Späť na obsah

Význam a gramatické vlastnosti

Zámeno je slovný druh, ktorý poukazuje na predmet, príznaky a počty, ale nepomenúva ich.

 • Я, ты, он, она́ – вме́сте це́лая страна́. (= Ja, ty, on, ona - celá krajina spolu.)
 • Э́то моя́ кни́га, а э́то твоя́ тетра́дь. (= To je moja kniha a to je tvoj zošit.)
 • Никто́ не хоте́л выходи́ть на моро́з. (= Niktor nechcel vychádzať na mráz.)
 • Навстре́чу мне вы́шло не́сколько люде́й. (= Naproti mi vyšlo niekoľko ľudí.)

Na zámeno sa môžeme pýtať кто? (= kto?) что? (= čo?) какой? (= aký?) чей? (= čí?) как? (= ako?) где? (= kde?) когда? (= kedy?) atď. Zámená sa používajú namiesto podstatných a prídavných mien, čísloviek a prísloviek. Väčšina zámen sa v ruštine menia podľa pádu a veľa podľa rodu a čísla.

кто? (= kto?) , что? (= čo?)
я (= ja) , он (= on) , мы (= my)
какой? (= aký?) , чей? (= čí?)
(этот (= tento) , , наш (= náš)
как? (= ako?) , где? (= kde?) , когда? (= kedy?)
так (= pronouns.6_2_ex11а) , там (= tam) , тогда (= vtedy)

Druhy zámen

Podľa svojho významu a gramatických znakov sa zámená delia na niekoľko skupín.

osobné
я (= ja) , ты (= ty) , он (= on) , она́ (= ona) , оно́ (= ono) , мы (= my) , вы (= vy) , они́ (= oni/ony)
zvratné zámená
себя́ (= seba)
opytovacie zámená
кто (= kto) , что (= čo) , како́й (= aký) , чей (= čí) , кото́рый (= ktorý) , како́в (= aký) , ско́лько (= koľko)
vzťažné
кто (= kto) , что (= čo) , како́й (= aký) , чей (= čí) , кото́рый (= ktorý) , како́в (= aký) , ско́лько (= koľko)
neutčité
не́кто (= ktosi) , не́что (= čosi) , не́который (= niektorý) , не́сколько (= niekoľko) , кое-кто́ (= ktokoľvek) , кое-что́ (= čokoľvek) , кто́-либо (= ktokoľvek) , кто́-нибудь (= niekto) , кое-како́й (= akýsi) , како́й-то (= nejaký) , како́й-либо (= nejaký) , како́й-нибудь (= nejaký) , ско́лько-то (= niekoľko) , ско́лько-нибудь (= niekoľko)
záporné
никто́ (= nikto) , ничто́ (= nič) , никако́й (= aký) , ниче́й (= nikoho) , не́кого (= niekoho) , не́чего (= niečoho)
privlastňovacie zámená
мой (= môj) , твой (= tvoj) , ваш (= váš) , наш (= náš) , свой (= svoj) , его́ (= jeho) , её (= jej) , их (= ich)
ukazovacie zámená
тот (= ten) , э́тот (= tento) , тако́й (= taký) , тако́в (= taký) , сто́лько (= toľko)
vymedzovacie
весь (= všetko) , вся́кий (= každý) , ка́ждый (= každý) , сам (= sám) , са́мый (= sám) , ино́й (= iný) , друго́й (= iný)

Skloňovanie zámen

Osobné zámená

я (= ja) , ты (= ty) , он (= on) , она́ (= ona) , оно́ (= ono) , мы (= my) , вы (= vy) , они́ (= oni/ony)

Osobné zámená majú tvar:

 • osoby
 • čísla
 • pádu
 • rodu (iba zámená 3. osoby jednotného čísla).
Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1 я (= ja) мы (= my)
2 ты (= ty) вы (= vy)
3 он (= on) , она (= ona) , оно (= ono) они (= oni/ony)

Zámena я (= ja) a ты (= ty) ukazujú na účastníkov výpovede.

Zámená он (= on) , она (= ona) , оно (= ono) , они (= oni/ony) ukazujú na predmet, o ktorom sa hovorí, hovorilo alebo sa bude hovoriť.

Zámená мы (= my) a вы (= vy) ukazujú na hovoriaceho alebo na partnera spolu s ďalšími osobami.

Osobné zámená
Prvý
я
ja
ты
ty
он
on
оно́
ono
она́
ona
мы
my
вы
vy
они́
oni/ony
Druhý
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Tretí
мне
тебе́
ему́
ей
нам
вам
им
Štvrtý
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Siedmy
мно́й (-о́ю)
тобо́й (-о́ю)
им
е́ю (ей)
на́ми
ва́ми
и́ми
Šiesty (обо) мне (о) тебе́ (о) нём (о) ней (о) нас (о) вас (о) них

Zámená 3. osoby ( он (= on) , она́ (= ona) , оно́ (= ono) , они́ (= oni/ony) ) po predložkách majú na začiatku н:

у него́ (= u neho) , к ней (= k nej) , о́коло них (= okolo nich) , к нему́ (= k nemu) , за ней (= za ňu) , ме́жду ни́ми (= medzi nimi)

U všetkých osobných zámenách sú tvary druhého a štvrtého pádu rovnaké.

Zvratné zámená

Zvratné támená себя́ (= seba) odkazujú na osobu, o ktorej sa hovorí. Tieto zámená nemajú tvar prvého pádu (nominatív), ani tvary osoby, čísla a rodu.

Zvratné zámená
Именительный
Prvý
-
Родительный
Druhý
себя́
Дательный
Tretí
себе́
Винительный
Štvrtý
себя́
Творительный
Siedmy
собо́й (-о́ю)
Предложный
Šiesty
(о) себе́

Opytovacie a relatívne zámená

Opytovacie a vzťažné zámená:

кто (= kto) , что (= čo) , како́й (= aký) , чей (= čí) , кото́рый (= ktorý) , како́в (= aký) , ско́лько (= koľko)

Opytovacie zámená slúžia k vyjadreniu otázky.

Vzťažné zámená slúžia k vyjadreniu vzťahu členov v súveti.

Opytovacie a vzťažné zámena кто (= kto) a что (= čo) nemajú rod, ani číslo.

Opytovacie a relatívne zámená
Именительный
Prvý
кто
что
ско́лько
Родительный
Druhý
кого́
чего́
ско́льких
Дательный
Tretí
кому́
чему́
ско́льким
Винительный
Štvrtý
кого́
что
ско́лько / ско́льких
Творительный
Siedmy
кем
чем
ско́лькими
Предложный
Šiesty
(о) ком (о) чём (о) ско́льких

Zámená како́й (= aký) , кото́рый (= ktorý) , чей (= čí) sa menia podľa pádu, čísla a rodu a skloňujú sa ako prídavné mená. S podstatnými menami sa zhodujú v páde, čísle a rode.

Zámená mužského a stredného rodu Zámená ženského rodu Zámená v množnom čisle
Именительный
Prvý
како́й , чей , како́е , чьё кака́я , чья каки́е , чьи
Родительный
Druhý
како́го , чьего́ како́й , чьей каки́х , чьих
Дательный
Tretí
како́му , чьему́ како́й , чьей каки́м , чьим
Винительный
Štvrtý
како́й / чей / како́е / чьё каку́ю , чью каки́е , чьи , каки́х , чьих
Творительный
Siedmy
каки́м , чьим како́й (-ю) , чьей (-ею) каки́ми , чьи́ми
Предложный
Šiesty
(о) како́м , (о) чьём (о) како́й , (о) чьей (о) каки́х , (о) чьих
Zámená mužského a stredného rodu Zámená ženského rodu Zámená v množnom čisle
Именительный
Prvý
кото́рый , кото́рое кото́рая кото́рые
Родительный
Druhý
кото́рого кото́рой кото́рых
Дательный
Tretí
кото́рому кото́рой кото́рым
Винительный
Štvrtý
кото́рый , кото́рого кото́рую кото́рые / кото́рых
Творительный
Siedmy
кото́рым кото́рой кото́рыми
Предложный
Šiesty
(о) кото́ром (о) кото́рой (о) кото́рых

Neurčité zámená

Neurčité zámená odkazujú na neurčité predmety, príznaky a množstvá. Tvoria sa tak, že sa k opytovacím (vzťažným) zámenám pripoja predpony не- ( кое-что́ (= čokoľvek) , кое-каки́е (= akési) ) a кое- ( не́кто (= ktosi) , не́что (= čosi) ), ktoré sú vždy prízvučné, a tiež prípony -то, -либо, -нибудь ( кто́-то (= niekto) , кто́-либо (= ktokoľvek) , кто́-нибудь (= niekto) ).

Neurčité zámená sa skloňujú ako zámená, od ktorých sú vytvorené (opytovacie a vzťažné).

Именительный
Prvý
кто́-то
niekto
что́-нибудь
pronouns.6_2_ex58а
не́сколько
niekoľko
Родительный
Druhý
кого́-то
чего́-нибудь
не́скольких
Дательный
Tretí
кому́-то
чему́-нибудь
не́скольким
Винительный
Štvrtý
кого́-то
чо́-нибудь
не́сколько / не́скольких
Творительный
Siedmy
ке́м-то
че́м-нибудь
не́сколькими
Предложный
Šiesty
(о) ко́м-то (о) чём-нибудь (о) не́скольких

Poznámka

Zámeno не́кто (= ktosi) ma iba tvar prvého pádu.

Negatívne zámená

Záporné zámená никто́ (= nikto) , ничто́ (= nič) , никако́й (= aký) , ниче́й (= nikoho) , не́кого (= niekoho) , не́чего (= niečoho) slúžia k popreniu existencie nejakého predmetu, príznaku alebo množstvu alebo pre zosilnenie záporného významu celej vety. Tvorí sa od opytovacích (vzťažných) zámen pomocou neprízvučnej prípony ни- ( никто́ (= nikto) , ничто́ (= nič) , никако́й (= aký) , ниче́й (= nikoho) ) a prízvučnej prípony не- ( не́кого (= niekoho) , не́чего (= niečoho) ). Zámená не́кого (= niekoho) a не́чего (= niečoho) nemajú tvar prvého pádu.

Záporné zámená sa menia podľa pádu a čísla a v jednotnom čísle podľa rodu. Zámeno никто sa nemení ani podľa čísla, ani podľa rodu.

никто́
nikto
ничто́
nič
не́кого
niekoho
не́чего
niečoho
Именительный
Prvý
никто́
ничто́
- -
Родительный
Druhý
никого́
ничего́
не́кого
не́чего
Дательный
Tretí
никому́
ничему́
не́кому
не́чему
Винительный
Štvrtý
никого́
ничто́
не́кого
не́чего
Творительный
Siedmy
нике́м
ниче́м
не́кем
не́чем
Предложный
Šiesty
ни о ко́м
ни о чём
не́ о ком
не́ о чем

Vzťažné zámená

Privlastňovacie zámená мой (= môj) , твой (= tvoj) , ваш (= váš) , наш (= náš) , свой (= svoj) , его́ (= jeho) , её (= jej) , их (= ich) hovoria, komu predmet patrí.

Privlastňovacie zámená мой (= môj) , твой (= tvoj) , ваш (= váš) , наш (= náš) , свой (= svoj) sa menia ako prídavé mená podľa pádu, čísla a rodu.

Zámená mužského a stredného rodu Zámená ženského rodu Zámená v množnom čisle
Именительный
Prvý
мой (= môj) , ваш (= váš) , моё (= pronouns.6_2_ex37а) , ва́ше (= vaše) моя́ (= moje) , ва́ша (= vaše) мои́ (= moje) , ва́ши (= vaše)
Родительный
Druhý
моего́ , ва́шего мое́й , ва́шей мои́х , ва́ших
Дательный
Tretí
моему́ , ва́шему мое́й , ва́шей мои́м , ва́шим
Винительный
Štvrtý
мой , ваш , моё , ва́ше
моего́ , ва́шего
мою́ , ва́шу мои́ , ва́ши , мои́х , ва́ших
Творительный
Siedmy
мои́м , ва́шим мое́й (-е́ю) , ва́шей (-ею) мои́ми , ва́шими
Предложный
Šiesty
(о) моём , (о) ва́шем (о) мое́й , (о) ва́шей (о) мои́х , (о) ва́ших

Ukazovacie zámená

Ukazovacie zámená тот (= ten) , э́тот (= tento) , тако́й (= taký) , тако́в (= taký) , сто́лько (= toľko) slúžia pre vyčlenenie nejakého určitého predmetu, príznaku alebo množstva medzi istatnými. Zkazovacie zámena тот , э́тот , тако́й , сто́лько sa menia ako prídavné mená podľa pádu, čísla a rodu. Zámeno тако́в sa mení ako krátky tvar prídavného mena, teda podľa čísla a rodu.

Zámená mužského a stredného rodu Zámená ženského rodu Zámená v množnom čisle
Именительный
Prvý
тако́й , э́тот / тако́е , э́то така́я , э́та таки́е , э́ти
Родительный
Druhý
тако́го , э́того тако́й , э́той таки́х , э́тих
Дательный
Tretí
тако́му , э́тому тако́й , э́той таки́м , э́тим
Винительный
Štvrtý
тако́й / э́тот / тако́е / э́то
тако́го / э́того
таку́ю , э́ту таки́е , э́ти
таки́х , э́тих
Творительный
Siedmy
таки́м , э́тим тако́й (-ою) , э́той (-ою) таки́ми , э́тими
Предложный
Šiesty
(о) тако́м , (об) э́том (о) тако́й , (об) э́той (о) таки́х , (об) э́тих

Určovacie zámená

Vymedzovacie zámená весь (= všetko) , вся́кий (= každý) , ка́ждый (= každý) , сам (= sám) , са́мый (= sám) , ино́й (= iný) , друго́й (= iný) odkazujú na jeden predmet z rady rovnakých predmetov.

Zámená сам (= sám) , са́мый (= sám) sa v niektorých tvaroch líšia iba prízvukom.

Mužský a stredný rod Ženský rod Množné číslo
Именительный
Prvý
са́мый , са́мое сам , само́
са́мая
сама́
са́мые
са́ми
Родительный
Druhý
са́мого
самого́
са́мой
само́й
са́мых
сами́х
Дательный
Tretí
са́мому
самому́
са́мой
само́й
са́мым
сами́м
Винительный
Štvrtý
са́мый , са́мое
са́мого
сам , само́
са́мого
са́мую
саму́
са́мые

са́мых
са́ми

сами́х
Творительный
Siedmy
са́мым
сами́м
са́мой (-ою)
само́й (-ою)
са́мыми
сами́ми
Предложный
Šiesty
(о) са́мом (о) само́м (о) са́мой (о) само́й (о) са́мых (о) сами́х

Zámeno весь (= všetko) ( всё (= predsa) , вся (= celá) , все (= všetky) ) má špeciálny tvar v siedmom páde jednotného čísla mužského a stredného rodu a vo všetkých tvaroch množného čísla.

Mužský a stredný rod Ženský rod Množné číslo
Именительный
Prvý
весь , всё
вся
все
Родительный
Druhý
всего́
всей
всех
Дательный
Tretí
всему́
всей
всем
Винительный
Štvrtý
весь , всё
всего́
вю
все

всех
Творительный
Siedmy
всем
всей
все́ми
Предложный
Šiesty
(обо) всём (обо) всей (обо) всех

Vymedzovacie zámená тако́в (= taký) , како́в (= aký) sa neskloňujú.

Zámeno сам (= sám) odkazuje na osobu alebo predmet, ktorý robí nejakú činnosť.

 • Я сам расскажу́ о вре́мени и о себе́. (В. В. Маяковский) (= Sám porozprávam o časoch a o sebe. (V. V. Majakovskij))

Zámeno весь (= všetko) , вся́кий (= každý) ukazuje na jeho zahrnutie v úplnosti a určuje predmet ako niečo nedeliteľné.

 • Весь день шёл дождь. (= Celý deň pršalo.)
 • Все о́чень уста́ли. (= Ste veľmi unavený.)
 • Всю ночь чита́л рома́н Толсто́го. (= Celú noc čítal román od Tolstoja.)

Zámeno вся́кий (= každý) ukazuje na akýkoľvek predmet z mnohých rovnakých.

 • Вся́кое чу́вство име́ет це́ну, лишь пока́ свобо́дно. (В. Г. Короленко) (= Každý pocit má cenu, len keď je slobodný. (G. V. Korolenko))

Zámeno са́мый (= sám) , ка́ждый (= každý) , любо́й (= akýkoľvek) vydeľuje jednotlivý predmet z mnohých rovnakých.

 • Э́то был он, тот са́мый матро́с! (В. П. Катаев) (= To bol on, ten námorník! (V. P. Katajev))
 • Люба́я рабо́та хороша́. (= Akákoľvek práca je dobrá.)

Zámeno са́мый (= sám) môže tiež označovať najvyššiu kvalitu príznaku a slúži na vytvorenie tretieho stupňa prídavných mien.

Nahor