Към съдържанието

Значение и граматични признаци

Местоимението е част на речта, която посочва предмет, признаци и количества, но не ги назовава.

 • Я, ты, он, она́ – вме́сте це́лая страна́. (= Аз, ти, той, тя - заедно цялата страна.)
 • Э́то моя́ кни́га, а э́то твоя́ тетра́дь. (= Това е моята книга, а това е твоята тетрадка.)
 • Никто́ не хоте́л выходи́ть на моро́з. (= Никой не искаше да излиза на студа.)
 • Навстре́чу мне вы́шло не́сколько люде́й. (= Няколко човека се появиха срещу мен.)

Към местоимението могат да се зададат следните въпроси: кто? (= кой?) что? (= какво?) какой? (= какъв?) чей? (= чий? ) как? (= как?) где? (= къде?) когда? (= кога?) и др. Местоименията се използват вместо съществителни, прилагателни, числителни имена или наречия.По-голямата част от местоименията в руски език се променят по падеж, много местоимения се променят по род и число.

кто? (= кой?) , что? (= какво?)
я (= аз) , он (= той) , мы (= ние)
какой? (= какъв?) , чей? (= чий? )
(этот (= този, тоя) , , наш (= наш)
как? (= как?) , где? (= къде?) , когда? (= кога?)
так (= pronouns.6_2_ex11а) , там (= там) , тогда (= тогава)

Видове местоимения

По своето значение и граматични признаци местоименията се делят на няколко вида:

лични
я (= аз) , ты (= ти) , он (= той) , она́ (= тя) , оно́ (= то) , мы (= ние) , вы (= вие) , они́ (= те)
възвратно
себя́ (= себе си, на себе си, се, си)
въпросителни
кто (= кой?) , что (= какво?) , како́й (= какъв?) , чей (= чий?) , кото́рый (= кой? колко?) , како́в (= какъв?) , ско́лько (= колко?)
относителни
кто (= кой?) , что (= какво?) , како́й (= какъв?) , чей (= чий?) , кото́рый (= кой? колко?) , како́в (= какъв?) , ско́лько (= колко?)
неопределителни
не́кто (= някой) , не́что (= някое / нещо) , не́который (= някой) , не́сколько (= няколко) , кое-кто́ (= някои (одуш.)) , кое-что́ (= някои (неодуш.), нещо) , кто́-либо (= някой, който и да е; някакъв) , кто́-нибудь (= някой, който и да е; някакъв) , кое-како́й (= някой, някакъв, някакъв си) , како́й-то (= някой си, някакъв си) , како́й-либо (= какъвто и да е, някой си, някакъв) , како́й-нибудь (= какъвто и да е, някой си, някакъв) , ско́лько-то (= няколко, някакво количество, не много) , ско́лько-нибудь (= колкото и да е, поне малко, няколко)
отрицателни
никто́ (= никой) , ничто́ (= нищо) , никако́й (= никакъв) , ниче́й (= ничий) , не́кого (= никой, няма кой) , не́чего (= нищо, няма какво)
притежателни
мой (= мой) , твой (= твой) , ваш (= ваш) , наш (= наш) , свой (= свой) , его́ (= негов) , её (= неин) , их (= техен)
показателни
тот (= онзи, оня) , э́тот (= този, тоя) , тако́й (= такъв) , тако́в (= такъв) , сто́лько (= толкова)
обобщителни
весь (= цял, всичкият, всичката, всичко(то), всички(те)) , вся́кий (= всеки, всякакъв) , ка́ждый (= всеки) , сам (= сам, самия) , са́мый (= самият, същият, най-) , ино́й (= друг, инакъв) , друго́й (= друг)

Склонение на местоименията

Лични местоимения

я (= аз) , ты (= ти) , он (= той) , она́ (= тя) , оно́ (= то) , мы (= ние) , вы (= вие) , они́ (= те)

Личните местоимения имат форми за:

 • лице
 • число
 • падеж
 • род (само местоименията трето лице единствено число)
Лице Единствено число Множествено число
1 я (= аз) мы (= ние)
2 ты (= ти) вы (= вие)
3 он (= той) , она (= тя) , оно (= то) они (= те)

Местоименията я (= аз) и ты (= ти) показват участниците в речта.

Местоименията он (= той) , она (= тя) , оно (= то) , они (= те) показват предмет, за който се говори, говорило се е или ще се говори.

Местоименията мы (= ние) и вы (= вие) указват на говорещия или неговия събеседник заедно с други лица.

Лични местоимения
Именителен
я
аз
ты
ти
он
той
оно́
то
она́
тя
мы
ние
вы
вие
они́
те
Родителен
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Дателен
мне
тебе́
ему́
ей
нам
вам
им
Винителен
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Творителен
мно́й (-о́ю)
тобо́й (-о́ю)
им
е́ю (ей)
на́ми
ва́ми
и́ми
Предложен (обо) мне (о) тебе́ (о) нём (о) ней (о) нас (о) вас (о) них

Местоименията за 3-то лице ( он (= той) , она́ (= тя) , оно́ (= то) , они́ (= те) ) след предлози започват с н:

у него́ (= той има) , к ней (= към нея) , о́коло них (= около тях) , к нему́ (= към него) , за ней (= зад нея) , ме́жду ни́ми (= между тях)

Всички лични местоимения имат еднакви форми за родителен и винителен падеж.

Възвратно местоимение

Възвратното местоимение себя́ (= себе си, на себе си, се, си) показва лицето, за което се говори. Това местоимение няма форма за именителен падеж (nominativ), както и форми за лице, число и род.

Възвратно местоимение
Именительный
Именителен
-
Родительный
Родителен
себя́
Дательный
Дателен
себе́
Винительный
Винителен
себя́
Творительный
Творителен
собо́й (-о́ю)
Предложный
Предложен
(о) себе́

Въпросителни и относителни местоимения

Въпросителни и относителни местоимения:

кто (= кой?) , что (= какво?) , како́й (= какъв?) , чей (= чий?) , кото́рый (= кой? колко?) , како́в (= какъв?) , ско́лько (= колко?)

Въпросителните местоимения се използват за задаване на въпрос.

Относителните местоимения свързват отделните части на сложното изречение.

Въпросителните и относителните местоимения кто (= кой?) и что (= какво?) нямат род и число.

Въпросителни и относителни местоимения
Именительный
Именителен
кто
что
ско́лько
Родительный
Родителен
кого́
чего́
ско́льких
Дательный
Дателен
кому́
чему́
ско́льким
Винительный
Винителен
кого́
что
ско́лько / ско́льких
Творительный
Творителен
кем
чем
ско́лькими
Предложный
Предложен
(о) ком (о) чём (о) ско́льких

Местоименията како́й (= какъв?) , кото́рый (= кой? колко?) , чей (= чий?) се изменят по падеж, число и род и се скланят като прилагателни имена. Съгласуват се със съществителните имена по падеж, число и род.

Местоимения - мъжки и среден род Местоимения - женски род Множествено число на местоименията
Именительный
Именителен
како́й , чей , како́е , чьё кака́я , чья каки́е , чьи
Родительный
Родителен
како́го , чьего́ како́й , чьей каки́х , чьих
Дательный
Дателен
како́му , чьему́ како́й , чьей каки́м , чьим
Винительный
Винителен
како́й / чей / како́е / чьё каку́ю , чью каки́е , чьи , каки́х , чьих
Творительный
Творителен
каки́м , чьим како́й (-ю) , чьей (-ею) каки́ми , чьи́ми
Предложный
Предложен
(о) како́м , (о) чьём (о) како́й , (о) чьей (о) каки́х , (о) чьих
Местоимения - мъжки и среден род Местоимения - женски род Множествено число на местоименията
Именительный
Именителен
кото́рый , кото́рое кото́рая кото́рые
Родительный
Родителен
кото́рого кото́рой кото́рых
Дательный
Дателен
кото́рому кото́рой кото́рым
Винительный
Винителен
кото́рый , кото́рого кото́рую кото́рые / кото́рых
Творительный
Творителен
кото́рым кото́рой кото́рыми
Предложный
Предложен
(о) кото́ром (о) кото́рой (о) кото́рых

Неопределителни местоимения

Неопределителните местоимения не́кто (= някой) , не́что (= някое / нещо) , не́который (= някой) , не́сколько (= няколко) , кое-кто́ (= някои (одуш.)) , кое-что́ (= някои (неодуш.), нещо) , кто́-либо (= някой, който и да е; някакъв) , кто́-нибудь (= някой, който и да е; някакъв) , кое-како́й (= някой, някакъв, някакъв си) , како́й-то (= някой си, някакъв си) , како́й-либо (= какъвто и да е, някой си, някакъв) , како́й-нибудь (= какъвто и да е, някой си, някакъв) , ско́лько-то (= няколко, някакво количество, не много) , ско́лько-нибудь (= колкото и да е, поне малко, няколко) показват неопределени предмети, признаци, количество. Образуват се като към въпросителните (относителните) местоимения се прибавят представкитене- ( кое-что́ (= някои (неодуш.), нещо) , кое-каки́е (= някои, някакви, някакви си) ) и кое- ( не́кто (= някой) , не́что (= някое / нещо) ), която винаги е под ударение, а също така и суфиксите -то, -либо, -нибудь ( кто́-то (= някой, някой си) , кто́-либо (= някой, който и да е; някакъв) , кто́-нибудь (= някой, който и да е; някакъв) ).

Неопределителните местоимения се скланят по падежи като вида местоимения, от които са образувани (въпросителни и относителни).

Именительный
Именителен
кто́-то
някой, някой си
что́-нибудь
pronouns.6_2_ex58а
не́сколько
няколко
Родительный
Родителен
кого́-то
чего́-нибудь
не́скольких
Дательный
Дателен
кому́-то
чему́-нибудь
не́скольким
Винительный
Винителен
кого́-то
чо́-нибудь
не́сколько / не́скольких
Творительный
Творителен
ке́м-то
че́м-нибудь
не́сколькими
Предложный
Предложен
(о) ко́м-то (о) чём-нибудь (о) не́скольких

Забележка

Местоимението не́кто (= някой) има само една форма - за именителен падеж.

Отрицателни местоимения

Отрицателните местоимения никто́ (= никой) , ничто́ (= нищо) , никако́й (= никакъв) , ниче́й (= ничий) , не́кого (= никой, няма кой) , не́чего (= нищо, няма какво) служат да се отрече наличието на някакъв предмет, признак, количество или да подсилят отрицателния смисъл на цялото изречение. Образуват се от въпросителните (относителните) местоимения с помощта на неударената представка ни- ( никто́ (= никой) , ничто́ (= нищо) , никако́й (= никакъв) , ниче́й (= ничий) ) и ударената представка не- ( не́кого (= никой, няма кой) , не́чего (= нищо, няма какво) ). Местоименията не́кого (= никой, няма кой) и не́чего (= нищо, няма какво) нямат форми за именителен падеж.

Отрицателните местоимения се изменят по падеж и число, а в единствено число - и по род. Местоимението никто́ (= никой) не се изменя нито по число, нито по род.

никто́
никой
ничто́
нищо
не́кого
никой, няма кой
не́чего
нищо, няма какво
Именительный
Именителен
никто́
ничто́
- -
Родительный
Родителен
никого́
ничего́
не́кого
не́чего
Дательный
Дателен
никому́
ничему́
не́кому
не́чему
Винительный
Винителен
никого́
ничто́
не́кого
не́чего
Творительный
Творителен
нике́м
ниче́м
не́кем
не́чем
Предложный
Предложен
ни о ко́м
ни о чём
не́ о ком
не́ о чем

Притежателни местоимения

Притежателните местоимения мой (= мой) , твой (= твой) , ваш (= ваш) , наш (= наш) , свой (= свой) , его́ (= негов) , её (= неин) , их (= техен) изразяват отношение на принадлежност, показват лицето, на което предметът принадлежи.

Притежателните местоимения мой (= мой) , твой (= твой) , ваш (= ваш) , наш (= наш) , свой (= свой) се изменят по падеж, число и род като прилагателните.

Местоимения - мъжки и среден род Местоимения - женски род Множествено число на местоименията
Именительный
Именителен
мой (= мой) , ваш (= ваш) , моё (= pronouns.6_2_ex37а) , ва́ше (= ваше) моя́ (= моя) , ва́ша (= ваша) мои́ (= мои) , ва́ши (= ваши)
Родительный
Родителен
моего́ , ва́шего мое́й , ва́шей мои́х , ва́ших
Дательный
Дателен
моему́ , ва́шему мое́й , ва́шей мои́м , ва́шим
Винительный
Винителен
мой , ваш , моё , ва́ше
моего́ , ва́шего
мою́ , ва́шу мои́ , ва́ши , мои́х , ва́ших
Творительный
Творителен
мои́м , ва́шим мое́й (-е́ю) , ва́шей (-ею) мои́ми , ва́шими
Предложный
Предложен
(о) моём , (о) ва́шем (о) мое́й , (о) ва́шей (о) мои́х , (о) ва́ших

Показателни местоимения

Показателните местоимения тот (= онзи, оня) , э́тот (= този, тоя) , тако́й (= такъв) , тако́в (= такъв) , сто́лько (= толкова) служат за отделяне, обособяване на някакъв определен предмет, признак, количество сред останалите. Показателните местоимения тот , э́тот , тако́й , сто́лько се изменят по падеж, число и род като пълните форми на прилагателните. Местоимението тако́в се изменя като кратка форма на прилагателното, т.е. по число и род.

Местоимения - мъжки и среден род Местоимения - женски род Множествено число на местоименията
Именительный
Именителен
тако́й , э́тот / тако́е , э́то така́я , э́та таки́е , э́ти
Родительный
Родителен
тако́го , э́того тако́й , э́той таки́х , э́тих
Дательный
Дателен
тако́му , э́тому тако́й , э́той таки́м , э́тим
Винительный
Винителен
тако́й / э́тот / тако́е / э́то
тако́го / э́того
таку́ю , э́ту таки́е , э́ти
таки́х , э́тих
Творительный
Творителен
таки́м , э́тим тако́й (-ою) , э́той (-ою) таки́ми , э́тими
Предложный
Предложен
(о) тако́м , (об) э́том (о) тако́й , (об) э́той (о) таки́х , (об) э́тих

Обобщителни местоимения

Обобщителните местоимения весь (= цял, всичкият, всичката, всичко(то), всички(те)) , вся́кий (= всеки, всякакъв) , ка́ждый (= всеки) , сам (= сам, самия) , са́мый (= самият, същият, най-) , ино́й (= друг, инакъв) , друго́й (= друг) показват един предмет от редица еднородни предмети.

Местоименията сам (= сам, самия) , са́мый (= самият, същият, най-) в някои форми се различават само по мястото на ударението в тях.

Мъжки и среден род Женски род Множествено число
Именительный
Именителен
са́мый , са́мое сам , само́
са́мая
сама́
са́мые
са́ми
Родительный
Родителен
са́мого
самого́
са́мой
само́й
са́мых
сами́х
Дательный
Дателен
са́мому
самому́
са́мой
само́й
са́мым
сами́м
Винительный
Винителен
са́мый , са́мое
са́мого
сам , само́
са́мого
са́мую
саму́
са́мые

са́мых
са́ми

сами́х
Творительный
Творителен
са́мым
сами́м
са́мой (-ою)
само́й (-ою)
са́мыми
сами́ми
Предложный
Предложен
(о) са́мом (о) само́м (о) са́мой (о) само́й (о) са́мых (о) сами́х

Местоименията весь (= цял, всичкият, всичката, всичко(то), всички(те)) ( всё (= все) , вся (= всичката, цялата) , все (= всички) ) имат различни форми в творителен падеж единствено число за мъжки и среден род и във всички форми за множествено число.

Мъжки и среден род Женски род Множествено число
Именительный
Именителен
весь , всё
вся
все
Родительный
Родителен
всего́
всей
всех
Дательный
Дателен
всему́
всей
всем
Винительный
Винителен
весь , всё
всего́
вю
все

всех
Творительный
Творителен
всем
всей
все́ми
Предложный
Предложен
(обо) всём (обо) всей (обо) всех

Обобщителните местоимения тако́в (= такъв) , како́в (= какъв?) не се скланят.

Местоимението сам (= сам, самия) указва на лице или предмет, извършващи действието.

 • Я сам расскажу́ о вре́мени и о себе́. (В. В. Маяковский) (= Аз сам ще разкажа за времето и за себе си. (В. В. Маяковский))

Местоименията весь (= цял, всичкият, всичката, всичко(то), всички(те)) , вся́кий (= всеки, всякакъв) показват пълнота на обхвата, определят предмета като нещо неразделно.

 • Весь день шёл дождь. (= Цял ден валя дъжд.)
 • Все о́чень уста́ли. (= Всички се умориха много.)
 • Всю ночь чита́л рома́н Толсто́го. (= Цяла нощ четох роман на Толстой.)

Местоимението вся́кий (= всеки, всякакъв) показва всеки един предмет от редица еднородни.

 • Вся́кое чу́вство име́ет це́ну, лишь пока́ свобо́дно. (В. Г. Короленко) (= Всяко чувство си има цена, единствено докато е свободно. (В.Г.Короленко))

Местоименията са́мый (= самият, същият, най-) , ка́ждый (= всеки) , любо́й (= всеки, който и да е) показват избор на единичен предмет или лице от редица еднородни.

 • Э́то был он, тот са́мый матро́с! (В. П. Катаев) (= Това беше той, същият моряк! (В.П.Катаев))
 • Люба́я рабо́та хороша́. (= Всяка работа е добра.)

Местоимението са́мый (= самият, същият, най-) може също така да означава висша степен на даден признак, да служи за образуване на превъзходна степен на прилагателните.

Обратно нагоре