więcej

Znaczenie i właściwości gramatyczne

Zaimek jest częścią mowy, która wskazuje na przedmiot, właściwość albo ilość, ale nie nazywa ich.

 • Я, ты, он, она́ – вме́сте це́лая страна́. (= Ja, Ty, on, ona - razem jesteśmy całym krajem.)
 • Э́то моя́ кни́га, а э́то твоя́ тетра́дь. (= To jest moja książka, a to jest Twoja książka.)
 • Никто́ не хоте́л выходи́ть на моро́з. (= Nikt nie chciał wychodzić na mróz.)
 • Навстре́чу мне вы́шло не́сколько люде́й. (= Naprzeciw mi wyszło kilku ludzi.)

Do zaimka można zadać pytania: кто? (= kto?) что? (= co?) какой? (= jaki?) чей? (= czyj?) как? (= jak?) где? (= gdzie?) когда? (= kiedy?) i inne. Zaimki są używane zamiast rzeczowników, przymiotników, liczebników albo przysłówków. Większość zaimków w języku rosyjskim odmienia się według przypadków, wiele zaimków odmienia się też według rodzajów i liczb.

кто? (= kto?) , что? (= co?)
я (= ja) , он (= on) , мы (= my)
какой? (= jaki?) , чей? (= czyj?)
(этот (= ten) , , наш (= nasz)
как? (= jak?) , где? (= gdzie?) , когда? (= kiedy?)
так (= pronouns.6_2_ex11а) , там (= tam) , тогда (= wtedy)

Rodzaje zaimków

Według znaczenia i właściwości gramatycznych zaimki dzielą się na kilka kategorii:

osobowe
я (= ja) , ты (= ty) , он (= on) , она́ (= ona) , оно́ (= ono) , мы (= my) , вы (= wy) , они́ (= oni, one)
zwrotne
себя́ (= siebie)
pytające
кто (= kto) , что (= co) , како́й (= jaki) , чей (= czyj) , кото́рый (= który) , како́в (= jaki) , ско́лько (= ile)
względne
кто (= kto) , что (= co) , како́й (= jaki) , чей (= czyj) , кото́рый (= który) , како́в (= jaki) , ско́лько (= ile)
nieokreślone
не́кто (= ktoś) , не́что (= coś) , не́который (= któryś) , не́сколько (= ileś) , кое-кто́ (= ktoś) , кое-что́ (= coś) , кто́-либо (= ktokolwiek) , кто́-нибудь (= ktokolwiek) , кое-како́й (= jakiś) , како́й-то (= jakiś) , како́й-либо (= jakikolwiek) , како́й-нибудь (= jakikolwiek) , ско́лько-то (= ileś) , ско́лько-нибудь (= ileś)
przeczące
никто́ (= nikt) , ничто́ (= nic) , никако́й (= nijaki) , ниче́й (= niczyj) , не́кого (= nikogo) , не́чего (= niczego)
dzierżawcze
мой (= mój) , твой (= twój) , ваш (= wasz) , наш (= nasz) , свой (= swój) , его́ (= jego) , её (= jej) , их (= ich)
wskazujące
тот (= tamten) , э́тот (= ten) , тако́й (= taki) , тако́в (= taki) , сто́лько (= tyle)
upowszechniający
весь (= cały) , вся́кий (= wszelki) , ка́ждый (= każdy) , сам (= sam) , са́мый (= sam) , ино́й (= inny) , друго́й (= drugi)

Deklinacja zaimków

Zaimki osobowe

я (= ja) , ты (= ty) , он (= on) , она́ (= ona) , оно́ (= ono) , мы (= my) , вы (= wy) , они́ (= oni, one)

Zaimki osobowe mają formy:

 • osoby
 • liczby
 • przypadki
 • rodzaje (tylko zaimki 3 osoby liczby pojedynczej).
Osoba Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 я (= ja) мы (= my)
2 ты (= ty) вы (= wy)
3 он (= on) , она (= ona) , оно (= ono) они (= oni, one)

Zaimki я (= ja) i ты (= ty) wskazuje na uczestników rozmowy.

Zaimek он (= on) , она (= ona) , оно (= ono) , они (= oni, one) wskazuje na przedmiot, o którym jest, była albo będzie mowa.

Zaimki мы (= my) i вы (= wy) wskazują osobę mówiącą oraz jego współrozmówcę razem z innymi osobami.

Zaimki osobowe
Mianownik
я
ja
ты
ty
он
on
оно́
ono
она́
ona
мы
my
вы
wy
они́
oni, one
Dopełniacz
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Celownik
мне
тебе́
ему́
ей
нам
вам
им
Biernik
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Narzędnik
мно́й (-о́ю)
тобо́й (-о́ю)
им
е́ю (ей)
на́ми
ва́ми
и́ми
Miejscownik (обо) мне (о) тебе́ (о) нём (о) ней (о) нас (о) вас (о) них

Zaimki 3 osoby ( он (= on) , она́ (= ona) , оно́ (= ono) , они́ (= oni, one) ) po przyimkach mają na początku н:

у него́ (= y niego) , к ней (= do niej) , о́коло них (= koło nich) , к нему́ (= do niego) , за ней (= za nią) , ме́жду ни́ми (= między nimi)

We wszystkich zaimkach osobowych formy dopełniacza i biernika są zgodne.

Zaimki zwrotne

Zaimek zwrotny себя́ (= siebie) wskazuje osobę, o której mowa. Ten zaimek nie ma formy mianownika (nominativ), a także osoby, liczby i rodzaju.

Zaimki zwrotne
Именительный
Mianownik
-
Родительный
Dopełniacz
себя́
Дательный
Celownik
себе́
Винительный
Biernik
себя́
Творительный
Narzędnik
собо́й (-о́ю)
Предложный
Miejscownik
(о) себе́

Zaimki pytające i względne

Zaimki pytające i względne:

кто (= kto) , что (= co) , како́й (= jaki) , чей (= czyj) , кото́рый (= który) , како́в (= jaki) , ско́лько (= ile)

Zaimki pytające służą do wyrażania zapytania.

Zaimki względne służą do połączenia części zdania złożonego.

Zaimki pytające i względne кто (= kto) oraz что (= co) nie mają rodzaju i liczby.

Zaimki pytające i względne
Именительный
Mianownik
кто
что
ско́лько
Родительный
Dopełniacz
кого́
чего́
ско́льких
Дательный
Celownik
кому́
чему́
ско́льким
Винительный
Biernik
кого́
что
ско́лько / ско́льких
Творительный
Narzędnik
кем
чем
ско́лькими
Предложный
Miejscownik
(о) ком (о) чём (о) ско́льких

Zaimki како́й (= jaki) , кото́рый (= który) , чей (= czyj) odmieniają się według przypadków, liczb i rodzajów tak samo, jak przymiotniki. Są zgodne z rzeczownikami w przypadku, liczbie i rodzaju.

Zaimki rodzaju męskiego i nijakiego Zaimki rodzaju żeńskiego Zaimki liczby mnogiej
Именительный
Mianownik
како́й , чей , како́е , чьё кака́я , чья каки́е , чьи
Родительный
Dopełniacz
како́го , чьего́ како́й , чьей каки́х , чьих
Дательный
Celownik
како́му , чьему́ како́й , чьей каки́м , чьим
Винительный
Biernik
како́й / чей / како́е / чьё каку́ю , чью каки́е , чьи , каки́х , чьих
Творительный
Narzędnik
каки́м , чьим како́й (-ю) , чьей (-ею) каки́ми , чьи́ми
Предложный
Miejscownik
(о) како́м , (о) чьём (о) како́й , (о) чьей (о) каки́х , (о) чьих
Zaimki rodzaju męskiego i nijakiego Zaimki rodzaju żeńskiego Zaimki liczby mnogiej
Именительный
Mianownik
кото́рый , кото́рое кото́рая кото́рые
Родительный
Dopełniacz
кото́рого кото́рой кото́рых
Дательный
Celownik
кото́рому кото́рой кото́рым
Винительный
Biernik
кото́рый , кото́рого кото́рую кото́рые / кото́рых
Творительный
Narzędnik
кото́рым кото́рой кото́рыми
Предложный
Miejscownik
(о) кото́ром (о) кото́рой (о) кото́рых

Zaimki nieokreślone

Zaimki nieokreślone не́кто (= ktoś) , не́что (= coś) , не́который (= któryś) , не́сколько (= ileś) , кое-кто́ (= ktoś) , кое-что́ (= coś) , кто́-либо (= ktokolwiek) , кто́-нибудь (= ktokolwiek) , кое-како́й (= jakiś) , како́й-то (= jakiś) , како́й-либо (= jakikolwiek) , како́й-нибудь (= jakikolwiek) , ско́лько-то (= ileś) , ско́лько-нибудь (= ileś) wskazują nieokreślone przedmioty, właściwości, ilość. Tworzymy je za pomocą dodania do zaimków pytających (relacyjnych) przedrostków не- ( кое-что́ (= coś) , кое-каки́е (= jakieś) ) i кое- ( не́кто (= ktoś) , не́что (= coś) ), które zawsze są akcentowane, a także przyrostków -то, -либо, -нибудь ( кто́-то (= ktoś) , кто́-либо (= ktokolwiek) , кто́-нибудь (= ktokolwiek) ).

Zaimki nieokreślone odmieniamy zgodnie z grupą zaimków, od których zostały stworzone (pytających i relacyjnych).

Именительный
Mianownik
кто́-то
ktoś
что́-нибудь
pronouns.6_2_ex58а
не́сколько
kilka
Родительный
Dopełniacz
кого́-то
чего́-нибудь
не́скольких
Дательный
Celownik
кому́-то
чему́-нибудь
не́скольким
Винительный
Biernik
кого́-то
чо́-нибудь
не́сколько / не́скольких
Творительный
Narzędnik
ке́м-то
че́м-нибудь
не́сколькими
Предложный
Miejscownik
(о) ко́м-то (о) чём-нибудь (о) не́скольких

Uwaga

Zaimek не́кто (= ktoś) ma tylko jedną formę mianownika.

Zaimki przeczące

Zaimki przeczące никто́ (= nikt) , ничто́ (= nic) , никако́й (= nijaki) , ниче́й (= niczyj) , не́кого (= nikogo) , не́чего (= niczego) służą do zaprzeczenia posiadania jakiegoś przedmiotu, właściwości, ilości albo do podkreślenia przeczącego charakteru całego zdania. Tworzymy je od zaimków pytających (relacyjnych) za pomocą nieakcentowanego przedrostka ни- ( никто́ (= nikt) , ничто́ (= nic) , никако́й (= nijaki) , ниче́й (= niczyj) ) i akcentowanego przedrostka не- ( не́кого (= nikogo) , не́чего (= niczego) ). Zaimki не́кого (= nikogo) i не́чего (= niczego) nie mają formy mianownika.

Zaimki przeczące odmieniamy według przypadków i liczb, a w liczbie pojedynczej - według rodzajów. Zaimek никто́ (= nikt) nie odmienia się ani według liczb, ani według rodzajów.

никто́
nikt
ничто́
nic
не́кого
nikogo
не́чего
niczego
Именительный
Mianownik
никто́
ничто́
- -
Родительный
Dopełniacz
никого́
ничего́
не́кого
не́чего
Дательный
Celownik
никому́
ничему́
не́кому
не́чему
Винительный
Biernik
никого́
ничто́
не́кого
не́чего
Творительный
Narzędnik
нике́м
ниче́м
не́кем
не́чем
Предложный
Miejscownik
ни о ко́м
ни о чём
не́ о ком
не́ о чем

Zaimki dzierżacze

Zaimki dzierżawcze мой (= mój) , твой (= twój) , ваш (= wasz) , наш (= nasz) , свой (= swój) , его́ (= jego) , её (= jej) , их (= ich) wskazują, do jakiej osoby należy przedmiot.

Zaimki dzierżawcze мой (= mój) , твой (= twój) , ваш (= wasz) , наш (= nasz) , свой (= swój) odmieniają się według przypadków, liczb i rodzajów, jak przymiotniki.

Zaimki rodzaju męskiego i nijakiego Zaimki rodzaju żeńskiego Zaimki liczby mnogiej
Именительный
Mianownik
мой (= mój) , ваш (= wasz) , моё (= pronouns.6_2_ex37а) , ва́ше (= wasze) моя́ (= moja) , ва́ша (= wasza) мои́ (= moje) , ва́ши (= wasze)
Родительный
Dopełniacz
моего́ , ва́шего мое́й , ва́шей мои́х , ва́ших
Дательный
Celownik
моему́ , ва́шему мое́й , ва́шей мои́м , ва́шим
Винительный
Biernik
мой , ваш , моё , ва́ше
моего́ , ва́шего
мою́ , ва́шу мои́ , ва́ши , мои́х , ва́ших
Творительный
Narzędnik
мои́м , ва́шим мое́й (-е́ю) , ва́шей (-ею) мои́ми , ва́шими
Предложный
Miejscownik
(о) моём , (о) ва́шем (о) мое́й , (о) ва́шей (о) мои́х , (о) ва́ших

Zaimki wskazujące

Zaimki wskazujące тот (= tamten) , э́тот (= ten) , тако́й (= taki) , тако́в (= taki) , сто́лько (= tyle) służą do wyodrębnienia konkretnego przedmiotu, właściwości albo ilości wśród innych. Zaimki wskazujące тот , э́тот , тако́й , сто́лько odmieniamy tak, jak długie formy przymiotników według przypadków, liczb i rodzajów. Zaimek тако́в odmieniamy tak, jak krótkie formy przymiotników, czyli według liczb i rodzajów.

Zaimki rodzaju męskiego i nijakiego Zaimki rodzaju żeńskiego Zaimki liczby mnogiej
Именительный
Mianownik
тако́й , э́тот / тако́е , э́то така́я , э́та таки́е , э́ти
Родительный
Dopełniacz
тако́го , э́того тако́й , э́той таки́х , э́тих
Дательный
Celownik
тако́му , э́тому тако́й , э́той таки́м , э́тим
Винительный
Biernik
тако́й / э́тот / тако́е / э́то
тако́го / э́того
таку́ю , э́ту таки́е , э́ти
таки́х , э́тих
Творительный
Narzędnik
таки́м , э́тим тако́й (-ою) , э́той (-ою) таки́ми , э́тими
Предложный
Miejscownik
(о) тако́м , (об) э́том (о) тако́й , (об) э́той (о) таки́х , (об) э́тих

Zaimki upowszechniające

Zaimki określające весь (= cały) , вся́кий (= wszelki) , ка́ждый (= każdy) , сам (= sam) , са́мый (= sam) , ино́й (= inny) , друго́й (= drugi) wyodrębniają pojedynczy przedmiot z grupy jednakowych.

Zaimki сам (= sam) , са́мый (= sam) w niektórych formach różnią się tylko akcentem.

Rodzaj męski i nijaki Rodzaj żeński Liczba mnoga
Именительный
Mianownik
са́мый , са́мое сам , само́
са́мая
сама́
са́мые
са́ми
Родительный
Dopełniacz
са́мого
самого́
са́мой
само́й
са́мых
сами́х
Дательный
Celownik
са́мому
самому́
са́мой
само́й
са́мым
сами́м
Винительный
Biernik
са́мый , са́мое
са́мого
сам , само́
са́мого
са́мую
саму́
са́мые

са́мых
са́ми

сами́х
Творительный
Narzędnik
са́мым
сами́м
са́мой (-ою)
само́й (-ою)
са́мыми
сами́ми
Предложный
Miejscownik
(о) са́мом (о) само́м (о) са́мой (о) само́й (о) са́мых (о) сами́х

Zaimek весь (= cały) ( всё (= wciąż) , вся (= cała) , все (= wszyscy, wszystkie) ) ma osobne formy w narzędniku liczby pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego oraz we wszystkich formach liczby mnogiej.

Rodzaj męski i nijaki Rodzaj żeński Liczba mnoga
Именительный
Mianownik
весь , всё
вся
все
Родительный
Dopełniacz
всего́
всей
всех
Дательный
Celownik
всему́
всей
всем
Винительный
Biernik
весь , всё
всего́
вю
все

всех
Творительный
Narzędnik
всем
всей
все́ми
Предложный
Miejscownik
(обо) всём (обо) всей (обо) всех

Zaimki upowszechniające тако́в (= taki) , како́в (= jaki) są nieodmienne.

Zaimek сам (= sam) wskazuje osobę albo przedmiot, który wykonuje czynność.

 • Я сам расскажу́ о вре́мени и о себе́. (В. В. Маяковский) (= Ja sam opowiem o czasie i o sobie. (W. W. Majakowski ))

Zaimek весь (= cały) , вся́кий (= wszelki) wskazują na objęcie w całości, określają przedmiot, jak coś nierozłączne.

 • Весь день шёл дождь. (= Cały dzień padał deszcz.)
 • Все о́чень уста́ли. (= Wszyscy się bardzo zmęczyli.)
 • Всю ночь чита́л рома́н Толсто́го. (= Całą noc czytał powieść Tołstoja. )

Zaimek вся́кий (= wszelki) wskazuje jakikolwiek przedmiot z wielu jednakowych.

 • Вся́кое чу́вство име́ет це́ну, лишь пока́ свобо́дно. (В. Г. Короленко) (= Każde uczucie ma cenę, dopóki jest wolne. (W. G. Korolenko))

Zaimki са́мый (= sam) , ка́ждый (= każdy) , любо́й (= jakikolwiek) wyodrębniają pojedynczy przedmiot albo osobę z grupy jednakowych.

 • Э́то был он, тот са́мый матро́с! (В. П. Катаев) (= To był on, ten sam marynarz! (W. P. Katajew))
 • Люба́я рабо́та хороша́. (= Każda praca jest dobra.)

Zaimek са́мый (= sam) może również oznaczać stopień wyższy właściwości, i służyć do wyrażania stopnia najwyższego przymiotników.

wróć do początku