Към съдържанието

Глагол - значение

Глаголът е част на речта, която означава действие или състояние на предмет и отговаря на въпроси что де́лать? (= какво правя?) , что сде́лать? (= какво да направя?) :

 • писа́ть (= пиша ) написа́ть (= напиша )
 • эконо́мить (= икономисвам, пестя ) сэконо́мить (= икономисам, спестя )
 • рабо́тать (= работя ) порабо́тать (= поработя )

Това знаечие се изразява чрез категориите вид, залог, лице и наклонение. В изречението глаголите основно изпълняват функцията на сказуемо.

Неопределена (нелична) форма на глагола (инфинитив)

Глаголите имат основна форма, която се нарича неопределена форма на глагола (или инфинитив):

идти́ (= вървя, отивам) , нести́ (= нося) , гуля́ть (= разхождам се) , благодари́ть (= благодаря) , бере́чь (= пазя, съхранявам) , печь (= пека) , занима́ться (= занимавам се) , тренирова́ться (= упражнявам се)

Тази форма не показва време, число, лице и род.

В изречението глаголът изпълнява ролята на сказуемо.

Глаголите в неопределена форма (инфинитив) отговарят на въпроси что де́лать? (= какво правя?) или что сде́лать? (= какво да направя?) :

писа́ть – написа́ть (= пиша – напиша ) , ви́деть – уви́деть (= виждам – видя) , везти́ (= возя, превозвам) , пройти́ (= измина, извървя) , найти́ (= намеря)

Глаголите в неопределена форма (инфинитив) имат вид, преходност и непреходност, спрежение. Глаголите в неопределена форма имат словоизменителни (формообразуващи) суфикси:

что де́лать? (= какво правя?) что сде́лать? (= какво да направя?)
суфикс -ть
чита́ть
чета
прочита́ть
прочета
возража́ть
възразявам
возрази́ть
възразя
реаги́ровать
реагирам
отреаги́ровать
отреагирам
суфикс -ти
ползти́
пълзя
приползти́
припълзя, допълзя
трясти́
друсам, разклащам; изтърсвам, изтупвам
вытрясти́
изтърся, изтръскам
расти́
раста
подрасти́
пораста, порасна
нулево окончание (на -чь)*
бере́чь
пазя, съхранявам
сбере́чь
запазя, съхраня
жечь
паля, горя
сжечь
запаля, изгоря
стричь
стрижа
постри́чь
подстрижа

Забележка

* В глаголите на -чь ( печь (= пека) , бере́чь (= пазя, съхранявам) , стере́чь (= охранявам, пазя) ) -чь не е окончание, а част от корена (с нулев словоизменителен суфикс), което се потвърждава при спрежението на глаголите:

 • печь (= пека) печё́т (= пече)
 • бере́чь (= пазя, съхранявам) бережё́т (= пази, съхранява)
 • стере́чь (= охранявам, пазя) стережё́т (= охранява, пази)

Вид на глагола

Глаголите са от несвършен вид (отговарят на въпрос что де́лать? (= какво правя?) ):

стро́ить (= строя) де́лать (= правя) писа́ть (= пиша) опира́ться (= опирам се) достига́ть (= достигам)

и от свършен вид (отговарят на въпрос что сде́лать? (= какво да направя?) ):

постро́ить (= построя) сде́лать (= направя) написа́ть (= напиша) опере́ться (= опра се) дости́гнуть (= достигна)

На глагол от единия вид може да съответства глагол от другия вид с едно и също лексикално значение. Такива два глагола образуват видова двойка.

Свършен вид Несвършен вид
писа́ть
пиша
написа́ть
напиша
объедини́ть
обединя
объединя́ться
обединявам се
дости́гнуть
достигна
достига́ть
достигам
отве́тить
отговоря
отвеча́ть
отговарям
купи́ть
купя
покупа́ть
купувам
де́лать
правя
сде́лать
направя

Когато глаголите от един вид се образуват от глаголи от другия вид, се използват представки и/или суфикси.

Редуване на гласни и съгласни в корена

Образуването на видовете глаголи може да бъде придружено с редуване на гласни и съгласни в корена.

Редуващи се звуци (гласни и съгласни) Свършен вид Несвършен вид
о//а
опозда́ть
закъснея
опа́здывать
закъснявам
е//и
стере́ть
изтрия, избърша
стира́ть
изтривам, избърсвам
о//ы
вздохну́ть
въздъхна
вздыха́ть
въздъхвам
я//им
поня́ть
разбера
понима́ть
разбирам
а//ин
нача́ть
започна
начина́ть
започвам
д//ж
проводи́ть
изпращам, провеждам
провожа́ть
изпращам, съпровождам
д//жд
победи́ть
победя
побежда́ть
побеждавам
ж//г
изложи́ть
изложа, изразя
излага́ть
излагам
т//ч
отве́тить
отговоря
отвеча́ть
отговарям
з//ж
снизи́ть
снижа, понижа
снижа́ть
снижавам, понижавам
м//мл
утоми́ть
уморя, изморя
утомля́ть
уморявам, изморявам
ст//щ
прости́ть
простя
проща́ть
прощавам
т//щ
защити́ть
защитя
защища́ть
защитавам
с//ш
упроси́ть
убедя, склоня с молба
упра́шивать
умолявам, моля настоятелно
п//пл
укрепи́ть
укрепя, закрепя
укрепля́ть
укрепвам, закрепвам

Ударението като средство за маркиране на опозицията по вид

В редки случаи видовите форми се различават помежду си само по мястото на ударението.

Свършен вид Несвършен вид
разре́зать (= разрежа) разреза́ть (= разрязвам)
я
разре́жу
разреза́ю
ты
разре́жешь
разреза́ешь
он , она , оно
разре́жет
разреза́ет
мы
разре́жем
разреза́ем
вы
разре́жете
разреза́ете
они
разре́жут
разреза́ют
Свършен вид Несвършен вид
засы́пать (= засипя, насипя) засыпа́ть (= засипвам, насипвам)
я
засы́плю
засыпа́ю
ты
засы́плешь
засыпа́ешь
он , она , оно
засы́плет
засыпа́ет
мы
засы́плем
засыпа́ем
вы
засы́плете
засыпа́ете
они
засы́плют
засыпа́ют
Свършен вид Несвършен вид
отре́зать (= отрежа) отреза́ть (= отрязвам)
я
отре́жу
отреза́ю
ты
отре́жешь
отреза́ешь
он , она , оно
отре́жет
отреза́ет
мы
отре́жем
отреза́ем
вы
отре́жете
отреза́ете
они
отре́жут
отреза́ют

Преходни и непреходни глаголи

Глаголите се делят на преходни:

 • чита́ть газе́ту (= чета вестник)
 • стро́ить дом (= строя къща)

и непреходни:

 • ходи́ть по у́лице (= ходя по улицата)
 • расти́ бы́стро (= раста бързо)
 • бе́гать в па́рке (= бягам в парка)
 • ра́доваться жи́зни (= радвам се на живота)

Преходност/непреходност е глаголна категория, която изразява отношенията между субекта (този, който извършва действието) и обекта (този, към който/когото е насочено действието).

Смисълът на глаголната категория преходност/непреходност се състои в това, че субектът извършва действие, резултатът от което "оказва" или "не оказва" въздействие на субекта - преминава или не преминава върху него.

Преходни глаголи

Преходните глаголи са глаголи, които могат да се съчетават със съществително или местоимение във винителен падеж без предлог:

 • чита́ть газе́ту (= чета вестник)
 • ви́деть сестру́ (= виждам сестрата)
 • писа́ть текст (= пиша текст)

Преходните глаголи означават действие, което преминава върху друг предмет, например:

люблю́ кого́?/что? – бра́та, конфе́ты, приро́ду, му́зыку
обичам кого?/какво? - брат си, бонбони, природата, музиката

Следователно, глаголът люби́ть (= обичам) е преходен.

Съществителното или местоимението при преходните глаголи може да бъде в родителен падеж:

 • ако към глагола има отрицание:
  • Я написа́л (что?) текст. (= Написах (какво? - в.п.) текста.)
  • Я не написа́л (чего?) те́кста. (= Не написах (какво? - род.п.) текста.)
  • Учени́к вы́учил (что?) урок. (= Ученикът си научи (какво? - в.п.) урока.)
  • Учени́к не вы́учил (чего?) уро́ка. (= Ученикът не си научи (какво? - род.п.) урока.)
 • ако действието не засяга целия предмет, а само част от него:
  • вы́пил (что?) во́ду (= изпих (какво?) водата)
  • вы́пил (чего?) воды́ (= пих (какво? - род.п.) вода)
  • съел (что?) хлеб (= изядох (какво?) хляба)
  • съел (чего?) хле́ба (= ядох (какво? - род.п.) хляб)
  • купи́л (что?) молоко́ (= купих (какво?) млякото)
  • купи́л (чего?) молока́ (= купих (какво? - род.п.) мляко)

Непреходни глаголи

Непреходните глаголи изразяват действие, което не предполага предмет, към който това действие естествено е насочено. Непреходните глаголи означават такова действие, което пряко не преминава върху друг предмет, например:

 • бе́гать на лы́жах (= бягам със ски)
 • купа́ться в мо́ре (= къпя се в морето)
 • ра́доваться пода́рку (= радвам се на подаръка)
Към непреходните глаголи се отнасят всички възвратни глаголи със суфикс -ся (-сь).

Възвратни глаголи

Глаголите със суфикс -ся (-сь) се наричат възвратни:

 • учи́ть (= уча) учи́ться (= уча се)
 • встреча́ть (= срещам, посрещам) встреча́ться (= срещам се, виждам се)
 • умыва́ть (= умивам, измивам) умыва́ться (= умивам се, измивам се)

Някои глаголи могат да бъдат възвратни и невъзвратни:

 • причё́сывать (= вчесвам, сресвам) причё́сываться (= вчесвам се, сресвам се)
 • купа́ть (= къпя) купа́ться (= къпя се)

а други само възвратни (не се използват без суфикса -ся):

смея́ться (= смея се) , наде́яться (= надявам се) , боро́ться (= боря се) , кла́няться (= кланям се) , труди́ться (= трудя се) , стара́ться (= старая се) , ложи́ться (= лягам си) , горди́ться (= гордея се) , остава́ться (= оставам) , станови́ться (= ставам) ...

Суфиксът -ся се използва след съгласни:

извини́ться (= извинявам се) , удивля́ться (= учудвам се) , занима́ться (= занимавам се) , занима́ешься (= занимаваш се) , одева́ться (= обличам се) , боро́лся (= бори се) , горди́лся (= гордя се)

а суфиксът -сь - след гласни:

встреча́юсь (= срещам се) , горжу́сь (= гордея се) , стара́юсь (= старая се) , удивля́юсь (= учудвам се) , обнима́юсь (= прегръщам се)

Наклонение на глагола

Глаголите се променят по наклонение. Различаваме изявително наклонение, условно наклонение и повелително наклонение.

Изявително наклонение

Изявително наклонение изразява реално действие, което се е случило, случва се или ще се случи в миналото, настоящето и бъдещето. Глаголът в изявително наклонение се изменя по време:

Сегашно време Минало време Бъдеще време
строю
строя
стро́ил
строих
бу́ду стро́ить
ще строя

В изявително наклонение глаголите от несвършен вид имат три времена:

Сегашно време Минало време Бъдеще сложно
 • чита́ю (= чета)
 • чита́ем (= четем)
 • чита́л (= чете)
 • чита́ла (= чете (3 л., ед.ч., мин.вр., ж.р.))
 • бу́ду чита́ть (= ще чета)
 • бу́дем чита́ть (= ще четем)
 • строю (= строя)
 • стро́им (= строим)
 • стро́ил (= строи (3 л., ед.ч., мин.вр.))
 • стро́или (= строиха)
 • бу́ду стро́ить (= ще строя)
 • бу́дем стро́ить (= ще строим)

Глаголите от свършен вид имат две времена:

Минало време Просто бъдеще време
 • прочита́л (= прочетох)
 • прочита́ли (= прочетоха)
 • прочита́ю (= ще прочета)
 • прочита́ем (= ще прочетем)
 • постро́ил (= построи)
 • постро́или (= построиха)
 • постро́ю (= ще построя)
 • постро́им (= ще построим)

Условно наклонение

В условно наклонение глаголът означава действие, което може да бъде осъществено при определени условия:

 • сде́лал бы (= щях да направя)
 • принё́с бы (= щях да донеса)

Формата за условно наклонение се състои от глагола във формата му за минало време и частицата бы , която се пише разделно от глагола и може да стои на всяко място в простото изречение.

Е́сли бы вы мне да́ли эту кни́гу, я бы прочита́л её́.
Ако ми бяхте дали тази книга, щях да я прочета.

Глаголите в условно наклонение се изменят по число, а в единствено число - и по род.

Неопределена форма Условно наклонение на глагола
Единствено число Множествено число
чита́ть
чета
 • чита́л бы (М. р.)
 • чита́ла бы (Ж. р.)
 • чита́ло бы (Ср. р.)
чита́ли бы

Повелително наклонение (императив)

Повелително наклонение на глагола изразява подбуждане към действие във формата на молба или заповед:

 • иди́ в шко́лу (= отивай на училище) , иди́те в шко́лу (= отивайте на училище)
 • встань пора́ньше (= стани по-рано) , вста́ньте пора́ньше (= станете по-рано)

Глаголът в повелително наклонение не се изменя по време.

Глаголите в повелително наклонение се употребяват обикновено във формата за 2-ро лице:

 • прочита́й кни́гу (= прочети книгата)
 • посмотри́ на у́лицу (= погледни навън)

Формите за повелително наклонение се образуват от основата за сегашно или бъдеще просто време с помощта на суфикса -и-: пиши́ (= пиши) , неси́ (= носи) или нулев суфикс: чита́й (= чети) , познако́мь (= запознай) .

Глаголите в повелително наклонение в единствено число имат нулево окончание, а в множествено число - окончание -те.

Сегашно и бъдеще просто време Повелително наклонение на глагола
Единствено число Множествено число
пи́шут
пишат
пиши́
пиши
пиши́те
пишете
чита́ют
четат
чита́й
чети
чита́йте
четете
несу́т
носят
неси́
носи
неси́те
носете
реша́ют
решават
реши́
реши
реши́те
решете
познако́мят
запознаят
познако́мь
запознай
познако́мьте
запознайте
беру́, беру́сь
взимам, хващам се
бери́, бери́сь
вземи, хвани се
бери́те, бери́тесь
вземете, хванете се

Повелително наклонение може също да се образува, като към глаголите в изявително наклонение сегашно време се прибавят частиците пусть (= нека) , пуска́й (= нека) :

 • пусть чита́ет (= нека чете)
 • пусть идёт (= нека отиде, нека върви)

Време на глагола

Времето е непостоянен признак на глагола, който изразява отношението на действието, изразено чрез глагола, към момента на изказването. Спрегаемите форми на глагола в руски език са в три времена: сегашно, минало и бъдеще.

Сегашно време Минало време Бъдеще време
просто съставно
я
говорю́
говоря
говори́л
говорих, говори
бу́ду говори́ть
ще говоря
ты
говори́шь
говори́ла
бу́дешь говори́ть
оно
говори́т
говори́ло
бу́дет говори́ть
мы
говори́м
говори́ли
бу́дем говори́ть
вы
говори́те
говори́ли
бу́дете говори́ть
они
говоря́т
говори́ли
бу́дут говори́ть
я
пишу́
пиша
написа́л
написах, написа
напишу́
ще напиша
бу́ду писа́ть
ще пиша

Сегашно време

Сегашно време на глагола показва, че действието се извършва в момента на говорене. Среща се само при глаголите от несвършен вид и формално се изразява с личните окончания на глагола:

 • чита́ю (= чета)
 • чита́ешь (= четеш)
 • чита́ет (= чете)
 • чита́ем (= четем)
 • чита́ете (= четете)
 • чита́ют (= четат)

Глаголите в сегашно време се изменят по лице и число.

Сегашно време
Число Лице Примери
Единствено число
я
чита́ю (= чета) , иду́ (= отивам, вървя) , стро́ю (= строя) , держу́ (= държа)
ты чита́ешь (= четеш) , идё́шь (= отиваш, вървиш) , стро́ишь (= строиш) , де́ржишь (= държиш)
он , она , оно чита́ет (= чете) , идё́т (= отива, върви) , стро́ит (= строи) , де́ржит (= държи)
Множествено число мы чита́ем (= четем) , идё́м (= отиваме, вървим) , стро́им (= строим) , де́ржим (= държим)
вы чита́ете (= четете) , идё́те (= отивате, вървите) , стро́ите (= строите) , де́ржите (= държите)
они чита́ют (= четат) , иду́т (= отиват, вървят) , стро́ят (= строят) , де́ржат (= държат)

Минало време

Минало време на глагола показва, че действието е извършено преди момента на говорене. Формите за минало време време на глагола се образуват от неговата неопределена форма (инфинитива) с помощта на суфикса -л-:

 • стро́ить (= строя ) , стро́ил (= строи (3 л., ед.ч., мин.вр.)) , стро́ила (= строи (3 л., ед.ч., мин.вр., ж.р.)) , стро́или (= строиха)
 • рабо́тать (= работя) , рабо́тал (= работи (3 л., ед.ч., мин.вр.)) , рабо́тала (= работи (3 л., ед.ч., мин.вр., ж.р.)) , рабо́тали (= работиха)

Глаголите, завършващи на -чь, -ти, -нуть в неопределена форма (от несвършен вид), образуват форми за минало време единствено число мъжки род без суфикса -л-:

 • бере́чь (= пазя, съхранявам) , берёг (= пази) , берегла́ (= пази (за женски род))
 • нести́ (= нося) , нёс (= носих, носи) , несла́ (= тя носи (за женски род))
 • печь (= пека) , пёк (= пекох, пече) , пекла́ (= тя пече (за женски род))
 • со́хнуть (= съхна) , сох (= съхна, изсъхна (м.р.)) , со́хла (= съхна, изсъхна (ж.р.))

Забележка

* Миналото време на глагола идти́ (= вървя, отивам) е шёл (= ходи, отиде) , шла (= ходи, отиде (ж.р.)) , шли (= ходиха, отидоха) ; миналото време на глагола найти́ (= намеря) е нашёл (= намери) , нашла (= намери (ж.р.)) , нашли (= намериха) ; на глагола расти́ (= раста) рос (= порасна) , росла́ (= порасна (ж.р.)) , росло́ (= порасна (ср.р.)) , росли́ (= пораснаха) .

В минало време глаголите се изменят по число: рассказал (= разказа) , рассказали (= разказаха) , а в единствено число - по род. Глаголите в минало време множествено число не се променят по лице.

Род Единствено число Множествено число
Мъжки род я , ты , он
чита́л
мы , вы , они
чита́ли
Женски род она
чита́ла
мы , вы , они
чита́ли
Среден род оно
чита́ло
мы , вы , они
чита́ли

Бъдеще време

Бъдеще време показва, че действието ще се извърши след момента на изказването. Бъдеще време има две форми: проста и съставна.

Съставната форма за бъдеще време на глаголите от несвършен вид се състои от бъдеще време на глагола быть и неопределената форма на глагола от несвършен вид: бу́ду чита́ть (= ще чета) , бу́ду рабо́тать (= ще работя) .

Глаголите от свършен вид образуват просто бъдеще време: прочита́ю (= ще прочета) , а глаголите от несвършен вид - съставно бъдеще време: бу́ду чита́ть (= ще чета) .

Бъдеще време
Несвършен вид Свършен вид
Съставно бъдеще време Просто бъдеще време
I спрежение II спрежение
я
бу́ду чита́ть
ще чета
прочита́ю
ще прочета
посмотрю́
ще видя, ще погледна
ты
бу́дешь чита́ть
ще четеш
прочита́ешь
ще прочетеш
посмо́тришь
ще видиш, ще погледнеш
он , она , оно
бу́дет чита́ть
ще чете
прочита́ет
ще прочете
посмо́трит
ще види, ще погледне
мы
бу́дем чита́ть
ще четем
прочита́ем
ще прочетем
посмо́трим
ще видим, ще погледнем
вы
бу́дете чита́ть
ще четете
прочита́ете
ще прочетете
посмо́трите
ще видите, ще погледнете
они
бу́дут чита́ть
ще четат
прочита́ют
ще прочетат
посмо́трят
ще видят, ще погледнат

Основа на глагола

Всички глаголни форми се образуват от два типа глаголни основи:

 • от основата за инфинитив или минало време,
 • от основата за сегашно време.

Основа на инфинитива (основа за минало време)

Основата за инфинитив (основата за минало време) се определя като се отдели суфиксът ть, -ти за формите на инфинитив и -ла за формите за минало време: исправля́-ть (= поправям) (глагол от несвършен вид), испра́ви-ть (= поправя) (глагол от свършен вид), испра́ви-ла (= поправи (ж.р., мин.вр.)) (глагол минало време).

Основа за сегашно и бъдеще време

Основата за сегашно време се среща при глаголите от несвършен вид, а основата за бъдеще време - при глаголите от свършен вид. Основите за сегашно и бъдеще време се получават от формата за трето лице множествено число, като се махнат окончанията -ут / -ют, -ат / -ят:

 • исправля́ют (= поправят) – основа за сегашно време на глагола исправля́ть (= поправям) (глагол от несвършен вид),
 • испра́вят (= ще поправят) – основа за бъдеще време на глагола испра́вить (= поправя) (глагол от свършен вид)

Спрежение на глаголите

Спрежение на глаголите се нарича тяхното изменение по лице и число. При спрежението се променят окончанията на глаголите. Различаваме два типа спрежение - I спрежение и II спрежение. Окончанията за I и II спрежения се наричат лични глаголни окончания.

Лице I спрежение II спрежение
Единствено число Множествено число Единствено число Множествено число
1 / -ем / -им
2 -ешь -ете -ишь -ите
3 -ет -ут / -ют -ит -ат / -ят

Групи глаголи

В зависимост от съотношението между основите на инфинитива и за сегашно време, а също така и в зависимост от принадлежността към даден тип спрежение, всички глаголи се делят на класове.

Класовете глаголи представляват групи глаголи, принадлежащи към едно и също спрежение и характеризиращи се с идентично формално съотношение между основите за сегашно и минало време. Класовете глаголи се делят на продуктивни и непродуктивни (непродуктивни групи).

Продуктивни групи

Продуктивните класове съдържат глаголи с такова съотношение между формообразуващите основи, които са характерни и за новообразуваните в езика глаголи. Продуктивните класове постоянно се допълват от нови глаголи.

Различаваме 5 продуктивни класове глаголи. 1-4 се отнасят към I спрежение, а глаголите от 5 клас - към II спрежение.

1 клас

глаголи с основа на инфинитива на -а- и основа за сегашно време на -аj-

 • де́лать (= правя) - де́ла(j)ют (= правят)
 • обе́дать (= обядвам) - обе́да(j)ют (= обядват)
2 клас

глаголи с основа на инфинитива на -е- и основа за сегашно време на -еj-

 • уме́ть (= умея) - уме́(j)ют (= умеят)
 • жале́ть (= жаля, съжалявам) - жале́(j)ют (= жалят, съжаляват)
3 клас

глаголи с основа на инфинитива на -ова- / -ева- и основа за сегашно време на -уj-

 • рисова́ть (= рисувам) - рису́(j)ют (= рисуват)
 • танцева́ть (= танцувам) - танцу́(j)ют (= танцуват)
4 клас

глаголи с основа на инфинитива на -ну- и основа за сегашно време на -н-

 • обману́ть (= измамя) - обма́нут (= измамят)
 • кри́кнуть (= викна, кресна) - кри́кнут (= викнат, креснат)
5 клас

глаголи с основа на инфинитива на -и- и основа за сегашно време на мек съгласен или шипящ звук

 • вари́ть (= варя) - ва́рят (= варят)
 • проси́ть (= моля, умолявам) - про́сят (= молят, умоляват)
 • лечи́ть (= лекувам) - ле́чат (= лекуват)
 • спе́шить (= бързам) - спе́шат (= бързат)

Непродуктивни групи

Непродуктивните групи са разновидности с такова съотношение на формообразуващи основи, по модела на които не се създават нови глаголи. Непродуктивните групи обединяват понякога единични глаголи, а в други случаи включват стотици глаголи.

Различаваме 12 непродуктивни групи глаголи:

 1. дава́ть (= давам) - даю́т (= дават)
 2. ждать (= чакам) - жду́т (= чакат)
 3. писа́ть (= пиша) - пи́шут (= пишат)
 4. петь (= пея) - пою́т (= пеят)
 5. мочь (= мога) - мо́гут (= могат)
 6. идти́ (= вървя, отивам) - иду́т (= вървят, отиват)
 7. éxать (= пътувам, отивам (с превозно средство)) - е́дут (= пътуват, отиват)
 8. хоте́ть (= искам) - хотя́т (= искат)
 9. брать (= вземам) - беру́т (= вземат)
 10. жить (= живея) - живу́т (= живеят)
 11. пить (= пия) - пьют (= пият)
 12. есть (= ям) - едя́т (= ядат)
дава́ть (= давам)
я
даю́
ты
даё́шь
он , она , оно
даё́т
мы
даё́м
вы
даё́те
они
даю́т
ждать (= чакам)
я
жду
ты
ждёшь
он , она , оно
ждёт
мы
ждём
вы
ждё́те
они
ждут
писа́ть (= пиша)
я
пишу́
ты
пи́шешь
он , она , оно
пи́шет
мы
пи́шем
вы
пи́шете
они
пи́шут
петь (= пея)
я
пою́
ты
поё́шь
он , она , оно
поё́т
мы
поё́м
вы
поё́те
они
пою́т
мочь (= мога)
я
могу́
ты
мо́жешь
он , она , оно
мо́жет
мы
мо́жем
вы
мо́жете
они
мо́гут
идти́ (= вървя, отивам)
я
иду́
ты
идё́шь
он , она , оно
идё́т
мы
идё́м
вы
идё́те
они
иду́т
éxать (= пътувам, отивам (с превозно средство))
я
е́ду
ты
е́дешь
он , она , оно
е́дет
мы
е́дем
вы
е́дете
они
е́дут
хоте́ть (= искам)
я
хочу́
ты
хо́чешь
он , она , оно
хо́чет
мы
хоти́м
вы
хоти́те
они
хотя́т
брать (= вземам)
я
беру́
ты
берё́шь
он , она , оно
берё́т
мы
берё́м
вы
берё́те
они
беру́т
жить (= живея)
я
живу́
ты
живё́шь
он , она , оно
живё́т
мы
живё́м
вы
живё́те
они
живу́т
пить (= пия)
я
пью
ты
пьёшь
он , она , оно
пьёт
мы
пьём
вы
пьё́те
они
пьют
есть (= ям)
я
ем
ты
ешь
он , она , оно
ест
мы
еди́м
вы
еди́те
они
едя́т

Глаголи за движение

Различаваме 14 основни двойки глаголи, означаващи движение, придвижване:

 1. идти́ (= отивам, вървя) - ходи́ть (= ходя, вървя)
 2. бежа́ть (= бягам (еднократно действие, в едно направление)) - бе́гать (= бягам (многократно действие или движение в различни посоки))
 3. éxать (= отивам, пътувам с превозно средство (еднократно действие, в едно направление)) - е́здить (= ходя, пътувам (многократно действие или движение в различни посоки))
 4. лете́ть (= летя (еднократно действие, в едно направление)) - лета́ть (= летя (многократно действие или движение в различни посоки))
 5. плыть (= плувам, плавам (еднократно действие, в едно направление)) - пла́вать (= плувам, плавам (многократно действие или движение в различни посоки))
 6. тащи́ть (= влача, тегля (еднократно действие, в едно направление)) - таска́ть (= влача, тегля (многократно действие или движение в различни посоки))
 7. кати́ть (= търкалям; возя (еднократно действие, в едно направление) ) - ката́ть (= търкалям; возя (многократно действие или движение в различни посоки))
 8. нести́ (= нося (еднократно действие, в едно направление)) - носи́ть (= нося (многократно действие или движение в различни посоки))
 9. вести́ (= водя; карам, управлявам (еднократно действие, в едно направление)) - води́ть (= водя; карам, управлявам (многократно действие или движение в различни посоки))
 10. везти́ (= возя, превозвам (еднократно действие, в едно направление) ) - вози́ть (= возя, превозвам (многократно действие или движение в различни посоки))
 11. ползти́ (= пълзя (еднократно действие, в едно направление)) - по́лзать (= пълзя)
 12. лезть (= катеря се, вмъквам се, прониквам) - ла́зить/ла́зать (= катеря се, лазя)
 13. брести́ (= тътря се, влача се) - броди́ть (= бродя, скитам, лутам се)
 14. гнать (= гоня, преследвам) - гоня́ть (= гоня (несв. вид))

Най-често срещаните глаголи за движение:

идти́ (= отивам, вървя) , ходи́ть (= ходя, вървя) , е́хать (= отивам, пътувам с превозно средство (еднократно действие, в едно направление)) , е́здить (= ходя, пътувам (многократно действие или движение в различни посоки)) , лете́ть (= летя (еднократно действие, в едно направление)) , лета́ть (= летя (многократно действие или движение в различни посоки)) , нести́ (= нося (еднократно действие, в едно направление)) , носи́ть (= нося (многократно действие или движение в различни посоки)) , везти́ (= возя, превозвам (еднократно действие, в едно направление) ) , вози́ть (= возя, превозвам (многократно действие или движение в различни посоки))

Глаголи за движение без представки и с представки

Най-често срещаните глаголни представки са по-, при-, у-, вы- и в-.

Представка Основно значение на представката Примери
по- начало на движение понести́ (= понеса, отнеса) , повезти́ (= подкарам, откарам)
при- достигане до крайната цел на движението приéxать (= пристигна (с превозно средство)) , принести́ (= донеса)
у- отдалечаване от някого, от нещо, от някъде уйти́ (= замина, тръгна) , улете́ть (= излетя, отлетя)
вы- движение отвътре навън вы́нести (= изнеса) , вы́exать (= отпътувам, замина, изляза (с превозно средство))
в- посока на движението навътре в нещо входи́ть (= влизам) , внести́ (= внеса)
Глаголи без представки Глаголи с представки
по- при- у- вы- в-/во-
идти́
отивам, вървя
пойти́
тръгна
прийти́
дойда, пристигна
уйти́
замина, тръгна
вы́йти
изляза
войти́
вляза
ходи́ть
ходя, вървя
походи́ть
походя
приходи́ть
идвам, пристигам
уходи́ть
заминавам, тръгвам
выходи́ть
излизам
входи́ть
влизам
е́хать
отивам, пътувам с превозно средство (еднократно действие, в едно направление)
поéxать**
тръгна, отпътувам
приéxать
пристигна (с превозно средство)
уéxать
замина, отпътувам (с превозно средство)
вы́exать
замина, изляза (с превозно средство)
въéxать
вляза (с превозно средство)
е́здить
ходя, пътувам (многократно действие или движение в различни посоки)
пое́здить
попътувам
- - - -
лете́ть
летя (еднократно действие, в едно направление)
полете́ть
полетя, литна
прилете́ть
прилетя
улете́ть
отлетя
вы́лететь
излетя
влете́ть
влетя
лета́ть
летя (многократно действие или движение в различни посоки)
полета́ть
полетя, похвърча (известно време)
прилета́ть
прилитам
улета́ть
отлитам
вылета́ть
излитам
влета́ть
влитам
нести́
нося (еднократно действие, в едно направление)
понести́
отнеса, занеса
принести́
донеса
унести́
отнеса
вы́нести
изнеса
внести́
внеса
носи́ть
нося (многократно действие или движение в различни посоки)
поноси́ть
понося (известно време)
приноси́ть
донасям
уноси́ть
отнасям
выноси́ть
изнасям
вноси́ть
внасям
везти́
возя, превозвам (еднократно действие, в едно направление)
повезти́
закарам, откарам (с превозно средство)
привезти́
докарам, донеса (с превозно средство)
увезти́
откарам, отведа
вы́везти
изведа, изкарам, откарам (с превозно средство)
ввезти́
внеса, импортирам (с превозно средство)
вози́ть
возя, превозвам (многократно действие или движение в различни посоки)
повози́ть
повозя
привози́ть
докарвам, донасям (с превозно средство)
увози́ть
откарвам, отвеждам
вывози́ть
извеждам, изкарвам, откарвам (с превозно средство)
ввози́ть
внасям, импортирам
Обратно нагоре