Späť na obsah

Významy slovies

Sloveso je slovný druh, ktorý označujem činnosť alebo stav predmetu a odpovedá na otázky что де́лать? (= čo robiť?) , что сде́лать? (= čo urobiť?) :

 • писа́ть (= písať x) написа́ть (= napisať)
 • эконо́мить (= šetriť x) сэконо́мить (= ušetriť)
 • рабо́тать (= pracovať x) порабо́тать (= popracovať)

tento význam sa vyjadruje v kategóriach rodu, času, osoby a spôsobu.

Neurčitý tvar slovesa (infinitív)

Sloveso má základný tvar, ktorý sa volá neurčitok (alebo infinitív):

идти́ (= ísť) , нести́ (= niesť) , гуля́ть (= prechádzať sa) , благодари́ть (= ďakovať) , бере́чь (= chrániť) , печь (= piecť) , занима́ться (= učiť sa) , тренирова́ться (= trénovať)

Tento tvar neukazuje ani čas, ani číslo, ani osobu, ani rod.

Slovesá vystupujú vo vete ako prísudky.

Slovesá v neurčitom tvaru odpovedajú na otázky что де́лать? (= čo robiť?) alebo что сде́лать? (= čo urobiť?) :

писа́ть – написа́ть (= písať x – napisať) , ви́деть – уви́деть (= vidieť – uvidieť) , везти́ (= viesť) , пройти́ (= prejsť) , найти́ (= nájsť)

Slovesá v neurčitku (infinitívu) majú kategóriu vidu, môžu byť prevhodné alebo neprechodné a môžu sa časovať. Slovesá v neurčitom tvar majú slovotvorné prípony:

что де́лать? (= čo robiť?) что сде́лать? (= čo urobiť?)
prípona -ть
чита́ть
čítať
прочита́ть
prečítať
возража́ть
namietať
возрази́ть
namietnuť
реаги́ровать
reagovať
отреаги́ровать
zareagovať
prípona -ти
ползти́
liezť
приползти́
priliezť
трясти́
triasť
вытрясти́
vytriasť
расти́
rásť
подрасти́
vyrásť
nulová koncovka (na -чь)*
бере́чь
chrániť
сбере́чь
ochrániť
жечь
páliť
сжечь
spáliť
стричь
strihať
постри́чь
ostrihať

Poznámka

* V slovesách -чь ( печь (= piecť) , бере́чь (= chrániť) , стере́чь (= strážiť) ) -чь neplnia rolu koncovky, ale je súčasťou korena (s nulovou koncovkou), čo vidíme pri časovaní slovies:

 • печь (= piecť) печё́т (= pečie)
 • бере́чь (= chrániť) бережё́т (= chráni)
 • стере́чь (= strážiť) стережё́т (= stráži)

Slovesný vid

Slovesá nedokonavého vidu (odpovedajúce na oztázku что де́лать? (= čo robiť?) ):

стро́ить (= stavať) де́лать (= robiť) писа́ть (= písať) опира́ться (= opierať sa) достига́ть (= dosahovať)

a dokonalý vid (odpovedajúci na otázku Čo robiť?):

постро́ить (= postaviť) сде́лать (= urobiť) написа́ть (= napísať) опере́ться (= oprieť sa) дости́гнуть (= dosiahnuť)

Slovesu daného vidu môže odpovedať sloveso opačného vidu s rovnakým lexikálnym významom. Tieto slovesá vytvárajú vidové dvojice.

Dokonavý vid Nedokonavý vid
писа́ть
písať
написа́ть
napísať
объедини́ть
spojiť
объединя́ться
spájať sa
дости́гнуть
dosiahnuť
достига́ть
dosahovať
отве́тить
odpovedať
отвеча́ть
odpovedať
купи́ть
kúpiť
покупа́ть
nakupovať
де́лать
robiť
сде́лать
urobiť

Pri tvorbe slovies jedného vidu od slovies opačného vidu sa používajú predpony a/alebo prípony.

Striedanie samohlások a spoluhlások v koreni slova

Pri tvorení slovesných vidov môže dochádzať k zmene samohlások a spoluhlások v koreni.

Zmena fonémov (samohlásky a spoluhlásky) Dokonavý vid Nedokonavý vid
о//а
опозда́ть
omeškať sa
опа́здывать
meškať
е//и
стере́ть
zotrieť
стира́ть
prať
о//ы
вздохну́ть
vzdychnúť
вздыха́ть
vzdychať
я//им
поня́ть
pochopiť
понима́ть
chápať
а//ин
нача́ть
začať
начина́ть
začínať
д//ж
проводи́ть
stráviť (čas)
провожа́ть
doprevádzať
д//жд
победи́ть
zvíťaziť
побежда́ть
víťaziť
ж//г
изложи́ть
vysvetliť
излага́ть
vysvetliť
т//ч
отве́тить
odpovedať
отвеча́ть
odpovedať
з//ж
снизи́ть
znížiť
снижа́ть
znižovať
м//мл
утоми́ть
unaviť
утомля́ть
unavovať
ст//щ
прости́ть
prepáčiť
проща́ть
prepáčiť
т//щ
защити́ть
obrániť
защища́ть
brániť
с//ш
упроси́ть
zjednodušiť
упра́шивать
presvedčovať
п//пл
укрепи́ть
upevniť
укрепля́ть
upevňovať

Prízvuk ako prostriedok tvorby vidovej dvojice

Vo vzácnych prípadoch sa vidové formy od seba líšia len zvukom.

Dokonavý vid Nedokonavý vid
разре́зать (= rozkrájať) разреза́ть (= krájať)
я
разре́жу
разреза́ю
ты
разре́жешь
разреза́ешь
он , она , оно
разре́жет
разреза́ет
мы
разре́жем
разреза́ем
вы
разре́жете
разреза́ете
они
разре́жут
разреза́ют
Dokonavý vid Nedokonavý vid
засы́пать (= zasypať) засыпа́ть (= zasypávať)
я
засы́плю
засыпа́ю
ты
засы́плешь
засыпа́ешь
он , она , оно
засы́плет
засыпа́ет
мы
засы́плем
засыпа́ем
вы
засы́плете
засыпа́ете
они
засы́плют
засыпа́ют
Dokonavý vid Nedokonavý vid
отре́зать (= odkrojiť) отреза́ть (= odkrajovať)
я
отре́жу
отреза́ю
ты
отре́жешь
отреза́ешь
он , она , оно
отре́жет
отреза́ет
мы
отре́жем
отреза́ем
вы
отре́жете
отреза́ете
они
отре́жут
отреза́ют

Prechodné a neprechodné slovesá

Slovesá sa delia na prechodné:

 • чита́ть газе́ту (= čítať noviny)
 • стро́ить дом (= stavať dom)

a neprechodné:

 • ходи́ть по у́лице (= chodiť po ulici)
 • расти́ бы́стро (= rýchlo rásť)
 • бе́гать в па́рке (= behať v parku)
 • ра́доваться жи́зни (= radovať sa zo života)

Prechodnosť a neprechodnosť je kategória slovesa, ktorá vyjadruje vzťah medzi subjektom (ten, kto je činiteľ deja) a objektom (to, na koho je dej zameraný).

Zmysel prechodnosti a neprechodnosti spočíva v tom, že subjekt deja a jeho výsledok sa "odráža" alebo "neodráža" na objekte - prechádza na neho alebo neprechádza.

Prechodné slovesá

Prechodné slovesá sú slovesá, ktoré sa spájajú alebo sa môžu spájať s podstatnými menami alebo zámenámi vo štvrtom páde bez predložky.

 • чита́ть газе́ту (= čítať noviny)
 • ви́деть сестру́ (= vidieť sestru)
 • писа́ть текст (= písať texty)

Prechodné slovesá označujú taký dej, ktorý precháza na iný predmet, napríklad {1}:

люблю́ кого́?/что? – бра́та, конфе́ты, приро́ду, му́зыку
mám rád koho/čoho? - brata, cukríky, prírodu, hudbu

Znamená to, že sloveso люби́ть (= mať rád) je prechodné

Podstatné meno alebo zámeno s prechodným slovesom môže mať tvar druhého pádu:

 • pokiaľ je pri slovese zápor:
  • Я написа́л (что?) текст. (= Napísal som (čo?) text.)
  • Я не написа́л (чего?) те́кста. (= Nenapísal som (čo?) text.)
  • Учени́к вы́учил (что?) урок. (= Žiak sa pripravil na (čo?) hodinu.)
  • Учени́к не вы́учил (чего?) уро́ка. (= Žiak sa nepripravil na (čo?) hodinu.)
 • ak dej neprechádza na celý predmet, ale len na jeho časť:
  • вы́пил (что?) во́ду (= vypil (čo?) vodu)
  • вы́пил (чего?) воды́ (= vypil (čo?) vodu)
  • съел (что?) хлеб (= zjedol (čo?) chlieb)
  • съел (чего?) хле́ба (= zjedol (čo?) chlieb)
  • купи́л (что?) молоко́ (= kúpil (čo?) mlieko)
  • купи́л (чего?) молока́ (= kúpil (čo?) mlieko)

Neprechodné slovesá

Neprechodné slovesá sú slovesá s významom deja, ktoré nevyžadujú predmet, s ktorým je tento dej spojený. Neprechodné slovesá vyjadrujú taký dej, ktorý priamo neprechádza na iný predmet, napríklad:

 • бе́гать на лы́жах (= behať na lyžiach)
 • купа́ться в мо́ре (= kúpať sa v mori)
 • ра́доваться пода́рку (= tešiť sa z darčeku)
K neprechodným slovesám patria všetky zvratné slovesá s príponou -ся (-сь) ({2}).

Zvratné slovesá

Slovesá s príponou -ся (-сь) ({2}). sa nazývajú zvratné:

 • учи́ть (= učiť) учи́ться (= učiť sa)
 • встреча́ть (= stretávať) встреча́ться (= stretávať sa)
 • умыва́ть (= umývať) умыва́ться (= umývať sa)

Jedno sloveso môže byť zvratné aj nezvratné.

 • причё́сывать (= česať) причё́сываться (= česať sa)
 • купа́ть (= kúpať) купа́ться (= kúpať sa)

iné sú iba zvratné (bez prípony -ся sa nepoužívajú)

смея́ться (= smiať sa) , наде́яться (= spoliehať sa) , боро́ться (= biť sa) , кла́няться (= klaňať sa) , труди́ться (= pracovať) , стара́ться (= snažiť sa) , ложи́ться (= ľahnúť si) , горди́ться (= pýšiť sa) , остава́ться (= zostať) , станови́ться (= stávať sa) ...

Prípona -ся býva po spoluhláskach:

извини́ться (= ospravedlňovať sa) , удивля́ться (= diviť sa) , занима́ться (= umývať sa) , занима́ешься (= učíš sa) , одева́ться (= obliehať sa) , боро́лся (= bil sa) , горди́лся (= pýšim sa)

a príponu -сь po spoluhláskach:

встреча́юсь (= stretávam sa) , горжу́сь (= pýšim sa) , стара́юсь (= snažím sa) , удивля́юсь (= divím sa) , обнима́юсь (= objímam sa)

Slovesný spôsob

Slovesá majú slovesný spôsob. Existujú nasledujúce spôsoby: oznamovací, podmieňovací, rozkazovací.

Oznamovací spôsob

Oznamovací spôsob vyjadruje skutočný dej, ktorý sa deje v skutočnosti, bude sa diať v budúcnosti alebo sa stal v minulosti. Sloveso v oznamovacom spôsobe má nasledujúce časy:

Prítomný čas Minulý čas Budúci čas
строю
staviam
стро́ил
staval
бу́ду стро́ить
budem stavať

V oznamovacom spôsobe majú slovesá nedokonavého vidu tri časy:

Prítomný čas Minulý čas Zložený budúci čas
 • чита́ю (= čítam)
 • чита́ем (= čítame)
 • чита́л (= čítal)
 • чита́ла (= čítala)
 • бу́ду чита́ть (= budem čítať)
 • бу́дем чита́ть (= budeme čítať)
 • строю (= staviam)
 • стро́им (= staviame)
 • стро́ил (= staval)
 • стро́или (= stavali)
 • бу́ду стро́ить (= budem stavať)
 • бу́дем стро́ить (= budeme stavať)

Slovesá dokonavého vidu majú dva časy:

Minulý čas Jednoduchý budúci
 • прочита́л (= prečítal)
 • прочита́ли (= prečítali)
 • прочита́ю (= prečítam)
 • прочита́ем (= prečítame)
 • постро́ил (= postavil)
 • постро́или (= postavili)
 • постро́ю (= postavím)
 • постро́им (= postavíme)

Podmieňovací spôsob

V podmieňovacom spôsobe sloveso vyjadruje dej, ktorý môže prebehnúť za daných podmienok:

 • сде́лал бы (= urobil by)
 • принё́с бы (= priniesol by)

Forma podmieňovacieho spôsobu je zložená so slovesa vo forme minulého času a častice бы , ktorá sa píše osobitne a môže sa nachádzať na ľubovolnom mieste vo vete.

Е́сли бы вы мне да́ли эту кни́гу, я бы прочита́л её́.
Keby ste mi dali tú knihu, prečítal by som si ju.

Slovesá v podmieňovacom spôsobe sa menia podľa čísla, v jednotnom čísle podľa rodu.

Neurčitok Podmieňovací slovesný spôsob
Jednotné číslo Množné číslo
чита́ть
čítať
 • чита́л бы (m.)
 • чита́ла бы (ž.)
 • чита́ло бы (s.)
чита́ли бы

Rozkazovací spôsob (imperatív)

Rozkazovací spôsob vyjadruje podnietenie k deju formou prosby alebo rozkazu:

 • иди́ в шко́лу (= choď do školy) , иди́те в шко́лу (= choďte do školy)
 • встань пора́ньше (= vstaň skôr) , вста́ньте пора́ньше (= vstaňte skôr)

Sloveso v rozkazovacom spôsobe sa nemení podľa času.

Slovesá v rozkazovacom spôsobe sa používajú obyčajne v tvare 2. osoby:

 • прочита́й кни́гу (= prečítaj si knihu)
 • посмотри́ на у́лицу (= pozri sa na ulicu)

Tvary rozkazovacieho spôsobu sa tvoria od kmeňa prítomného alebo budúceho času pomocou prípony -и-: пиши́ (= píš) , неси́ (= nes) , чита́й (= čítaj) , познако́мь (= zoznám) alebo nulovej prípony.

Slovesá v rozkazovacom spôsobe v jednotnom čísle majú nulovú koncovku, v množnom čísle majú koncovku -те.

Prítomný a jednoduchý budúci čas Rozkazovací spôsob slovesa
Jednotné číslo Množné číslo
пи́шут
píšem
пиши́
píš
пиши́те
píšte
чита́ют
čítam
чита́й
čítaj
чита́йте
čítajte
несу́т
nesú
неси́
nes
неси́те
neste
реша́ют
rieši
реши́
rieš
реши́те
riešte
познако́мят
zoznámi
познако́мь
zoznám
познако́мьте
zoznámte
беру́, беру́сь
brať, pustiť sa do niečoho
бери́, бери́сь
ber, pusť sa do niečoho
бери́те, бери́тесь
berte, pustite sa do niečoho

Rozkazovací spôsob sa tiež dá tvoriť pripojením k slovesám oznamovacieho spôsobu prítomného času častíc пусть (= aby) , пуска́й (= nech) , {2}:

 • пусть чита́ет (= nech číta)
 • пусть идёт (= nech ide)

Slovesný čas

Čas je premenlivou slovesnou kategóriou, ktorá vyjadruje čas, kedy sa dej stal, v súvislosti s okamihom, kedy o danom deji hovoríme. V ruštine slovesá v určitom tvare majú tri časy: prítomný, minulý a budúci.

Prítomný čas Minulý čas Budúci čas
jednoduchý zložený
я
говорю́
hovorím
говори́л
hovoril
бу́ду говори́ть
budem hovoriť
ты
говори́шь
говори́ла
бу́дешь говори́ть
оно
говори́т
говори́ло
бу́дет говори́ть
мы
говори́м
говори́ли
бу́дем говори́ть
вы
говори́те
говори́ли
бу́дете говори́ть
они
говоря́т
говори́ли
бу́дут говори́ть
я
пишу́
píšem
написа́л
napísal
напишу́
napíšem
бу́ду писа́ть
budem písať

Prítomný čas

Prítomný čas ukazuje, že dej prebieha v okamihu výpovede. Existuje iba u slovesách nedokonavého vidu a formálne sa vyjadruje osobnými tvarmi koncovmy slovesa.

 • чита́ю (= čítam)
 • чита́ешь (= čítaš)
 • чита́ет (= číta)
 • чита́ем (= čítame)
 • чита́ете (= čítate)
 • чита́ют (= čítajú)

Slovesá v prítomnom čase sa menia podľa osoby a čísla.

Prítomný čas
Číslo Osoba Príklady
Jednotné číslo
я
чита́ю (= čítam) , иду́ (= idú) , стро́ю (= staviam) , держу́ (= držím)
ты чита́ешь (= čítaš) , идё́шь (= ideš) , стро́ишь (= staviaš) , де́ржишь (= držíš)
он , она , оно чита́ет (= číta) , идё́т (= ide) , стро́ит (= stavia) , де́ржит (= drží)
Množné číslo мы чита́ем (= čítame) , идё́м (= ideme) , стро́им (= staviame) , де́ржим (= držíme)
вы чита́ете (= čítate) , идё́те (= idete) , стро́ите (= staviate) , де́ржите (= držte)
они чита́ют (= čítajú) , иду́т (= idú) , стро́ят (= stavajú) , де́ржат (= držia)

Minulý čas

Minulý čas vyjadruje stav, kedy sa dej odohral do okamihu, kedy o ňom hovoríme. Slovesá vo forme minulého času sa tvoria od neurčitého tvaru (infinitívu) pomociu prípony -л-:

 • стро́ить (= stavať x) , стро́ил (= staval) , стро́ила (= stavala) , стро́или (= stavali)
 • рабо́тать (= pracovať) , рабо́тал (= pracoval) , рабо́тала (= pracovala) , рабо́тали (= pracovali)

Slovesá s neurčitkom na -чь, -ти, -нуть (nedokonavého vidu) vytvárajú formy minuléhočasu jednotného čísla mužského rodu bez prípony -л-:

 • бере́чь (= chrániť) , берёг (= chránil) , берегла́ (= chránila)
 • нести́ (= niesť) , нёс (= niesol) , несла́ (= niesla)
 • печь (= piecť) , пёк (= piekol) , пекла́ (= piekla)
 • со́хнуть (= schnúť) , сох (= schol) , со́хла (= schla)

Poznámka

* Od slovesa идти́ (= ísť) minulý čas

Slovesá minulého času sa časujú podľa čísla: рассказал (= povedal) , рассказали (= povedali) a v jednotnom čísle podľa osoby. V množnom čísle slovesa minulého času sa podľa osoby nečasujú.

Rod Jednotné číslo Množné číslo
mužský rod я , ты , он
чита́л
мы , вы , они
чита́ли
Ženský rod она
чита́ла
мы , вы , они
чита́ли
Stredný rok оно
чита́ло
мы , вы , они
чита́ли

Budúci čas

Budúci čas vyjadruhe stav, kedy dej bude prebiehať po okamih, kedy o čom hovoríme. Budúci čas má dva tvary: jednoduchý a zložený.

Sloveso nedokonavého vidu v budúcom čase v zloženom tvare sa skladá z budúceho času slovesa быть a neurčitého tvaru slovesa nedokonavého vidu:

Od slovies dokonavého vidu sa tvorí jednoduchý budúci čas: прочита́ю (= prečítam) , od slovies dokonavého vidu sa tvorí zložený budúci čas: бу́ду чита́ть (= budem čítať) .

Budúci čas
Nedokonavý vid Dokonavý vid
Zložený budúci Jednoduchý budúci
I. časovanie II. časovanie
я
бу́ду чита́ть
budem čítať
прочита́ю
prečítam
посмотрю́
prehliadnu
ты
бу́дешь чита́ть
budeš čítať
прочита́ешь
prečítaš
посмо́тришь
prehliadneš
он , она , оно
бу́дет чита́ть
bude čítať
прочита́ет
prečíta
посмо́трит
prehliadne
мы
бу́дем чита́ть
budeme čítať
прочита́ем
prečítame
посмо́трим
prehliadneme
вы
бу́дете чита́ть
budete čítať
прочита́ете
prečítate
посмо́трите
prehliadnete
они
бу́дут чита́ть
budem čítať
прочита́ют
prečítajú
посмо́трят
prehliadnu

Koreň slovesa

Všetky tvary slovies sa tvoria od dvoch typov slovesného kmeňa:

 • od kmeňa neurčitkového alebo minulého,
 • od kmeňa prítomného.

Koreň neurčitku a minulého času

Kmeň neurčitka (kmeň minulý) sa tvorí pomocou odtrhnutia prípony ть, -ти a tvaru neurčitka a -ла pri tvare minulého času: исправля́-ть (= opravovať) (sloveso nedokonavého vidu), испра́ви-ть (= opraviť) (sloveso v dokonalom vide), испра́ви-ла (= opravila) (slovesa v minulom čase).

Koreň pítomného času a budúceho

Kmeň prítomný tvorí základ nedokonavých slovies, kmeň budúci sa vyskytuje u slovies dokonavých. Kmene minulé a budúce sú tvorené odtrhnutím koncoviek od tvaru 3. osoby množného čísla -ут / -ют, -ат / -ят:

 • исправля́ют (= opravujú) – prítomný kmeň slovesa исправля́ть (= opravovať) (sloveso nedokonavé)
 • испра́вят (= opraví) – budúci kmeň slovesa испра́вить (= opraviť) (sloveso dokonavé)

Časovanie slovies

Časovanie slovies je ohýbanie slovies pomocou osoby a čísla. Pri časovaní dochádza k zmene koncoviek. Časovanie delíme na dva typy: 1. časovanie a 2. časovanie. Koncovky 1. a 2. časovania sú nazývané osobnými koncovkami slovies.

Osoba I. časovanie II. časovanie
Jednotné číslo Množné číslo Jednotné číslo Množné číslo
1 / -ем / -им
2 -ешь -ете -ишь -ите
3 -ет -ут / -ют -ит -ат / -ят

Slovesné triedy

Všetky slovesá sa delia na triedy podľa vzťahov medzi kmeňmi neurčitka a kmeňmi prítomného času, tiež podľa typu časovania.

Slovesné triedy sú skupinami slovies, ktoré sa rovnako časujú a pre ktoré sú charakteristické rovnaké vzťahy medzi kmeňmi prítomnými a minulými. Slovesné triedy môžu byť produktívne alebo neproduktívne.

Produktívne triedy

Produktívne triedy majú slovotvorné kmene, ktoré sa objavujú aj u novo vytvorených slovies. Produktívne triedy neustále vytvárajú nové slovesá.

Existuje 5 produktívnych slovesných tried. Slovesá triedy 1-4 sa časujú podľa I. časovania a slovesa 5. triedy podľa II. časovania.

1 trieda

slovesá s kmeňom neurčitka na -а- a kmeňom prítomným -аj-

 • де́лать (= robiť) - де́ла(j)ют (= robia)
 • обе́дать (= obedovať) - обе́да(j)ют (= obedujú)
2 trieda

slovesá s kmeňom neurčitka na -е- a kmeňom prítomným -еj-

 • уме́ть (= vedieť) - уме́(j)ют (= vie)
 • жале́ть (= ľutovať) - жале́(j)ют (= ľutujem)
3 trieda

slovesá s kmeňom neurčitka na -ова- / -ева- a kmeňom prítomným -уj-

 • рисова́ть (= kresliť) - рису́(j)ют (= kreslí)
 • танцева́ть (= tancovať) - танцу́(j)ют (= tancujú)
4 trieda

slovesá s kmeňom neurčitka na -ну- a kmeňom prítomným -н-

 • обману́ть (= podviesť) - обма́нут (= podvedú)
 • кри́кнуть (= kričia) - кри́кнут (= kričať)
5 trieda

slovesá s kmeňom neurčitka na -и- a kmeňom prítomným na mäkkú spoluhlásu alebo sykavku

 • вари́ть (= variť) - ва́рят (= varí)
 • проси́ть (= prosiť) - про́сят (= prosí)
 • лечи́ть (= liečiť) - ле́чат (= lieči)
 • спе́шить (= ponáhlať sa) - спе́шат (= ponáhľajú)

Neproduktívne triedy

Neproduktívne skupiny majú slovotvorné kmene, na ktorých základe nevznikajú nové slovesá. Do neproduktívnych skupín môže patriť niekoľko slovies alebo stovky slovies.

Existuje 12 neproduktívnych skupín slovies:

 1. дава́ть (= dávať) - даю́т (= dajú)
 2. ждать (= čakať) - жду́т (= čakajú)
 3. писа́ть (= písať) - пи́шут (= píšem)
 4. петь (= spievať) - пою́т (= spievajú)
 5. мочь (= môcť) - мо́гут (= môžu)
 6. идти́ (= ísť) - иду́т (= idú)
 7. éxать (= jazdiť) - е́дут (= idú)
 8. хоте́ть (= chcieť) - хотя́т (= chcú)
 9. брать (= brať) - беру́т (= berú)
 10. жить (= žiť) - живу́т (= žijem)
 11. пить (= piť) - пьют (= pijem)
 12. есть (= jesť) - едя́т (= jedia)
дава́ть (= dávať)
я
даю́
ты
даё́шь
он , она , оно
даё́т
мы
даё́м
вы
даё́те
они
даю́т
ждать (= čakať)
я
жду
ты
ждёшь
он , она , оно
ждёт
мы
ждём
вы
ждё́те
они
ждут
писа́ть (= písať)
я
пишу́
ты
пи́шешь
он , она , оно
пи́шет
мы
пи́шем
вы
пи́шете
они
пи́шут
петь (= spievať)
я
пою́
ты
поё́шь
он , она , оно
поё́т
мы
поё́м
вы
поё́те
они
пою́т
мочь (= môcť)
я
могу́
ты
мо́жешь
он , она , оно
мо́жет
мы
мо́жем
вы
мо́жете
они
мо́гут
идти́ (= ísť)
я
иду́
ты
идё́шь
он , она , оно
идё́т
мы
идё́м
вы
идё́те
они
иду́т
éxать (= jazdiť)
я
е́ду
ты
е́дешь
он , она , оно
е́дет
мы
е́дем
вы
е́дете
они
е́дут
хоте́ть (= chcieť)
я
хочу́
ты
хо́чешь
он , она , оно
хо́чет
мы
хоти́м
вы
хоти́те
они
хотя́т
брать (= brať)
я
беру́
ты
берё́шь
он , она , оно
берё́т
мы
берё́м
вы
берё́те
они
беру́т
жить (= žiť)
я
живу́
ты
живё́шь
он , она , оно
живё́т
мы
живё́м
вы
живё́те
они
живу́т
пить (= piť)
я
пью
ты
пьёшь
он , она , оно
пьёт
мы
пьём
вы
пьё́те
они
пьют
есть (= jesť)
я
ем
ты
ешь
он , она , оно
ест
мы
еди́м
вы
еди́те
они
едя́т

Slovesá pohybu

Existuje 14 základných párov slovies, ktoré označujú pohyb:

 1. идти́ (= ísť) - ходи́ть (= chodiť)
 2. бежа́ть (= behať) - бе́гать (= behať)
 3. éxать (= ísť) - е́здить (= jazdiť)
 4. лете́ть (= letieť) - лета́ть (= lietať)
 5. плыть (= plávať) - пла́вать (= plávať)
 6. тащи́ть (= ťahať) - таска́ть (= ťahať)
 7. кати́ть (= váľať) - ката́ть (= váľať)
 8. нести́ (= niesť) - носи́ть (= nosiť)
 9. вести́ (= viesť, riadiť) - води́ть (= viesť, riadiť)
 10. везти́ (= viesť) - вози́ть (= voziť)
 11. ползти́ (= plaziť sa) - по́лзать (= plaziť sa)
 12. лезть (= liezť) - ла́зить/ла́зать (= liezť)
 13. брести́ (= túlať sa) - броди́ть (= túlať sa)
 14. гнать (= hnať) - гоня́ть (= naháňať)

Najčastejšie slovesá pohybu

идти́ (= ísť) , ходи́ть (= chodiť) , е́хать (= ísť) , е́здить (= jazdiť) , лете́ть (= letieť) , лета́ть (= lietať) , нести́ (= niesť) , носи́ть (= nosiť) , везти́ (= viesť) , вози́ть (= voziť)

Slovesá pohybu s predponami a bez predpon

K najčastejším predponám u slovies patrí по-, при-, у-, вы- a в-.

Predpona Základný význam predpony Príklady
по- začiatok pohybu понести́ (= zaniesť) , повезти́ (= odviesť)
при- dovedenie pohybu do konečného cieľa приéxать (= príjsť) , принести́ (= priniesť)
у- oddialenie od niekoho, niečoho, odniekiaľ уйти́ (= odísť) , улете́ть (= odletieť)
вы- pohyb z vnútra von вы́нести (= vyniesť) , вы́exать (= vojsť)
в- smer pohybu do vnútra niečoho входи́ть (= vhcádzať) , внести́ (= vniesť)
Bezpredložkové slovesá Predložkové slovesá
по- при- у- вы- в-/во-
идти́
ísť
пойти́
ísť
прийти́
prísť
уйти́
odísť
вы́йти
výjsť
войти́
vojsť
ходи́ть
chodiť
походи́ть
prejsť sa
приходи́ть
prichádzať
уходи́ть
odchádzať
выходи́ть
vychádzať
входи́ть
vchádzať
е́хать
ísť
поéxать**
ísť
приéxать
prísť
уéxать
odísť
вы́exать
výjsť
въéxать
vojsť
е́здить
jazdiť
пое́здить
zajazdiť si
- - - -
лете́ть
letieť
полете́ть
letieť
прилете́ть
priletieť
улете́ть
odletieť
вы́лететь
vyletieť
влете́ть
vletieť
лета́ть
lietať
полета́ть
zalietať si
прилета́ть
prilietať
улета́ть
odlietať
вылета́ть
vylietať
влета́ть
vlietať
нести́
niesť
понести́
zaniesť
принести́
priniesť
унести́
odniesť
вы́нести
vyniesť
внести́
vniesť
носи́ть
nosiť
поноси́ть
nosiť
приноси́ть
prinášať
уноси́ть
odnášať
выноси́ть
vynášať
вноси́ть
vnášať
везти́
viesť
повезти́
zaviesť
привезти́
priviezť
увезти́
odviezť
вы́везти
vyviezť
ввезти́
zaviesť
вози́ть
voziť
повози́ть
povoziť
привози́ть
privážať
увози́ть
odvážať
вывози́ть
vyvážať
ввози́ть
zaviesť
Nahor