Přejít k obsahu

Význam přídavného jména

Přídavné jméno je slovní druh, který označuje vlastnost předmětu a odpovídá na otázky: какой? (= jaký?) , чей? (= čí?)

Přídavná jména se podle svého významu dělí na jakostí, vztahová a přivlastňovací.

Přídavná jména se řídí podstatnými jmény, s nimiž se shodují, tj. používají se ve stejném pádu, čísle a rodu, jako podstatné jméno, ke kterému se vztahují:

но́вый дом (= nový dům) , но́вая кни́га (= nová kniha) , но́вое окно́ (= nové okno) , но́вые столы́ (= nové stoly)

Základním tvarem přídavných jmen je první pád (nominativ) v jednotném čísle mužského rodu:

но́вый (= nový) , большо́й (= velký) , ле́тний (= letní)

Koncovka -ой je vždy přízvučná.

Přídavná jména mívají plnou ( хоро́ший (= dobrý/hodný) , краси́вый (= krásný) , тру́дный (= těžký) ) a krátkou formu ( хоро́ш , краси́в , тру́ден ).

Plný tvar se mění podle pádů, čísla a rodů. Přídavná jména v krátkém tvaru se mění podle čísla a rodů a neskloňují se ( рад (= rád) , гото́в (= připraven) , за́нят (= zaměstnán) , до́лжен (= nucen) , бо́лен (= nemocen) ).

Přídavná jména jakostní

Přídavná jména jakostní jsou přídavná jména, která označují kvalitu předmětu, tj. takovou vlastnost, která se může u předmětu vyskytovat ve větší nebo menší míře:

си́льный (= silný) , сильне́е (= silnější) , бо́лее си́льный (= silnější)
вку́сный (= chutný) , вкусне́е (= chutnější) , са́мый вку́сный (= nejchutnější)

Přídavná jména jakostní mohou označovat různé vlastnosti předmětu:

 • podle barvy:
  бе́лый (= bílý) , кра́сный (= červený) , зелё́ный (= zelený) , чё́рный (= černý)
 • podle tvaru a rozměru:
  квадра́тный (= hranatý) , кру́глый (= kulatý) , огро́мный (= obrovský) , дли́нный (= dlouhý) , коро́ткий (= krátký)
 • podle chuti:
  сла́дкий (= sladký) , ки́слый (= kyselý) , солё́ный (= slaný) , горя́чий (= horký) , холо́дный (= chladný/studený)
 • podle času:
  до́лгий (= dlouhý) , бы́стрый (= rychlý)
 • podle vnějšího dojmu:
  краси́вый (= krásný) , безобра́зный (= strašný)
 • podle vlastnosti:
  вя́зкий (= viskózní) , хру́пкий (= křehký) , про́чный (= pevný)
 • podle váhy:
  тяжё́лый (= těžký) , лё́гкий (= lehký) , невесо́мый (= lehký)
 • podle vůně:
  арома́тный (= voňavý) , паху́чий (= voňavý/smrdutý) , при́торный (= přeslazený)
 • podle teploty:
  горя́чий (= hokrý) , холо́дный (= chladný/studený) , тё́плый (= teplý)
 • podle zvuku:
  гро́мкий (= hlasitý) , ти́хий (= tichý)
 • podle charakterových a duševních vlastností člověka:
  до́брый (= dobrý) , весё́лый (= veselý) , хра́брый (= odvážný)
 • podle fyzických vlastností lidí a zvířat:
  си́льный (= silný) , сла́бый (= slabý) , то́лстый (= tlustý) , слепо́й (= slepý)
 • a některé další.

Přídavná jména vztahová

Vztahová přídavná jména označují vlastnost předmětu prostřednictvím jeho vztahu k jinému předmětu, tj. pojmenovávají takovou vlastnost, která ukazuje na vztah:

 • k předmětu nebo materiálu:
  фарфо́ровая посу́да (= porcelánové nádobí) посу́да из фарфо́ра (= nádobí z porcelánu)
 • k osobě:
  де́тская посте́ль (= dětská postel) посте́ль для дете́й (= postel pro děti)
 • ke zvířeti:
  петуши́ный гре́бень (= kohoutí hřeben) гре́бень петуха́ (= hřeben kohouta)
 • k místu:
  морско́й бе́рег (= mořský břeh) бе́рег мо́ря (= břeh moře)
 • k času:
  у́тренняя заря́дка (= ranní rozcvička) заря́дка, кото́рую де́лаем у́тром (= cvičení, které provádíme ráno)
 • k času:
  вчера́шняя газе́та (= včerejší noviny) газе́та, кото́рая вы́шла вчера́ (= noviny, které vyšly včera)
 • k činnosti jako vlastnosti:
  раздвижно́й стол (= rozkládací stůl) стол, кото́рый раздвига́ется (= stůl, který se rozkládá)
 • k číslu:
  тройно́й прыжо́к (= trojitý skok) прыжо́к в три приё́ма (= skok natřikrát)

Všechna vztahová přídavná jména označují stavy a neměnné vlastnosti předmětů a nestupňují se.

Jedním z poznávacích znaků vztahových přídavných jmen jsou přípony -ан- (-ян), -янн-, -онн-, -овск-, -инск-, -енск-, -анск-:

ко́жаный (= kožený) , гли́няный (= hliněný) , оловя́нный (= cínový) , демонстраци́онный (= předváděcí) , янва́рский (= lednový) , украи́нский (= ukrajinský)

Vztahová přídavná jména nemají krátký tvar, nepojí se s příslovce о́чень (= velmi) a соверше́нно (= dokonale) a netvoří příslovce na .

Přídavná jména přivlastňovací

Přídavná jména přivlastňovací poukazují na příslušnost předmětu k nějaké osobě nebo zvířeti a odpovídají na otázky чей? (= čí?) , чья? (= čí?) , чьё? (= čí?) :

ма́мино пальто́ (= matčin kabát) , де́душкин дом (= dědečkův dům) , медве́жья берло́га (= medvědí doupě) , пти́цыно гнездо́ (= ptačí hnízdo)

Přípony, typické pro přídavná jména přivlastňovací: -ин- (-ын-), -ов- (-ев-), -ий- (-й-).

ма́мин (= matčin) , па́пин (= otcův) , сини́цын (= sýkorčí) , ку́рицын (= slepičí) , отцо́в (= otcův) , дедо́в (= dědův) , ли́сий (= liščí) , во́лчий (= vlčí)

Sféra použití přídavných jmen přivlastňovacích je hovorová řeč. Ve vědeckém a publicistickém stylu se obvykle nepoužívají.

Přídavná jména přivlastňovací mužského rodu v prvním a druhém pádu jednotného čísla mají nulovou koncovku ( де́душкин (= dědečkův) , во́лчий (= vlčí) ) a středního a ženského rodu jed. a mn. čísla mají koncovku krátkého tvaru ( пти́цыно (= ptačí) , отцо́ва (= otcova) , де́душкины (= dědečkovy) , ли́сьи (= liščí) ).

Písmena я, е, ю, и po ь (v oddělovací funkci) v přídavných jménech přivlastňovacích s kmenem na sufixální jot -й- označují nejen příslušný samohláskový zvuk koncovky, ale také příponu -й-, pomocí níž bylo toto přídavné jméno vytvořeno:

 • ли́сья [лисьйа] (= liščí)
 • ли́сью [лисьйу]
 • ли́сьей [лисьйэй]
 • ли́сьих [лисьйих]

Přídavná jména mohou přecházet z jedné kategorie do druhé, pokud se používají v přeneseném významu.

vztahová přídavná jména mohou přecházet v jakostní:

Vzatažné Jakostní
золото́е кольцо́
zlatý prstýnek
золото́й хара́ктер
zlatý charakter

Přivlastňovací ve vztahová a jakostní:

Přivlastňovací Vzatažné Jakostní
медве́жья ла́па
medvědí tlapa
медве́жья шу́ба
medvědí kožich
медве́жья услу́га
medvědí služba

Stupňování přídavných jmen

Přídavná jména se mohou stupňovat: mohou mít druhý a třetí stupeň.

Tvoření druhého stupně

Druhý stupeň přídavného jména ukazuje, že vlastnost předmětu je projevuje ve větší nebo menší míře, než u jiného předmětu nebo předmětů:

Jednoduchý tvar
Základní tvar přídavného jména, od kterého se tvoří Slovotvorný prostředek Příklad
Přídavná jména typu:
 • о́стрый (= ostrý)
 • интере́сный (= zajímavý)
Přípona -ее-, -ей-.
 • остре́е (= ostřejší)
 • интере́снее (= zajímavější)
Přídavná jména s kmenem na г, к, х, д, т, ст.
 • жа́ркий (= teplý)
 • ти́хий (= tichý)
 • дорого́й (= drahý)
 • молодо́й (= mladý)
 • круто́й (= strmý)
Přípona -е- + střídání koncové souhlásky v kmeni: г // ж, к // ч, х // ш, д // ж, т // ч
 • жа́рче (= teplejší)
 • ти́ше (= tišší)
 • доро́же (= dražší)
 • моло́же (= mladší)
 • кру́че (= strmější)
Přídavná jména s příponami -к-, -ок-, -ек-:
 • ни́зкий (= nízký)
 • высо́кий (= vysoký)
Přípona -е- + odtržení přípon -к-, -ок-, -ек-:
 • ни́же (= nižší)
 • вы́ше (= vyšší)
Přídavná jména typu:
 • до́лгий (= dlouhý)
 • то́нкий (= tenký)
 • сла́дкий (= sladký)
 • стро́гий (= přísný)
Přípona -ше-, (-же-, ще-) + odtržení konečné části základu -г, -к
 • до́льше (= delší)
 • то́ньше (= tenčí)
 • сла́ще (= sladší)
 • стро́же (= přísnější)
 • хоро́ший (= dobrý)
 • плохо́й (= špatný)
 • ма́ленький (= malý)
Od jiných základů
 • лу́чше (= lepší)
 • ху́же (= horší)
 • ме́ньше (= menší)
Složený tvar
 • твё́рдый (= tvrdý)
 • сла́бый (= slabý)
 • сла́дкий (= sladký)
Pomocí slov бо́лее (= více) , ме́нее (= méně) + základní tvar přídavného jména
 • бо́лее твё́рдый (= tvrdší)
 • ме́нее сла́бый (= méně slabý)
 • бо́лее сла́дкий (= více sladký)

Některá přídavná jména netvoří jednoduchý tvar druhého stupně: громо́здкий (= těžkopádný) , исхуда́лый (= vyhublý) , ли́шний (= zbytečný) , ло́мкий (= křehký) , ма́ссовый (= masový) , отло́гий (= pozvolný) , передово́й (= přední) , ра́нний (= časný) , ро́бкий (= plachý) a některá další.

Tvoření třetího stupně

Třetí stupeň poukazuje na to, že podle nějakého jednoho příznaku daný předmět překonává všechny ostatní předměty:

Jednoduchý tvar
Základní tvar přídavného jména, od kterého se tvoří Slovotvorný prostředek Příklad
Přídavná jména typu:
 • стро́гий (= přísný)
 • кра́ткий (= krátký)
 • ти́хий (= tichý)
 • высо́кий (= vysoký)
Přípona -айш- + střídání koncové souhlásky v kmeni:
г // ж, к // ч, х // ш

 • строжа́йший (= nejpřísnější)
 • кратча́йший (= nejkratší)
 • тиша́йший (= nejtišší)
 • высоч[айший (= nejvyšší)
Přídavná jména typu:
 • хра́брый (= odvážný)
 • чуде́сный (= kouzelný)
Přípona -ейш-.
 • храбре́йший (= nejodvážnější)
 • чуде́снейший (= nejkouzelnější)
 • высо́кий (= vysoký)
 • краси́вый (= krásný)
Pomocí předpony наи- + přípony -ш- (odtržení přípony -ок):
наи + -ш-; наи + -ейш-

 • наивы́сший (= nejvyšší)
 • наикраси́вейший (= nejkrásnější)
 • хоро́ший (= dobrý)
 • плохо́й (= špatný)
 • ма́ленький (= malý)
Od jiných základů
 • лу́чший (= nejlepší)
 • ху́дший (= nejhorší)
 • ме́ньший (= nejmenší)
Složený tvar
 • твё́рдый (= tvrdý)
 • досту́пный (= dostupný)
S pomocí slova са́мый (= adjective.4_5_2_ex17а) + základní tvar přídavného jména
 • са́мый твё́рдый (= nejtvrdší)
 • са́мый досту́пный (= nejdostupnější)
 • ве́рный (= věrný)
 • весё́лый (= veselý)
Pomocí slov наибо́лее (= nejvíce) , наиме́нее (= nejméně) + základní tvar přídavného jména
 • наибо́лее ве́рный (= nejvěrnější)
 • наиме́нее весё́лый (= nejméně veselý)
 • гру́стный (= smutný)
 • у́мный (= chytrý)
 • интере́сный (= zajímavý)
Jednoduchý tvar druhého stupně + zájmeno всех (= ze všech) (pro živ. předměty) nebo всего (= ze všeho) (pro neživ. předměty).
 • грустне́е всex (= nejsmutnější ze všech)
 • умне́е всex (= nejchytřejší se všech)
 • интере́снее всего (= nejzajímavější ze všech)

Přípona -айш- je vždy přízvučná.

Některá přídavná jmena, která mají v základním tvaru přípony -ск-, -н-, -ов-, -ев-, -аст-, -ист-, -ат-, -лив, -к-, se jednoduchý tvar třetího stupně netvoří. Jsou to slova typu:

 • больно́й (= nemocný)
 • боево́й (= bojový)
 • волокни́стый (= vláknitý)
 • голова́стый (= duchaplný)
 • гро́мкий (= hlasitý)
 • до́лгий (= dlouhý)
 • дру́жеский (= přátelský)
 • круто́й (= strmý)
 • ло́мкий (= křehký)
 • родно́й (= rodný)
 • ра́нний (= brzký)
 • сухо́й (= suchý)
 • у́зкий (= úzký)
 • уме́лый (= dovedný)
a některá další.

Krátká forma přídavných jmen

Přídavná jména jakostní v krátkém tvaru odpovídají na otázky како́в? (= jaký?) , какова́? (= jaká?) , каково́? (= jaké?) , каковы́? (= jací?/jaké?) a mění se podle rodu (v jednotném čísle) a čísla.

Krátký tvar přídavného jména označuje vlastnost předmětu v konkrétním časovém okamžiku:

 • круто́й бе́рег (= strmý břeh) бе́рег крут (= břeh je strm)
 • весё́лая де́вочка (= veselá dívka) де́вочка весела́ (= dívka je vesela)
 • кру́глое лицо́ (= kulatý obličej) лицо́ кругло́ (= obličej je kulat)

Tvoření krátké formy přídavných jmen

Před koncovou souhláskou kmene stojí samohláska:

 • молодо́й (= mladý) мо́лод , молода́ , мо́лодо , мо́лоды
 • горя́чий (= horký) горя́ч , горяча́ , горячо́ , горячи́
 • похо́жий (= podobný) похо́ж , похо́жа , похо́же , похо́жи

Kmen slova končí na , před stojí tvrdá souhláska

 • кре́пкий (= silný) кре́пок , крепка́ , кре́пко , кре́пки / крепки́
 • лё́гкий (= lehký) лё́гок , легка́ , легко́ , легки́
 • у́зкий (= úzký) у́зок , узка́ , у́зко , у́зки / узки́

Kmen slova končí na -н- nebo na -к-, před kterým stojí měkká souhláska nebo :

 • поле́зный (= užitečný) поле́зен , поле́зна , поле́зно , поле́зны
 • го́рький (= hořký) го́рек , горька́ , го́рько , го́рьки / горьки́
 • сто́йкий (= odolný) сто́ек , сто́йка / стойка́ , сто́йко , сто́йки

Zapamatujte si: све́тлый (= světlý) све́тел , хи́трый (= vychytralý) хитё́р

Výjimky: по́лный (= plný) по́лон , смешно́й (= směšný) смешо́н

Zvláštní případy tvoření krátkého tvaru:

 • большо́й (= velký) вели́к , велика́ , велико́ , велики́
 • ма́ленький (= malý) мал , мала́ , мало́ , малы́
 • злой (= zlý) зол , зла́ , зло́ , злы́
 • чужо́й (= cizí) чужд , чужда́ , чу́ждо , чу́жды / чужды́

Zapamatujte si krátké tvary některých přídavných jmen:

рад , гото́в , за́нят , до́лжен , бо́лен

Změny přídavných jmen podle čísla a rodu

Koncovky prvního pádu plných tvarů přídavných jmen
Jednotné číslo Množné číslo
Mužský rod
како́й?
jaký?
Střední rod
како́е?
jaké?
Ženský rod
кака́я?
jaká?
Pro všechny rody
каки́е?
jací?/jaké?
-ый -ой -ий -ое -ее -ая -яя -ые -ие
но́вый
nový
родно́й
rodný
ле́тний
letní
родно́е
ле́тнее
родна́я
ле́тняя
родны́е
ле́тние

Skloňování plných tvarů přídavných jmen

Plné tvary přídavných jmen mohou mít kmen na tvrdou souhlásku ( но́вый (= nový) , родно́й (= rodný) , но́вое , родно́е , но́вая , родна́я ) a měkkou souhlásku ( ле́тний (= letní) , ле́тняя , ле́тнее ). Podle toho mají při skloňování různé koncovky:

Pády Jednotné číslo
Mužský rod
како́й? (= jaký?)
Střední rod
како́е? (= jaké?)
Ženský rod
кака́я? (= jaká?)
-ый -ой -ий -ое -ее -ая -яя
Именительный
První
но́вый
nový
родно́й
rodný
ле́тний
letní
родно́е
ле́тнее родна́я ле́тняя
Родительный
Druhý
но́вого
родно́го
ле́тнего
родно́го
ле́тнего родно́й ле́тней
Дательный
Třetí
но́вому
родно́му
ле́тнему
родно́му
ле́тнему родно́й ле́тней
Винительный
Čtvrtý
но́вого* / но́вый
родно́го* / родно́й
ле́тнего* / ле́тний
родно́е
ле́тнее родну́ю ле́тнюю
Творительный
Sedmý
но́вым
родны́м
ле́тним
родны́м
ле́тним родно́й ле́тней
Предложный
Šestý
(о) но́вом
(о) родно́м
(о) ле́тнем
(о) родно́м
(о) ле́тнем (о) родно́й (о) ле́тней

Poznámka

* Ve čtvrtém pádu (4. p.) mužského rodu má přídavné jméno, které se pojí s životným podstatným jménem, koncovku druhého pádu (2. p.) a přídavné jméno, které se pojí s neživotným podstatným jménem koncovku prvního pádu (1. p.):

 • но́вого, родно́го (челове́ка)
 • но́вый, родно́й (дом)

* Koncovky -ого, -его čteme jako [ова / ава] - [ева]:

 • родно́го [роднова]
 • но́вого [новава]
 • си́него [синева]
 • ле́тнего [летнева]
Pády Množné číslo
Pro všechny rody
каки́е? (= jací?/jaké?)
-ые -ие
Именительный
První
родны́е ле́тние
Родительный
Druhý
родны́х ле́тних
Дательный
Třetí
родны́м ле́тним
Винительный
Čtvrtý
родны́х / родны́е ле́тниx / ле́тние
Творительный
Sedmý
родны́ми ле́тними
Предложный
Šestý
(о) родны́х (о) ле́тних

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích na -ий, -ье, -ья, -ьи

Pády Jednotné číslo Množné číslo
Mužský rod
чей? (= čí?)
Střední rod
чьё? (= čí?)
Ženský rod
чья? (= čí?)
Pro všechny rody
чьи? (= čí?)
Именительный
První
ли́сий
liščí
ли́сье
ли́сья
ли́сьи
Родительный
Druhý
ли́сьего
ли́сьего
ли́сьей
ли́сьих
Дательный
Třetí
ли́сьему
ли́сьему
ли́сьей
ли́сьим
Винительный
Čtvrtý
ли́сьего* / ли́сий
ли́сье
ли́сью
ли́сьи
Творительный
Sedmý
ли́сьим
ли́сьим
ли́сьей
ли́сьими
Предложный
Šestý
(о) ли́сьем
(о) ли́сьем
(о) ли́сьей
ли́сьих

Poznámka

* Ve čtvrtém pádu (4. p.) mužského rodu má přídavné jméno, které se pojí s životným podstatným jménem, koncovku druhého pádu (2. p.) a přídavné jméno, které se pojí s neživotným podstatným jménem koncovku prvního pádu (1. p.):

 • ли́сьего (детё́ныша) (= liščího (mláděte))
 • ли́сий (хвост) (= liščí (ocas))

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích s příponami -ов (-ин)

Pády Mužský rod
чей? (= čí?)
Střední rod
чьё? (= čí?)
Именительный
První
отцо́в
otcův
ма́мин
matčin
отцо́во
ма́мино
Родительный
Druhý
отцо́ва
ма́мина
отцо́ва
ма́миного
Дательный
Třetí
отцо́ву
ма́мину
отцо́ву
ма́миному
Винительный
Čtvrtý
отцо́ва* / отцо́в ма́миного* / ма́мин
отцо́во
ма́мино
Творительный
Sedmý
отцо́вым
ма́миным
отцо́вым
ма́миным
Предложный
Šestý
отцо́вом
ма́мином
отцо́вом
ма́мином
Pády Ženský rod
чья? (= čí?)
Množné číslo pro všechny rody
чьи? (= čí?)
Именительный
První
отцо́ва
ма́мина
отцо́вы
ма́мины
Родительный
Druhý
отцо́вой
ма́миной
отцо́вых
ма́миных
Дательный
Třetí
отцо́вой
ма́миной
отцо́вым
ма́миным
Винительный
Čtvrtý
отцо́ву
ма́мину
отцо́вых* / отцо́вы
ма́миных* / ма́мины
Творительный
Sedmý
отцо́вой
ма́миной
отцо́выми
ма́миными
Предложный
Šestý
отцо́вой
ма́миной
отцо́вых
ма́миных

Poznámka

* Ve čtvrtém pádu (4. p.) mužského rodu má přídavné jméno, které se pojí s životným podstatným jménem, koncovku druhého pádu (2. p.) a přídavné jméno, které se pojí s neživotným podstatným jménem koncovku prvního pádu (1. p.):

 • отцо́ва (бра́та) (= otcova (bratra))
 • отцо́в (дом) (= otcův (dům))
 • ма́миного (бра́та) (= matčina (bratra))
 • ма́мин (дом) (= matčin (dům))
Zpět na začátek