Přejít k obsahu

Význam a gramatické kategorie

Zájmeno je slovní druh, který poukazuje na předmět, příznaky a počty, ale nenazývá je.

 • Я, ты, он, она́ – вме́сте це́лая страна́. (= Já, ty, on a ona jsme společně celá země.)
 • Э́то моя́ кни́га, а э́то твоя́ тетра́дь. (= To je moje kniha a to je tvůj sešit.)
 • Никто́ не хоте́л выходи́ть на моро́з. (= Nikdo nechtěl vycházet na mráz.)
 • Навстре́чу мне вы́шло не́сколько люде́й. (= Naproti mi vyšlo několik lidí.)

Na zájmeno se můžeme zeptat: кто? (= kdo?) что? (= co?) какой? (= jaký?) чей? (= čí?) как? (= jak?) где? (= kde?) когда? (= kdy?) aj. Zájmena se používají místo podstatných a přídavných jmen, číslovek a příslovcí. Většina zájmen se v ruštině mění podle pádu a mnohá podle rodu a čísla.

кто? (= kdo?) , что? (= co?)
я (= já) , он (= on) , мы (= my)
какой? (= jaký?) , чей? (= čí?)
(этот (= tento) , , наш (= náš)
как? (= jak?) , где? (= kde?) , когда? (= kdy?)
так (= pronouns.6_2_ex11а) , там (= tam) , тогда (= tehdy)

Druhy zájmen

Podle svého významu a gramatických znaků se zájmena děli na několik skupin:

osobní
я (= já) , ты (= ty) , он (= on) , она́ (= ona) , оно́ (= ono) , мы (= my) , вы (= vy) , они́ (= oni/ony/ona)
zvratná
себя́ (= sebe)
tázací
кто (= kdo) , что (= co) , како́й (= jaký) , чей (= čí) , кото́рый (= který) , како́в (= jaký) , ско́лько (= kolik)
vztažná
кто (= kdo) , что (= co) , како́й (= jaký) , чей (= čí) , кото́рый (= který) , како́в (= jaký) , ско́лько (= kolik)
neurčitá
не́кто (= kdosi) , не́что (= cosi) , не́который (= některý) , не́сколько (= několik) , кое-кто́ (= kdokoliv) , кое-что́ (= cokoliv) , кто́-либо (= kdokoliv) , кто́-нибудь (= někdo) , кое-како́й (= jakýsi) , како́й-то (= nějaký) , како́й-либо (= nějaký) , како́й-нибудь (= nějaký) , ско́лько-то (= několik) , ско́лько-нибудь (= několik)
záporná
никто́ (= nikdo) , ничто́ (= nic) , никако́й (= jaký) , ниче́й (= ničí) , не́кого (= někoho) , не́чего (= něčeho)
přivlastňovací
мой (= můj) , твой (= tvůj) , ваш (= váš) , наш (= náš) , свой (= svůj) , его́ (= jeho) , её (= její) , их (= jejich)
ukazovací
тот (= ten) , э́тот (= tento) , тако́й (= takový) , тако́в (= takový) , сто́лько (= tolik)
vymezovací
весь (= všechen) , вся́кий (= každý) , ка́ждый (= každý) , сам (= sám) , са́мый (= sám) , ино́й (= jiný) , друго́й (= jiný)

Skloňování zájmen

Zájmena osobní

я (= já) , ты (= ty) , он (= on) , она́ (= ona) , оно́ (= ono) , мы (= my) , вы (= vy) , они́ (= oni/ony/ona)

Zájmena osobní mají tvar:

 • osoby
 • čísla
 • pádu
 • rodu (pouze zájmena 3. osoby jednotného čísla).
Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1 я (= já) мы (= my)
2 ты (= ty) вы (= vy)
3 он (= on) , она (= ona) , оно (= ono) они (= oni/ony/ona)

Zájmena я (= já) a ты (= ty) poukazují na účastníky výpovědi.

Zájmena он (= on) , она (= ona) , оно (= ono) , они (= oni/ony/ona) poukazují na předmět, o kterém se mluví, mluvilo se nebo se bude mluvit.

Zájmena мы (= my) a вы (= vy) poukazují na mluvčího nebo na jeho partnera spolu s o dalšími osobami.

Zájmena osobní
První
я
ты
ty
он
on
оно́
ono
она́
ona
мы
my
вы
vy
они́
oni/ony/ona
Druhý
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Třetí
мне
тебе́
ему́
ей
нам
вам
им
Čtvrtý
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Sedmý
мно́й (-о́ю)
тобо́й (-о́ю)
им
е́ю (ей)
на́ми
ва́ми
и́ми
Šestý (обо) мне (о) тебе́ (о) нём (о) ней (о) нас (о) вас (о) них

Zájmena 3. osoby ( он (= on) , она́ (= ona) , оно́ (= ono) , они́ (= oni/ony/ona) ) po předložkách mají na začátku н:

у него́ (= u něj) , к ней (= k ní) , о́коло них (= okolo nich) , к нему́ (= k němu) , за ней (= za ní) , ме́жду ни́ми (= mezi nimi)

U všech osobních zájmen jsou tvary druhého a čtvrtého pádu stejné.

Zájmena zvratná

Zvratná zájmena себя́ (= sebe) odkazují na osobu, o které se hovoří. Tato zájmen nemají tvar prvního pádu (nominativu), ani tvary osoby, čísla a rodu.

Zájmena zvratná
Именительный
První
-
Родительный
Druhý
себя́
Дательный
Třetí
себе́
Винительный
Čtvrtý
себя́
Творительный
Sedmý
собо́й (-о́ю)
Предложный
Šestý
(о) себе́

Zájmena tázací a vztažná

Tázací a vztažná zájmena:

кто (= kdo) , что (= co) , како́й (= jaký) , чей (= čí) , кото́рый (= který) , како́в (= jaký) , ско́лько (= kolik)

Tázací zájmena slouží k vyjádření otázky.

Vztažná zájmena slouží k vyjádření vztahu členů v souvětí.

Tázací a vztažná zájmena кто (= kdo) a что (= co) nemají rod, ani číslo.

Zájmena tázací a vztažná
Именительный
První
кто
что
ско́лько
Родительный
Druhý
кого́
чего́
ско́льких
Дательный
Třetí
кому́
чему́
ско́льким
Винительный
Čtvrtý
кого́
что
ско́лько / ско́льких
Творительный
Sedmý
кем
чем
ско́лькими
Предложный
Šestý
(о) ком (о) чём (о) ско́льких

Zájmena како́й (= jaký) , кото́рый (= který) , чей (= čí) se mění podle pádu, čísla a rodu a skloňují se jako přídavná jména. S podstatnými jmény se shodují v pádu, čísle a rodu.

Zájmena mužského a středního rodu Zájmena ženského rodu Zájmena v množném čísle
Именительный
První
како́й , чей , како́е , чьё кака́я , чья каки́е , чьи
Родительный
Druhý
како́го , чьего́ како́й , чьей каки́х , чьих
Дательный
Třetí
како́му , чьему́ како́й , чьей каки́м , чьим
Винительный
Čtvrtý
како́й / чей / како́е / чьё каку́ю , чью каки́е , чьи , каки́х , чьих
Творительный
Sedmý
каки́м , чьим како́й (-ю) , чьей (-ею) каки́ми , чьи́ми
Предложный
Šestý
(о) како́м , (о) чьём (о) како́й , (о) чьей (о) каки́х , (о) чьих
Zájmena mužského a středního rodu Zájmena ženského rodu Zájmena v množném čísle
Именительный
První
кото́рый , кото́рое кото́рая кото́рые
Родительный
Druhý
кото́рого кото́рой кото́рых
Дательный
Třetí
кото́рому кото́рой кото́рым
Винительный
Čtvrtý
кото́рый , кото́рого кото́рую кото́рые / кото́рых
Творительный
Sedmý
кото́рым кото́рой кото́рыми
Предложный
Šestý
(о) кото́ром (о) кото́рой (о) кото́рых

Zájmena neurčitá

Zájmena neurčitá odkazují na neurčité předměty, příznaky a množství. Tvoří se tak, že se k tázacím (vztažným) zájmenům připojí předpony не- ( кое-что́ (= cokoliv) , кое-каки́е (= jakési) ) a кое- ( не́кто (= kdosi) , не́что (= cosi) ), které jsou vždy přízvučné, a také přípony -то, -либо, -нибудь ( кто́-то (= někdo) , кто́-либо (= kdokoliv) , кто́-нибудь (= někdo) ).

Zájmena neurčitá se skloňují jako zájmena, od nichž jsou vytvořena (tázací a vztažná).

Именительный
První
кто́-то
někdo
что́-нибудь
pronouns.6_2_ex58а
не́сколько
několik
Родительный
Druhý
кого́-то
чего́-нибудь
не́скольких
Дательный
Třetí
кому́-то
чему́-нибудь
не́скольким
Винительный
Čtvrtý
кого́-то
чо́-нибудь
не́сколько / не́скольких
Творительный
Sedmý
ке́м-то
че́м-нибудь
не́сколькими
Предложный
Šestý
(о) ко́м-то (о) чём-нибудь (о) не́скольких

Poznámka

Zájmeno не́кто (= kdosi) má pouze tvar prvního pádu.

Zájmena záporná

Záporná zájmena никто́ (= nikdo) , ничто́ (= nic) , никако́й (= jaký) , ниче́й (= ničí) , не́кого (= někoho) , не́чего (= něčeho) slouží k popření existence nějakého předmětu, příznaku nebo množství nebo pro zesílení záporného smyslu celé věty. Tvoří se od tázacích (vztažných) zájmen pomocí nepřízvučné přípony ни- ( никто́ (= nikdo) , ничто́ (= nic) , никако́й (= jaký) , ниче́й (= ničí) ) a přízvučné přípony не- ( не́кого (= někoho) , не́чего (= něčeho) ). Zájmena не́кого (= někoho) a не́чего (= něčeho) nemají tvar prvního pádu.

Záporná zájmena se mění podle pádu a čísla a v jednotném čísle podle rodu. Zájmeno никто́ (= nikdo) se nemění ani podle čísla, ani podle rodu.

никто́
nikdo
ничто́
nic
не́кого
někoho
не́чего
něčeho
Именительный
První
никто́
ничто́
- -
Родительный
Druhý
никого́
ничего́
не́кого
не́чего
Дательный
Třetí
никому́
ничему́
не́кому
не́чему
Винительный
Čtvrtý
никого́
ничто́
не́кого
не́чего
Творительный
Sedmý
нике́м
ниче́м
не́кем
не́чем
Предложный
Šestý
ни о ко́м
ни о чём
не́ о ком
не́ о чем

Zájmena vztažná

Zájmena přivlastňovací мой (= můj) , твой (= tvůj) , ваш (= váš) , наш (= náš) , свой (= svůj) , его́ (= jeho) , её (= její) , их (= jejich) říkají, komu předmět patří.

Zájmena přivlastňovací мой (= můj) , твой (= tvůj) , ваш (= váš) , наш (= náš) , свой (= svůj) se mění jako přídavná jména podle pádu, čísla a rodu.

Zájmena mužského a středního rodu Zájmena ženského rodu Zájmena v množném čísle
Именительный
První
мой (= můj) , ваш (= váš) , моё (= pronouns.6_2_ex37а) , ва́ше (= vaše) моя́ (= moje) , ва́ша (= vaše) мои́ (= moje) , ва́ши (= vaši)
Родительный
Druhý
моего́ , ва́шего мое́й , ва́шей мои́х , ва́ших
Дательный
Třetí
моему́ , ва́шему мое́й , ва́шей мои́м , ва́шим
Винительный
Čtvrtý
мой , ваш , моё , ва́ше
моего́ , ва́шего
мою́ , ва́шу мои́ , ва́ши , мои́х , ва́ших
Творительный
Sedmý
мои́м , ва́шим мое́й (-е́ю) , ва́шей (-ею) мои́ми , ва́шими
Предложный
Šestý
(о) моём , (о) ва́шем (о) мое́й , (о) ва́шей (о) мои́х , (о) ва́ших

Zájmena ukatovací

Ukazovací zájmena тот (= ten) , э́тот (= tento) , тако́й (= takový) , тако́в (= takový) , сто́лько (= tolik) slouží pro vyčlenění nějakého určitého předmětu, příznaku nebo množství mezi ostatními. Ukazovací zájmena тот , э́тот , тако́й , сто́лько se mění jako přídavná jména podle pádu, čísla a rodu. Zájmeno тако́в se mění jako krátký tvar přídavného jména, tj. podle čísla a rodu.

Zájmena mužského a středního rodu Zájmena ženského rodu Zájmena v množném čísle
Именительный
První
тако́й , э́тот / тако́е , э́то така́я , э́та таки́е , э́ти
Родительный
Druhý
тако́го , э́того тако́й , э́той таки́х , э́тих
Дательный
Třetí
тако́му , э́тому тако́й , э́той таки́м , э́тим
Винительный
Čtvrtý
тако́й / э́тот / тако́е / э́то
тако́го / э́того
таку́ю , э́ту таки́е , э́ти
таки́х , э́тих
Творительный
Sedmý
таки́м , э́тим тако́й (-ою) , э́той (-ою) таки́ми , э́тими
Предложный
Šestý
(о) тако́м , (об) э́том (о) тако́й , (об) э́той (о) таки́х , (об) э́тих

Zájmena neurčitá

Zájmena vymezovací весь (= všechen) , вся́кий (= každý) , ка́ждый (= každý) , сам (= sám) , са́мый (= sám) , ино́й (= jiný) , друго́й (= jiný) odkazují na jeden předmět z řady stejnorodých předmětů.

Zájmena сам (= sám) , са́мый (= sám) se v některých tvarech liší pouze přízvukem.

Mužský a střední rod Ženský rod Množné číslo
Именительный
První
са́мый , са́мое сам , само́
са́мая
сама́
са́мые
са́ми
Родительный
Druhý
са́мого
самого́
са́мой
само́й
са́мых
сами́х
Дательный
Třetí
са́мому
самому́
са́мой
само́й
са́мым
сами́м
Винительный
Čtvrtý
са́мый , са́мое
са́мого
сам , само́
са́мого
са́мую
саму́
са́мые

са́мых
са́ми

сами́х
Творительный
Sedmý
са́мым
сами́м
са́мой (-ою)
само́й (-ою)
са́мыми
сами́ми
Предложный
Šestý
(о) са́мом (о) само́м (о) са́мой (о) само́й (о) са́мых (о) сами́х

Zájmeno весь (= všechen) ( всё (= přece) , вся (= celá) , все (= všechny) ) má zvláštní tvary v sedmém pádu jednotného čísla mužského a středního rodu a ve všech tvarech množného čísla.

Mužský a střední rod Ženský rod Množné číslo
Именительный
První
весь , всё
вся
все
Родительный
Druhý
всего́
всей
всех
Дательный
Třetí
всему́
всей
всем
Винительный
Čtvrtý
весь , всё
всего́
вю
все

всех
Творительный
Sedmý
всем
всей
все́ми
Предложный
Šestý
(обо) всём (обо) всей (обо) всех

Vymezovací zájmena тако́в (= takový) , како́в (= jaký) se neskloňují.

Zájmeno сам (= sám) odkazuje na osobu nebo předmět, který provádí nějakou činnost.

 • Я сам расскажу́ о вре́мени и о себе́. (В. В. Маяковский) (= Sám povyprávím o časech a o sobě. (V. V. Majakovskij))

Zájmena весь (= všechen) , вся́кий (= každý) ukazují na zahrnutí v úplnosti a určují předmět jako něco celistvého.

 • Весь день шёл дождь. (= Celý den pršelo.)
 • Все о́чень уста́ли. (= Jste hodně unavení.)
 • Всю ночь чита́л рома́н Толсто́го. (= Celou noc četl román od Tolstého.)

Zájmeno вся́кий (= každý) ukazuje na jakýkoliv předmět z mnoha stejných.

 • Вся́кое чу́вство име́ет це́ну, лишь пока́ свобо́дно. (В. Г. Короленко) (= Každý pocit má cenu, jen když je svobodný. (G. V. Korolenko))

Zájmeno са́мый (= sám) , ка́ждый (= každý) , любо́й (= jakýkoliv) vyděluje jednotlivý předmět z mnoha stejných.

 • Э́то был он, тот са́мый матро́с! (В. П. Катаев) (= To by on, ten námořník! (V. P. Katajev))
 • Люба́я рабо́та хороша́. (= Jakákoliv práce je dobrá.)

Zájmeno са́мый (= sám) může také označovat nejvyšší kvalitu příznaku a sloužit pro vytvoření třetího stupně přídavných jmen.

Zpět na začátek