więcej

Syntaks

Składnia jest działem językoznawstwa, który zajmuje się budową wypowiedzi.

Z wyrazów i wyrażeń tworzymy zdanie.

Zdanie jest jedną z podstawowych jednostek języka i podstawową jednostką syntaktyki. Za pomocą zdania wyrażamy swoje myśli i uczucia, zwracamy się jeden do drugiego z pytaniami, radami, prośbami, rozkazami.

Zdaniem nazywamy wyraz, albo kilka wyrazów, w których jest zawarta informacja, pytanie albo zachęta (rozkaz, rada, prośba). Zdanie ma charakterystyczną intonację i jest osobną wypowiedzią.

Zdanie ma podstawę gramatyczną, która składa się z głównych części (podmiotu i orzeczenia), albo jednej z nich:

 • Началась весна. (= Zaczęła się wiosna.)
 • Зеленеет трава. (= Zieleni się trawa.)
 • Сумерки. (= Zmrok.)
 • Вечереет. (= Chyli się ku wieczorowi.)

Zdanie może być pojedyncze albo złożone. Zdanie złożone składa się z dwóch albo więcej zdań pojedynczych. Zdanie złożone tak samo, jak pojedyncze, przedstawia jedną całość. Zdania, z których się składa zdanie złożone, są związane ze sobą znaczeniem, intonacją i środkami leksykalnymi.

Główne części zdania

Głównymi częściami zdania są podmiot i orzeczenie.

Podmiot jest główną częścią zdania, która łączy się z orzeczeniem i odpowiada na pytania mianownika кто? (= kto?) albo что? (= co?) :

 • Установилась хорошая (что?) погода. (= Utrwaliła się dobra (co?) pogoda.)
 • (Кто?) Дети вернулись из школы. (= (Kto?) Dzieci wróciły ze szkoły.)

Orzeczenie jest główną częścią zdania, która jest związana z podmiotem i odpowiada na pytania что делает предмет? (= co robi przedmiot?) , что с ним происходит? (= co się z nim dzieje?) , что он такое? (= czym on jest?) , кто он такой? (= kim on jest?) i inne.

 • Листья на деревьях пожелтели. (что сделали?) (= Liście na drzewach pożółkły. (co zrobiły?))
 • Студенты занимаются в читальном зале. (что делают?) (= Studenci uczą się w czytelni. (co robią?))
 • Москва – столица России. (что такое Москва? что есть Москва?) (= Moskwa jest stolicą Rosji. (czym jest Moskwa? co to - Moskwa?))

Drugorzędne części zdania

Części zdania, które dookreślają główne albo inne części zdania nazywamy częściami drugorzędnymi.

Dopełnienie jest drugorzędną częścią zdania, która odpowiada na pytania przypadków zależnych i oznacza przedmiot.

Przydawka jest drugorzędną częścią zdania, która odpowiada na pytania какой? (= jaki?) , чей? (= czyj?)

Okolicznik jest drugorzędną częścią zdania, która oznacza właściwość czynności albo innej właściwości. Dookreśla orzeczenie albo inne części zdania. Okolicznik odpowiada na pytania как? (= jak?) , каким образом? (= w jaki sposób?) , где? (= gdzie?) , куда? (= dokąd?) , откуда? (= skąd?) , зачем? (= po co?) , при каком условии? (= pod jakim warunkiem?) , почему? (= dlaczego?) , отчего? (= czemu?) , как долго? (= jak długo?) i inne.

Rodzaje drugorzędnych części zdania Pytania, na które odpowiadają drugorzędne części zdania Przykłady
Dopełnienie pytania przypadków zależnych
 • Учитель дал (кому?) мне задание.
  Nauczyciel dał (komu?) mi zadanie.
Przydawka какой? (= jaki?) , чей? (= czyj?)
 • На его лице была (какая?) весёлая улыбка.
  Na jego twarzy była (jaki?) wesoły uśmiech
Okolicznik как? (= jak?) , каким образом? (= w jaki sposób?) , где? (= gdzie?) , куда? (= dokąd?) , откуда? (= skąd?) , зачем? (= po co?) , при каком условии? (= pod jakim warunkiem?) , почему? (= dlaczego?) , отчего? (= czemu?) , как долго? (= jak długo?)
 • (когда?) Сегодня русский язык изучает много людей.
  (kiedy?) Dzisiaj języka rosyjskiego uczy się wiele ludzi.

Zdanie proste

Zdanie pojedyncze jest zdaniem, w którym występuje jedna podstawa gramatyczna. Może się składać z:

 • dwóch głównych części zdania - podmiotu i orzeczenia:
  Кругом лежит снег. (= Dookoła leży śnieg.)
 • albo z jednego - podmiotu:
  Зима. Кругом много снега. (= Zima. Dookoła jest dużo śniegu.)
 • albo tylko z orzeczenia:
  Вечереет. Небо на западе порозовело. (= Chyli się ku wieczorowi. Niebo na zachodzie stało się różowe.)

Do podmiotu i orzeczenia mogą odnosić się słowa zależne - drugorzędne części zdania.

Rozróżniamy główne i drugorzędne części zdania.

Zdanie proste według tego, czy występują drugorzędne części zdania.

Zdania dzielimy na pojedyncze i złożone. Zdania pojedyncze, jak również złożone mogą być rozwinięte i nierozwinięte, czyli oprócz głównych części zdania mogą mieć albo nie mieć drugorzędnych części zdania (przydawki, dopełnienia, okoliczniki itp.):

 • Он пришёл очень быстро.
  Przyszedł bardzo szybko.
  (rozwinięte)
 • Он пришёл.
  On przyszedł.
  (nierozwinięte)

Zdanie proste według tego, czy występują główne części zdania.

Według obecności albo braku części zdania, zdania pojedyncze możemy podzielić na pełnie i niepełne.

Pełne zdania pojedyncze to zdania, które zawierają w swojej strukturze wszystkie niezbędne części zdania.

 • Небо на востоке озарялось розовым светом.
  Niebo na wschodzie świeciło się różowym światłem.

Pełne zdania pojedyncze to zdania, w których brakuje jakiejś części zdania - głównej albo drugorzędnej, ale łatwo ją odtworzyć z kontekstu:

 • Коля пошёл в спортзал, а яв бассейн.
  Kolia poszedł na siłownię, a ja na basen.
(opuszczono orzeczenie poszedłem)

Rodzaje zdań prostych według celu wypowiedzi

Ze względu na cel wyrażenia - informacja, pytanie, motywacja - zdania pojedyncze dzielimy na oznajmujące, pytające i rozkazujące.

Zdania oznajmujące informują o jakimś wydarzeniu albo fakcie:

 • Один берег реки был высокий и обрывистый.
  Jeden brzeg rzeki był wysoki i stromy.
 • Другой берег реки был низкий и ровный.
  Drugi brzeg rzeki był niski i równy.

Zdania pytające wyrażają pytanie:

 • Кто сегодня опоздал?
  Kto się dzisiaj spóźnił?
 • Где будет проходить выставка?
  Gdzie się odbędzie wystawa?
 • Вы знаете, где находится музей?
  Wiecie, gdzie znajduje się muzeum?

Zdania rozkazujące wyrażają różne zachęty do działań: rozkaz, prośba, wezwanie, rada, wymóg, propozycja i inne.

 • Посмотри вокруг.
  Popatrz dookoła.
 • Пойдём в парк.
  Pójdźmy do parku.
 • Ешь побыстрее!
  Jedz szybciej!

Rodzaje zdań prostych według zabarwienia emocjonalnego

Zdania pojedyncze mogą dodatkowo wyrażać emocje i uczucia mówiącego. Takie zdania są czytane z intonacją wznosząca. Te zdania nazywamy zdaniami wykrzyknikowymi.

 • Какая кругом красота!
  Jakie pięknie jest dookoła!
 • Ребята, послушайте!
  Ludzie, słuchajcie!

Zdania, które nie wyrażają uczuć, nazywamy niewykrzyknikowe. Takie zdania mają intonację oznajmującą albo pytającą.

Każde zdanie pojedyncze może być wykrzyknikowym:

 • oznajmujące wykrzyknikowe:
  • Как хорошо в лесу!
   Jak dobrze jest w lesie!
  • Как прекрасна весна!
   Jaka piękna jest wiosna!
 • wykrzyknikowe pytające:
  • Неужели ты этого не знал?!
   Naprawdę o tym nie wiedziałeś?!
 • rozkazujące wykrzyknikowe:
  • Пойдём на бассейн!
   Pójdźmy na basen!

Zdania oznajmujące

Zdania oznajmujące dzielimy na twierdzące oraz przeczące, w zależności od tego, czy chcemy w nich coś potwierdzić, czy zaprzeczyć.

 • Погода стояла тихая, тёплая, безветренная.
  Pogoda była cicha, ciepła, bezwietrzna.
  zdanie twierdzące
 • Ничего не было слышно из-за громкой музыки.
  Nic nie było słychać przez głośną muzykę.
  zdanie przeczące

W języku rosyjskim zaprzeczenie jest wyrażane za pomocą partykuły zaprzeczającej не (= nie) oraz słowa нет (= nie) .

Jeżeli partykuła не (= nie) znajduje się przed orzeczeniem, to zaprzecza się całą informację, która znajduje się w zdaniu; jeżeli partykuła нет (= nie) znajduje się przed inną częścią zdania, zaprzecza się tylko część wypowiedzi.

 • Я завтра не приду в университет.
  Ja jutro nie przyjadę na uczelnię.
 • Нет, я не тебе меня судить.
  Nie, nie ty będziesz mnie osądzać.

Zdanie proste według głównych części zdania, które w nim występują

Według ilości głównych części dzielimy zdania na jednoczłonowe oraz dwuczłonowe.

Zdanie dwuczłonowe, to zdanie pojedyncze, w którym występuje podmiot i orzeczenie wraz z potrzebnymi komponentami:

 • Они громко засмеялись.
  Oni się głośno zaśmiali.
 • Он был очень умён.
  On był bardzo mądry.
 • Весело сияет месяц над селом.
  Wesoło świeci się księżyc nad wsią.

Zdanie jednoczłonowe, to zdanie pojedyncze, w którym występuje tylko jeden główny człon (wraz z wyrazami zależnymi albo bez nich). W zależności od tego mogą być rzeczownikowe (występuje tylko podmiot) albo czasownikowe (występuje tylko orzeczenie). Zdania jednoczłonowe mogą być:

 • Nieokreślone osobowe - główna część zdania może być wyrażona za pomocą czasownika 3 os. l. mn. czasu teraźniejszego albo przyszłego, albo czasownika czasu przeszłego w l. mn. Zdań nieokreślonych osobowych używamy wtedy, gdy osoba wykonująca czynność jest nieznana:
  • Меня вызвали к директору.
   Zostałem wezwany do dyrektora.
  • За рекой косили.
   Za rzeką kosili.
 • Ogólne osobowe – najczęściej występują w przysłowiach, powiedzeniach, opisach; główna część zdania w zdaniach tego typu są wyrażone czasownikiem 2 os. l. p. i l. mn. czasu teraźniejszego i przyszłego albo czasownikiem trybu rozkazującego:
  • Что посеешь, то и пожнёшь
   Co posiejesz, to i zbierzesz.
 • Bezosobowe - nie mają i nie mogą mieć wykonawcy czynności. Orzeczenie jest zazwyczaj wyrażone czasownikiem bezosobowym:
  • На улице стемнело.
   Na ulicy ściemniło się.
 • Osobowe określone - główna część zdania może być wyrażona za pomocą czasownika w 1 albo 2 osobie l.p. albo l.mn. czasu teraźniejszego albo przyszłego, a także czasownikiem w trybie rozkazującym:
  • Стою и смотрю. (= Stoję i patrzę.)
 • Bezokolicznikowe - główna część zdania jest wyrażona za pomocą bezokolicznika:
  • Вам уже exать. (= Już powinniście jechać.)
  • Спать! (= Spać!)
 • Rzeczownikowe - główna część zdania odpowiada podmiotowi zdania dwuczłonowego i jest wyrażona rzeczownikiem w formie mianownika l. p.: Ночь. (= Noc.) , Улица. (= Ulica.) , Фонарь. (= Latarnia.) , Аптека. (= Apteka.)

Zdanie złożone

Zdanie złożone składa się z dwóch albo więcej zdań pojedynczych, które są związane znaczeniowo i/lub za pomocą spójników. Zdania złożone dzielimy na:

 • Zdania współrzędnie złożone, w którym zdania pojedyncze są równe względem siebie znaczeniowo i są połączone za pomocą spójników współrzędnych и (= i) , а (= a) , но (= ale) , да (= i) , или (= albo) , либо (= lub) , однако (= jednak) , зато (= jednak) , a także zestawionymi spójnikami współrzędnymi ни... ни... (= ani... ani) , то... то... (= lub...lub...) , то ли..., то ли... (= tak... jak...) , не то..., не то... (= ani...ani...) i in.:

  • Дождь кончился, и взошло солнце.
   Deszcz się skończył i wyszło słońce.
  • То кто-то закричит, то кто-то запоёт.
   Ktoś zakrzyczy, ktoś zaśpiewa.
 • Zdania współrzędnie złożone, w których jedno zdanie pojedyncze jest znaczeniowo podporządkowane innemu i jest z nim połączone za pomocą spójników podrzędnych oraz wyrazów spójnikowych: что (= co) , чтобы (= żeby) , где (= gdzie) , когда (= kiedy) , куда (= gdzie, dokąd) , почему (= dlaczego) , если (ежели) (= jeśli) , как (= jak) , пока (= póki) , хотя (= chociaż) , поэтому (= dlatego) , какой (= jaki) , который (= który) , чей (= czyj) itd., a także zestawionych spójników podrzędnych: благодаря тому что (= dzięki temu, że) , ввиду того что (= ponieważ) , вследствие того что (= w rezultacie tego, że) , вместо того чтобы (= zamiast tego, żeby) , несмотря на то что (= mimo tego że) , прежде чем (= przed tym jak) , с тех пор как (= od czasu kiedy) i in. Spójniki oraz wyrazy podrzędne zawsze znajdują się w zdaniu podrzędnym:

  • Он знал, что до конце лекции осталось несколько минут.
   On wiedział, że do końca lekcji zostało kilka minut.
  • Маша не хотела, чтобы её ждали.
   Masza nie chciała, żeby na nią czekali.
  • В окно я увидел, как маленькая синичка села на ветку.
   Przez okno zobaczyłem, jak mała sikorka usiadła na gałęzi.
 • Zdania bezspójnikowe to są takie, w których zdania pojedyncze są połączone ze sobą bez użycia spójników albo wyrazów spójnikowych. Środkiem, za pomocą którego są te zdania połączone, jest ich treść oraz intonacja:

  • Машина резко тронулась, мотор заворчал, все откинулись на сиденья.
   Auto nagle wystartowało, silnik zaryczał, wszystkich odrzuciło na fotelach.

Zdania podrzędnie złożone

Zdania złożone, w którym zdania pojedyncze są równe względem siebie znaczeniowo i są połączone za pomocą spójników współrzędnych nazywamy zdaniami współrzędnie złożonymi.

W zdaniach współrzędnie złożonych zdania pojedyncze łączymy za pomocą spójników współrzędnych:

łącznymi:
и (= i) , да (= и) (= i) , ни… ни… (= ani... ani...) , тоже (= też,) , также (= także,) , не только… но и (= nie tylko... ale również) , как… так и (= tak... jak również)
rozłącznymi:
то… то (= raz... raz) , не то… не то… (= ani... ani...) , или (= albo) , или… или (= albo... albo) , либо (= lub)
przeciwstawnymi:
а (= a) , но (= ale) , да (= но) (= ale) , однако (же) (= jednak (że)) , зато (= lecz) , но зато (= ale jednak)

Zdania podrzędnie złożone

Zdania złożone, w których jedno zdanie pojedyncze jest znaczeniowo podporządkowane innemu i jest z nim połączone za pomocą spójników podrzędnych albo wyrazów spójnikowych, nazywamy zdaniami podrzędnie złożonymi.

W zdaniach podrzędnie złożonych jedno zdanie pojedyncze jest zdaniem głównym, a inne - zdaniem podrzędnym.

Zdanie podrzędne łączy się ze zdaniem głównym za pomocą spójników podrzędnych albo wyrazów spójnikowych (patrz wyżej).

Wyrazy spójnikowe, to są zaimki względne (który, co, kogo, czym, kim i inne) oraz przysłówki (gdzie, dokąd, skąd i inne), które pełnią rolę spójników podrzędnych.

Rodzaje zdań podrzędnych, które są częścią głównych części zdania.

Zdania podrzędnie złożone możemy podzielić na trzy grupy według znaczenia zdania podrzędnego: przydawkowe, dopełnieniowe i okolicznikowe.

Zdania podrzędne przydawkowe nawiązują do rzeczownika w zdaniu głównym, charakteryzując go albo dookreślając. Do zdań podrzędnych przydawkowych od określanego słowa (rzeczownika w zdaniu głównym) zadajemy pytanie какой? (= jaki?)

 • Картина (какая), которую я увидел в дальней комнате, меня ошеломила своим великолепием.
  Obraz (który?), który zobaczyłem w dalszym pokoju, zachwycił mnie swoją doskonałością.

Zdania podrzędne dopełnieniowe nawiązują w zdaniu głównym do wyrazów oznaczających mowę (mówić, prosić, odpowiadać), myślenie (myśleć, rozwiązywać, rozmyślać) oraz uczucia (czuć, cieszyć się, lubić, żałować) i dookreślają (czyli uzupełniają, wyjaśniają i odkrywają) znaczenia tych wyrazów. Od tych wyrazów do zdań podrzędnych dopełnieniowych zadajemy pytania przypadków:

 • Он явился с известием (о чём?), что лошади готовы.
  Pojawił się z wieścią (o czym?), że konie są gotowe.

Zdania podrzędne okolicznikowe nawiązują do czasowników albo wyrazów o znaczeniu okolicznikowym w zdaniu głównym i dookreślają miejsce, czas, przyczynę, cel czynności i in.

Zdania podrzędne o znaczeniu miejsca określają miejsce czynności, o którym jest mowa w zdaniu głównym, i odpowiadają na pytania где? (= gdzie?) , куда? (= dokąd?) , откуда? (= skąd?)

 • Деревья кругом (где?), куда ни глянешь, были все золотые и красные.
  Wszystkie drzewa dookoła (gdzie?), gdzie nie spojrzysz, były złote i czerwone.

Zdania podrzędne o znaczeniu czasu określają czas czynności, o którym jest mowa w zdaniu głównym, i odpowiadają na pytania когда? (= kiedy?) , с какого времени? (= od jakiego czasu?) , до какого времени? (= do jakiego czasu?)

 • Когда уже все расселись, в огромном театре потухли сразу все лампочки. (когда потухли?)
  Gdy już wszyscy usiedli, w ogromnym teatrze zgasły od razu wszystkie lampy. (kiedy zgasły?)

Zdania podrzędne o znaczeniu warunku określają warunek, pod którym czynność jest albo może być zrealizowana, o którym jest mowa w zdaniu głównym. Odpowiadają na pytanie при каком условии? (= pod jakim warunkiem?)

 • Хорошо (при каком условии?), когда за окнами шумят деревья.
  Dobrze (pod jakim warunkiem), gdy za oknami szumią drzewa.

Zdania podrzędne o znaczeniu przyczyny określają przyczynę czynności, o której jest mowa w zdaniu głównym, i odpowiadają na pytanie по какой причине? (= z jakiej przyczyny? )

 • Они вернулись (по какой причине?), потому что забыли дома ключ.
  Wrócili (z jakiego powodu?), ponieważ zapomnieli w domu klucz.

Zdania podrzędne o znaczeniu celu określają cel czynności, o którym jest mowa w zdaniu głównym, i odpowiadają na pytanie с какой целью? (= w jakim celu?) , для чего? (= Dlaczego?)

 • Она вернулась (с какой целью? для чего?), чтобы взять зонт.
  Wróciła (w jakim celu? po co?), żeby wziąć parasol.

Zdania podrzędne o znaczeniu skutku określają rezultat czynności, o którym jest mowa w zdaniu głównym, i odpowiadają na pytanie что из этого следует? (= co z tego wynika?)

 • Я вернулся в родной город (что из этого следует?), поэтому скоро снова смогу увидеть дорогие мне с детства лица.
  Wróciłem do rodzimego miasta (co z tego wynika?), dlatego wkrótce znowu będę mógł zobaczyć znane mi z dzieciństwa twarze.

Zdania podrzędne o znaczeniu postaci określają postać (charakter) czynności, o której jest mowa w zdaniu głównym, i odpowiadają na pytania как? (= jak?) , каким образом? (= w jaki sposób?)

 • Человек этот вёл себя так (как?), как будто никого рядом не было.
  Ten człowiek zachowywał się tak (jak?), niby w pobliżu nikogo nie było.

Zdania podrzędne o znaczeniu miary i stopnia określają miarę i stopień czynności, o których jest mowa w zdaniu głównym, i odpowiadają na pytania в какой мере? (= w jakiej mierze?) , в какой степени? (= w jakim stopniu?) , до какой степени? (= do jakiego stopnia?) , сколько? (= ile?) , насколько? (= Na ile?)

 • Она знала жизнь настолько плохо (насколько?), насколько это возможно в 20 лет.
  Ona znała życie na tyle źle (na ile?), na ile było to możliwe w wieku 20 lat.

Zdania podrzędne o znaczeniu porównania określają czynności na podstawie porównania z podobnym przedmiotem albo zjawiskiem, i odpowiadają na pytania как что? (= jak co?) , как кто? (= jak kto?) , чем что? (= niż co?) , чем кто? (= niż kto?) , подобно чему? (= podobnie do czego?) , подобно кому? (= podobnie do kogo?)

 • С острыми звуками (подобными чему?), будто кто-то бьёт мелкой дробью в барабан, дожди стучит по подоконнику.
  Deszcz stuka po parapecie wydając ostry dźwięk (podobny do czego?), niby ktoś bije drobnymi kawałkami w bęben.

Zdania podrzędne o znaczeniu ustępstwa wskazują czynność, która jest przeciwstawna do czynności w zdaniu głównym, i odpowiadają na pytanie несмотря на что? (= mimo czego?)

 • Было уже достаточно тепло (несмотря на что?), несмотря на то, что кругом лежал рыхлый, тяжёлый снег.
  Było już dość ciepło (mimo co?), mimo że dookoła leżał kruchy ciężki śnieg.

Szyk słów w wyrażeniach

W przypadku neutralnej kolejności słów w wyrażeniu:

 • przymiotnik znajduje się przed rzeczownikiem ( интересная выставка (= ciekawa wystawa) );
 • słowo zależne następuje po głównym ( в центре города (= w centrum miasta) , читает газету (= czyta gazetę) );
 • przysłówki na -о, -е, występują przed czasownikiem ( хорошо танцует (= dobrze tańczy) ), a przysłówki z przedrostkiem по- oraz przyrostkiem -ски po czasowniku ( пишет по-русски (= pisze po rosyjsku) );
 • część podmiotowa znajduje się przed częścią orzecznikową ( Брат читает. (= Brat czyta.) );
 • determinant oznaczający miejsce albo czas może znajdować się na początku zdania, za nim następuje część orzecznikowa, a następnie - część podmiotowa ( В городе есть театр. (= W mieście jest teatr.) );
 • zależna forma przypadkowa następuje po czasowniku ( пришёл в класс (= przyszedł do klasy) ).

Szyk wyrazów w zdaniu

W przypadku neutralnej kolejności wyrazów w zdaniu:

 • Prepozycja części podmiotowej, postpozycja części orzecznikowej:

  • Сестра пишет. (= Siostra pisze.)
  • Брат читает. (= Brat czyta.)

 • Determinant (parametr określający) na początku zdania (prepozycja części podmiotowej, postpozycja części orzecznikowej):

  • Зимой начались каникулы.
   W zimie zaczęły się ferie.
  • Весной распускаются деревья.
   Na wiosnę kwitną drzewa.

 • Zależność szyku wyrazów w zdaniu od aktualnego podziału:

  • Игорь вернулся поздно вечером. (Когда вернулся Игорь?)
   Igor wrócił późno wieczorem. (Kiedy wrócił Igor?)
  • Поздно вечером вернулся Игорь. (Кто вернулся поздно вечером?)
   Późno wieczorem wrócił Igor. (Kto wrócił późno wieczorem?)

Mowa niezależna

Mową niezależną nazywamy dokładnie odtworzoną wypowiedź innej osoby, przekazaną tak, jak ta osoba powiedziała, pomyślała albo napisana:

 • Таня помолчали и опять спросила: «Так куда же мы сегодня пойдём?»
  Tania zamilkła na moment i znowu zapytała się: "To dokąd dzisiaj pójdziemy?"

Zdania z mową niezależną składa się z dwóch części: wypowiedzi osoby obcej oraz słów autora, które towarzyszą mowie niezależnej. Te części łączymy bezspójnikowo, za pomocą intonacji oraz sensu.

Słowa autora wskazują:

 • do kogo należy mowa bezpośrednia:
  • «Ты что тут делаешь?» – спросил другой детский голос.
   «Co ty tutaj robisz?» – spytał się drugi dziecięcy głos.
 • kiedy wypowiedź została wygłoszona, za jakich okoliczności:
  • «Смотри, плачет!» – раздалось за кустами.
   «Zobacz, płacze!» – zabrzmiało za krzakami.
 • jaki jest sposób mówienia osoby, której mowa jest przekazywana:
  • «Ему же вредно волноваться!» – скороговоркой сказала сестра.
   "Przecież zamartwianie się mu szkodzi!" - szybko wypaliła siostra.

Słowa autora mogą znajdować się

 • przed mową bezpośrednią:
  • Я наклонился к нему и тихо спросил: «А ты знаешь, кто я?»
   Nachyliłem się do niego i cicho zapytałem: «Wiesz, kim jestem?»
 • po niej:
  • «Здравствуй!» – я пожал протянутую мне руку.
   «Witaj!» – ścisnąłem podaną mi rękę.
 • w środku mowy bezpośredniej:
  • «Какой разговор!» – отвечаю ему. – Я должен это сделать!»
   «Jaka rozmowa!» – odpowiadam mu. – Ja muszę to zrobić!»

Mowa zależna

Czyjąś wypowiedź można również przekazać za pomocą zwykłego zdania. W tym przypadku należy jedynie wskazać temat wypowiedzi, o czym była rozmowa. Treść czyjejś wypowiedzi jest przekazywana za pomocą spójników oraz wyrazów spójnikowych ( что (= co) , где (= gdzie) , когда (= kiedy) , сколько (= ile) , почему (= dlaczego) itd.):

 • Врач посмотрел на Андрея и спросил, как он себя чувствует.
  Lekarz popatrzył na Andrzeja i zapytał się, jak on się czuje.
 • Я сказал, что Петя сейчас на работе.
  Powiedziałem, że Pietia jest teraz w pracy.
 • Витя объяснил, почему он не пришёл на репетицию.
  Witia wytłumaczył, dlaczego nie przyszedł na próbę.
wróć do początku