Přejít k obsahu

Významy sloves

Sloveso je slovní druh, který označuje činnost nebo stav předmětu a odpovídá na otázky что де́лать? (= co dělat?) , что сде́лать? (= co udělat?) :

 • писа́ть (= psát) написа́ть (= napsat)
 • эконо́мить (= spořit) сэконо́мить (= uspořit)
 • рабо́тать (= pracovat) порабо́тать (= popracovat)

tento význam se vyjadřuje v kategoriích vidu, rodu, času, osoby a způsobu.

Neurčitý tvar slovesa (infinitiv)

Sloveso má základní tvar, kterému se říká neurčitý tvar (nebo infinitiv):

идти́ (= jít) , нести́ (= nést) , гуля́ть (= procházet se) , благодари́ть (= děkovat) , бере́чь (= chránit) , печь (= péct) , занима́ться (= učit se) , тренирова́ться (= trénovat)

Tento tvar neukazuje ani čas, ani číslo, ani osobu, ani rod.

Slovesa vystupují ve větě jako přísudky.

Slovesa v neurčitém tvaru (v infinitivu) odpovídají na otázku что де́лать? (= co dělat?) nebo что сде́лать? (= co udělat?) :

писа́ть – написа́ть (= psát – napsat) , ви́деть – уви́деть (= vidět – uvidět) , везти́ (= vézt) , пройти́ (= projít) , найти́ (= najít)

Slovesa v neurčitém tvaru (infinitivu) mají kategorii vidu, mohou být přechodná nebo nepřechodná a mohou se časovat. Slovesa v neurčitém tvaru mají slovotvorné přípony:

что де́лать? (= co dělat?) что сде́лать? (= co udělat?)
přípona -ть
чита́ть
číst
прочита́ть
přečíst
возража́ть
namítat
возрази́ть
namítnout
реаги́ровать
reagovat
отреаги́ровать
zareagovat
přípona -ти
ползти́
lézt
приползти́
přilézt
трясти́
třást
вытрясти́
vytřást
расти́
růst
подрасти́
vyrůst
nulová koncovka (na -чь)*
бере́чь
chránit
сбере́чь
ochránit
жечь
pálit
сжечь
spálit
стричь
stříhat
постри́чь
ostříhat

Poznámka

* Ve slovesech na -чь ( печь (= péct) , бере́чь (= chránit) , стере́чь (= hlídat) ) -чь neplní roli koncovky, ale je součásti kořene (s nulovou koncovkou), což vidíme při časování sloves:

 • печь (= péct) печё́т (= peče)
 • бере́чь (= chránit) бережё́т (= chrání)
 • стере́чь (= hlídat) стережё́т (= hlídá)

Slovesný vid

Slovesa nedokonavého vidu (odpovídají na otázku что де́лать? (= co dělat?) ):

стро́ить (= stavět) де́лать (= dělat) писа́ть (= psát) опира́ться (= opírat se) достига́ть (= dosahovat)

a dokonavého vidu (odpovídají na otázku что сде́лать? (= co udělat?) ):

постро́ить (= postavit) сде́лать (= udělat) написа́ть (= napsat) опере́ться (= opřít se) дости́гнуть (= dosáhnout)

Slovesu daného vidu může odpovídat sloveso opačného vidu se stejným lexikálním významem. Tato slovesa vytvářejí vidové dvojice.

Dokonavý vid Nedokonavý vid
писа́ть
psát
написа́ть
napsat
объедини́ть
spojit
объединя́ться
spojovat se
дости́гнуть
dosáhnout
достига́ть
dosahovat
отве́тить
odpovědět
отвеча́ть
odpovídat
купи́ть
koupit
покупа́ть
nakupovat
де́лать
dělat
сде́лать
udělat

Při tvorbě sloves jednoho vidu od sloves opačného vidu se používají předpony a/nebo přípony.

Střídání samohlásek a souhlásek v kořeni

Při tvoření slovesných vidů může docházet ke změně samohlásek a souhlásek v kořenu.

Změna fonémů (samohlásky a souhlásky) Dokonavý vid Nedokonavý vid
о//а
опозда́ть
opozdit se
опа́здывать
opožďovat se
е//и
стере́ть
setřít
стира́ть
prát
о//ы
вздохну́ть
vzdechnout
вздыха́ть
vzdychat
я//им
поня́ть
pochopit
понима́ть
chápat
а//ин
нача́ть
začít
начина́ть
začínat
д//ж
проводи́ть
provádět
провожа́ть
doprovázet
д//жд
победи́ть
zvítězit
побежда́ть
vítězit
ж//г
изложи́ть
vysvětlit
излага́ть
vysvětlit
т//ч
отве́тить
odpovědět
отвеча́ть
odpovídat
з//ж
снизи́ть
snížit
снижа́ть
snižovat
м//мл
утоми́ть
unavit
утомля́ть
unavovat
ст//щ
прости́ть
prominout
проща́ть
promíjet
т//щ
защити́ть
obránit
защища́ть
bránit
с//ш
упроси́ть
zjednodušit
упра́шивать
přesvědčovat
п//пл
укрепи́ть
upevnit
укрепля́ть
upevňovat

Přízvuk jako prostředek tvorby vidové dvojice

Ve vzácných případech se vidové formy od sebe liší jen přízvukem.

Dokonavý vid Nedokonavý vid
разре́зать (= rozkrájet) разреза́ть (= krájet)
я
разре́жу
разреза́ю
ты
разре́жешь
разреза́ешь
он , она , оно
разре́жет
разреза́ет
мы
разре́жем
разреза́ем
вы
разре́жете
разреза́ете
они
разре́жут
разреза́ют
Dokonavý vid Nedokonavý vid
засы́пать (= zasypat) засыпа́ть (= zasypávat)
я
засы́плю
засыпа́ю
ты
засы́плешь
засыпа́ешь
он , она , оно
засы́плет
засыпа́ет
мы
засы́плем
засыпа́ем
вы
засы́плете
засыпа́ете
они
засы́плют
засыпа́ют
Dokonavý vid Nedokonavý vid
отре́зать (= odkrojit) отреза́ть (= odkrajovat)
я
отре́жу
отреза́ю
ты
отре́жешь
отреза́ешь
он , она , оно
отре́жет
отреза́ет
мы
отре́жем
отреза́ем
вы
отре́жете
отреза́ете
они
отре́жут
отреза́ют

Přechodná a nepřechodná slovesa

Slovesa se dělí na přechodná:

 • чита́ть газе́ту (= číst noviny)
 • стро́ить дом (= stavět dům)

a nepřechodná:

 • ходи́ть по у́лице (= chodit po ulici)
 • расти́ бы́стро (= růst rychle)
 • бе́гать в па́рке (= běhat v parku)
 • ра́доваться жи́зни (= radovat se ze života)

Přechodnost/nepřechodnost je kategorie slovesa, který vyjadřuje vztahy mezi subjektem (tím, kdo je činitel děje) a objektem (tím, na koho je děj zaměřen).

Smysl přechodnosti/nepřechodnosti spočívá v tom, že subjekt je činitelem děje a jeho výsledek se "odráží" nebo "neodráží" na objektu – přechází na něj nebo nepřechází.

Přechodná slovesa

Přechodná slovesa jsou slovesa, která se pojí nebo se mohou pojit s podstatnými jmény nebo zájmeny ve čtvrtém pádu bez předložky:

 • чита́ть газе́ту (= číst noviny)
 • ви́деть сестру́ (= vidět sestru)
 • писа́ть текст (= psát text)

Přechodná slovesa označují takový děj, který přechází na jiný předmět, například:

люблю́ кого́?/что? – бра́та, конфе́ты, приро́ду, му́зыку
mám rád koho?/co? – bratra, bonbóny, přírodu, hudbu

Znamená to, že sloveso je люби́ть (= mít rád) přechodné.

Podstatné jméno nebo zájmeno s přechodným slovesem může mít tvar druhého pádu:

 • pokud je u slovesa zápor:
  • Я написа́л (что?) текст. (= Napsal jsem (co?) text.)
  • Я не написа́л (чего?) те́кста. (= Nenapsal jsem (co?) text.)
  • Учени́к вы́учил (что?) урок. (= Žák se připravil na (co?) hodinu. )
  • Учени́к не вы́учил (чего?) уро́ка. (= Žák se nepřipravil na (co?) hodinu. )
 • jestli děj nepřechází na celý předmět, ale jen na jeho část:
  • вы́пил (что?) во́ду (= vypil (co?) vodu)
  • вы́пил (чего?) воды́ (= vypil (co?) vodu)
  • съел (что?) хлеб (= snědl (co?) chleba)
  • съел (чего?) хле́ба (= snědl (co?) chleba)
  • купи́л (что?) молоко́ (= koupil (co?) mléko)
  • купи́л (чего?) молока́ (= koupil (co?) mléko)

Nepřechodná slovesa

Nepřechodná slovesa jsou slovesa s významem děje, které nevyžadují předmět, se kterým je tento děj spjatý. Nepřechodná slovesa vyjadřují takový děj, který přímo nepřechází na jiný předmět, například:

 • бе́гать на лы́жах (= běhat na lyžích)
 • купа́ться в мо́ре (= koupat se v moři)
 • ра́доваться пода́рку (= radovat se z dárku)
K nepřechodným slovesům patří všechna zvratná slovesa s příponou -ся (-сь).

Zvratná slovesa

Slovesa s příponou -ся (-сь) se nazývají zvratná:

 • учи́ть (= učit) учи́ться (= učit se)
 • встреча́ть (= potkávat) встреча́ться (= potkávat se)
 • умыва́ть (= umývat) умыва́ться (= umývat se)

Jedno sloveso může být zvratné i nezvratné

 • причё́сывать (= česat) причё́сываться (= česat se)
 • купа́ть (= koupat) купа́ться (= koupat se)

jiné jsou pouze zvratné (bez přípony -ся se nepoužívají):

смея́ться (= smát se) , наде́яться (= spoléhat se) , боро́ться (= bít se) , кла́няться (= klanět se) , труди́ться (= pracovat) , стара́ться (= snažit se) , ложи́ться (= lehat si) , горди́ться (= pyšnit se) , остава́ться (= zůstat) , станови́ться (= stávat se) ...

Přípona -ся bývá po souhláskách:

извини́ться (= omlouvat se) , удивля́ться (= divit se) , занима́ться (= učit se) , занима́ешься (= učíš se) , одева́ться (= oblékat se) , боро́лся (= bil se) , горди́лся (= pyšním se)

a příponu -сь po souhláskách:

встреча́юсь (= potkávám se) , горжу́сь (= pyšním se) , стара́юсь (= snažím se) , удивля́юсь (= divím se) , обнима́юсь (= objímám se)

Slovesný způsob

Slovesa mají slovesný způsob. Existují následující způsoby: oznamovací, podmiňovací a rozkazovací.

Oznamovací způsob

Oznamovací způsob vyjadřuje skutečný děj,který se děje v současnosti, bude se dít v budoucnosti nebo se stal v minulosti. Sloveso v oznamovacím způsobu má následující časy:

Přítomný čas Minulý čas Budoucí čas
строю
stavím
стро́ил
stavěl
бу́ду стро́ить
budu stavět

V oznamovacím způsobu mají slovesa nedokonavého vidu tři časy:

Přítomný čas Minulý čas Složený budoucí čas
 • чита́ю (= čtu)
 • чита́ем (= čteme)
 • чита́л (= četl)
 • чита́ла (= četla)
 • бу́ду чита́ть (= budu číst)
 • бу́дем чита́ть (= budeme číst)
 • строю (= stavím)
 • стро́им (= stavíme)
 • стро́ил (= stavěl)
 • стро́или (= stavěli)
 • бу́ду стро́ить (= budu stavět)
 • бу́дем стро́ить (= budeme stavět)

Slovesa dokonavého vidu mají dva časy:

Minulý čas Jednoduchý budoucí
 • прочита́л (= přečetl)
 • прочита́ли (= přečetli)
 • прочита́ю (= přečtu)
 • прочита́ем (= přečteme)
 • постро́ил (= postavil)
 • постро́или (= postavili)
 • постро́ю (= postavím)
 • постро́им (= postavíme)

Podmiňovací způsob

V podmiňovacím způsobu sloveso vyjadřuje děj, který může proběhnout za daných podmínek:

 • сде́лал бы (= udělal by)
 • принё́с бы (= přinesl by)

Forma podmiňovacího způsobu je složena ze slovesa ve formě minulého času a částice бы , která se píše zvlášť a může se nacházet na libovolném místě ve větě.

Е́сли бы вы мне да́ли эту кни́гу, я бы прочита́л её́.
Kdybyste mi dali tu knihu, přečetl bych ji.

Slovesa v podmiňovacím způsobu se mění podle čísla, v jednotném čísle podle rodů.

Infinitiv Slovesný způsob podmiňovací
Jednotné číslo Množné číslo
чита́ть
číst
 • чита́л бы (m.)
 • чита́ла бы (ž.)
 • чита́ло бы (s.)
чита́ли бы

Rozkazovací způsob (imperativ)

Rozkazovací způsob vyjadřuje pobídnutí k ději formou prosby nebo rozkazu:

 • иди́ в шко́лу (= jdi do školy) , иди́те в шко́лу (= jděte do školy)
 • встань пора́ньше (= vstaň dříve) , вста́ньте пора́ньше (= vstaňte dříve)

Sloveso v rozkazovacím způsobu se nemění podle času.

Slovesa v rozkazovacím způsobu se používají obvykle ve tvaru 2. osoby:

 • прочита́й кни́гу (= přečti knihu)
 • посмотри́ на у́лицу (= podívej se na ulici)

Tvary rozkazovacího způsobu se tvoří od kmene přítomného nebo budoucího času pomocí přípony -и-: пиши́ (= piš) , неси́ (= nes) nebo nulové přípony чита́й (= čti) , познако́мь (= seznam) .

Slovesa v rozkazovacím způsobu v jednotném čísle mají nulovou koncovku, v množném mají koncovku -те.

Přítomný a jednoduchý budoucí čas Rozkazovací způsob slovesa
Jednotné číslo Množné číslo
пи́шут
píší
пиши́
piš
пиши́те
pište
чита́ют
čtou
чита́й
čti
чита́йте
čtěte
несу́т
nesou
неси́
nes
неси́те
neste
реша́ют
řeší
реши́
řeš
реши́те
řešte
познако́мят
seznámí
познако́мь
seznam
познако́мьте
seznamte
беру́, беру́сь
brát, pustit se do něčeho
бери́, бери́сь
ber, pusť se do něčeho
бери́те, бери́тесь
berte, pusťte se do něčeho

Rozkazovací způsob lze také tvořit připojením ke slovesům oznamovacího způsobu přítomného času částic пусть (= ať) , пуска́й (= nechť) :

 • пусть чита́ет (= ať čte)
 • пусть идёт (= ať jde)

Slovesný čas

Čas je proměnnou slovesnou kategorií, která vyjadřuje čas, kdy se děj udál, v souvislosti s okamžikem, kdy o daném ději mluvíme. V ruštině slovesa v určitém tvaru mají tři časy: přítomný, minulý a budoucí.

Přítomný čas Minulý čas Budoucí čas
jednoduchý složený
я
говорю́
mluvím
говори́л
mluvil
бу́ду говори́ть
budu mluvit
ты
говори́шь
говори́ла
бу́дешь говори́ть
оно
говори́т
говори́ло
бу́дет говори́ть
мы
говори́м
говори́ли
бу́дем говори́ть
вы
говори́те
говори́ли
бу́дете говори́ть
они
говоря́т
говори́ли
бу́дут говори́ть
я
пишу́
píši
написа́л
napsal
напишу́
napíši
бу́ду писа́ть
budu psát

Přítomný čas

Přítomný čas ukazuje, že děj probíhá v okamžiku výpovědi. Existuje jen u sloves nedokonavého vidu a formálně se vyjadřuje osobními tvary koncovky slovesa:

 • чита́ю (= čtu)
 • чита́ешь (= čteš)
 • чита́ет (= čte)
 • чита́ем (= čteme)
 • чита́ете (= čtete)
 • чита́ют (= čtou)

Slovesa v přítomném čase se mění podle osoby a čísla.

Přítomný čas
Číslo Osoba Příklady
Jednotné číslo
я
чита́ю (= čtu) , иду́ (= jdu) , стро́ю (= stavím) , держу́ (= držím)
ты чита́ешь (= čteš) , идё́шь (= jdeš) , стро́ишь (= stavíš) , де́ржишь (= držíš)
он , она , оно чита́ет (= čte) , идё́т (= jde) , стро́ит (= staví) , де́ржит (= drží)
Množné číslo мы чита́ем (= čteme) , идё́м (= jdeme) , стро́им (= stavíme) , де́ржим (= držíme)
вы чита́ете (= čtete) , идё́те (= jdete) , стро́ите (= stavějte) , де́ржите (= držte)
они чита́ют (= čtou) , иду́т (= jdou) , стро́ят (= stavějí) , де́ржат (= drží)

Minulý čas

Minulý čas vyjadřuje stav, kdy se děj odehrál do okamžiku, kdy o něm mluvíme. Slovesa ve formě minulého času se tvoří od neurčitého tvaru (infinitivu) pomocí přípony -л-:

 • стро́ить (= stavět) , стро́ил (= stavěl) , стро́ила (= stavěla) , стро́или (= stavěli)
 • рабо́тать (= pracovat) , рабо́тал (= pracoval) , рабо́тала (= pracovala) , рабо́тали (= pracovali)

Slovesa s infinitivem na -чь, -ти, -нуть (nedokonavého vidu) vytváří formy minulého času jednotného čísla mužského rodu bez přípony -л-:

 • бере́чь (= chránit) , берёг (= chránil) , берегла́ (= chránila)
 • нести́ (= nést) , нёс (= nesl) , несла́ (= nesla)
 • печь (= péct) , пёк (= pekl) , пекла́ (= pekla)
 • со́хнуть (= schnout) , сох (= schl) , со́хла (= schla)

Poznámka

* Od slovesa идти́ (= jít) minulý čas шёл (= šel) , шла (= šla) , шли (= šli) ; od slovesa найти́ (= najít) minulý čas нашёл (= našel) , нашла (= našla) , нашли (= našli) ; od slovesa расти́ (= růst) minulý čas рос (= rostl) , росла́ (= rostla) , росло́ (= rostlo) , росли́ (= rostli) .

Slovesa minulého času se časují podle čísla: рассказал (= pověděl) , рассказали (= pověděli) a v jednotném čísle podle osoby. V množném čísle slovesa minulého času se podle osoby nečasují.

Rod Jednotné číslo Množné číslo
Mužský rod я , ты , он
чита́л
мы , вы , они
чита́ли
Ženský rod она
чита́ла
мы , вы , они
чита́ли
Střední rod оно
чита́ло
мы , вы , они
чита́ли

Budoucí čas

Budoucí čas vyjadřuje stav, kdy děj bude probíhat po okamžiku, kdy o něm mluvíme. Budoucí čas má dva tvary: jednoduchý a složený.

Sloveso nedokonavého vidu v budoucím čase ve složeném tvaru se skládá z budoucího času slovesa быть a neurčitého tvaru slovesa nedokonavého vidu: бу́ду чита́ть (= budu číst) , бу́ду рабо́тать (= budu pracovat) .

Od sloves dokonavého vidu se tvoří jednoduchý budoucí čas: прочита́ю (= přečtu) , od sloves dokonavého vidu se tvoří složený budoucí čas: бу́ду чита́ть (= budu číst) .

Budoucí čas
Nedokonavý vid Dokonavý vid
Složený budoucí Jednoduchý budoucí
I. časování II. časování
я
бу́ду чита́ть
budu číst
прочита́ю
přečtu
посмотрю́
prohlédnu
ты
бу́дешь чита́ть
budeš číst
прочита́ешь
přečteš
посмо́тришь
prohlédneš
он , она , оно
бу́дет чита́ть
bude číst
прочита́ет
přečte
посмо́трит
prohlédne
мы
бу́дем чита́ть
budeme číst
прочита́ем
přečteme
посмо́трим
prohlédneme
вы
бу́дете чита́ть
budete číst
прочита́ете
přečtete
посмо́трите
prohlédnete
они
бу́дут чита́ть
budu číst
прочита́ют
přečtou
посмо́трят
prohlédnou

Kmen slovesa

Všechny tvary sloves se tvoří od dvou typů slovesného kmene:

 • od kmene infinitivního nebo minulého,
 • od kmene přítomného.

Kmen infinitivu

Kmen infinitivu (kmen minulý) se tvoří pomocí odtržení přípony ть, -ти u tvarů infinitivu a -ла u tvarů minulého času: исправля́-ть (= opravovat) (sloveso v nedokonavém vidu), испра́ви-ть (= opravit) (sloveso v dokonavém vidu), испра́ви-ла (= opravila) (slovesa v minulém čase).

Kmen přítomného a budoucího času

Kmen přítomný tvoří základ sloves nedokonavých, kmen budoucí se vyskytuje u sloves dokonavých. Kmeny minulé a budoucí jsou tvořeny odtržením koncovek od tvaru 3. osoby množného čísla -ут / -ют, -ат / -ят:

 • исправля́ют (= opravují) – přítomný kmen slovesa исправля́ть (= opravovat) (sloveso nedokonavé),
 • испра́вят (= opraví) – budoucí kmen slovesa испра́вить (= opravit) (sloveso dokonavé)

Časování sloves

Časování sloves je ohýbání sloves v osobě a čísle. Při časování dochází ke změně koncovek. Časování dělíme na dva typy: 1. časování a 2. časování. Koncovky 1. a 2. časování se nazývají osobní koncovky sloves.

Osoba I. časování II. časování
Jednotné číslo Množné číslo Jednotné číslo Množné číslo
1 / -ем / -им
2 -ешь -ете -ишь -ите
3 -ет -ут / -ют -ит -ат / -ят

Třídy sloves

Všechna slovesa se dělí na třídy podle vztahů mezi kmeny infinitivu a kmeny přítomného času také podle typu časování.

Slovesné třídy jsou skupinami sloves, která se stejně časují a pro která jsou charakteristické stejné vztahy mezi kmeny přítomnými a minulými. Slovesné třídy mohou být produktivní nebo neproduktivní.

Produktivní třídy

Produktivní třídy mají slovotvorné kmeny, které se objevují i u nově vytvořených sloves. Produktivní třídy neustále vytvářejí nová slovesa.

Existuje 5 produktivních slovesných tříd. Slovesa 1-4 třídy se časují podle I. časování a slovesa 5 třídy podle II. časování.

1 třída

slovesa s kmenem infinitivu na -а- a kmenem přítomným na -аj-

 • де́лать (= dělat) - де́ла(j)ют (= dělají)
 • обе́дать (= obědvat) - обе́да(j)ют (= obědvají)
2 třída

slovesa s kmenem infinitivu na -е- a kmenem přítomným na -еj-

 • уме́ть (= umět) - уме́(j)ют (= umí)
 • жале́ть (= litovat) - жале́(j)ют (= litují)
3 třída

slovesa s kmenem infinitivu na -ова- / -ева- a kmenem přítomným na -уj-

 • рисова́ть (= kreslit) - рису́(j)ют (= kreslí)
 • танцева́ть (= tancovat) - танцу́(j)ют (= tancují)
4 třída

slovesa s kmenem infinitivu na -ну- a kmenem přítomným na -н-

 • обману́ть (= podvést) - обма́нут (= podvedou)
 • кри́кнуть (= křiknou) - кри́кнут (= křiknout)
5 třída

slovesa s kmenem infinitivu na -и- a kmenem přítomným na měkkou souhlásku nebo sykavku

 • вари́ть (= vařit) - ва́рят (= vaří)
 • проси́ть (= prosit) - про́сят (= prosí)
 • лечи́ть (= léčit) - ле́чат (= léčí)
 • спе́шить (= spěchat) - спе́шат (= spěchají)

Neproduktivní skupiny

Neproduktivní skupiny mají slovotvorné kmeny, na jejichž základě nevznikají nová slovesa. Do neproduktivních skupin může patřit několik sloves nebo stovky sloves.

Existuje 12 neproduktivních skupin sloves:

 1. дава́ть (= dávat) - даю́т (= dají)
 2. ждать (= čekat) - жду́т (= čekají)
 3. писа́ть (= psát) - пи́шут (= píší)
 4. петь (= zpívat) - пою́т (= zpívají)
 5. мочь (= moci) - мо́гут (= mohou)
 6. идти́ (= jít) - иду́т (= jdou)
 7. éxать (= jezdit) - е́дут (= jedou)
 8. хоте́ть (= chtít) - хотя́т (= chtějí)
 9. брать (= brát) - беру́т (= berou)
 10. жить (= žít) - живу́т (= žijí)
 11. пить (= pít) - пьют (= pijí)
 12. есть (= jíst) - едя́т (= jedí)
дава́ть (= dávat)
я
даю́
ты
даё́шь
он , она , оно
даё́т
мы
даё́м
вы
даё́те
они
даю́т
ждать (= čekat)
я
жду
ты
ждёшь
он , она , оно
ждёт
мы
ждём
вы
ждё́те
они
ждут
писа́ть (= psát)
я
пишу́
ты
пи́шешь
он , она , оно
пи́шет
мы
пи́шем
вы
пи́шете
они
пи́шут
петь (= zpívat)
я
пою́
ты
поё́шь
он , она , оно
поё́т
мы
поё́м
вы
поё́те
они
пою́т
мочь (= moci)
я
могу́
ты
мо́жешь
он , она , оно
мо́жет
мы
мо́жем
вы
мо́жете
они
мо́гут
идти́ (= jít)
я
иду́
ты
идё́шь
он , она , оно
идё́т
мы
идё́м
вы
идё́те
они
иду́т
éxать (= jezdit)
я
е́ду
ты
е́дешь
он , она , оно
е́дет
мы
е́дем
вы
е́дете
они
е́дут
хоте́ть (= chtít)
я
хочу́
ты
хо́чешь
он , она , оно
хо́чет
мы
хоти́м
вы
хоти́те
они
хотя́т
брать (= brát)
я
беру́
ты
берё́шь
он , она , оно
берё́т
мы
берё́м
вы
берё́те
они
беру́т
жить (= žít)
я
живу́
ты
живё́шь
он , она , оно
живё́т
мы
живё́м
вы
живё́те
они
живу́т
пить (= pít)
я
пью
ты
пьёшь
он , она , оно
пьёт
мы
пьём
вы
пьё́те
они
пьют
есть (= jíst)
я
ем
ты
ешь
он , она , оно
ест
мы
еди́м
вы
еди́те
они
едя́т

Slovesa pohybu

Existuje 14 základních párů sloves, která označují pohyb:

 1. идти́ (= jít) - ходи́ть (= chodit)
 2. бежа́ть (= běžet) - бе́гать (= běhat)
 3. éxать (= jet) - е́здить (= jezdit)
 4. лете́ть (= letět) - лета́ть (= létat)
 5. плыть (= plout) - пла́вать (= plavat)
 6. тащи́ть (= táhnout) - таска́ть (= tahat)
 7. кати́ть (= valit) - ката́ть (= valit)
 8. нести́ (= nést) - носи́ть (= nosit)
 9. вести́ (= vést/řídit) - води́ть (= vodit/řídit)
 10. везти́ (= vézt) - вози́ть (= vozit)
 11. ползти́ (= plazit se) - по́лзать (= plazit se)
 12. лезть (= lézt) - ла́зить/ла́зать (= lozit)
 13. брести́ (= toulat se) - броди́ть (= toulat se)
 14. гнать (= hnát) - гоня́ть (= honit)

Nejčastější slovesa pohybu:

идти́ (= jít) , ходи́ть (= chodit) , е́хать (= jet) , е́здить (= jezdit) , лете́ть (= letět) , лета́ть (= létat) , нести́ (= nést) , носи́ть (= nosit) , везти́ (= vézt) , вози́ть (= vozit)

Slovesa pohybu s předponami a bez předpon

K nejčastějším předponám u sloves patří по-, при-, у-, вы- a в-.

Předpona Základní význam předpony Příklady
по- počátek pohybu понести́ (= zanést ) , повезти́ (= odvézt )
при- dovedení pohybu do konečného cíle приéxать (= přijet) , принести́ (= přinést)
у- oddálení od někoho, něčeho, odněkud уйти́ (= odejít) , улете́ть (= odletět)
вы- pohyb zevnitř ven вы́нести (= vynést) , вы́exать (= vjet)
в- směr pohybu dovnitř něčeho входи́ть (= vcházet) , внести́ (= vnést)
Bezpředložková slovesa Předložková slovesa
по- при- у- вы- в-/во-
идти́
jít
пойти́
jít
прийти́
přijít
уйти́
odejít
вы́йти
vyjít
войти́
vejít
ходи́ть
chodit
походи́ть
projít se
приходи́ть
přicházet
уходи́ть
odcházet
выходи́ть
vycházet
входи́ть
vcházet
е́хать
jet
поéxать**
jet
приéxать
přijet
уéxать
odjet
вы́exать
vyjet
въéxать
vjet
е́здить
jezdit
пое́здить
zajezdit si
- - - -
лете́ть
letět
полете́ть
letět
прилете́ть
přiletět
улете́ть
odletět
вы́лететь
vyletět
влете́ть
vletět
лета́ть
létat
полета́ть
zalétat si
прилета́ть
přilétat
улета́ть
odlétat
вылета́ть
vylétat
влета́ть
vlétat
нести́
nést
понести́
zanést
принести́
přinést
унести́
odnést
вы́нести
vynést
внести́
vnést
носи́ть
nosit
поноси́ть
nosit
приноси́ть
přinášet
уноси́ть
odnášet
выноси́ть
vynášet
вноси́ть
vnášet
везти́
vézt
повезти́
zavést
привезти́
přivézt
увезти́
odvézt
вы́везти
vyvézt
ввезти́
vvézt
вози́ть
vozit
повози́ть
povozit
привози́ть
přivážet
увози́ть
odvážet
вывози́ть
vyvážet
ввози́ть
vvážet
Zpět na začátek