Į turinį

Būdvardžio reikšmė

Būdvardis – tai kalbos dalis, reiškianti daikto ypatybę ir atsako į klausimus: какой? (= koks?) , чей? (= kieno?)

Pagal reikšmę būdvardžiai skirstomi į kokybinius, santykinius ir savybinius.

Būdvardžiai priklausomi nuo daiktavardžių, yra derinami su jais, t. y. yra to paties linksnio, skaičiaus ir giminės kaip ir daiktavardžiai, prie kurių jie yra priskirti:

но́вый дом (= naujas namas) , но́вая кни́га (= nauja knyga) , но́вое окно́ (= naujas filmas) , но́вые столы́ (= nauji stalai)

Pagrindinė būdvardžių forma – vyriškosios giminės vienaskaitos vardininkas (nominatyvas):

но́вый (= naujas) , большо́й (= didelis) , ле́тний (= vasarinis)

Visada kirčiuota yra galūnė -ой.

Būna ilgoji ( хоро́ший (= geras) , краси́вый (= gražus) , тру́дный (= sunkus) ) ir trumpoji ( хоро́ш , краси́в , тру́ден ) būdvardžių forma.

Ilgoji forma kaitoma linksniais, skaičiais ir giminėmis. Trumposios formos būdvardžiai kaitomi skaičiumi ir gimine, bet jie nėra linksniuojami ( рад (= džiaugiuosi) , гото́в (= pasiruošęs) , за́нят (= užsiėmęs) , до́лжен (= turiu) , бо́лен (= sergu) ).

Kokybiniai būdvardžiai

Kokybiniai būdvardžiai – tai būdvardžiai, kurie reiškia daiktų kokybę, t. y. tokį požymį, kurį gali daiktas turėti daugiau ar mažiau:

си́льный (= stiprus) , сильне́е (= stipresnis) , бо́лее си́льный (= stipresnis)
вку́сный (= skanus) , вкусне́е (= skanesnis) , са́мый вку́сный (= skaniausias)

Kokybiniai būdvardžiai gali reikšti įvairius daikto požymius:

 • pagal spalvą:
  бе́лый (= baltas) , кра́сный (= raudonas) , зелё́ный (= žalias) , чё́рный (= juodas)
 • forma ir dydžiu
  квадра́тный (= kvadratinis) , кру́глый (= apvalus) , огро́мный (= didžiulis) , дли́нный (= ilgas) , коро́ткий (= trumpas)
 • pagal skonį:
  сла́дкий (= saldus) , ки́слый (= rūgštus) , солё́ный (= sūrus) , горя́чий (= karštas) , холо́дный (= šaltas)
 • pagal laiką:
  до́лгий (= ilgas) , бы́стрый (= greitas)
 • pagal išorinį įspūdį:
  краси́вый (= gražus) , безобра́зный (= bjaurus)
 • pagal ypatybę:
  вя́зкий (= klampus) , хру́пкий (= trapus) , про́чный (= tvirtas)
 • pagal svorį:
  тяжё́лый (= sunkus) , лё́гкий (= lengvas) , невесо́мый (= besvoris)
 • pagal kvapą:
  арома́тный (= aromatingas) , паху́чий (= kvapnus) , при́торный (= šleikštus)
 • pagal temperatūrą:
  горя́чий (= karštas) , холо́дный (= šaltas) , тё́плый (= šiltas)
 • pagal garsą:
  гро́мкий (= garsus) , ти́хий (= tylus)
 • pagal charakterio ypatumus ir dvasines žmogaus savybes:
  до́брый (= geras) , весё́лый (= linksmas) , хра́брый (= drąsus)
 • pagal fizines žmonių ir gyvūnų savybes:
  си́льный (= stiprus) , сла́бый (= silpnas) , то́лстый (= storas) , слепо́й (= aklas)
 • ir kai kurie kiti.

Santykiniai būdvardžiai

Santykiniai būdvardžiai rodo daikto santykį su kitu daiktu, t. y. nusako tokį požymį, kuris ir nurodo santykį:

 • su daiktu ar medžiaga:
  фарфо́ровая посу́да (= porceliano indai) посу́да из фарфо́ра (= indai iš porceliano)
 • su asmeniu:
  де́тская посте́ль (= vaikiška patalynė) посте́ль для дете́й (= patalynė vaikams)
 • su gyvūnais:
  петуши́ный гре́бень (= gaidžio skiauterė) гре́бень петуха́ (= gaidžio skiauterė)
 • vieta:
  морско́й бе́рег (= jūros krantas) бе́рег мо́ря (= krantas jūros)
 • laiku:
  у́тренняя заря́дка (= rytinė mankšta) заря́дка, кото́рую де́лаем у́тром (= mankšta, kurią darome ryte)
 • laiku:
  вчера́шняя газе́та (= vakarykštis laikraštis) газе́та, кото́рая вы́шла вчера́ (= laikraštis, kuris išėjo vakar)
 • veiksmu kaip ypatybe:
  раздвижно́й стол (= ištraukiamasis stalas) стол, кото́рый раздвига́ется (= stalas, kuris ištraukiamas)
 • skaičiumi:
  тройно́й прыжо́к (= trigubas šuolis) прыжо́к в три приё́ма (= šuolis trimis metodais)

Visi santykiniai būdvardžiai reiškia nuolatinius, nekintamus daiktų požymius, jie nėra laipsniuojami.

Vienas iš santykinių būdvardžių ženklų yra priesagos -ан- (-ян), -янн-, -онн-, -овск-, -инск-, -енск-, -анск-:

ко́жаный (= odinis) , гли́няный (= molio) , оловя́нный (= alavinis) , демонстраци́онный (= demonstracinis) , янва́рский (= sausio mėnesio) , украи́нский (= ukrainietiškas)

Santykiniai būdvardžiai neturi trumpos formos, nederinami su prieveiksmiais о́чень (= labai) , соверше́нно (= visiškai ) , nesudaro prieveiksmių iš .

Savybiniai būdvardžiai

Savybiniai būdvardžiai rodo daikto priklausymą kokiam nors asmeniui arba gyvūnui ir atsako į klausimus чей? (= kieno?) , чья? (= kieno?) , чьё? (= kieno?) :

ма́мино пальто́ (= mamos paltas) , де́душкин дом (= senelio namas) , медве́жья берло́га (= meškos guolis) , пти́цыно гнездо́ (= paukščio lizdas)

Priesagos, būdingos savybiniams būdvardžiams: -ин- (-ын-), -ов- (-ев-), -ий- (-й-).

ма́мин (= mamos) , па́пин (= tėtės) , сини́цын (= zylės) , ку́рицын (= vištos) , отцо́в (= tėvų) , дедо́в (= senelių) , ли́сий (= lapės) , во́лчий (= vilko)

Savybinių būdvardžių vartojimo sritis – šnekamoji kalba. Moksliniame ir publicistiniame stiliuose jie paprastai nevartojami.

Savybinių įvardžių vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko ir galininko linksnių galūnės yra nulinės ( де́душкин (= senelio) , во́лчий (= vilko) ), o vienaskaitos ir daugiskaitos bevardės ir moteriškosios giminės – trumpųjų būdvardžių galūnės ( пти́цыно (= paukščio) , отцо́ва (= tėvo) , де́душкины (= senelio) , ли́сьи (= lapės) ).

Raidės я, е, ю, и po ь (atskiriamojo ženklo) savybinių būdvardžių kamiene su priesaginiu -й- reiškia ne tik atitinkamą galūnės balsę, bet ir priesagą -й-, su kuria sudarytas šis būdvardis:

 • ли́сья [лисьйа] (= lapės)
 • ли́сью [лисьйу]
 • ли́сьей [лисьйэй]
 • ли́сьих [лисьйих]

Būdvardžiai gali pereiti iš vienos kategorijos į kitą, gali būti vartojami perkeltine prasme.

Santykiniai būdvardžiai gali pereiti į kokybinius:

Santykinis Kokybinis
золото́е кольцо́
auksinis žiedas
золото́й хара́ктер
auksinis charakteris

Savybiniai – į santykinius ir kokybinius:

Savybinis Santykinis Kokybinis
медве́жья ла́па
meškos letena
медве́жья шу́ба
meškos kailiniai
медве́жья услу́га
meškos paslauga

Būdvardžių laipsniai

Būdvardžiai gali būti laipsniuojami: turėti aukštesnįjį arba aukščiausiąjį laipsnį.

Lyginamojo laipsnio sudarymas

Aukštesnysis laipsnis rodo vieno daikto didesnį a mažesnį tos pačios ypatybės kiekį lyginant su kitu daiktu r daiktais:

Paprasta forma
Pradinė būdvardžio forma, iš kurios sudaroma Sudarymo būdas Pavyzdys
Būdvardžių tipai:
 • о́стрый (= aštrus)
 • интере́сный (= įdomus)
Priesaga -ее-, -ей-.
 • остре́е (= staigesnis)
 • интере́снее (= įdomesnis)
Būdvardžio kamienas г, к, х, д, т, ст.
 • жа́ркий (= karštas)
 • ти́хий (= tylus)
 • дорого́й (= brangus)
 • молодо́й (= jaunas)
 • круто́й (= smarkus)
Priesaga -е- + paskutinio kamieno priebalsio kaita: г // ж, к // ч, х // ш, д // ж, т // ч
 • жа́рче (= karštesnis)
 • ти́ше (= tylesnis)
 • доро́же (= brangesnis)
 • моло́же (= jaunesnis)
 • кру́че (= smarkesnis)
Būdvardžiai su priesagomis -к-, -ок-, -ек-:
 • ни́зкий (= žemas)
 • высо́кий (= aukštas)
Priesaga -е- + sutrumpintos priesagos -к-, -ок-, -ек-:
 • ни́же (= žemesnis)
 • вы́ше (= aukštesnis)
Būdvardžių tipai:
 • до́лгий (= ilgas)
 • то́нкий (= plonas)
 • сла́дкий (= saldus)
 • стро́гий (= griežtas)
Priesaga -ше-, (-же-, ще-) + priebalsinio kamieno sutrumpinimas -г, -к
 • до́льше (= ilgesnis)
 • то́ньше (= plonesnis)
 • сла́ще (= saldesnis)
 • стро́же (= griežtesnis)
 • хоро́ший (= geras)
 • плохо́й (= blogas)
 • ма́ленький (= mažas)
Iš kitų kamienų
 • лу́чше (= geresnis)
 • ху́же (= blogesnis)
 • ме́ньше (= mažesnis)
Sudėtinė forma
 • твё́рдый (= tvirtas)
 • сла́бый (= silpnas)
 • сла́дкий (= saldus)
Su žodžiais бо́лее (= daugiau ) , ме́нее (= mažiau) + pagrindinė būdvardžio forma.
 • бо́лее твё́рдый (= tvirtesnis)
 • ме́нее сла́бый (= mažiau silpnas)
 • бо́лее сла́дкий (= saldesnis)

Kai kurie būdvardžiai nesudaro paprastosios aukštesniojo laipsnio formos: громо́здкий (= gremėzdiškas) , исхуда́лый (= išdžūvęs) , ли́шний (= atliekamas) , ло́мкий (= trapus) , ма́ссовый (= masinis) , отло́гий (= nuolaidus) , передово́й (= pažangus) , ра́нний (= ankstyvas) , ро́бкий (= drovus) ir kai kurie kiti.

Aukščiausiojo laipsnio sudarymas

Aukščiausiasis laipsnis rodo didžiausią daikto ypatybės kiekį iš visų tam tikros grupės daiktų:

Paprasta forma
Pradinė būdvardžio forma, iš kurios sudaroma Sudarymo būdas Pavyzdys
Būdvardžių tipai:
 • стро́гий (= griežtas)
 • кра́ткий (= trumpas)
 • ти́хий (= tylus)
 • высо́кий (= aukštas)
Priesaga -айш- + paskutinio kamieno priebalsio kaita:
г // ж, к // ч, х // ш

 • строжа́йший (= griežčiausias)
 • кратча́йший (= trumpiausias)
 • тиша́йший (= tyliausias)
 • высоч[айший (= aukščiausias )
Būdvardžių tipai:
 • хра́брый (= drąsus)
 • чуде́сный (= nuostabus)
Priesaga -ейш-.
 • храбре́йший (= drąsiausias)
 • чуде́снейший (= nuostabiausias)
 • высо́кий (= aukštas)
 • краси́вый (= gražus)
Su priešdėliu наи- +priesaga -ш- (trumpinimas priesagos -ок):
наи + -ш-; наи + -ейш-

 • наивы́сший (= didžiausias)
 • наикраси́вейший (= gražiausias)
 • хоро́ший (= geras)
 • плохо́й (= blogas)
 • ма́ленький (= mažas)
Iš kitų kamienų
 • лу́чший (= geriausias)
 • ху́дший (= blogiausias)
 • ме́ньший (= mažiausias)
Sudėtinė forma
 • твё́рдый (= tvirtas)
 • досту́пный (= prieinamas)
Su žodžiu са́мый (= adjective.4_5_2_ex17а) + pagrindinė būdvardžio forma
 • са́мый твё́рдый (= pats tvirčiausias)
 • са́мый досту́пный (= pats prieinamiausias)
 • ве́рный (= ištikimas)
 • весё́лый (= linksmas)
Su žodžiais наибо́лее (= labiausiai) , наиме́нее (= mažiausiai) + pagrindinė būdvardžio forma.
 • наибо́лее ве́рный (= ištikimiausias)
 • наиме́нее весё́лый (= linksmiausias)
 • гру́стный (= liūdnas)
 • у́мный (= protingas)
 • интере́сный (= įdomus)
Paprastoji aukštesniojo laipsnio forma + įvardis всех (= visų) (gyvosioms būtybėms) или всего (= visko) (negyvosioms būtybėms)
 • грустне́е всex (= liūdniausias iš visų)
 • умне́е всex (= pats protingiausias)
 • интере́снее всего (= pats įdomiausias)

Priesaga -айш- visada yra kirčiuota.

Kai kurių būdvardžių, turinčių pagrindinėje formoje priesagas -ск-, -н-, -ов-, -ев-, -аст-, -ист-, -ат-, -лив, -к-, paprasta aukščiausiojo laipsnio forma nesudaroma. Tai žodžiai:

 • больно́й (= sergantis)
 • боево́й (= kovinis)
 • волокни́стый (= pluoštinis)
 • голова́стый (= galvotas)
 • гро́мкий (= garsus)
 • до́лгий (= ilgas)
 • дру́жеский (= draugiškas)
 • круто́й (= status)
 • ло́мкий (= trapus)
 • родно́й (= gimtasis)
 • ра́нний (= ankstyvas)
 • сухо́й (= sausas)
 • у́зкий (= siauras)
 • уме́лый (= darbštus)
tipo ir kai kurie kiti.

Trumpa būdvardžių forma

Trumpieji kokybiniai būdvardžiai atsako į klausimus како́в? (= koks?) , какова́? (= kokia?) , каково́? (= koks?) , каковы́? (= kokie?) ir kaitomi giminėmis (vienaskaitoje) ir skaičiais.

Trumpoji būdvardžio forma reiškia daikto ypatybę konkrečiu laiko momentu:

 • круто́й бе́рег (= status krantas) бе́рег крут (= krantas status)
 • весё́лая де́вочка (= linksma mergaitė) де́вочка весела́ (= mergaitė linksma)
 • кру́глое лицо́ (= apvalus veidas) лицо́ кругло́ (= veidas apvalus)

Trumpos būdvardžių formos sudarymas

Prieš kamieno paskutinį priebalsį yra balsis:

 • молодо́й (= jaunas) мо́лод , молода́ , мо́лодо , мо́лоды
 • горя́чий (= karštas) горя́ч , горяча́ , горячо́ , горячи́
 • похо́жий (= panašus) похо́ж , похо́жа , похо́же , похо́жи

Kamienas baigiasi , prieš yra kietasis priebalsis:

 • кре́пкий (= stiprus) кре́пок , крепка́ , кре́пко , кре́пки / крепки́
 • лё́гкий (= lengvas) лё́гок , легка́ , легко́ , легки́
 • у́зкий (= siauras) у́зок , узка́ , у́зко , у́зки / узки́

Kamienas baigiasi -н- arba -к-, prieš kuriuos yra minkštasis priebalsis arba :

 • поле́зный (= naudingas) поле́зен , поле́зна , поле́зно , поле́зны
 • го́рький (= kartus) го́рек , горька́ , го́рько , го́рьки / горьки́
 • сто́йкий (= stabilus) сто́ек , сто́йка / стойка́ , сто́йко , сто́йки

Įsiminkite: све́тлый (= šviesus) све́тел , хи́трый (= gudrus) хитё́р

Išimtys: по́лный (= pilnas) по́лон , смешно́й (= juokingas) смешо́н

Išskirtiniai trumposios formos sudarymo atvejai:

 • большо́й (= didelis) вели́к , велика́ , велико́ , велики́
 • ма́ленький (= mažas) мал , мала́ , мало́ , малы́
 • злой (= piktas) зол , зла́ , зло́ , злы́
 • чужо́й (= svetimas) чужд , чужда́ , чу́ждо , чу́жды / чужды́

Įsidėmėkite kai kurių būdvardžių trumpąsias formas:

рад , гото́в , за́нят , до́лжен , бо́лен

Būdvardžių kaitymas skaičiumi ir gimine

Ilgųjų būdvardžių vardininko linksnio galūnė
Vienaskaita Daugiskaita
Vyriškoji giminė
како́й?
koks?
Bevardė giminė
како́е?
koks?
Moteriškoji giminė
кака́я?
kokia?
Visoms giminėms
каки́е?
kokie, kokios?
-ый -ой -ий -ое -ее -ая -яя -ые -ие
но́вый
naujas
родно́й
gimtasis
ле́тний
vasarinis
родно́е
ле́тнее
родна́я
ле́тняя
родны́е
ле́тние

Ilgųjų būdvardžių linksniavimas

Ilgieji būdvardžiai gali turėti kietojo priebalsio ( но́вый (= naujas) , родно́й (= gimtasis) , но́вое , родно́е , но́вая , родна́я ) ir minkštojo priebalsio ( ле́тний (= vasarinis) , ле́тняя , ле́тнее ) kamieną. Pagal tai jie turi skirtingas galūnes linksniuojant:

Linksniai Vienaskaita
Vyriškoji giminė
како́й? (= koks?)
Bevardė giminė
како́е? (= koks?)
Moteriškoji giminė
кака́я? (= kokia?)
-ый -ой -ий -ое -ее -ая -яя
Именительный
Vardininkas
но́вый
naujas
родно́й
gimtasis
ле́тний
vasarinis
родно́е
ле́тнее родна́я ле́тняя
Родительный
Kilmininkas
но́вого
родно́го
ле́тнего
родно́го
ле́тнего родно́й ле́тней
Дательный
Naudininkas
но́вому
родно́му
ле́тнему
родно́му
ле́тнему родно́й ле́тней
Винительный
Galininkas
но́вого* / но́вый
родно́го* / родно́й
ле́тнего* / ле́тний
родно́е
ле́тнее родну́ю ле́тнюю
Творительный
Įnagininkas
но́вым
родны́м
ле́тним
родны́м
ле́тним родно́й ле́тней
Предложный
Vietininkas
(о) но́вом
(о) родно́м
(о) ле́тнем
(о) родно́м
(о) ле́тнем (о) родно́й (о) ле́тней

Pastaba

* Vyriškosios giminės galininko linksnyje (G.) būdvardis, derinamas su gyvąsias būtybes žyminčiu daiktavardžiu, turi kilmininko linksnio (K.) galūnę, su negyvąsias būtybes – vardininko linksnio galūnes (V.)

 • но́вого, родно́го (челове́ка)
 • но́вый, родно́й (дом)

* Galūnės -ого, -его skaitome kaip [ова / ава] - [ева]:

 • родно́го [роднова]
 • но́вого [новава]
 • си́него [синева]
 • ле́тнего [летнева]
Linksniai Daugiskaita
Visoms giminėms
каки́е? (= kokie, kokios?)
-ые -ие
Именительный
Vardininkas
родны́е ле́тние
Родительный
Kilmininkas
родны́х ле́тних
Дательный
Naudininkas
родны́м ле́тним
Винительный
Galininkas
родны́х / родны́е ле́тниx / ле́тние
Творительный
Įnagininkas
родны́ми ле́тними
Предложный
Vietininkas
(о) родны́х (о) ле́тних

Savybinių būdvardžių -ий, -ье, -ья, -ьи linksniavimas

Linksniai Vienaskaita Daugiskaita
Vyriškoji giminė
чей? (= kieno?)
Bevardė giminė
чьё? (= kieno?)
Moteriškoji giminė
чья? (= kieno?)
Visoms giminėms
чьи? (= kieno?)
Именительный
Vardininkas
ли́сий
lapės
ли́сье
ли́сья
ли́сьи
Родительный
Kilmininkas
ли́сьего
ли́сьего
ли́сьей
ли́сьих
Дательный
Naudininkas
ли́сьему
ли́сьему
ли́сьей
ли́сьим
Винительный
Galininkas
ли́сьего* / ли́сий
ли́сье
ли́сью
ли́сьи
Творительный
Įnagininkas
ли́сьим
ли́сьим
ли́сьей
ли́сьими
Предложный
Vietininkas
(о) ли́сьем
(о) ли́сьем
(о) ли́сьей
ли́сьих

Pastaba

* Vyriškosios giminės galininko linksnyje (G.) daiktavardis, derinamas su gyvąsias būtybes žyminčiu daiktavardžiu, turi kilmininko linksnio (K.) galūnę, su negyvąsias būtybes žyminčiais daiktavardžiais – vardininko linksnio (V.) galūnę:

 • ли́сьего (детё́ныша) (= lapiuko (vaikelio))
 • ли́сий (хвост) (= lapės (uodega))

Savybinių būdvardžių su priesagomis -ов (-ин) linksniavimas

Linksniai Vyriškoji giminė
чей? (= kieno?)
Bevardė giminė
чьё? (= kieno?)
Именительный
Vardininkas
отцо́в
tėvų
ма́мин
mamos
отцо́во
ма́мино
Родительный
Kilmininkas
отцо́ва
ма́мина
отцо́ва
ма́миного
Дательный
Naudininkas
отцо́ву
ма́мину
отцо́ву
ма́миному
Винительный
Galininkas
отцо́ва* / отцо́в ма́миного* / ма́мин
отцо́во
ма́мино
Творительный
Įnagininkas
отцо́вым
ма́миным
отцо́вым
ма́миным
Предложный
Vietininkas
отцо́вом
ма́мином
отцо́вом
ма́мином
Linksniai Moteriškoji giminė
чья? (= kieno?)
Daugiskaitos linksnis visoms giminėms
чьи? (= kieno?)
Именительный
Vardininkas
отцо́ва
ма́мина
отцо́вы
ма́мины
Родительный
Kilmininkas
отцо́вой
ма́миной
отцо́вых
ма́миных
Дательный
Naudininkas
отцо́вой
ма́миной
отцо́вым
ма́миным
Винительный
Galininkas
отцо́ву
ма́мину
отцо́вых* / отцо́вы
ма́миных* / ма́мины
Творительный
Įnagininkas
отцо́вой
ма́миной
отцо́выми
ма́миными
Предложный
Vietininkas
отцо́вой
ма́миной
отцо́вых
ма́миных

Pastaba

* Vyriškosios giminės galininko linksnyje (G.) daiktavardis, derinamas su gyvąsias būtybes žyminčiu daiktavardžiu, turi kilmininko linksnio (K.) galūnę, su negyvąsias būtybes žyminčiais daiktavardžiais – vardininko linksnio (V.) galūnę:

 • отцо́ва (бра́та) (= tėvo (brolio))
 • отцо́в (дом) (= tėvų (namai))
 • ма́миного (бра́та) (= mamos (brolio))
 • ма́мин (дом) (= mamos (namas))
Atgal į pradžią