Späť na obsah

Číslovky

Číslovka je slovný druh, ktorý označuje počet predmetov, číslo a tiež poradie:

 • Шко́льники посади́ли два́дцать я́блонь и оди́ннадцать ви́шен. (= Žiaci zasadili dvadsať jabloní a jedenásť višní.)
 • Два́жды двачеты́ре. (= Dva krát dva sú štyri.)
 • Я роди́лся 5 января́ 1995 го́да. (= Narodil som sa 5. januára 1995.)
 • Пя́тое ию́ня – Всеми́рный день окружа́ющей среды́. (= Piateho júna je Svetový deň životného prostredia.)

Podľa významu a gramatických znakov sa číslovky delia na základné a radové.

Základné číslovky označujú množstvo alebo počet a odpovedajú na otázku

оди́н (= 1) , пять (= 5) , двена́дцать (= 12) , два́дцать семь (= 27) , пятьдеся́т (= 50)

Radové číslovky označujú poradie predmetov pri počítaní a odpovedajú na otázku

 • пе́рвый день (= prvý deň)
 • пя́тый класс (= piata trieda)
 • двена́дцатая ночь (= dvanásta noc)
 • два́дцать седьмо́е число (= dvadsiateho siedmeho)
 • пятидеся́тые го́ды (= päťdesiate roky)
Pády Otázka základných čísloviek {1} Otázka radových čísloviek {1}
Prvý
ско́лько
koľko
како́й
aký
кото́рый
ktorý
Druhý без (= bez) ско́льких
како́го
кото́рого
Tretí дам (= dám)
ско́льким
како́му
кото́рому
Štvrtý ви́жу (= vidím)
ско́лько než.
ско́льких živ.
како́й než.
како́го živ.
кото́рый než.
кото́рого živ.
Siedmy иду́ с / со (= idem s)
ско́лькими
(с) каки́м
(с) кото́рым
Šiesty говорю́ о (= hovorím o)
о ско́льких
о како́м
о кото́ром

Základný tvar číslovky je prvý pád.

Podľa počtu slov môžu byť číslovky jednoduché a zložené.

Jednoduché číslovky sú tvorené jedným slovom.

семь (= 7) , два́дцать (= 20) , сто (= 100) , ты́сяча (= 1000)

Zložené číslovky sú tvorené dvomi a viac slovami.

два́дцать пять (= 25) , сорок четы́ре (= 44) , три́ста пятьдеся́т семь (= 357) , восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
číslovky
Jednoduché Zložené
семь (= 7) два́дцать пять (= 25)
пятна́дцать (= 15) со́рок четы́ре (= 44)
три́дцать (= 30) три́ста пятьдеся́т семь (= 357)
сто (= 100) восемьсо́т девяно́сто один (= 891)
пе́рвый
prvý
три́ста со́рок восьмо́й
tristo štyridsiatyôsmy
со́тый
stý
две пя́тых
dve pätiny
ты́сячный
tisíci
три це́лых пять деся́тых
tri celé päť desatín

Základné číslovky

0 - ноль / нуль *
1 - оди́н 11 - оди́ннадцать 100 - сто
2 - два 12 - двена́дцать 200 - две́сти
3 - три 13 - трина́дцать 30 - три́дцать 300 - три́ста
4 - четы́ре 14 - четы́рнадцать 40 - со́рок 400 - четы́реста
5 - пять 15 - пятна́дцать 50 - пятьдеся́т 500 - пятьсо́т
6 - шесть 16 - шестна́дцать 60 - шестьдеся́т 600 - шестьсо́т
7 - семь 17 - семна́дцать 70 - се́мьдесят 700 - семьсо́т
8 - во́семь 18 - восемна́дцать 80 - во́семьдесят 800 - восемьсо́т
9 - де́вять 19 - девятна́дцать 90 - девяно́сто 900 - девятьсо́т
10 - де́сять 20 - два́дцать

Zapamätajte si

 • V číslovkách od 5 do 10 sa na konci píše Ь.
 • V číslovkách od 15 do 19 sa na konci píše Ь.
 • V číslovkách od 50 do 80 sa uprostred slova píše Ь.
 • V číslovkách od 500 do 9000 sa uprostred slova píše Ь.

Poznámka: o číslovkách ты́сяча , миллио́н a миллиа́рд atď. viac ďalej.

Poznámka

 • * Podľa svojho významu sú slová но́ль a ну́ль rovnaké, ale ich písanie záleží na tvare slova: v prvom (nominatív) a druhom (akuzatív) je možné písanie s о a у, v ostatných pádoch iba písanie у. V terminologickom význame prevažuje tvar ну́ль :

  • су́мма равня́ется нулю́ (= súčet sa rovná nule)
  • температу́ра де́ржится на нуле́ (= teplota sa drží na nule)
  • свести́ к нулю́ (= vynulovať)
 • V ustálených spojeniach sa vyskytujú oba tvary:

  • ноль внима́ния (= nulová pozornosť)
  • в два́дцать ноль-ноль (20:00) (= o dvadsať nula nula (20:00))
  • ноль це́лых (= nula celá)
  • температу́ра абсолю́тного нуля́ (= teplota absolútnej nuly)
  • остри́чь под нулё́вку (= ostrihať dohola)
 • Prídavné meno sa často tvorí od tvaru нуль :

  • нулево́й киломе́тр (= nulový kilometer)
  • нулево́й пробе́г (= nulový stav tachometru)
  • нулева́я температу́ра (= nulová teplota)

Skupiny základných čísloviek

Základné číslovky Zlomky Kolektívne číslovky
niekoľko predmetov ako celok
три (= 3) две пя́тых (= 2/5) дво́е (= dvoje)
оди́ннадцать (= 11) три седьмы́х (= 3/7) тро́е (= troje)
со́рок (= 40) одна́ деся́тая (= 1/10) че́тверо (= štvoro)
пятьсо́т (= 500) двена́дцать со́тых (= 12/100) пя́теро (= pätero)

Číslovky označujúce celé čísla

Číslovky označujúce celé čísla sa v jednotlivých pádoch mení. Pri základných číslovkach sa skloňuje každé číslo (slovo).

Základná číslovka ноль (= 0)
Prvý ноль
Druhý (без) нуля́
Tretí (дам) нулю́
Štvrtý (вижу) ноль
Siedmy (иду с) нулём
Šiesty (говорю о) нуле́
Základná číslovka один (= 1)
Jednotné číslo
Mužský rod Stredný rod Ženský rod
Prvý
оди́н
одно́
одна́
Druhý без (= bez) одного́
одного́
одно́й
Tretí дам (= dám)
одному́
одному́
одно́й
Štvrtý ви́жу (= vidím)
 • оди́н než.
 • одного́ živ.
одно́
одну́
Siedmy иду́ с (= idem s)
одни́м
одни́м
одно́й (-ою)
Šiesty говорю́ о / об (= hovorím o)
одно́м
одно́м
одно́й
Množné číslo
Prvý
одни́
Druhý без (= bez) одни́х
Tretí дам (= dám)
одни́м
Štvrtý ви́жу (= vidím)
одни́ než.
одни́х živ. - pre mužský a ženský rod!!!
Siedmy иду́ с (= idem s)
одни́ми
Šiesty (говорю об) (= hovorím o)
одни́х
Základná číslovka два (= 2)
Mužský rod Stredný rod Ženský rod
Prvý
два
два
две
Druhý без (= bez) двух двух двух
Tretí дам (= dám)
двум
двум
двум
Štvrtý ви́жу (= vidím)
два než.
двух živ.
два
две než.
двух živ.
Siedmy иду́ с (= idem s)
двумя
двумя
двумя
Šiesty говорю́ о / об (= hovorím o)
двух
двух
двух
Skloňovanie čísloviek три (= 3) , четыре (= 4)
Prvý
три
четы́ре
Druhý без (= bez) трёх
четырёх
Tretí дам (= dám)
трём
четырём
Štvrtý ви́жу (= vidím)
три než.
трёх živ.
четы́ре než.
четырёх živ.
Siedmy иду́ с (= idem s)
тремя
четырьмя
Šiesty говорю́ о / об (= hovorím o)
трёх
четырёх
Skloňovanie čísloviek пять (= 5) двадцать (= 20) a číslovky тридцать (= 30)

Jednoduché číslovky od 5 do 20 a číslovka 30 sa skloňujú ako podstatné mená tretieho skloňovania (typu ночь , мышь ).

5 8 15 20
Prvý
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Druhý без (= bez) пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Tretí дам (= dám)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́
Štvrtý ви́жу (= vidím)
пять
во́семь
пятна́дцать
два́дцать
Siedmy иду́ с (= idem s)
пятью́
восьмью́ *
пятна́дцатью
двадцатью́
Šiesty говорю о (= hovorím o)
пяти́
восьми́
пятна́дцати
двадцати́

Poznámka

* Všimnite si tvar siedmeho pádu číslovky во́семь .

Skloňovanie čísloviek сорок (= 40) , девяносто (= 90) , сто (= 100)

Tieto číslovky majú iba dva tvary.

40 90 100
Prvý
со́рок
девяно́сто
сто
Druhý без (= bez)
сорока́
девяно́ста
ста
Tretí дам (= dám)
сорока́
девяно́ста
ста
Štvrtý ви́жу (= vidím)
со́рок
девяно́сто
сто
Siedmy иду́ с (= idem s)
сорока́
девяно́ста
ста
Šiesty говорю́ о / об (= hovorím o)
сорока́
девяно́ста
ста
Skloňovanie číslovek od 50 do 80 a od 200 do 900

Pri zložených slovách - čísloviek od 50 do 80 a od 200 do 900 sa skloňujú obe časti slova.

50 80 500 800
Prvý
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Druhý без (= bez)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятисо́т
восьмисо́т
Tretí дам (= dám)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́м
восьмиста́м
Štvrtý ви́жу (= vidím)
пятьдеся́т
во́семьдесят
пятьсо́т
восемьсо́т
Siedmy иду́ с (= idem s)
пятью́десятью
восьмью́десятью
пятьюста́ми
восьмьюста́ми
Šiesty говорю о (= hovorím o)
пяти́десяти
восьми́десяти
пятиста́х
восьмиста́х
Skloňovanie čísloviek 200 (двести) , 300 (триста) , 400 (четыреста)
200 300 400
Prvý
две́сти
три́ста
четы́реста
Druhý без (= bez)
двухсо́т
трёхсо́т
четырёхсо́т
Tretí дам (= dám)
двумста́м
трёмста́м
четырёмста́м
Štvrtý ви́жу (= vidím)
две́сти než.
двухсо́т živ.
три́ста než.
трёхсо́т živ.
четы́реста než.
четырёхсо́т živ.
Siedmy иду́ с (= idem s)
двумяста́ми
тремяста́ми
четырьмяста́ми
Šiesty говорю о (= hovorím o)
двухста́х
трёхста́х
четырёхста́х
Skloňovanie čísloviek ты́сяча , миллио́н , миллиа́рд

Číslovka ты́сяча sa skloňuje ako podstatné meno неде́ля .

Číslovky миллио́н a миллиа́рд sa skloňujú ako podstatné meno заво́д .

Jednotné číslo Množné číslo
Prvý
ты́сяча
ты́сячи
Druhý без (= bez) ты́сячи
ты́сяч
Tretí дам (= dám)
ты́сяче
ты́сячам
Štvrtý ви́жу (= vidím)
ты́сячу
ты́сячи
Siedmy иду́ с (= idem s) ты́сячей , ты́сячью
ты́сячами
Šiesty говорю о (= hovorím o)
о ты́сяче
о ты́сячах
Jednotné číslo Množné číslo
Prvý
миллио́н
миллио́ны
Druhý без (= bez) миллио́на
миллио́нов
Tretí дам (= dám)
миллио́ну
миллио́нам
Štvrtý ви́жу (= vidím)
миллио́н
миллио́ны
Siedmy иду́ с (= idem s) миллио́ном
миллио́нами
Šiesty говорю о (= hovorím o)
о миллио́не
о миллио́нах
Skloňovanie zložených čísloviek

Pri zložených číslovkách označujúcich celé číslo sa skloňujú všetky slová, z ktorých sa číslovka skladá, podľa svojho vzoru:

Zložená číslovka 1986
Prvý
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
во́семьдесят
80
шесть
6
(столо́в)
stolov
Druhý
ты́сячи
девятисот
восьми́десяти
шести́ (столо́в)
Tretí
ты́сяче
девятиста́м
восьми́десяти
шести́ (стола́м)
Štvrtý
ты́сячу
девятьсо́т
во́семьдесят
шесть (столо́в)
Siedmy
с ты́сячей
девятьюста́ми
восьмью́десятью
шестью́ (стола́ми)
Šiesty
о ты́сяче
девятиста́х
восьми́десяти
шести́ (стола́х)
Použitie čísloviek v spojení s podstatnými menami
1
 • Один час (= Jedna hodina)
 • Одна минута (= Jedna minúta)
 • Одно окно (= Jedno okno)
Podstatné meno stojí pri číslovke vždy v tvare 1. pádu jednotného čísla
2, 3, 4
 • Два, три, четыре часа (= Dve, tri, štyri hodiny)
 • Две, три, четыре минуты (= Dve, tri, štyri minúty)
 • Два, три, четыре окна (= Dve, tri, štyri okná)
Podstatné meno má v spojení s číslovkou tvar 2. pádu jednotnémo čísla
5 - 20
 • Пять часов (= Päť hodín)
 • Двенадцать минут (= Dvanásť minút)
 • Двадцать окон (= Dvanásť okien)
Podstatné mená spolu s číslovkou má tvar 2. pádu množného čísla

Radové číslovky

Radové číslovky sa tvoria spravidla z čísloviek označujúce celé čísla, obyčajne bez prípon:

пятьпя́тый , шестьшесто́й , два́дцатьдвадца́тый
0 - нулево́й
1 - пе́рвый 11 - оди́ннадцатый 100 - со́тый
2 - второ́й * 12 - двена́дцатый 20 - двадца́тый 200 - двухсо́тый
3 - тре́тий 13 - трина́дцатый 30 - тридца́тый 300 - трёхсо́тый
4 - четвё́ртый 14 - четы́рнадцатый 40 - сороково́й 400 - четырёхсо́тый
5 - пя́тый 15 - пятна́дцатый 50 - пятидеся́тый 500 - пятисо́тый
6 - шесто́й 16 - шестна́дцатый 60 - шестидеся́тый 600 - шестисо́тый
7 - седьмо́й 17 - семна́дцатый 70 - семидеся́тый 700 - семисо́тый
8 - восьмо́й 18 - восемна́дцатый 80 - восьмидеся́тый 800 - восьмисо́тый
9 - девя́тый 19 - девятна́дцатый 90 - девяно́стый 900 - девятисо́тый
10 - деся́тый
1000 - ты́сячный 101 - сто пе́рвый
2000 - двухты́сячный 225 - две́сти два́дцать пя́тый
5000 - пятиты́сячный 478 - четы́реста се́мьдесят восьмо́й
1 000 000 - миллио́нный 1346 - ты́сяча три́ста со́рок шесто́й
1 000 000 000 - миллиа́рдный 20 543 - два́дцать ты́сяч пятьсо́т со́рок тре́тий

Poznámka

* Koncovka -ой je vždy prízvučná.

Radové číslovky первый (= prvý) a второй (= druhý) patria medzi slová odvodená.

Radové číslovky sa, podobne ako prídavné mená, menia podľa pádu, čísla a rodu.

Jednotné číslo Množné číslo
mužský rod
пе́рвый по́езд
prvý vlak
пе́рвого по́езда
пе́рвому по́езду
пе́рвые поезда́
Stredný rok
пя́тое ме́сто
piate miesto
пя́того ме́ста
пя́тому ме́сту
пя́тые места́
Ženský rod
седьма́я ли́ния
siedmy rad
седьмо́й ли́нии
седьмо́й ли́нии
седьмы́е ли́нии

Pri číslovkách седьмо́й (= siedmy) a восьмо́й (= ôsmy) pri skloňovaní zostáva mäkký znak.

Skloňovanie radových čísloviek

Radové číslovky sa v jednotlivých pádoch menia rovnako ako prídavné mená tvrdého typu skloňovania ( но́вый (= nový) a родно́й (= blízky) ).

Jednotné číslo Množné číslo
mužský rod Stredný rok Ženský rod
Именительный
Prvý
шесто́й
šiesty
шесто́е
šieste
шеста́я
šiesta
шесты́е
šieste
Родительный
Druhý
без (= bez) шесто́го шесто́го шесто́й
шесты́х
Дательный
Tretí
дам (= dám)
шесто́му
шесто́му
шесто́й
шесты́м
Винительный
Štvrtý
вижу (= vidím)
шесто́й než.
шесто́го živ.
шесто́е
шесту́ю
шесты́е než.
шесты́х živ.
Творительный
Siedmy
иду с (= idem s)
с шесты́м
с шесты́м
с шесто́й
с шесты́ми
Предложный
Šiesty
говорю о (= hovorím o)
о шесто́м
о шесто́м
о шесто́й
о шесты́х
Jednotné číslo Množné číslo
mužský rod Stredný rok Ženský rod
Именительный
Prvý
деся́тый
desiaty
деся́то́е
desiate
деся́тая
desiata
деся́тые
desiate
Родительный
Druhý
без (= bez) деся́того деся́того деся́той
деся́тых
Дательный
Tretí
дам (= dám)
деся́тому
деся́тому
деся́той
деся́тым
Винительный
Štvrtý
вижу (= vidím)
деся́тый než.
деся́того živ.
деся́тое
деся́тую
деся́тые než.
деся́тых živ.
Творительный
Siedmy
иду с (= idem s)
с деся́тым
с деся́тым
с деся́той
с деся́тыми
Предложный
Šiesty
говорю о (= hovorím o)
о деся́том
о деся́том
о деся́той
о деся́тых

Číslovka третий sa skloňuje ako prídavné meno волчий.

Jednotné číslo Množné číslo
mužský rod Stredný rok Ženský rod
Именительный
Prvý
тре́тий
tretí
тре́тье
tretí
тре́тья
tretí
тре́тьи
tretí
Родительный
Druhý
без (= bez) тре́тьего тре́тьего тре́тьей
тре́тьих
Дательный
Tretí
дам (= dám)
тре́тьему
тре́тьему
тре́тьей
тре́тьим
Винительный
Štvrtý
вижу (= vidím)
тре́тий než.
тре́тьего živ.
тре́тий
тре́тью
тре́тьи než.
тре́тьих živ.
Творительный
Siedmy
иду с (= idem s)
с тре́тьим
с тре́тьим
с тре́тьей
с тре́тьими
Предложный
Šiesty
говорю о (= hovorím o)
о тре́тьем
о тре́тьем
о тре́тьей
о тре́тьих

Skloňovanie radových čísloviek

Pri zložených radových číslovkách sa skloňuje len posledné slovo.

1975-й (тысяча девятьсот семьдесят пятый)
Именительный
Prvý
ты́сяча
1000
девятьсо́т
900
се́мьдесят
70
пя́тый
5
Родительный
Druhý
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́того
Дательный
Tretí
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пюяжтому
Винительный
Štvrtý
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тый / пя́того
Творительный
Siedmy
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́том
Предложный
Šiesty
ты́сяча
девятьсо́т
се́мьдесят
пя́тым
 1. Koncovky radových čísloviek sa určujú rovnako, ako koncovky prídavných mien (podľa otázky какой? (= koľkatý?) , который? (= ktorý?) ).
 2. Pri uvádzaní dátumu sa po radovej číslovke používa názov mesiaca v druhom páde:
  • Мы зако́нчим семе́стр к тридца́тому ма́я. (= Semester skončíme trinásteho mája.)
  • Все должны́ бы́ли записа́ться до пятна́дцатого октября́. (= Všetci sa mali zapísať do pätnásteho októbra.)
 3. Pri hovorení o udalosti, ktorá sa stala v nejakom roku, stojí slovo год (rok) vždy po radovej číslovke.
  • Я поступил́ в университе́т в 2015 году́. (= Bol som prijatý na univerzitu v roku 2015.)
Nahor