Späť na obsah

Význam prídavného mena

Prídavné meno je slovný druh, ktorý označuje vlasnosť predmetu a odpovedá na otázky какой? (= aký?) , чей? (= čí?) ? alebo {2}?

Prídavné mená sa podľa svojho významu delia na akostné, vzťahové a privlastňovacie.

Prídavné mneá sa riadia podstatnými menami, s ktorými sa zhodujú. Používajú sa v rovnakom páde, čísle, rode ako podstatné meno, ku ktorému sa vzťahujú:

но́вый дом (= nový dom) , но́вая кни́га (= nová kniha) , но́вое окно́ (= nové okno) , но́вые столы́ (= nové stoly)

Základným tvarom prídavných mien je prvý pád (nominatív) v jednotnom čísle mužského rodu:

но́вый (= nový) , большо́й (= veľký) , ле́тний (= letný)

Koncovka -ой je vždy prízvučná.

Prídavné mená mávajú plnú ( хоро́ший (= dobrý) , краси́вый (= krásny) , тру́дный (= ťažký) ) a krátku formu ( хоро́ш , краси́в , тру́ден ).

Plný tvar sa mení podľa pádu, čísla a rodu. Prídavné mená v krátkom tvare sa menia podľa čísla a rodu a neskloňujú sa ( рад (= rád) , гото́в (= pripravený) , за́нят (= zamestnaný) , до́лжен (= nútený) , бо́лен (= chorý) ).

Prídavné mená akostné

Prídavné mená akostné sú prídavné mená, ktoré označujú kvalitu predmetu, teda takú vlastnosť, ktorá sa môže u predmetov vyskytovať vo väčšej alebo menšej miere.

си́льный (= silný) , сильне́е (= silnejší) , бо́лее си́льный (= silnejší)
вку́сный (= chutný) , вкусне́е (= chutnejší) , са́мый вку́сный (= najchutnejší)

Prídavné mená akostné môžu označovať rôzne vlastnosti predmetov:

 • podľa farby:
  бе́лый (= biely) , кра́сный (= červený) , зелё́ный (= zelený) , чё́рный (= čierny)
 • podľa tvaru a rozmerov:
  квадра́тный (= hranatý) , кру́глый (= guľatý) , огро́мный (= obrovský) , дли́нный (= dlhý) , коро́ткий (= krátky)
 • podľa chuti:
  сла́дкий (= sladký) , ки́слый (= kyslý) , солё́ный (= slaný) , горя́чий (= horký) , холо́дный (= studený)
 • podľa času:
  до́лгий (= dlhý) , бы́стрый (= rýchly)
 • podľa vonkajšieho dojmu:
  краси́вый (= krásny) , безобра́зный (= strašný)
 • podľa vlastností:
  вя́зкий (= viskózny) , хру́пкий (= krehký) , про́чный (= pevný)
 • podľa váhy:
  тяжё́лый (= ťažký) , лё́гкий (= ľahký) , невесо́мый (= ľahký)
 • podľa vône:
  арома́тный (= voňavý) , паху́чий (= smradľavý) , при́торный (= presladený)
 • podľa teploty:
  горя́чий (= horký) , холо́дный (= studený) , тё́плый (= teplý)
 • podľa zvuku:
  гро́мкий (= hlasný) , ти́хий (= tichý)
 • podľa charakterových a duševných vlastností človeka:
  до́брый (= dobrý) , весё́лый (= veselý) , хра́брый (= odvážny)
 • podľa fyzických vlastností ľudí a zvierat:
  си́льный (= silný) , сла́бый (= slabý) , то́лстый (= tučný) , слепо́й (= slepý)
 • a niektoré ďalšie.

Prídavné mená vzťahové

Vzťahové prídavné mená označujú vlastnosti predmetov prostredníctvom jeho vzťahu k inému predmetu, teda pomenúvajú takú vlastnosť, ktorá ukazuje na vzťah:

 • k predmetu alebo materiálu:
  фарфо́ровая посу́да (= porcelánový riad) посу́да из фарфо́ра (= riad z porcelánu)
 • k osobe:
  де́тская посте́ль (= detská posteľ) посте́ль для дете́й (= posteľ pre deti)
 • k zvieraťom:
  петуши́ный гре́бень (= kohútí hrebeň) гре́бень петуха́ (= hrebeň kohúta)
 • k miestu:
  морско́й бе́рег (= morský breh) бе́рег мо́ря (= breh mora)
 • k času:
  у́тренняя заря́дка (= ranná rozcvička) заря́дка, кото́рую де́лаем у́тром (= cvičenie, ktoré robíme ráno)
 • k času:
  вчера́шняя газе́та (= včerajšie noviny) газе́та, кото́рая вы́шла вчера́ (= noviny, ktoré vyšli včera)
 • k činnosti alebo vlastnosti:
  раздвижно́й стол (= rozkladací stôl) стол, кото́рый раздвига́ется (= stôl, ktorý sa rozkladá)
 • k číslu:
  тройно́й прыжо́к (= trojitý skok) прыжо́к в три приё́ма (= skok natrikrát)

Všetky vzťahové prídavné mená označujú stavy a nemenné vlastnosti predmetov a nestupňujú sa.

Jedným z poznávacích znakov vzťahových prídavných mien sú prípony -ан- (-ян), -янн-, -онн-, -овск-, -инск-, -енск-, -анск-:

ко́жаный (= kožený) , гли́няный (= hlinený) , оловя́нный (= cínový) , демонстраци́онный (= predvádzací) , янва́рский (= januárový) , украи́нский (= ukrajinský)

Vzťahové prídavné mená nemajú krátky tvar, nespájajú s k príslovke о́чень (= veľmi) a соверше́нно (= dokonalo) a netvoria príslovky na .

Prídavné mená privlastňovacie

Prídavné mená privlastňovacie poukazujú na príslušnosť predmetu k nejakej osobe alebo zvieraťu a odpovedajú na otázky чей? (= čí?) , чья? (= čí?) , чьё? (= čí?) :

ма́мино пальто́ (= matkin kabát) , де́душкин дом (= dedkov dom) , медве́жья берло́га (= medvedie dúpä) , пти́цыно гнездо́ (= vtáčie hniezdo)

Prípony, typické pre prídavné mená privlastňovacie -ин- (-ын-), -ов- (-ев-), -ий- (-й-):

ма́мин (= matčin) , па́пин (= otcov) , сини́цын (= sýkorkin) , ку́рицын (= slepačí) , отцо́в (= otcov) , дедо́в (= dedov) , ли́сий (= líščí) , во́лчий (= vlčí)

Sféra použitia prídavných mien privlastňovacích je hovorová reč. Vo vedeckom a publicistickom štýle sa obyčajne nepoužívajú.

Prídavné mená privlastňovacie mužského rodu v prvom a druhom páde jednotného čísla majú nulovú koncovku ( де́душкин (= dedkov) , во́лчий (= vlčí) , пти́цыно (= vtáčí) , отцо́ва (= otcova) , де́душкины (= dedkove) , ли́сьи (= líščie) ) a stredného a ženského rodu jednotného a množného čísla majú koncovku krátkeho tvaru ({3}, {4}, {5}, {6}).

Písmená я, е, ю, и po ь (v oddelovacej funkcii) v prídavných menách privlastňovacích s kmeňom na -й- označujú nielen príslušný samohláskový zvuk koncovky, ale tiež príponu -й-, pomocou ktorej bolo prídavné meno vytvorené:

 • ли́сья [лисьйа] (= líščí)
 • ли́сью [лисьйу]
 • ли́сьей [лисьйэй]
 • ли́сьих [лисьйих]

Prídavné mená môžu prechádzať z jednej kategórie do druhej, pokiaľ sa používajú v prenesenom význame.

Vzťahové prídavné mená sa môžu meniť na akostné:

Vzťažné Akostné
золото́е кольцо́
zlatý prsteň
золото́й хара́ктер
zlatý charakter

privlastňovacie na vzťahové a akostné:

Privlastňovacie Vzťažné Akostné
медве́жья ла́па
medvedia tlapa
медве́жья шу́ба
medvedí kožuch
медве́жья услу́га
medvedia služba

Stupňovanie prídavných mien

Prídavné mená sa môžu stupňovať: môžu mať druhý a tretí stupeň.

Tvorenie druhého stupňa

Druhý stupeň prídavného mena ukazuje, že vlastnosť predmetu sa prejavuje vo väčšej alebo menšej miere, než u iného predmetu alebo predmetov:

Jednoduchý tvar
Základný tvar prídavného mena, od ktorého sa tvorí Slovotvorný prostriedok Príklad
Prídavné mená typu:
 • о́стрый (= ostrý)
 • интере́сный (= zaujímavý)
Prípona -ее-, -ей-.
 • остре́е (= ostrejší)
 • интере́снее (= zaujímavejší)
Prídavné mená s kmeňom г, к, х, д, т, ст.
 • жа́ркий (= teplý)
 • ти́хий (= tichý)
 • дорого́й (= drahý)
 • молодо́й (= mladý)
 • круто́й (= strmý)
Prípona -е- + striedanie koncovej spoluhlásky v kmeni: г // ж, к // ч, х // ш, д // ж, т // ч
 • жа́рче (= teplejší)
 • ти́ше (= tichší)
 • доро́же (= drahší)
 • моло́же (= mladší)
 • кру́че (= strmejší)
Prídavné mená s príponami -к-, -ок-, -ек-:
 • ни́зкий (= nízky)
 • высо́кий (= vysoký)
Prípona -е- + odtrhnutie prípon -к-, -ок-, -ек-:
 • ни́же (= nižší)
 • вы́ше (= vyšší)
Prídavné mená typu:
 • до́лгий (= dlhý)
 • то́нкий (= tenký)
 • сла́дкий (= sladký)
 • стро́гий (= prísny)
Prípona -ше-, (-же-, ще-) + odtrhnutie konečnej časti základu -г, -к
 • до́льше (= dlhší)
 • то́ньше (= tenší)
 • сла́ще (= sladší)
 • стро́же (= prísnejší)
 • хоро́ший (= dobrý)
 • плохо́й (= zlý)
 • ма́ленький (= malý)
Od iných základov
 • лу́чше (= lepší)
 • ху́же (= horší)
 • ме́ньше (= menší)
Zložený tvar
 • твё́рдый (= tvrdý)
 • сла́бый (= slabý)
 • сла́дкий (= sladký)
Pomocou slov бо́лее (= viac) , ме́нее (= menej) + základný tvar prídavného mena
 • бо́лее твё́рдый (= tvrdší)
 • ме́нее сла́бый (= menej slabý)
 • бо́лее сла́дкий (= viac sladký)

Niektoré prídavné mená netvoria jednoduchý tvar druhého stupňa: громо́здкий (= ťažkopádny) , исхуда́лый (= vychudnutý) , ли́шний (= zbytočný) , ло́мкий (= krehký) , ма́ссовый (= masívny) , отло́гий (= pozvolný) , передово́й (= predný) , ра́нний (= včasný) , ро́бкий (= plachý) a niektoré ďalšie.

Tvorenie tretieho stupňa

Tretí stupeň poukazuje na to, že podľa nejakého jedného príznaku daný predmet prekonáva všetky ostatné predmety:

Jednoduchý tvar
Základný tvar prídavného mena, od ktorého sa tvorí Slovotvorný prostriedok Príklad
Prídavné mená typu:
 • стро́гий (= prísny)
 • кра́ткий (= krátky)
 • ти́хий (= tichý)
 • высо́кий (= vysoký)
Prípona -айш- + striedanie koncovej spoluhlásky v kmeni:
г // ж, к // ч, х // ш

 • строжа́йший (= najprísnejší)
 • кратча́йший (= najkratší)
 • тиша́йший (= najtichší)
 • высоч[айший (= najvyšší)
Prídavné mená typu:
 • хра́брый (= odvážny)
 • чуде́сный (= kúzelný)
Prípona -ейш-.
 • храбре́йший (= najodvážnejší)
 • чуде́снейший (= najkúzelnejší)
 • высо́кий (= vysoký)
 • краси́вый (= krásny)
pomocou prípony наи- + prípony -ш- (odtrhnutej od prípony -ок):
наи + -ш-; наи + -ейш-

 • наивы́сший (= najvyššia)
 • наикраси́вейший (= najkrajší)
 • хоро́ший (= dobrý)
 • плохо́й (= zlý)
 • ма́ленький (= malý)
Od iných základov
 • лу́чший (= najlepší)
 • ху́дший (= najhorší)
 • ме́ньший (= najmenší)
Zložený tvar
 • твё́рдый (= tvrdý)
 • досту́пный (= dostupný)
S pomocou slova са́мый (= adjective.4_5_2_ex17а) + zakladný tvar prídavného mena
 • са́мый твё́рдый (= najtvrdší)
 • са́мый досту́пный (= najdostupnejší)
 • ве́рный (= verný)
 • весё́лый (= veselý)
Pomocou slov наибо́лее (= najviac) , наиме́нее (= najmenej) + základný tvar prídavného mena
 • наибо́лее ве́рный (= najvernejší)
 • наиме́нее весё́лый (= najmenej veselý)
 • гру́стный (= smutný)
 • у́мный (= múdry)
 • интере́сный (= zaujímavý)
Jednoduchý tvar druhého stupňa + zámeno всех (= zo všetkých) (pre životné predmety) alevo всего (= zo všetkého) (pre neživotné predmety).
 • грустне́е всex (= najsmutnejší zo všetkých)
 • умне́е всex (= najmúdrejší zo všetkých)
 • интере́снее всего (= najzaujímavejší zo všetkých)

Prípona -айш- je vždy prízvučná.

Niektoré prídavné mená, ktoré majú v základnom tvare príponu -ск-, -н-, -ов-, -ев-, -аст-, -ист-, -ат-, -лив, -к-, netvoria jednoduchý tvar tretieho stupňa. Sú to slová typu: -ск-, -н-, -ов-, -ев-, -аст-, -ист-, -ат-, -лив, -к- a niektoré ďalšie.

Krátka forma prídavných mien

Prídavné mená akostné v krátkom tvare odpovedajú na otázky како́в? (= aký?) , какова́? (= aká?) , каково́? (= aké?) , каковы́? (= akí? / aké?) a menia sa podľa rodu (v jednotnom čísle) a čísla.

Krátky tvar prídavného mena označuje vlastnosť predmetu v konkrétnom časovom okamžiku ({1}).

 • круто́й бе́рег (= strmý breh) бе́рег крут (= breh je strmý)
 • весё́лая де́вочка (= veselé dievča) де́вочка весела́ (= dievča je veselé)
 • кру́глое лицо́ (= guľatá tvár) лицо́ кругло́ (= tvár je guľatá)

Tvorenie krátkej formy prídavných mien

Pred koncovou spoluhláskou kmeňa stojí samohláska

 • молодо́й (= mladý) мо́лод , молода́ , мо́лодо , мо́лоды
 • горя́чий (= horúci) горя́ч , горяча́ , горячо́ , горячи́
 • похо́жий (= podobný) похо́ж , похо́жа , похо́же , похо́жи

Kmeň slova končí na a pred stojí tvrdá spoluhláska

 • кре́пкий (= silný) кре́пок , крепка́ , кре́пко , кре́пки / крепки́
 • лё́гкий (= ľahký) лё́гок , легка́ , легко́ , легки́
 • у́зкий (= úzky) у́зок , узка́ , у́зко , у́зки / узки́

Kmeň slova končí na -н- alebo na -к-, pred ktorým stojí mäkká spoluhláska alebo

 • поле́зный (= užitočný) поле́зен , поле́зна , поле́зно , поле́зны
 • го́рький (= horký) го́рек , горька́ , го́рько , го́рьки / горьки́
 • сто́йкий (= odolný) сто́ек , сто́йка / стойка́ , сто́йко , сто́йки

Zapamätajte si: све́тлый (= svetlý) све́тел , хи́трый (= prefíkaný) хитё́р

Výnimky: по́лный (= plný) по́лон , смешно́й (= smiešny) смешо́н

Špeciálny prípad tvorenia krátkeho tvaru:

 • большо́й (= veľký) вели́к , велика́ , велико́ , велики́
 • ма́ленький (= malý) мал , мала́ , мало́ , малы́
 • злой (= zlý) зол , зла́ , зло́ , злы́
 • чужо́й (= cudzí) чужд , чужда́ , чу́ждо , чу́жды / чужды́

Zapamätajte si krátke tvary niektorých prídavných mien:

рад , гото́в , за́нят , до́лжен , бо́лен

Zmeny prídavných mien podľa čísla a rodu

Koncovky prvého pádu plných tvarov prídavných mien
Jednotné číslo Množné číslo
mužský rod
како́й?
aký?
Stredný rok
како́е?
aké?
Ženský rod
кака́я?
aká?
Pre všetky rody
каки́е?
akí? aké?
-ый -ой -ий -ое -ее -ая -яя -ые -ие
но́вый
nový
родно́й
rodný
ле́тний
letný
родно́е
ле́тнее
родна́я
ле́тняя
родны́е
ле́тние

Skloňovanie plných tvarov prídavných mien

Plné tvary prídavných mien môžu mať kmeň na tvrdú spoluhlásku ( но́вый (= nový) , родно́й (= rodný) , но́вое , родно́е , но́вая , родна́я ) a mäkkú samohlásku ( ле́тний (= letný) , ле́тняя , ле́тнее ). Podľa toho majú pri skloňovaní rôzne koncovky:

Pády Jednotné číslo
mužský rod
како́й? (= aký?)
Stredný rok
како́е? (= aké?)
Ženský rod
кака́я? (= aká?)
-ый -ой -ий -ое -ее -ая -яя
Именительный
Prvý
но́вый
nový
родно́й
rodný
ле́тний
letný
родно́е
ле́тнее родна́я ле́тняя
Родительный
Druhý
но́вого
родно́го
ле́тнего
родно́го
ле́тнего родно́й ле́тней
Дательный
Tretí
но́вому
родно́му
ле́тнему
родно́му
ле́тнему родно́й ле́тней
Винительный
Štvrtý
но́вого* / но́вый
родно́го* / родно́й
ле́тнего* / ле́тний
родно́е
ле́тнее родну́ю ле́тнюю
Творительный
Siedmy
но́вым
родны́м
ле́тним
родны́м
ле́тним родно́й ле́тней
Предложный
Šiesty
(о) но́вом
(о) родно́м
(о) ле́тнем
(о) родно́м
(о) ле́тнем (о) родно́й (о) ле́тней

Poznámka

* Vo štvrtom páde (4. p.) mužského rodu má prídavné meno, ktoré sa spája so životným podstatným menom, koncovku druhého pádu (2. p.) a prídavné meno, ktoré sa spája s neživotným podstatným menom koncovku prvého pádu (1. p.):

 • но́вого, родно́го (челове́ка)
 • но́вый, родно́й (дом)

* Koncovky -ого, -его čítame ako [ова / ава] - [ева]:

 • родно́го [роднова]
 • но́вого [новава]
 • си́него [синева]
 • ле́тнего [летнева]
Pády Množné číslo
Pre všetky rody
каки́е? (= akí? aké?)
-ые -ие
Именительный
Prvý
родны́е ле́тние
Родительный
Druhý
родны́х ле́тних
Дательный
Tretí
родны́м ле́тним
Винительный
Štvrtý
родны́х / родны́е ле́тниx / ле́тние
Творительный
Siedmy
родны́ми ле́тними
Предложный
Šiesty
(о) родны́х (о) ле́тних

Skloňovanie prídavných mien privlastňovacích na -ий, -ье, -ья, -ьи

Pády Jednotné číslo Množné číslo
mužský rod
чей? (= čí?)
Stredný rok
чьё? (= čí?)
Ženský rod
чья? (= čí?)
Pre všetky rody
чьи? (= čí?)
Именительный
Prvý
ли́сий
líščí
ли́сье
ли́сья
ли́сьи
Родительный
Druhý
ли́сьего
ли́сьего
ли́сьей
ли́сьих
Дательный
Tretí
ли́сьему
ли́сьему
ли́сьей
ли́сьим
Винительный
Štvrtý
ли́сьего* / ли́сий
ли́сье
ли́сью
ли́сьи
Творительный
Siedmy
ли́сьим
ли́сьим
ли́сьей
ли́сьими
Предложный
Šiesty
(о) ли́сьем
(о) ли́сьем
(о) ли́сьей
ли́сьих

Poznámka

* Vo štvrtom páde mužského rodu má prídavné meno, ktoré sa spája so životným podstatným menom, koncovku druhého pádu a prídavné meno, ktoré sa spája s neživotným podstatným menom koncovku prvého pádu.

 • ли́сьего (детё́ныша) (= líščieho (mláďata))
 • ли́сий (хвост) (= líščí (chvost))

Skloňovanie prídavných mien privlastňovacích s príponami -ов (-ин)

Pády mužský rod
чей? (= čí?)
Stredný rok
чьё? (= čí?)
Именительный
Prvý
отцо́в
otcov
ма́мин
matčin
отцо́во
ма́мино
Родительный
Druhý
отцо́ва
ма́мина
отцо́ва
ма́миного
Дательный
Tretí
отцо́ву
ма́мину
отцо́ву
ма́миному
Винительный
Štvrtý
отцо́ва* / отцо́в ма́миного* / ма́мин
отцо́во
ма́мино
Творительный
Siedmy
отцо́вым
ма́миным
отцо́вым
ма́миным
Предложный
Šiesty
отцо́вом
ма́мином
отцо́вом
ма́мином
Pády Ženský rod
чья? (= čí?)
Množné číslo pre všetky rody
чьи? (= čí?)
Именительный
Prvý
отцо́ва
ма́мина
отцо́вы
ма́мины
Родительный
Druhý
отцо́вой
ма́миной
отцо́вых
ма́миных
Дательный
Tretí
отцо́вой
ма́миной
отцо́вым
ма́миным
Винительный
Štvrtý
отцо́ву
ма́мину
отцо́вых* / отцо́вы
ма́миных* / ма́мины
Творительный
Siedmy
отцо́вой
ма́миной
отцо́выми
ма́миными
Предложный
Šiesty
отцо́вой
ма́миной
отцо́вых
ма́миных

Poznámka

* Vo štvrtom páde mužského rodu má prídavné meno, ktoré sa spája so životným podstatným menom, koncovku druhého pádu a prídavné meno, ktoré sa spája s neživotným podstatným menom koncovku prvého pádu:

 • отцо́ва (бра́та) (= otcova (brata))
 • отцо́в (дом) (= otcov (dom))
 • ма́миного (бра́та) (= matkinho (brata))
 • ма́мин (дом) (= matkin (dom))
Nahor