K vsebini

Pomen pridevnika

Pridevnik je besedna vrsta, ki označuje lastnost predmeta in odgovarja na vprašanja: какой? (= kakšen?) , чей? (= čigav?)

Po pomenu pridevnike delimo na kakovostne, vrstne in svojilne.

Pridevniki so odvisni od samostalnikov, zato se v sklonu, številu in spolu ujemajo z odnosnim samostalnikom:

но́вый дом (= nov dom) , но́вая кни́га (= nova knjiga) , но́вое окно́ (= novo okno) , но́вые столы́ (= nove mize)

Osnovna oblika pridevnika je moškega spola v imenovalniku ednine:

но́вый (= nov) , большо́й (= velik) , ле́тний (= poletni)

Končnica -ой je vedno naglašena.

Pridevniki imajo polno ( хоро́ший (= dober) , краси́вый (= lep) , тру́дный (= težak) ) in kratko ( хоро́ш , краси́в , тру́ден ) obliko.

Polna oblika pridevnikov se spreminja po sklonu, številu in spolu. Kratke oblike pridevnikov pa se spreminjajo po številu in spolu ter jih ne sklanjamo.

Lastnostni pridevniki

Kakovostni pridevniki so pridevniki, ki označujejo kakovost predmeta. Tako izražajo lastnost, ki je pri nekem predmetu bolj ali manj razvita:

си́льный (= močan) , сильне́е (= močnejši) , бо́лее си́льный (= najmočnejši)
вку́сный (= okusen) , вкусне́е (= okusnejši) , са́мый вку́сный (= najokusnejši)

Kakovostni pridevniki lahko označujejo različne lastnosti predmeta:

 • barvo:
  бе́лый (= bel) , кра́сный (= rdeč) , зелё́ный (= zelen) , чё́рный (= črn)
 • obliko in velikost
  квадра́тный (= kvadraten) , кру́глый (= okrogel) , огро́мный (= ogromen) , дли́нный (= dolg) , коро́ткий (= kratek)
 • okus:
  сла́дкий (= sladek) , ки́слый (= kisel) , солё́ный (= slan) , горя́чий (= vroč) , холо́дный (= hladen)
 • trajanje:
  до́лгий (= dolg) , бы́стрый (= hiter)
 • zunanji vtis:
  краси́вый (= lep) , безобра́зный (= neizrazit)
 • značilnost:
  вя́зкий (= lepljiv) , хру́пкий (= lomljiv) , про́чный (= obstojen)
 • težo:
  тяжё́лый (= težek) , лё́гкий (= lahek ) , невесо́мый (= breztežen)
 • vonj:
  арома́тный (= aromatičen) , паху́чий (= dehteč) , при́торный (= osladen)
 • temperaturo:
  горя́чий (= vroč) , холо́дный (= mrzel) , тё́плый (= topel)
 • zvok:
  гро́мкий (= glasen) , ти́хий (= tih)
 • posameznikove osebnostne lastnosti:
  до́брый (= dober) , весё́лый (= vesel) , хра́брый (= pogumen)
 • fizične lastnosti ljudi in živali:
  си́льный (= močan) , сла́бый (= šibak) , то́лстый (= debel) , слепо́й (= slep)
 • in nekatere druge.

Vrstilni pridevniki

Vrstni pridevniki označujejo lastnost predmeta preko njegovega odnosa do drugega predmeta oz. označujejo lastnost, ki nakazuje odnos:

 • do predmeta ali materiala:
  фарфо́ровая посу́да (= porcelanasta posoda) посу́да из фарфо́ра (= posoda iz porcelana)
 • do osebe:
  де́тская посте́ль (= otroška postelja) посте́ль для дете́й (= postelja za otroke)
 • do živali:
  петуши́ный гре́бень (= petelinji greben) гре́бень петуха́ (= greben petelina)
 • do položaja:
  морско́й бе́рег (= morski breg) бе́рег мо́ря (= breg morja)
 • do časa:
  у́тренняя заря́дка (= jutranja telovadba) заря́дка, кото́рую де́лаем у́тром (= telovadba, ki jo izvajam zjutraj)
 • do časa:
  вчера́шняя газе́та (= včerajšnji časopis) газе́та, кото́рая вы́шла вчера́ (= časopis, ki je izšel včeraj)
 • do dejanja kot lastnost:
  раздвижно́й стол (= raztegljiva miza) стол, кото́рый раздвига́ется (= miza, ki jo lahko raztegnemo)
 • do števila:
  тройно́й прыжо́к (= trojni skok) прыжо́к в три приё́ма (= skok, sestavljen iz treh delov)

Vsi vrstni pridevniki označujejo stalne, nespremenljive lastnosti predmetov, ki jih ne stopnjujemo.

Ena od značilnosti vrstnih pridevnikov so pripone -ан- (-ян), -янн-, -онн-, -овск-, -инск-, -енск-, -анск-:

ко́жаный (= usnjen) , гли́няный (= glinen) , оловя́нный (= kositeren) , демонстраци́онный (= prikazovalen) , янва́рский (= januarski) , украи́нский (= ukrajinski)

Vrstni pridevniki nimajo kratke oblike, se ne ujemajo s prislovi о́чень (= zelo) , соверше́нно (= popolnoma) in ne tvorijo prislovov na .

Svojilni pridevniki

Svojilni pridevniki nakazujejo na to, da predmet pripada neki osebi ali živali in odgovarjajo na vprašanja чей? (= čigav?) , чья? (= čigava?) , чьё? (= čigavo?) :

ма́мино пальто́ (= mamin plašč) , де́душкин дом (= dedkov dom) , медве́жья берло́га (= medvedji brlog) , пти́цыно гнездо́ (= ptičje gnezdo )

Pripone svojilnih zaimkov so: -ин- (-ын-), -ов- (-ев-), -ий- (-й-).

ма́мин (= mamin) , па́пин (= očetov) , сини́цын (= siničji) , ку́рицын (= kokošji) , отцо́в (= očetov) , дедо́в (= dedov) , ли́сий (= lisičji) , во́лчий (= volčji)

Svojilne pridevnike v ruščini uporabljamo v pogovornem jeziku. V znanstvenem in publicističnem slogu jih običajno ne uporabljamo.

Svojilni pridevniki moškega spola imajo v imenovalniku in tožilniku ednine ničto končnico ( де́душкин (= dedkov) , во́лчий (= volčji) ), svojilni pridevniki srednjega in ženskega spola pa imajo v ednini in množini končnice kratkih pridevniških oblik ( пти́цыно (= ptičje) , отцо́ва (= očetova) , де́душкины (= dedkovi) , ли́сьи (= lisičji) ).

Črke я, е, ю, и po ь (razdelilnem znaku) v svojilnih pridevnikih z osnovo na priponski -й- označujejo tako ustrezne samoglasniške zvoke v končnici kot tudi pripono -й-, s pomočjo katere je tvorjen dani pridevnik:

 • ли́сья [лисьйа] (= lisičja)
 • ли́сью [лисьйу]
 • ли́сьей [лисьйэй]
 • ли́сьих [лисьйих]

Pridevniki lahko v prenesenem pomenu prehajajo iz ene vrste v drugo.

Vrstni pridevniki lahko prehajajo v kakovostne:

oziralni kakovostni
золото́е кольцо́
zlati obroč
золото́й хара́ктер
zlat značaj

Svojilni v vrstne ali kakovostne:

svojilni oziralni kakovostni
медве́жья ла́па
medvedja šapa
медве́жья шу́ба
krzneni plašč iz medvedove kože
медве́жья услу́га
medvedja usluga

Stopnjevanje pridevnikov

Pridevniki imajo lahko dve stopnji: primernik in presežnik.

Tvorjenje primernika

Primernik pridevnikov kaže na to, da so neke značilnosti predmeta bolj ali manj izražene kot pri drugem predmetu ali predmetih:

Nesestavljen primernik
Osnovna oblika, od katere ga tvorimo Kako ga tvorimo Primer
Vrste pridevnikov:
 • о́стрый (= oster)
 • интере́сный (= zanimiv)
pripona -ее-, -ей-.
 • остре́е (= ostrejši)
 • интере́снее (= zanimivejši)
Pridevniki z osnovo na г, к, х, д, т, ст.
 • жа́ркий (= vroč)
 • ти́хий (= tih)
 • дорого́й (= drag)
 • молодо́й (= mlad )
 • круто́й (= krut)
Pripona -е- + soglasniška osnova г // ж, к // ч, х // ш, д // ж, т // ч
 • жа́рче (= bolj vroč)
 • ти́ше (= tišji)
 • доро́же (= dražji)
 • моло́же (= mlajši)
 • кру́че (= bolj krut)
Pridevniki s priponami -к-, -ок-, -ек-:
 • ни́зкий (= nizek)
 • высо́кий (= visok)
Pripone -е- + krnitev pripone -к-, -ок-, -ек-:
 • ни́же (= nižji)
 • вы́ше (= višji)
Vrste pridevnikov:
 • до́лгий (= dolg)
 • то́нкий (= tanek)
 • сла́дкий (= sladek)
 • стро́гий (= strog)
Pripona -ше-, (-же-, ще-) + krnitev končnice soglasniške osnove -г, -к
 • до́льше (= daljši)
 • то́ньше (= tanjši)
 • сла́ще (= slajši)
 • стро́же (= strožji)
 • хоро́ший (= dober)
 • плохо́й (= slab)
 • ма́ленький (= majhen)
Z nadomestno osnovo
 • лу́чше (= boljši)
 • ху́же (= slabši)
 • ме́ньше (= manjši)
Sestavljen primernik
 • твё́рдый (= trd)
 • сла́бый (= šibak)
 • сла́дкий (= sladek)
S pomočjo besed бо́лее (= bolj) , ме́нее (= manj) + osnovna oblika pridevnika.
 • бо́лее твё́рдый (= trši)
 • ме́нее сла́бый (= šibkejši)
 • бо́лее сла́дкий (= slajši)

Nekateri pridevniki ne tvorijo nesestavljenega primernika:

Tvorjenje presežnika

Presežnik kaže na to, da neki predmet po določeni lastnosti presega vse ostale predmete:

Nesestavljen primernik
Osnovna oblika, od katere ga tvorimo Kako ga tvorimo Primer
Vrste pridevnikov:
 • стро́гий (= strog)
 • кра́ткий (= kratek)
 • ти́хий (= tih)
 • высо́кий (= visok)
Pripona -айш- + soglasniška osnova
г // ж, к // ч, х // ш

 • строжа́йший (= najstrožji)
 • кратча́йший (= najkrajši)
 • тиша́йший (= najtišji)
 • высоч[айший (= najvišji)
Vrste pridevnikov:
 • хра́брый (= pogumen)
 • чуде́сный (= čudovit)
pripona -ейш-.
 • храбре́йший (= najpogumnejši)
 • чуде́снейший (= najčudovitejši)
 • высо́кий (= visok)
 • краси́вый (= lep)
S pomočjo predpone наи- + pripone -ш- (krnitev pripone -ок):
наи + -ш-; наи + -ейш-

 • наивы́сший (= najvišji)
 • наикраси́вейший (= najlepši)
 • хоро́ший (= dober)
 • плохо́й (= slab)
 • ма́ленький (= majhen)
Z nadomestno osnovo
 • лу́чший (= boljši)
 • ху́дший (= slabši)
 • ме́ньший (= manjši)
Sestavljen primernik
 • твё́рдый (= trd)
 • досту́пный (= dostopen)
S pomočjo besede са́мый (= adjective.4_5_2_ex17а) + osnovna oblika pridevnika
 • са́мый твё́рдый (= najtrši)
 • са́мый досту́пный (= najbolj dostopen)
 • ве́рный (= zvest)
 • весё́лый (= vesel)
S pomočjo besed наибо́лее (= najbolj) , наиме́нее (= najmanj) + osnovna oblika pridevnika.
 • наибо́лее ве́рный (= najzvestejši)
 • наиме́нее весё́лый (= najmanj vesel)
 • гру́стный (= žalosten)
 • у́мный (= pameten)
 • интере́сный (= zanimiv)
Nesestavljen primernik + zaimek всех (= vseh) (za živo) ali всего (= vsega) (za neživo)
 • грустне́е всex (= najbolj žalosten)
 • умне́е всex (= najpametnejši)
 • интере́снее всего (= najbolj zanimiv)

Pripona -айш- je vedno naglašena.

Nekateri pridevniki, ki imajo v osnovni obliki pripono -ск-, -н-, -ов-, -ев-, -аст-, -ист-, -ат-, -лив, -к-, ne morejo tvoriti nesestavljene oblike presežnika. To so besede:

 • больно́й (= bolan)
 • боево́й (= bojen)
 • волокни́стый (= vlaknat)
 • голова́стый (= debeloglav)
 • гро́мкий (= glasen)
 • до́лгий (= dolg)
 • дру́жеский (= prijateljski)
 • круто́й (= strm)
 • ло́мкий (= lomljiv)
 • родно́й (= rojsten)
 • ра́нний (= zgoden)
 • сухо́й (= suh)
 • у́зкий (= ozek)
 • уме́лый (= usposobljen)
in druge.

Kratka oblika pridevnikov

Kratki kakovostni pridevniki odgovarjajo na vprašanja: како́в? (= kakšen?) , какова́? (= kakšna?) , каково́? (= kakšno? ) , каковы́? (= kakšni?) in se spreminjajo po spolu (v ednini) in številu.

Kratka oblika pridevnika označuje značilnost predmeta v času govora:

 • круто́й бе́рег (= strm breg) бе́рег крут (= strm breg)
 • весё́лая де́вочка (= vesela deklica) де́вочка весела́ (= vesela deklica)
 • кру́глое лицо́ (= okrogel obraz) лицо́ кругло́ (= okrogel obraz)

Tvorjenje kratke oblike pridevnikov

Pred končnim soglasnikom stoji samoglasnik:

 • молодо́й (= mlad) мо́лод , молода́ , мо́лодо , мо́лоды
 • горя́чий (= vroč) горя́ч , горяча́ , горячо́ , горячи́
 • похо́жий (= podoben) похо́ж , похо́жа , похо́же , похо́жи

Osnova se končuje na , pred stoji trd soglasnik:

 • кре́пкий (= krepek) кре́пок , крепка́ , кре́пко , кре́пки / крепки́
 • лё́гкий (= lahek) лё́гок , легка́ , легко́ , легки́
 • у́зкий (= ozek) у́зок , узка́ , у́зко , у́зки / узки́

Osnova se končuje na -н- ali na -к-, pred njim stoji mehki soglasnik ali :

 • поле́зный (= koristen) поле́зен , поле́зна , поле́зно , поле́зны
 • го́рький (= grenek) го́рек , горька́ , го́рько , го́рьки / горьки́
 • сто́йкий (= trden) сто́ек , сто́йка / стойка́ , сто́йко , сто́йки

Pomnite: све́тлый (= svetel) све́тел , хи́трый (= zvit) хитё́р

Posebnosti: по́лный (= poln) по́лон , смешно́й (= smešen) смешо́н

Posebni primeri tvorbe kratke oblike:

 • большо́й (= velik) вели́к , велика́ , велико́ , велики́
 • ма́ленький (= majhen) мал , мала́ , мало́ , малы́
 • злой (= zloben) зол , зла́ , зло́ , злы́
 • чужо́й (= tuj) чужд , чужда́ , чу́ждо , чу́жды / чужды́

Zapomnite si kratke oblike nekaterih pridevnikov:

рад , гото́в , за́нят , до́лжен , бо́лен

Spreminjanje pridevnikov po številu in spolu

Imenovalniške končnice polnih oblik pridevnikov
Ednina Množina
Moški spol
како́й?
kakšen?
Srednji spol
како́е?
kakšno?
Ženski spol
кака́я?
kakšna?
Za vse spole
каки́е?
kakšni?
-ый -ой -ий -ое -ее -ая -яя -ые -ие
но́вый
nov
родно́й
rojsten
ле́тний
poleten
родно́е
ле́тнее
родна́я
ле́тняя
родны́е
ле́тние

Sklanjanje polnih oblik pridevnikov

Polna oblika pridevnika ima lahko osnovno na trd ( но́вый (= nov) , родно́й (= rojsten) , но́вое , родно́е , но́вая , родна́я ) ali mehek soglasnik ( ле́тний (= poleten) , ле́тняя , ле́тнее ). Glede na to imajo pri sklanjanju različne končnice:

Skloni Ednina
Moški spol
како́й? (= kakšen?)
Srednji spol
како́е? (= kakšno?)
Ženski spol
кака́я? (= kakšna?)
-ый -ой -ий -ое -ее -ая -яя
Именительный
Imenovalnik
но́вый
nov
родно́й
rojsten
ле́тний
poleten
родно́е
ле́тнее родна́я ле́тняя
Родительный
Rodilnik
но́вого
родно́го
ле́тнего
родно́го
ле́тнего родно́й ле́тней
Дательный
Dajalnik
но́вому
родно́му
ле́тнему
родно́му
ле́тнему родно́й ле́тней
Винительный
Tožilnik
но́вого* / но́вый
родно́го* / родно́й
ле́тнего* / ле́тний
родно́е
ле́тнее родну́ю ле́тнюю
Творительный
Orodnik
но́вым
родны́м
ле́тним
родны́м
ле́тним родно́й ле́тней
Предложный
Mestnik
(о) но́вом
(о) родно́м
(о) ле́тнем
(о) родно́м
(о) ле́тнем (о) родно́й (о) ле́тней

Opomba

* Pridevniki moškega spola, ki se ujemajo z živimi samostalniki, imajo v tožilniku rodilniško končnico (Rod.). Pridevniki moškega spola, ki se ujemajo z neživimi samostalniki, pa imajo v tožilniku imenovalniško končnico (Im.)

 • но́вого, родно́го (челове́ка)
 • но́вый, родно́й (дом)

* Končnice -ого, -его beremo kot [ова / ава] - [ева]:

 • родно́го [роднова]
 • но́вого [новава]
 • си́него [синева]
 • ле́тнего [летнева]
Skloni Množina
Za vse spole
каки́е? (= kakšni?)
-ые -ие
Именительный
Imenovalnik
родны́е ле́тние
Родительный
Rodilnik
родны́х ле́тних
Дательный
Dajalnik
родны́м ле́тним
Винительный
Tožilnik
родны́х / родны́е ле́тниx / ле́тние
Творительный
Orodnik
родны́ми ле́тними
Предложный
Mestnik
(о) родны́х (о) ле́тних

Sklanjanje svojilnih pridevnikov na -ий, -ье, -ья, -ьи

Skloni Ednina Množina
Moški spol
чей? (= čigav?)
Srednji spol
чьё? (= čigavo?)
Ženski spol
чья? (= čigava?)
Za vse spole
чьи? (= čigavi?)
Именительный
Imenovalnik
ли́сий
lisičji
ли́сье
ли́сья
ли́сьи
Родительный
Rodilnik
ли́сьего
ли́сьего
ли́сьей
ли́сьих
Дательный
Dajalnik
ли́сьему
ли́сьему
ли́сьей
ли́сьим
Винительный
Tožilnik
ли́сьего* / ли́сий
ли́сье
ли́сью
ли́сьи
Творительный
Orodnik
ли́сьим
ли́сьим
ли́сьей
ли́сьими
Предложный
Mestnik
(о) ли́сьем
(о) ли́сьем
(о) ли́сьей
ли́сьих

Opomba

* Pridevniki moškega spola, ki se ujemajo z živimi samostalniki, imajo v tožilniku rodilniško končnico (Rod.). Pridevniki moškega spola, ki se ujemajo z neživimi samostalniki, pa imajo v tožilniku imenovalniško končnico (Im.)

 • ли́сьего (детё́ныша) (= lisičjega (mladiča))
 • ли́сий (хвост) (= lisičji (rep))

Sklanjanje svojilnih pridevnikova s priponami -ов (-ин)

Skloni Moški spol
чей? (= čigav?)
Srednji spol
чьё? (= čigavo?)
Именительный
Imenovalnik
отцо́в
očetov
ма́мин
mamin
отцо́во
ма́мино
Родительный
Rodilnik
отцо́ва
ма́мина
отцо́ва
ма́миного
Дательный
Dajalnik
отцо́ву
ма́мину
отцо́ву
ма́миному
Винительный
Tožilnik
отцо́ва* / отцо́в ма́миного* / ма́мин
отцо́во
ма́мино
Творительный
Orodnik
отцо́вым
ма́миным
отцо́вым
ма́миным
Предложный
Mestnik
отцо́вом
ма́мином
отцо́вом
ма́мином
Skloni Ženski spol
чья? (= čigava?)
množina za vse spole
чьи? (= čigavi?)
Именительный
Imenovalnik
отцо́ва
ма́мина
отцо́вы
ма́мины
Родительный
Rodilnik
отцо́вой
ма́миной
отцо́вых
ма́миных
Дательный
Dajalnik
отцо́вой
ма́миной
отцо́вым
ма́миным
Винительный
Tožilnik
отцо́ву
ма́мину
отцо́вых* / отцо́вы
ма́миных* / ма́мины
Творительный
Orodnik
отцо́вой
ма́миной
отцо́выми
ма́миными
Предложный
Mestnik
отцо́вой
ма́миной
отцо́вых
ма́миных

Opomba

* Pridevniki moškega spola, ki se ujemajo z živimi samostalniki, imajo v tožilniku rodilniško končnico (Rod.). Pridevniki moškega spola, ki se ujemajo z neživimi samostalniki, pa imajo v tožilniku imenovalniško končnico (Im.)

 • отцо́ва (бра́та) (= očetovega (brata))
 • отцо́в (дом) (= očetova (hiša))
 • ма́миного (бра́та) (= maminega (brata))
 • ма́мин (дом) (= mamina (hiša))
Na vrh