Į turinį

Reikšmė ir gramatiniai požymiai

Įvardis – kalbos dalis, kuri nurodo daiktą, ypatybę arba skaičių, bet jų nepavadina.

 • Я, ты, он, она́ – вме́сте це́лая страна́. (= Aš, tu, jis, ji – kartu visa šalis.)
 • Э́то моя́ кни́га, а э́то твоя́ тетра́дь. (= Tai mano knyga, o tai tavo sąsiuvinis.)
 • Никто́ не хоте́л выходи́ть на моро́з. (= Niekas nenorėjo išeiti į šaltį.)
 • Навстре́чу мне вы́шло не́сколько люде́й. (= Link manęs išėjo keli žmonės.)

Įvardis atsako į klausimus : кто? (= kas?) что? (= kas?) какой? (= koks?) чей? (= kieno?) как? (= kaip?) где? (= kur?) когда? (= kada?) ir kt. Įvardžiai vartojami vietoj daiktavardžių, būdvardžių, skaitvardžių arba prieveiksmių. Rusų kalboje dauguma įvardžių kaitomi linksniais, daug įvardžių kaitomi gimine ir skaičiumi.

кто? (= kas?) , что? (= kas?)
я (= aš) , он (= jis) , мы (= mes)
какой? (= koks?) , чей? (= kieno?)
(этот (= šis) , , наш (= mūsų)
как? (= kaip?) , где? (= kur?) , когда? (= kada?)
так (= pronouns.6_2_ex11а) , там (= ten) , тогда (= tada)

Įvardžių kategorijos

Pagal savo reikšmę ir gramatikos ypatybes įvardžiai skirstomi į keletą kategorijų:

asmeniniai
я (= aš) , ты (= tu) , он (= jis) , она́ (= ji) , оно́ (= jis/ji (bevardė giminė)) , мы (= mes) , вы (= jūs) , они́ (= jie/jos)
sangrąžinis
себя́ (= savęs)
klausiamieji
кто (= kas) , что (= kas) , како́й (= koks) , чей (= kieno) , кото́рый (= kuris) , како́в (= koks) , ско́лько (= kiek)
santykiniai
кто (= kas) , что (= kas) , како́й (= koks) , чей (= kieno) , кото́рый (= kuris) , како́в (= koks) , ско́лько (= kiek)
nežymimieji
не́кто (= kažkas) , не́что (= kažkas) , не́который (= kai kuris) , не́сколько (= keletas) , кое-кто́ (= kai kas) , кое-что́ (= kai kas) , кто́-либо (= bet kas) , кто́-нибудь (= kas nors) , кое-како́й (= bet koks) , како́й-то (= kažkoks) , како́й-либо (= bet koks) , како́й-нибудь (= bet koks) , ско́лько-то (= keli) , ско́лько-нибудь (= bent kiek)
atskiriamieji
никто́ (= niekas) , ничто́ (= niekas) , никако́й (= joks ) , ниче́й (= niekieno ) , не́кого (= nėra ko) , не́чего (= nėra ko)
savybiniai
мой (= mano) , твой (= tavo) , ваш (= jūsų) , наш (= mūsų) , свой (= savo) , его́ (= jo) , её (= jos) , их (= jų)
parodomieji
тот (= tas) , э́тот (= šis) , тако́й (= toks) , тако́в (= toks) , сто́лько (= tiek)
apibendrinamieji
весь (= visas) , вся́кий (= visoks ) , ка́ждый (= kiekvienas) , сам (= pats) , са́мый (= visų, pats) , ино́й (= kitoks) , друго́й (= kitas)

Įvardžių linksniavimas

Asmeniniai įvardžiai

я (= aš) , ты (= tu) , он (= jis) , она́ (= ji) , оно́ (= jis/ji (bevardė giminė)) , мы (= mes) , вы (= jūs) , они́ (= jie/jos)

Asmeninių įvardžių formos:

 • asmenys
 • skaičiai
 • linksniai
 • giminės (tik vienaskaitos 3-iojo asmens įvardžiai).
Asmuo Vienaskaita Daugiskaita
1 я (= aš) мы (= mes)
2 ты (= tu) вы (= jūs)
3 он (= jis) , она (= ji) , оно (= jis/ji (bevardė giminė)) они (= jie/jos)

Įvardžiai я (= aš) и ты (= tu) nurodo į kalbos dalyvius.

Įvardžiai он (= jis) , она (= ji) , оно (= jis/ji (bevardė giminė)) , они (= jie/jos) nurodo dalyką, apie kurį kalbama, buvo ar bus kalbama.

Įvardžiai мы (= mes) ir вы (= jūs) nurodo kalbantįjį arba jo pašnekovą kartu su kitais asmenimis.

Asmeniniai įvardžiai
Vardininkas
я
ты
tu
он
jis
оно́
jis/ji (bevardė giminė)
она́
ji
мы
mes
вы
jūs
они́
jie/jos
Kilmininkas
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Naudininkas
мне
тебе́
ему́
ей
нам
вам
им
Galininkas
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Įnagininkas
мно́й (-о́ю)
тобо́й (-о́ю)
им
е́ю (ей)
на́ми
ва́ми
и́ми
Vietininkas (обо) мне (о) тебе́ (о) нём (о) ней (о) нас (о) вас (о) них

3-iojo asmens įvardžiai он (= jis) , она́ (= ji) , оно́ (= jis/ji (bevardė giminė)) , они́ (= jie/jos) po prielinksnių iš pradžių turi н:

у него́ (= pas jį) , к ней (= pas ją) , о́коло них (= aplink juos) , к нему́ (= pas jį) , за ней (= už jos) , ме́жду ни́ми (= tarp jų)

Visų asmeninių įvardžių kilmininko ir galininko linksnių formos sutampa.

Sangrąžiniai įvardžiai

Sangrąžiniai įvardžiai себя́ (= savęs) nurodo tą asmenį, apie kurį kalbama. Šis įvardis neturi vardininko (nominativ) linksnio, taip pat asmens, skaičiaus ir giminės formų.

Sangrąžiniai įvardžiai
Именительный
Vardininkas
-
Родительный
Kilmininkas
себя́
Дательный
Naudininkas
себе́
Винительный
Galininkas
себя́
Творительный
Įnagininkas
собо́й (-о́ю)
Предложный
Vietininkas
(о) себе́

Klausiamieji ir santykiniai įvardžiai

Klausiamieji ir santykiniai įvardžiai

кто (= kas) , что (= kas) , како́й (= koks) , чей (= kieno) , кото́рый (= kuris) , како́в (= koks) , ско́лько (= kiek)

Klausiamieji įvardžiai išreiškia klausimą.

Santykiniai įvardžiai jungiamąją reikšmę įgyja sudėtiniame prijungiamajame sakinyje.

Klausiamieji ir santykiniai įvardžiai кто (= kas) ir что (= kas) neturi giminės ir skaičiaus.

Klausiamieji ir santykiniai įvardžiai
Именительный
Vardininkas
кто
что
ско́лько
Родительный
Kilmininkas
кого́
чего́
ско́льких
Дательный
Naudininkas
кому́
чему́
ско́льким
Винительный
Galininkas
кого́
что
ско́лько / ско́льких
Творительный
Įnagininkas
кем
чем
ско́лькими
Предложный
Vietininkas
(о) ком (о) чём (о) ско́льких

Įvardžiai како́й (= koks) , кото́рый (= kuris) , чей (= kieno) kaitomi linksniais, skaičiais ir giminėmis ir kaitomi kaip būdvardžiai. Su daiktavardžiais jie derinami linksniu, skaičiumi ir gimine.

Vyriškosios ir bevardės giminės įvardžiai Moteriškosios giminės įvardžiai Daugiskaitiniai įvardžiai
Именительный
Vardininkas
како́й , чей , како́е , чьё кака́я , чья каки́е , чьи
Родительный
Kilmininkas
како́го , чьего́ како́й , чьей каки́х , чьих
Дательный
Naudininkas
како́му , чьему́ како́й , чьей каки́м , чьим
Винительный
Galininkas
како́й / чей / како́е / чьё каку́ю , чью каки́е , чьи , каки́х , чьих
Творительный
Įnagininkas
каки́м , чьим како́й (-ю) , чьей (-ею) каки́ми , чьи́ми
Предложный
Vietininkas
(о) како́м , (о) чьём (о) како́й , (о) чьей (о) каки́х , (о) чьих
Vyriškosios ir bevardės giminės įvardžiai Moteriškosios giminės įvardžiai Daugiskaitiniai įvardžiai
Именительный
Vardininkas
кото́рый , кото́рое кото́рая кото́рые
Родительный
Kilmininkas
кото́рого кото́рой кото́рых
Дательный
Naudininkas
кото́рому кото́рой кото́рым
Винительный
Galininkas
кото́рый , кото́рого кото́рую кото́рые / кото́рых
Творительный
Įnagininkas
кото́рым кото́рой кото́рыми
Предложный
Vietininkas
(о) кото́ром (о) кото́рой (о) кото́рых

Nežymimieji įvardžiai

Nežymimieji įvardžiai не́кто (= kažkas) , не́что (= kažkas) , не́который (= kai kuris) , не́сколько (= keletas) , кое-кто́ (= kai kas) , кое-что́ (= kai kas) , кто́-либо (= bet kas) , кто́-нибудь (= kas nors) , кое-како́й (= bet koks) , како́й-то (= kažkoks) , како́й-либо (= bet koks) , како́й-нибудь (= bet koks) , ско́лько-то (= keli) , ско́лько-нибудь (= bent kiek) nurodo neapibrėžtus daiktus, požymius, skaičių. Jie susidaro prisijungiant prie klausiamojo (santykinio) įvardžio priesagoms не- кое-что́ (= kai kas) , кое-каки́е (= kai kurie) ) ir кое- ( не́кто (= kažkas) , не́что (= kažkas) , kuri visada yra kirčiuota, taip pat priesagoms -то, -либо, -нибудь ( кто́-то (= kas nors) , кто́-либо (= bet kas) , кто́-нибудь (= kas nors) .

Nežymimieji įvardžiai linksniuojami pagal įvardžių (klausiamųjų ir santykinių), iš kurių jie yra padaryti, tipą.

Именительный
Vardininkas
кто́-то
kas nors
что́-нибудь
pronouns.6_2_ex58а
не́сколько
keli
Родительный
Kilmininkas
кого́-то
чего́-нибудь
не́скольких
Дательный
Naudininkas
кому́-то
чему́-нибудь
не́скольким
Винительный
Galininkas
кого́-то
чо́-нибудь
не́сколько / не́скольких
Творительный
Įnagininkas
ке́м-то
че́м-нибудь
не́сколькими
Предложный
Vietininkas
(о) ко́м-то (о) чём-нибудь (о) не́скольких

Pastaba

Įvardis не́кто (= kažkas) turi tik vieną vardininko formą.

Atskiriamieji įvardžiai

Atskiriamieji įvardžiai никто́ (= niekas) , ничто́ (= niekas) , никако́й (= joks ) , ниче́й (= niekieno ) , не́кого (= nėra ko) , не́чего (= nėra ko) nurodo nuo kitų atskiriamą daiktą, ypatybę, kiekį arba norint pastiprinti neigiamą viso sakinio prasmę. Jie susidaryti iš klausiamųjų (santykinių) įvardžių su nekirčiuotu priešdėliu ни- ( никто́ (= niekas) , ничто́ (= niekas) , никако́й (= joks ) , ниче́й (= niekieno ) ir kirčiuotu priešdėliu не- ( не́кого (= nėra ko) , не́чего (= nėra ko) . Įvardžiai не́кого (= nėra ko) ir не́чего (= nėra ko) neturi vardininko formos.

Atskiriamieji įvardžiai kaitomi linksniais ir skaičiais, o vienaskaitoje – giminėmis. Įvardžiai никто́ (= niekas) nekaitomi nei skaičiais, nei giminėmis.

никто́
niekas
ничто́
niekas
не́кого
nėra ko
не́чего
nėra ko
Именительный
Vardininkas
никто́
ничто́
- -
Родительный
Kilmininkas
никого́
ничего́
не́кого
не́чего
Дательный
Naudininkas
никому́
ничему́
не́кому
не́чему
Винительный
Galininkas
никого́
ничто́
не́кого
не́чего
Творительный
Įnagininkas
нике́м
ниче́м
не́кем
не́чем
Предложный
Vietininkas
ни о ко́м
ни о чём
не́ о ком
не́ о чем

Savybiniai įvardžiai

Savybiniai įvardžiai мой (= mano) , твой (= tavo) , ваш (= jūsų) , наш (= mūsų) , свой (= savo) , его́ (= jo) , её (= jos) , их (= jų) parodo, kokiam asmeniui priklauso daiktas.

Savybiniai įvardžiai мой (= mano) , твой (= tavo) , ваш (= jūsų) , наш (= mūsų) , свой (= savo) kaitomi kaip ir būdvardžiai linksniais, skaičiais ir giminėmis.

Vyriškosios ir bevardės giminės įvardžiai Moteriškosios giminės įvardžiai Daugiskaitiniai įvardžiai
Именительный
Vardininkas
мой (= mano) , ваш (= jūsų) , моё (= pronouns.6_2_ex37а) , ва́ше (= jūsų) моя́ (= mano) , ва́ша (= jūsų) мои́ (= mano) , ва́ши (= jūsų)
Родительный
Kilmininkas
моего́ , ва́шего мое́й , ва́шей мои́х , ва́ших
Дательный
Naudininkas
моему́ , ва́шему мое́й , ва́шей мои́м , ва́шим
Винительный
Galininkas
мой , ваш , моё , ва́ше
моего́ , ва́шего
мою́ , ва́шу мои́ , ва́ши , мои́х , ва́ших
Творительный
Įnagininkas
мои́м , ва́шим мое́й (-е́ю) , ва́шей (-ею) мои́ми , ва́шими
Предложный
Vietininkas
(о) моём , (о) ва́шем (о) мое́й , (о) ва́шей (о) мои́х , (о) ва́ших

Parodomieji įvardžiai

Parodomieji įvardžiai тот (= tas) , э́тот (= šis) , тако́й (= toks) , тако́в (= toks) , сто́лько (= tiek) yra vartojami išskirti iš kitų kokį nors konkretų dalyką, ypatybę, kiekį. Parodomieji įvardžiai тот , э́тот , тако́й , сто́лько kaitomi kaip ilgieji būdvardžiai linksniais, skaičiais ir giminėmis. Įvardis тако́в kaitomas kaip trumpasis būdvardis, t. y. skaičiais ir giminėmis.

Vyriškosios ir bevardės giminės įvardžiai Moteriškosios giminės įvardžiai Daugiskaitiniai įvardžiai
Именительный
Vardininkas
тако́й , э́тот / тако́е , э́то така́я , э́та таки́е , э́ти
Родительный
Kilmininkas
тако́го , э́того тако́й , э́той таки́х , э́тих
Дательный
Naudininkas
тако́му , э́тому тако́й , э́той таки́м , э́тим
Винительный
Galininkas
тако́й / э́тот / тако́е / э́то
тако́го / э́того
таку́ю , э́ту таки́е , э́ти
таки́х , э́тих
Творительный
Įnagininkas
таки́м , э́тим тако́й (-ою) , э́той (-ою) таки́ми , э́тими
Предложный
Vietininkas
(о) тако́м , (об) э́том (о) тако́й , (об) э́той (о) таки́х , (об) э́тих

Pažymimieji įvardžiai

Pažymimieji įvardžiai весь (= visas) , вся́кий (= visoks ) , ка́ждый (= kiekvienas) , сам (= pats) , са́мый (= visų, pats) , ино́й (= kitoks) , друго́й (= kitas) nurodo vieną daiktą iš daugelio vienarūšių daiktų.

Įvardžių сам (= pats) , са́мый (= visų, pats) kai kurios formos skiriasi tik kirčiu.

Vyriškoji ir bevardė giminė Moteriškoji giminė Daugiskaita
Именительный
Vardininkas
са́мый , са́мое сам , само́
са́мая
сама́
са́мые
са́ми
Родительный
Kilmininkas
са́мого
самого́
са́мой
само́й
са́мых
сами́х
Дательный
Naudininkas
са́мому
самому́
са́мой
само́й
са́мым
сами́м
Винительный
Galininkas
са́мый , са́мое
са́мого
сам , само́
са́мого
са́мую
саму́
са́мые

са́мых
са́ми

сами́х
Творительный
Įnagininkas
са́мым
сами́м
са́мой (-ою)
само́й (-ою)
са́мыми
сами́ми
Предложный
Vietininkas
(о) са́мом (о) само́м (о) са́мой (о) само́й (о) са́мых (о) сами́х

Įvardžiai весь (= visas) ( всё (= vis tiek) , вся (= visa) , все (= visi) turi ypatingas vienaskaitos vyriškosios ir bevardės giminės įnagininko formas ir visas daugiskaitos formas.

Vyriškoji ir bevardė giminė Moteriškoji giminė Daugiskaita
Именительный
Vardininkas
весь , всё
вся
все
Родительный
Kilmininkas
всего́
всей
всех
Дательный
Naudininkas
всему́
всей
всем
Винительный
Galininkas
весь , всё
всего́
вю
все

всех
Творительный
Įnagininkas
всем
всей
все́ми
Предложный
Vietininkas
(обо) всём (обо) всей (обо) всех

Apibendrinamieji įvardžiai тако́в (= toks) , како́в (= koks) nekaitomi.

Įvardžiai сам (= pats) nurodo asmenį arba daiktą, kuris kelia veiksmą.

 • Я сам расскажу́ о вре́мени и о себе́. (В. В. Маяковский) (= Aš pats papasakosiu apie laiką ir apie save. (V. V. Majakovskis))

Įvardžiai весь (= visas) , вся́кий (= visoks ) nurodo apimties dydį, apibrėžia daiktą kaip kažką nedalomą.

 • Весь день шёл дождь. (= Visą dieną lijo lietus.)
 • Все о́чень уста́ли. (= Visi labai pavargo.)
 • Всю ночь чита́л рома́н Толсто́го. (= Visą naktį skaičiau Tolstojaus romaną.)

Įvardis вся́кий (= visoks ) nurodo bet kurį daiktą iš daugelio vienarūšių.

 • Вся́кое чу́вство име́ет це́ну, лишь пока́ свобо́дно. (В. Г. Короленко) (= Visi jausmai turi vertę, tik dabar laisvai. (V. G. Korolenko))

Įvardžiai са́мый (= visų, pats) , ка́ждый (= kiekvienas) , любо́й (= bet koks) nurodo vienetinio daikto arba asmens išskyrimą iš daugelio kitų vienarūšių.

 • Э́то был он, тот са́мый матро́с! (В. П. Катаев) (= Čia buvo jis, tas pat jūreivis! (V. P. Katajevas))
 • Люба́я рабо́та хороша́. (= Bet koks darbas geras.)

Įvardis са́мый (= visų, pats) taip pat gali reikšti aukščiausiąjį ypatybės laipsnį, dalyvauja sudarant aukščiausiojo laipsnio būdvardžius.

Atgal į pradžią