali )

Vezniške besede uporabljamo za izražanje istočasnosti ali posledičnosti dejanj, pojavov:

 • На не́бе облака́ летя́т и та́ют, и на земле́ творя́тся чудеса́. (Лукьянов)
  Na nebu oblaki lebdijo in talijo, in na zemlji se čudeži godijo. (Lukjanov)
 • Но ве́тер пронёсся и ту́чи унёс, и на́ небе ста́ло чи́сто. (Васильев)
  A veter je zavel in odnesel oblake in nebo se je razjasnilo. (Vasiljev)

Protivne zveze izražajo sopostavitev ali omejitev:

 • Спеть бы пе́сню гру́стную, но не́когда грусти́ть. (Жаров)
  Zapel bi pesem žalostno, a se ni kdaj žalostiti. (Žarov)
 • Наде́жда – мой ко́мпас земно́й, а уда́ча – награ́да за сме́лость. (Добронравов)
  Upanje je moj življenjski kompas, sreča pa nagrada za pogum. (Dobronravov)

Razločevalni vezniki v stavek prinašajo pomen razvrščanja, izbora, predloga, nerazlikovanja:

 • За реко́й гармо́нь игра́ет, то зальётся, то замрёт. (Исаковский)
  Za reko tam harmonika igra, zdaj zapoje, zdaj zamre. (Isakovski)
 • Бу́дет со́лнце и́ли бу́ря – мы с тобо́ю навсегда́. (Ошанин)
  Naj bo sonce ali burja, mi smo s tabo za vedno. (Ošanin)

Vejico postavimo med enakovredne člene, ki so med seboj povezani s sestavljenim povezovalnim ali razločevalnim veznikom.

 • То ли жизнь стано́вится напе́вней, то ли в ка́ждом до́ме солове́й. (Светлов)
  Ali žviljenje postane melodija ali pa je v vsakem domu slavček. (Svetlov)
 • И бе́рег, и мо́ре молча́ли.
  In breg in morje sta molčala.

Vejice ne postavimo med istovrstne člene, ki so povezani z nesestavljenim povezovalnim ali razločevalnim veznikom ( и (= in) , да в значении и (= da v pomenu in) , или (= ali ) , либо (= bodisi) ).

 • Ло́дка качну́лась, подняла́сь и исче́зла.
  Čoln se je zazibal, se dvignil in izginil.

Deli nekateri sestavljenih veznikov ( как …так и (= kakor ... tako tudi) , не только…но и (= ne samo ... ampak tudi ) , не то…не то (= ne ... ne) in drugi) so prisotni v različnih večstavčnih povedih. Vejico pišemo pred drugim delom takšnih zvez:

 • Среди́ садо́вых цвето́в есть как наря́дные, так и скро́мные ви́ды.
  Med sadnimi cvetovi so tako bogatejše kot tudi skromnejše vrste.
 • Не то дым шёл от костра́, не то тума́н поднима́лся над боло́том.
  Ni se dim valil od ognja ni se megla dvigala nad močvirjem.

Podredni vezniki so vezniki, ki združujejo enostavčne povedi v večstavčne povedi. V takšnih povedih se lahko po enem izmed izmed stavkov vprašamo.

 • Кни́жки гу́сто изма́заны карандаша́ми, (почему?) потому́ что Серёжа лю́бит раскра́шивать карти́нки.
  Knjige so močno porisane s svinčniki, (zakaj?) ker Serjoža rad barva.

Po pomenu podredne veznike delimo na:

pojasnjevalni:
что́бы (= da bi) , что (= da) , как (= kot) , бу́дто (= kakor) , как бу́дто (= tako rekoč) , ли (союз-частица) (= ali(veznik - členek))
časovni:
когда́ (= ko) , пока́ (= sedaj) , как то́лько (= čim) , пре́жде чем (= predvsem) , едва́ (= komaj) , пе́ред тем как (= preden)
vzročni:
потому́ что (= zato ker) , и́бо (= kajti) , так как (= ker) , оттого́ что (= zato ker) , всле́дствие (= zavoljo) , в связи́ с тем что (= v zvezi s tem, da)
pogojni:
е́сли (= če bi) , е́сли бы (= če bi) , раз (= če) , ли (= ali)
namerni:
что́бы (= da bi) , для того́ что́бы (= zato da bi) , с тем что́бы (= tako da bi)
dopustni
хотя́ (= čeprav) , несмотря́ на то что (= ne glede na to, da ) , пуска́й (= naj)
primerjalni:
как (= kako) , сло́вно (= kakor) , бу́дто (= kakor) , как бу́дто (= tako rekoč) , то́чно (= natančno) , подо́бно тому́ как (= prav tako kot)
posledični
так что (= tako da)

Členek

Členek je nepregibna pomožna beseda, ki v stavek prinaša različne pomenske odtenke ali pa služijo tvorbi besednih oblik.

Členki niso sestavni deli stavka in se ne spreminjajo.

Po pomenu in vlogi v stavku jih delimo na tri skupine:

 • besedotvorne (uporabljamo pri tvorbi pogojnega in velelnega naklona): б (= bi) , бы (= bi) , да (= da) , дава́й (дава́йте) (= daj (dajte)) , пусть (пуска́й) (= naj)
 • nikalne: не (= ni) , ни (= ni)
 • modalne (predlogu dodajajo različne pomenske odtenke in izražajo čustva ter odnos govorca):
  1. vprašalni členki. ли (= ali) , неуже́ли (= mar res) , ра́зве (= mar (ali))
  2. kazalni členki: вот (= glej tu) , вон (= glej tam)
  3. pojasnjevalni členki и́менно (= ravno) , как раз (= ravno prav) , пря́мо (= zares) , точь-в-точь (= dobesedno )
  4. izločevalni in omejevalni členki: то́лько (= samo, šele) , лишь (= samo) , исключи́тельно (= izločevalno) , почти́ что (= skorajda) , еди́нственно (= edino)
  5. vzklični členki: что за (= kaj za) , как (= kako)
  6. poudarni členki: да́же (= celo) , ни (= niti) , же (= saj) , ведь (= saj) , уж (= že) , всё-таки (= pravzaprav) , всё (= vedno)
  7. omiljevanje zahteve: -ка (подай-ка, налей-ка) (= -ka (podaj, no; nalij, no)) , -то (молоко-то сбежало) (= -to (mleko je skipelo)) , (= tako uporabljamo tudi členek :)
  8. dvom: вряд ли (= komaj) , едва́ ли (= težko da)
  9. členki spodbude: пусть (= naj) , пуска́й (= naj) , дава́й (дава́йте) (= daj (dajte))

Medmet

Medmeti so posebna besedna vrsta, ki izraža različna čusta in pobude:

ах (= ah) , ой (= oj) , ба (= lej no) , да (= da) , фу (= fej) , тьфу (= fej) , эй (= ej) , эх (= eh) ...

K medmetom štejemo tudi posnemovalne besede in pozivne besede:

цып-цып-цып (= pi pi pi ) , мур-мур-мур (= mjav mjav mjav) , дзинь-дзинь-дзинь (= cin cin cin)

Medmetov ne uvrščamo ne med pomenske ne med slovnične besedne vrste.

Medmeti se ne spreminjajo in niso del stavka. Včasih jih uporabljamo kot druge dele govora:

 • Ай да мёд! (в значении: Вот э́то мёд!) (= Glej, med! (v pomenu: Вот э́то мёд! (= To tu je med!) ))
 • Ах, каки́е удиви́тельные но́чи! (Окуджава) (= Ah, kako čudovite noči! (Okudžava))

Medmeti so neproduktivni (а, э, у, ах, ой, эх, ну, фу и др.) in tudi produktivni, ki so nastali iz samostojnih besednih enot ( Извини́те! (= Oprostite!) , Ба́тюшки! (= Za božjo voljo!) , У́жас! (= Groza!) и др.)

Po medmetu ponavadi pišemo vejico.

Na vrh