La conținut

Semnificația adjectivelor

Adjectivul este partea de vorbire care desemnează o caracteristică a unui obiect și răspunde la întrebările: какой? (= care? (m.)) , чей? (= al cui? (m.))

Adjectivele se împart după semnificația lor în calitative, relative și posesive.

Adjectivele depind de substantive, se acordă cu acestea, adică se pun în același caz, număr ș igen ca și substantivele la care se referă:

но́вый дом (= casă nouă) , но́вая кни́га (= carte nouă) , но́вое окно́ (= fereastră nouă) , но́вые столы́ (= mese noi)

Forma de început a adjectivelor - cazul nominativ la numărul singular genul masculin:

но́вый (= nou) , большо́й (= mare) , ле́тний (= de vară)

Pe terminație -ой cade mereu accentul.

Adjectivele pot fi în formă completă ( хоро́ший (= bun) , краси́вый (= frumos) , тру́дный (= greu) ) și scurtă( хоро́ш , краси́в , тру́ден ).

Forma completă se schimbă după cazuri și genuri. Adjectivele în formă scurtă se schimbă după numere și genuri, nu se declină ( рад (= bucuros) , гото́в (= gata) , за́нят (= ocupat) , до́лжен (= trebuie) , бо́лен (= bolnav) ) .

Adjectivele calitative

Adjectivele calitative sunt adjectivele care desemnează calitatea obiectului, adică o asemenea însușire/caracteristică, care poate fi a obiectului într-un mai mare sau mai mic grad/măsură.

си́льный (= puternic) , сильне́е (= mai puternic) , бо́лее си́льный (= mai puternic)
вку́сный (= gustos) , вкусне́е (= mai gustos) , са́мый вку́сный (= cel mai gustos)

Adjectivele calitative pot desemna diferite caracteristici ale unui obiect:

 • după culoare:
  бе́лый (= alb) , кра́сный (= roșu) , зелё́ный (= verde) , чё́рный (= negru)
 • după formă și mărime
  квадра́тный (= pătrat) , кру́глый (= rotund) , огро́мный (= uriaș) , дли́нный (= lung) , коро́ткий (= scurt)
 • după gust
  сла́дкий (= dulce) , ки́слый (= acru) , солё́ный (= sărat) , горя́чий (= fierbinte) , холо́дный (= rece)
 • timpul
  до́лгий (= lung) , бы́стрый (= rapid)
 • o impresie care dă aparența:
  краси́вый (= frumos) , безобра́зный (= urât)
 • după însușire:
  вя́зкий (= vâscos) , хру́пкий (= fragil) , про́чный (= solid)
 • după greutate:
  тяжё́лый (= greu) , лё́гкий (= ușor) , невесо́мый (= fără greutate/iimponderabil)
 • după miros:
  арома́тный (= aromat) , паху́чий (= puternic mirositor) , при́торный (= prea dulce, mieros)
 • la temperatura:
  горя́чий (= fierbinte) , холо́дный (= rece) , тё́плый (= cald)
 • după sunet
  гро́мкий (= tare) , ти́хий (= încet)
 • după particularitățile / trăsăturile caracterului și calitățile sufletești ale omului:
  до́брый (= bun) , весё́лый (= vesel) , хра́брый (= curajos)
 • după calitățile fizice ale oamenilor și animalelor
  си́льный (= puternic) , сла́бый (= slab) , то́лстый (= gras) , слепо́й (= orb)
 • și câțiva alții.

Adjectivele relative

Adjectivele relative desemnează o caracteristică/însușire a unui obiect în relație cu un alt obiect , adică ele numesc o calitate care indică o relație:

 • la un obiect sau material:
  фарфо́ровая посу́да (= vase de porțelan ) посу́да из фарфо́ра (= vase/veselă de porțelan )
 • față de persoană:
  де́тская посте́ль (= pat de copil) посте́ль для дете́й (= pat pentru copii)
 • față de un animal:
  петуши́ный гре́бень (= creastă de cocoș) гре́бень петуха́ (= creasta cocoșului)
 • la loc:
  морско́й бе́рег (= țărmul marin) бе́рег мо́ря (= țărmul mării)
 • cu timpul:
  у́тренняя заря́дка (= gimnastica de dimineața) заря́дка, кото́рую де́лаем у́тром (= gimnastica/înviorarea, care se face dimineața)
 • cu timpul:
  вчера́шняя газе́та (= ziarul de ieri) газе́та, кото́рая вы́шла вчера́ (= ziarul care a apărut ieri)
 • cu o acțiune și ca însușire:
  раздвижно́й стол (= masă rabatabilă/alungibilă/extensibilă) стол, кото́рый раздвига́ется (= masă care se extinde)
 • cu un număr:
  тройно́й прыжо́к (= triplu salt) прыжо́к в три приё́ма (= salt efectuat de trei ori)

Toate adjectivele relative denumesc însușiri/caracteristici permanente, neschimbătoare/imuabile ale obiectelor, ele nu grade de comparație.

Una dintre caracteristicile ale adjectivelor relative o reprezintă sufixele -ан- (-ян), -янн-, -онн-, -овск-, -инск-, -енск-, -анск-:

ко́жаный (= de piele) , гли́няный (= de lut) , оловя́нный (= staniu) , демонстраци́онный (= de demonstrație ) , янва́рский (= de ianuarie) , украи́нский (= ucrainean)

Adjectivele relative nu au formă scurtă , nu se combină cu adverbe о́чень (= foarte, tare) , соверше́нно (= cu totul, complet, în întregime) nu formează adverbe în

Adjectivele posesive

Adjectivele posesive indică faptul că obiectul aparține unei persoane sau unui animal și răspund la întrebarea чей? (= al cui? (m.)) , чья? (= a cui?) , чьё? (= al cui? (n.)) :

ма́мино пальто́ (= haina mamei) , де́душкин дом (= casă bunicului) , медве́жья берло́га (= bârlogul ursului) , пти́цыно гнездо́ (= cuibul păsării)

Sufixe, caracteristice pentru adjectivele posesive: -ин- (-ын-), -ов- (-ев-), -ий- (-й-).

ма́мин (= al mamei) , па́пин (= al tatălui ) , сини́цын (= pițigoi ) , ку́рицын (= de găină) , отцо́в (= de tată /al tatălui ) , дедо́в (= de bunic/al bunicului) , ли́сий (= de vulpe) , во́лчий (= de lup)

Sfera de utilizare a adjectivelor posesive este limbajul familiar, vorbirea colocvială. Ele nu sunt în mod general întrebuințate în stilurile științifice și jurnalistice.

Adjectivele posesive de genul masculin la cazurile nominativ și acuzativ la numărul singular au terminație nulă/zero ( де́душкин (= al bunicului) , во́лчий (= de lup) ), cele de genul neutru și feminin numerele singular și plural - au terminațiile adjectivelor scurte ( пти́цыно (= de pasăre) , отцо́ва (= de tată, al tatălui) , де́душкины (= al bunicului) , ли́сьи (= de vulpe) ).

Literele я, е, ю, и după ь (semnul de separare ) la adjectivele posesive cu tema/radicalul în -й- nu indică numai pronunția consoanei precedente, dar și sufixul -й- cu ajutorul căruia a fost format adjectivul dat:

 • ли́сья [лисьйа] (= de vulpe)
 • ли́сью [лисьйу]
 • ли́сьей [лисьйэй]
 • ли́сьих [лисьйих]

Adjectivele pot trece de la o categorie la alta , folosindu-se în sens figurat.

Adjectivele relative pot deveni calificative:

Relativ calificativ
золото́е кольцо́
inel de aur
золото́й хара́ктер
caracter de aur

Adjectivele în relative și calitative:

posesiv Relativ calificativ
медве́жья ла́па
labă de urs
медве́жья шу́ба
haină din blană de urs
медве́жья услу́га
serviciu de urs (prost)

Gradele de comparație ale adjectivelor

Adjectivele pot avea grade de comparație: comparativ și superlativ.

Formarea gradului comparativ

Gradul comparativ al adjectivului indică faptul că o calitate proprie unui obiect se manifestă într-o mai mare sau mai mică măsură față de un alt obiect sau obiecte:

Forma simplă
Forma inițială a adjectivul de la care se formează Mod de formare Exemplu
Adjective de tipul :
 • о́стрый (= ascuțit)
 • интере́сный (= interesant)
Sufix -ее-, -ей-.
 • остре́е (= mai ascuțit)
 • интере́снее (= mai interesant)
Adjective cu tema în г, к, х, д, т, ст.
 • жа́ркий (= fierbinte)
 • ти́хий (= încet)
 • дорого́й (= scump)
 • молодо́й (= tânăr)
 • круто́й (= abrupt)
Sufixul -е- + alternanța ultimei consoane a radicalului/rădăcinii: г // ж, к // ч, х // ш, д // ж, т // ч
 • жа́рче (= mai fierbinte)
 • ти́ше (= mai tăcut )
 • доро́же (= mai scump)
 • моло́же (= mai tânăr)
 • кру́че (= mai abrupt)
Adejctive cu sufixe -к-, -ок-, -ек-:
 • ни́зкий (= jos)
 • высо́кий (= înalt )
Sufix -е- + trunchierea sufixului -к-, -ок-, -ек-:
 • ни́же (= mai jos)
 • вы́ше (= mai înalt )
Adjective de tipul :
 • до́лгий (= lung)
 • то́нкий (= fin)
 • сла́дкий (= dulce)
 • стро́гий (= sever)
Sufixul -ше-, (-же-, ще-) + apocopă/trunchiere temei finale consonantice -г, -к
 • до́льше (= mai lung)
 • то́ньше (= mai fin)
 • сла́ще (= mai dulce)
 • стро́же (= mai sever)
 • хоро́ший (= bun)
 • плохо́й (= rău )
 • ма́ленький (= mic)
De la alte rădăcini
 • лу́чше (= mai bun)
 • ху́же (= mai rău )
 • ме́ньше (= mai mic)
Forma compusă
 • твё́рдый (= tare)
 • сла́бый (= slab)
 • сла́дкий (= dulce)
Cu ajutorul cuvântului бо́лее (= mai mult) , ме́нее (= mai puțin) + forma inițială a adjectivului.
 • бо́лее твё́рдый (= mai tare)
 • ме́нее сла́бый (= mai puțin slab)
 • бо́лее сла́дкий (= mai dulce)

Câteva adjective nu au gradul comparativ simplu: громо́здкий (= împovărător) , исхуда́лый (= descărnat) , ли́шний (= de prisos) , ло́мкий (= fragil, casant) , ма́ссовый (= de masă ) , отло́гий (= ușor înclinat) , передово́й (= înaintat, progresist) , ра́нний (= precoce, timpuriu) , ро́бкий (= timid, sfios) și câteva altele.

Formarea gradului superlativ

Gradul superlativ indică asupra faptului ca după o oarecare însușire a obiectului dat, obiectul depășește toate celelalte obiecte:

Forma simplă
Forma inițială a adjectivul de la care se formează Mod de formare Exemplu
Adjective de tipul :
 • стро́гий (= sever)
 • кра́ткий (= scurt)
 • ти́хий (= liniștit)
 • высо́кий (= înalt )
Sufixul -айш- + alternanța ultimei consoane a radicalului/rădăcinii:
г // ж, к // ч, х // ш

 • строжа́йший (= cel mai sever)
 • кратча́йший (= cel mai scurt)
 • тиша́йший (= cel mai liniștit)
 • высоч[айший (= cel mai înalt )
Adjective de tipul :
 • хра́брый (= curajos)
 • чуде́сный (= minunat )
Sufix -ейш-.
 • храбре́йший (= cel mai curajos)
 • чуде́снейший (= cel mai minunat)
 • высо́кий (= înalt )
 • краси́вый (= frumos)
Cu ajutorul prefixului наи- + sufixului -ш- (trunchierea sufixului -ок) :
наи + -ш-; наи + -ейш-

 • наивы́сший (= suprem, cel mai înalt)
 • наикраси́вейший (= cel mai frumos)
 • хоро́ший (= bun)
 • плохо́й (= rău )
 • ма́ленький (= mic)
De la alte rădăcini
 • лу́чший (= cel mai bun)
 • ху́дший (= cel mai rău )
 • ме́ньший (= cel mai mic)
Forma compusă
 • твё́рдый (= tare)
 • досту́пный (= accesibil)
Cu ajutorul cuvintelor са́мый (= adjective.4_5_2_ex17а) + forma inițială a adjectivului
 • са́мый твё́рдый (= cel mai tare)
 • са́мый досту́пный (= cel mai accesibil)
 • ве́рный (= fidel)
 • весё́лый (= vesel)
Cu ajutorul cuvântului наибо́лее (= cel mai, in mod deosebit, extrem de) , наиме́нее (= cel mai puțin) + forma inițială a adjectivului.
 • наибо́лее ве́рный (= cel mai fidel/credincios)
 • наиме́нее весё́лый (= cel mai puțin vesel)
 • гру́стный (= trist)
 • у́мный (= deștept , inteligent)
 • интере́сный (= interesant)
Forma simplă a gradului comparativ + pronume всех (= al tuturor) (pentru substantive însuflețite) sau всего (= al întregului) (pentru substantive neînsuflețite)
 • грустне́е всex (= mai trist decât toți )
 • умне́е всex (= mai inteligent decât toți )
 • интере́снее всего (= mai interesant decât tot )

Sufixul -айш- se găsește întotdeauna sub accent.

La unele adjective care au la forma înițială sufixe -ск-, -н-, -ов-, -ев-, -аст-, -ист-, -ат-, -лив, -к-, forma simplă a gradului superlativ nu se formează. Acestea sunt cuvinte de tipul:

 • больно́й (= bolnav)
 • боево́й (= belicos)
 • волокни́стый (= fibros)
 • голова́стый (= cu capul mare)
 • гро́мкий (= tare)
 • до́лгий (= lung)
 • дру́жеский (= prietenesc)
 • круто́й (= abrupt)
 • ло́мкий (= fragil, casant)
 • родно́й (= natal)
 • ра́нний (= precoce/prematur)
 • сухо́й (= uscat)
 • у́зкий (= strâmt)
 • уме́лый (= inteligent)
și câteva altele.

Forma scurta a adjectivelor

Adjectivele calificative scurte răspund la întrebarea како́в? (= care? (m.) ce fel de, cum e el?) , какова́? (= care? (f.) , ce fel de, cum e ea?) , каково́? (= Ce?) , каковы́? (= ce? cum sunt?) și se acordă în gen (la singular)

Forma scurtă a adjectivului desemnează caracteristica obiectului într-un anume moment dat:

 • круто́й бе́рег (= un țărm/mal abrupt) бе́рег крут (= țărmul e abrupt)
 • весё́лая де́вочка (= fată veselă) де́вочка весела́ (= fata e veselă)
 • кру́глое лицо́ (= față rotundă) лицо́ кругло́ (= fața e rotundă)

Modul de alcătuire a formei scurte a adjectivelor

Înainte de consoana finală a radicalului există o vocală:

 • молодо́й (= tânăr) мо́лод , молода́ , мо́лодо , мо́лоды
 • горя́чий (= fierbinte) горя́ч , горяча́ , горячо́ , горячи́
 • похо́жий (= asemănător) похо́ж , похо́жа , похо́же , похо́жи

Radicalul se termină în , înainte de se află consoana dură:

 • кре́пкий (= tare) кре́пок , крепка́ , кре́пко , кре́пки / крепки́
 • лё́гкий (= ușor) лё́гок , легка́ , легко́ , легки́
 • у́зкий (= strâmt/îngust) у́зок , узка́ , у́зко , у́зки / узки́

Radicalul se termină în -н- sau în -к- , în fața căruia se află consoana moale sau :

 • поле́зный (= util) поле́зен , поле́зна , поле́зно , поле́зны
 • го́рький (= amar) го́рек , горька́ , го́рько , го́рьки / горьки́
 • сто́йкий (= stabil) сто́ек , сто́йка / стойка́ , сто́йко , сто́йки

Rețineți : све́тлый (= luminos) све́тел , хи́трый (= șiret/viclean) хитё́р

Excepții : по́лный (= plin) по́лон , смешно́й (= caraghios) смешо́н

Cazuri particulare de formare/alcătuire a formei scurte:

 • большо́й (= mare) вели́к , велика́ , велико́ , велики́
 • ма́ленький (= mic) мал , мала́ , мало́ , малы́
 • злой (= rău) зол , зла́ , зло́ , злы́
 • чужо́й (= străin) чужд , чужда́ , чу́ждо , чу́жды / чужды́

Reține formele scurte ale câtorva adjective:

рад , гото́в , за́нят , до́лжен , бо́лен

Modificarea adjectivelor după număr și gen

Terminația cazului nominativ a adjectivelor cu formă lungă
Singular Plural
Genul masculin
како́й?
care? (m.)
Genul neutru
како́е?
care? (n.)
Genul feminin
кака́я?
care? (f.)
Pentru toate genurile
каки́е?
care? (pl.)
-ый -ой -ий -ое -ее -ая -яя -ые -ие
но́вый
nou
родно́й
natal
ле́тний
de vară /estival
родно́е
ле́тнее
родна́я
ле́тняя
родны́е
ле́тние

Declinarea formelor lungi ale adjectivelor

Adjectivele cu formă lungă pot avea un radical terminat intr-o consoană dură  ( но́вый (= nou) , родно́й (= natal) , но́вое , родно́е , но́вая , родна́я ) sau moale ( ле́тний (= de vară /estival) , ле́тняя , ле́тнее ). În funcție de această consoană, ele au terminații diferite la declinare:

Cazuri Singular
Genul masculin
како́й? (= care? (m.))
Genul neutru
како́е? (= care? (n.))
Genul feminin
кака́я? (= care? (f.))
-ый -ой -ий -ое -ее -ая -яя
Именительный
Nominativ
но́вый
nou
родно́й
natal
ле́тний
de vară /estival
родно́е
ле́тнее родна́я ле́тняя
Родительный
Genitiv
но́вого
родно́го
ле́тнего
родно́го
ле́тнего родно́й ле́тней
Дательный
Dativ
но́вому
родно́му
ле́тнему
родно́му
ле́тнему родно́й ле́тней
Винительный
Acuzativ
но́вого* / но́вый
родно́го* / родно́й
ле́тнего* / ле́тний
родно́е
ле́тнее родну́ю ле́тнюю
Творительный
Instrumental
но́вым
родны́м
ле́тним
родны́м
ле́тним родно́й ле́тней
Предложный
Prepozițional
(о) но́вом
(о) родно́м
(о) ле́тнем
(о) родно́м
(о) ле́тнем (о) родно́й (о) ле́тней

Observație

* La cazul acuzativ (c.A.) genul masculin, adjectivul, care se acordă cu substantivul animat/însuflețit, are terminația cazului genitiv(c.G.), cu substantiv inanimat/neînsuflețit - terminațiile cazului nominativ(c.N.):

 • но́вого, родно́го (челове́ка)
 • но́вый, родно́й (дом)

* Terminațiile  -ого, -его le citim ca[ова / ава] - [ева]:

 • родно́го [роднова]
 • но́вого [новава]
 • си́него [синева]
 • ле́тнего [летнева]
Cazuri Plural
Pentru toate genurile
каки́е? (= care? (pl.))
-ые -ие
Именительный
Nominativ
родны́е ле́тние
Родительный
Genitiv
родны́х ле́тних
Дательный
Dativ
родны́м ле́тним
Винительный
Acuzativ
родны́х / родны́е ле́тниx / ле́тние
Творительный
Instrumental
родны́ми ле́тними
Предложный
Prepozițional
(о) родны́х (о) ле́тних

Declinarea adjectivelor posesive în -ий, -ье, -ья, -ьи

Cazuri Singular Plural
Genul masculin
чей? (= al cui? (m.))
Genul neutru
чьё? (= al cui? (n.))
Genul feminin
чья? (= a cui?)
Pentru toate genurile
чьи? (= ai, ale cui?)
Именительный
Nominativ
ли́сий
de vulpe
ли́сье
ли́сья
ли́сьи
Родительный
Genitiv
ли́сьего
ли́сьего
ли́сьей
ли́сьих
Дательный
Dativ
ли́сьему
ли́сьему
ли́сьей
ли́сьим
Винительный
Acuzativ
ли́сьего* / ли́сий
ли́сье
ли́сью
ли́сьи
Творительный
Instrumental
ли́сьим
ли́сьим
ли́сьей
ли́сьими
Предложный
Prepozițional
(о) ли́сьем
(о) ли́сьем
(о) ли́сьей
ли́сьих

Observație

* La cazul acuzativ (c.A.) genul masculin, adjectivul, care se acordă cu substantivul animat/însuflețit, are terminația cazului genitiv(c.G.), cu substantivul inanimat/neînsuflețit - terminațiile cazului nominativ(c.N.):

 • ли́сьего (детё́ныша) (= (o mică) vulpe)
 • ли́сий (хвост) (= (coada) vulpii)

Declinările adjectivelor posesive cu sufixe -ов (-ин)

Cazuri Genul masculin
чей? (= al cui? (m.))
Genul neutru
чьё? (= al cui? (n.))
Именительный
Nominativ
отцо́в
de tată /al tatălui
ма́мин
al mamei
отцо́во
ма́мино
Родительный
Genitiv
отцо́ва
ма́мина
отцо́ва
ма́миного
Дательный
Dativ
отцо́ву
ма́мину
отцо́ву
ма́миному
Винительный
Acuzativ
отцо́ва* / отцо́в ма́миного* / ма́мин
отцо́во
ма́мино
Творительный
Instrumental
отцо́вым
ма́миным
отцо́вым
ма́миным
Предложный
Prepozițional
отцо́вом
ма́мином
отцо́вом
ма́мином
Cazuri Genul feminin
чья? (= a cui?)
Numărul plural pentru toate genurile
чьи? (= ai, ale cui?)
Именительный
Nominativ
отцо́ва
ма́мина
отцо́вы
ма́мины
Родительный
Genitiv
отцо́вой
ма́миной
отцо́вых
ма́миных
Дательный
Dativ
отцо́вой
ма́миной
отцо́вым
ма́миным
Винительный
Acuzativ
отцо́ву
ма́мину
отцо́вых* / отцо́вы
ма́миных* / ма́мины
Творительный
Instrumental
отцо́вой
ма́миной
отцо́выми
ма́миными
Предложный
Prepozițional
отцо́вой
ма́миной
отцо́вых
ма́миных

Observație

* La cazul acuzativ (c.A.) genul masculin, adjectivul, care se acordă cu substantivul animat/însuflețit, are terminația cazului genitiv(c.G.), cu substantivul inanimat/neînsuflețit - terminațiile cazului nominativ(c.N.):

 • отцо́ва (бра́та) (= (fratele) tatălui )
 • отцо́в (дом) (= (casa) tatălui )
 • ма́миного (бра́та) (= (fratele) mamei)
 • ма́мин (дом) (= (casa) mamei)
Sus