Al la enhavo

Signifo de verbo

Verbo estas vortspeco, kiu esprimas ago aŭ stato de objekto kaj respondas je demandoj что де́лать? (= kion fari?) , что сде́лать? (= kion fari?) :

 • писа́ть (= skribi) написа́ть (= skribi)
 • эконо́мить (= ŝpari) сэконо́мить (= ŝpari)
 • рабо́тать (= labori) порабо́тать (= labori)

Tiu ĉi signifo esprimiĝas en kategorioj de speco, voĉo, tempo, persono kaj modalo. En propozicio verbo kutime estas predikato.

Infinitivo

Verbo havas komencan formon, kiu nomiĝas infinitivo:

идти́ (= iri) , нести́ (= porti) , гуля́ть (= promeni) , благодари́ть (= danki) , бере́чь (= gardi) , печь (= baki) , занима́ться (= ekzerci) , тренирова́ться (= trejniĝi)

Tiu ĉi formo montras nek tempon, nek nombron, nek personon, ne genron.

Verbo en propozicio estas predikato.

Verboj en infinitivo responas je demando что де́лать? (= kion fari?) что сде́лать? (= kion fari?) :

писа́ть – написа́ть (= skribi – skribi) , ви́деть – уви́деть (= vidi – ekvidi) , везти́ (= veturigi) , пройти́ (= trairi) , найти́ (= trovi)

Verboj en infinitiva formo havas specon, transitivecon kaj netransitivecon, konjugacion. Infinitivoj havas vortfleksiajn sufiksojn:

что де́лать? (= kion fari?) что сде́лать? (= kion fari?)
sufiksi -ть
чита́ть
legi
прочита́ть
tralegi
возража́ть
kontraŭadi
возрази́ть
kontraŭi
реаги́ровать
reagi
отреаги́ровать
ekreagi
sufiksi -ти
ползти́
rampi
приползти́
finrampi
трясти́
skui
вытрясти́
elskui
расти́
kreski
подрасти́
kresketi
nula finaĵo (je -чь)*
бере́чь
gardi
сбере́чь
konservi
жечь
bruligi
сжечь
finbruligi
стричь
tondi
постри́чь
tondi

Noto

* En verboj je -чь ( печь (= baki) , бере́чь (= gardi) , стере́чь (= gardi) ) -чь estas ne finaĵo sed parto de radiko (kun nula sufikso), kion oni povas kontroli per konjugacio de verboj:

 • печь (= baki) печё́т (= bakas)
 • бере́чь (= gardi) бережё́т (= gardas)
 • стере́чь (= gardi) стережё́т (= gardas)

Speco de verbo

Verboj povas esti imperfektaj (respondas je demando что де́лать? (= kion fari?) ):

стро́ить (= konstrui) де́лать (= fari) писа́ть (= skribi) опира́ться (= apogi) достига́ть (= atingi)

perfektaj (respondas je demando что сде́лать? (= kion fari?) ):

постро́ить (= finkonstrui) сде́лать (= finfari) написа́ть (= finskribi) опере́ться (= apogi) дости́гнуть (= atingi)

Verbo de unu speco povas kongrui al verbo de alia speco kun sama leksika signifo. Tiaj ĉi verboj estas speca paro.

Imperfektivo Perfektivo
писа́ть
skribi
написа́ть
finskribi
объедини́ть
kunigi
объединя́ться
kuniĝi
дости́гнуть
atingi
достига́ть
atingi
отве́тить
respondi
отвеча́ть
respondi
купи́ть
aĉeti
покупа́ть
aĉeti
де́лать
fari
сде́лать
finfari

Por derivado verboj de unu speco al la alia oni uzas prefiksojn kaj/aŭ sufiksojn.

Alternigo de vokaloj kaj konsonantoj en radiko

Derivado de verbo povas esti kun alterno de vokaloj kaj konsonantoj en radiko.

Alternaj sonoj (vokaloj kaj konsonantoj) Imperfektivo Perfektivo
о//а
опозда́ть
malfrui
опа́здывать
malfrui
е//и
стере́ть
elviŝi
стира́ть
elviŝadi
о//ы
вздохну́ть
elspiri
вздыха́ть
elspiradi
я//им
поня́ть
kompreni
понима́ть
komprenadi
а//ин
нача́ть
komenci
начина́ть
komenci
д//ж
проводи́ть
konduki
провожа́ть
akompani
д//жд
победи́ть
venki
побежда́ть
venkadi
ж//г
изложи́ть
esprimi
излага́ть
esprimadi
т//ч
отве́тить
respondi
отвеча́ть
respondi
з//ж
снизи́ть
malaltigi
снижа́ть
malaltigadi
м//мл
утоми́ть
lacigi
утомля́ть
lacigadi
ст//щ
прости́ть
pardoni
проща́ть
pardonadi
т//щ
защити́ть
protekti
защища́ть
protektadi
с//ш
упроси́ть
sukcese peti
упра́шивать
petadi
п//пл
укрепи́ть
firmigi
укрепля́ть
firmadi

Akcento kiel ilo por fari specan paron

En kelkaj kazoj tiuj formoj distingiĝas nur per loko de ackento.

Imperfektivo Perfektivo
разре́зать (= distranĉi) разреза́ть (= distranĉ(ad)i)
я
разре́жу
разреза́ю
ты
разре́жешь
разреза́ешь
он , она , оно
разре́жет
разреза́ет
мы
разре́жем
разреза́ем
вы
разре́жете
разреза́ете
они
разре́жут
разреза́ют
Imperfektivo Perfektivo
засы́пать (= ŝutkovri) засыпа́ть (= endormiĝi)
я
засы́плю
засыпа́ю
ты
засы́плешь
засыпа́ешь
он , она , оно
засы́плет
засыпа́ет
мы
засы́плем
засыпа́ем
вы
засы́плете
засыпа́ете
они
засы́плют
засыпа́ют
Imperfektivo Perfektivo
отре́зать (= detranĉi) отреза́ть (= detranĉ(ad)i)
я
отре́жу
отреза́ю
ты
отре́жешь
отреза́ешь
он , она , оно
отре́жет
отреза́ет
мы
отре́жем
отреза́ем
вы
отре́жете
отреза́ете
они
отре́жут
отреза́ют

Transitivaj kaj netransitivaj verboj

Verboj povas dividiĝi en transitivajn:

 • чита́ть газе́ту (= legi gazeton)
 • стро́ить дом (= konstrui domon)

kaj netransitivaj:

 • ходи́ть по у́лице (= promeni surstrate)
 • расти́ бы́стро (= kreski rapide)
 • бе́гать в па́рке (= kuradi en parko)
 • ра́доваться жи́зни (= ĝui vivon)

Transitiveco/netransitiveco estas verba kategorio, kiu esprimas rilatojn inter subjekto (kiu agas) kaj objekto (tiu, al kiu la ago estas direktita).

Senco de transitiveco/netransitiveco estas tia, ke subjekto agas kaj rezulto de la ago ''influas'' aŭ ''ne ifluas'' subjekton, pasas al ĝi aŭ ne pasas.

Transitivaj verboj

Transitivaj verboj estas verboj, kiuj konguas aŭ ne kongruas kun substantivo aŭ pronomo en akuzativo sen prepozicio:

 • чита́ть газе́ту (= legi gazeton)
 • ви́деть сестру́ (= vidi fratinon)
 • писа́ть текст (= skribi tekston)

Transitivaj verboj esprimas tian agon, kiu pasas al alia objekto, ekzemple:

люблю́ кого́?/что? – бра́та, конфе́ты, приро́ду, му́зыку
(mi) amas kiun?/kion? - fraton, bombonojn, naturon, muzikon

Do verbo люби́ть (= ami) estas transitiva.

Substantivo aŭ pronomo ĉe transitiva verbo povas esti en genitivo:

 • se ĉe verbo estas neo:
  • Я написа́л (что?) текст. (= Mi skribis (kion?) tekston.)
  • Я не написа́л (чего?) те́кста. (= Mi ne skribis (kion?) tekston.)
  • Учени́к вы́учил (что?) урок. (= Lernanto ellernis (kion?) lecionon.)
  • Учени́к не вы́учил (чего?) уро́ка. (= Lernanto ne ellernis (kion?) lecionon.)
 • se ago pasas ne al tuta objekto sed nur al parto de ĝi:
  • вы́пил (что?) во́ду (= fintrinkis (kion?) akvon)
  • вы́пил (чего?) воды́ (= fintrinkis (kion?) akvon)
  • съел (что?) хлеб (= finmanĝis (kion?))
  • съел (чего?) хле́ба (= finmanĝis (kion?) panon)
  • купи́л (что?) молоко́ (= aĉetis (kion?) lakton)
  • купи́л (чего?) молока́ (= aĉetis (kion?) lakton)

Netransitivaj verboj

Netransitivaj verboj estas verboj kiuj signifas agon sen ekzisto de objekto al kiu la ago estas direktita. Netransitivaj verboj ankaŭ esprimas tiun agon, kiu ne pasas al alia objekto rekte, ekzemple;

 • бе́гать на лы́жах (= skii)
 • купа́ться в мо́ре (= naĝi en maro)
 • ра́доваться пода́рку (= ĝui donacon)
Al netransitivaj verboj apartenas ĉiuj refleksivaj verboj kun sufikso -ся (-сь).

Refleksivaj verboj

Verboj kun sufikso -ся (-сь) nomiĝas refleksivaj:

 • учи́ть (= lerni) учи́ться (= studi)
 • встреча́ть (= renkonti) встреча́ться (= renkontiĝi)
 • умыва́ть (= lavi) умыва́ться (= lavi sin)

Kelkaj verboj povas esti refleksivaj kaj nerefleksivaj:

 • причё́сывать (= kombi) причё́сываться (= kombiĝi)
 • купа́ть (= bani) купа́ться (= baniĝi)

la aliaj nur refleksivaj (sen sufikso -ся ili ne estas uzataj):

смея́ться (= ridi) , наде́яться (= esperi) , боро́ться (= batali) , кла́няться (= klinsaluti) , труди́ться (= labori) , стара́ться (= peni) , ложи́ться (= kuŝiĝi) , горди́ться (= fieri) , остава́ться (= resti) , станови́ться (= iĝi) ...

Sufikso -ся aperas post konsonantoj:

извини́ться (= pardonpeti) , удивля́ться (= miri) , занима́ться (= ekzerci) , занима́ешься (= ekzercas) , одева́ться (= vestiĝi) , боро́лся (= batalis) , горди́лся (= fieris)

kaj sufikso -сь estas post vokaloj:

встреча́юсь (= renkontas) , горжу́сь (= fieras) , стара́юсь (= penas) , удивля́юсь (= miras) , обнима́юсь (= brakumas)

Modalo de verbo

Verboj fleksiĝas laŭ modaloj. Ekzistas intikativa, kondicionala kaj volitiva modalo.

Indikativo

Indikativo esprimas realan agon, kiu pasiĝis, pasiĝas aŭ pasiĝos en estinteco, estanteco kaj estonteco. Verbo en indikativo fleksiĝas laŭ tempoj:

Estanteco Preterito Futuro
строю
(mi) konstruas
стро́ил
(li) konstruis
бу́ду стро́ить
(mi) konstruos

Indikativaj imperfektaj verboj havas tri tempoj:

Estanteco Preterito Estonteco komplika
 • чита́ю (= legas)
 • чита́ем (= legas)
 • чита́л (= legis)
 • чита́ла (= legis)
 • бу́ду чита́ть (= legos)
 • бу́дем чита́ть (= legos)
 • строю (= konstruas)
 • стро́им (= konstruas)
 • стро́ил (= konstruis)
 • стро́или (= konstruis)
 • бу́ду стро́ить (= konstruos)
 • бу́дем стро́ить (= konstruos)

Perfektaj verboj havas du tempojn:

Preterito Simpla estonteco
 • прочита́л (= tralegis)
 • прочита́ли (= tralegis)
 • прочита́ю (= tralegos)
 • прочита́ем (= tralegos)
 • постро́ил (= finkonstruis)
 • постро́или (= finkonstruis)
 • постро́ю (= konstruos)
 • постро́им (= konstruos)

Kondicionalo

Kondicionala verbo esprimas agon, kiu povas okazi en iaj certaj kondiĉoj:

 • сде́лал бы (= farus)
 • принё́с бы (= alportus)

Kondicionalo estas farita per verbo en estinta tempo kaj partikulo бы , kiun oni skribas aparte de la verbo kaj metas al ajna loko de simpla propozicio.

Е́сли бы вы мне да́ли эту кни́гу, я бы прочита́л её́.
Se vi donus al mi la libron, mi legus ĝin.

Kondicionaloj fleksiĝas laŭ nombro kaj laŭ genro en singulara formo.

Infinitivo Kondicionala verbo
Singularo Pluralo
чита́ть
legi
 • чита́л бы (V. g. )
 • чита́ла бы (I.g. )
 • чита́ло бы (N.g. )
чита́ли бы

Imperativo

Volitivo esprimas instigon agi per peto aŭ ordono:

 • иди́ в шко́лу (= iru al lernejo) , иди́те в шко́лу (= iru al lernejo)
 • встань пора́ньше (= vekiĝu pli frue) , вста́ньте пора́ньше (= vekiĝu pli frue)

Volitivoj ne fleksiĝas laŭ tempo.

Volitivoj kutime estas uzataj en formo de 2-a persono.

 • прочита́й кни́гу (= legu libron)
 • посмотри́ на у́лицу (= rigardu la straton)

Imperativo deriviĝas de radikalo de estanta aŭ estonta tempo per sufikso -и-: пиши́ (= skribu) , неси́ (= portu) aŭ per nula sufikso: чита́й (= legu) , познако́мь (= konatigu) .

Verboj en imperativo havas nulan finaĵon en singularo, kaj en pluralo ili havas finaĵon -те.

Simpla estanteco kaj estonteco Volitiva verbo
Singularo Pluralo
пи́шут
skribas
пиши́
skribu
пиши́те
skribu
чита́ют
legas
чита́й
legu
чита́йте
legu
несу́т
portas
неси́
portu
неси́те
portu
реша́ют
decidas
реши́
decidu
реши́те
decidu
познако́мят
konatigos
познако́мь
konatigu
познако́мьте
konatigu
беру́, беру́сь
prenas
бери́, бери́сь
prenu
бери́те, бери́тесь
prenu

Volitivo ankaŭ povas fariĝi per aldono de partikuloj пусть (= lasu) , пуска́й (= lasu) al indikativaj verboj en estanta tempo:

 • пусть чита́ет (= lasu (iun) legi)
 • пусть идёт (= lasu (iun) iri)

Tempo de verbo

Tempo estas nekonstanta indiko de verbo, kiu esprimas tempon de ago laŭ tempo de parolado pri la ago. En rusa lingvo konjugacieblaj formoj de verbo havas tri tempoj: estanta, estinta kaj estonta.

Estanteco Preterito Futuro
simpla konsista
я
говорю́
parolas
говори́л
parolis
бу́ду говори́ть
parolos
ты
говори́шь
говори́ла
бу́дешь говори́ть
оно
говори́т
говори́ло
бу́дет говори́ть
мы
говори́м
говори́ли
бу́дем говори́ть
вы
говори́те
говори́ли
бу́дете говори́ть
они
говоря́т
говори́ли
бу́дут говори́ть
я
пишу́
skribas
написа́л
finskribis
напишу́
skribos
бу́ду писа́ть
skribos

Estanteco

Estanteco montras, ke ago okazas dum tempo de la parolado. Ĝi ekzistas nur por imperfektivaj verboj kaj esprimiĝas per personaj finaĵoj de verbo:

 • чита́ю (= legas)
 • чита́ешь (= legas)
 • чита́ет (= legas)
 • чита́ем (= legas)
 • чита́ете (= legas)
 • чита́ют (= legas)

Verboj en estanteco fleksiĝas laŭ personoj kaj nombroj.

Estanteco
Nombro Persono Ekzemploj
Singularo
я
чита́ю (= legas) , иду́ (= iras) , стро́ю (= konstruas) , держу́ (= tenas)
ты чита́ешь (= legas) , идё́шь (= iras) , стро́ишь (= konstruas) , де́ржишь (= tenas)
он , она , оно чита́ет (= legas) , идё́т (= iras) , стро́ит (= konstruas) , де́ржит (= tenas)
Pluralo мы чита́ем (= legas) , идё́м (= iras) , стро́им (= konstruas) , де́ржим (= tenas)
вы чита́ете (= legas) , идё́те (= iras) , стро́ите (= konstruas) , де́ржите (= tenas)
они чита́ют (= legas) , иду́т (= iras) , стро́ят (= konstruas) , де́ржат (= tenas)

Estinteco

Estinteco montas, ke ago okazis antaŭ tempo de la parolado. Verbo en pasinteco esprimiĝas de infinitivo per sufikso -л-:

 • стро́ить (= konstrui) , стро́ил (= konstrius) , стро́ила (= konstruis) , стро́или (= konstruis)
 • рабо́тать (= labori) , рабо́тал (= laboris) , рабо́тала (= laboris) , рабо́тали (= laboris)

Verboj en infinitiva formo je -чь, -ти, -нуть (imperfektivoj) formiĝas al singulara vira verbo en pasinta tempo sen sufikso -л-:

 • бере́чь (= gardi) , берёг (= gardis) , берегла́ (= gardis)
 • нести́ (= porti) , нёс (= portis) , несла́ (= portis)
 • печь (= baki) , пёк (= bakis) , пекла́ (= bakis)
 • со́хнуть (= sekiĝi) , сох (= sekiĝis) , со́хла (= sekiĝis)

Noto

* De verbo идти́ (= iri) pasinta tempo шёл (= iris) , шла (= iris) , шли (= iris) ; de verbo найти́ (= trovi) pasinta tempo нашёл (= trovis) , нашла (= trovis) , нашли (= trovis) ; de verbo расти́ (= kreski) pasinta tempo рос (= kreskis) , росла́ (= kreskis) , росло́ (= kreskis) , росли́ (= kreskis) .

Verboj de estinteco fleksiĝas laŭ nombroj: рассказал (= rakontis) , рассказали (= rakontis) , kaj en singularo laŭ genroj. En plurala formo estintecaj verboj laŭ personoj ne fleksiĝas.

Genro Singularo Pluralo
Vira genro я , ты , он
чита́л
мы , вы , они
чита́ли
Ina genro она
чита́ла
мы , вы , они
чита́ли
Neŭtra genro оно
чита́ло
мы , вы , они
чита́ли

Estonteco

Estonta tempo montras, ke la ago okazos post momento de parolado. Estonta tempo havas du formoj: simpla kaj konsista.

Formo de estonta konsista tempo de imperfektivoj estas farita de estonta tempo de verbo быть kaj de imperfektiva infinitivo: бу́ду чита́ть (= legos) , бу́ду рабо́тать (= laboros) .

De perfektivoj formiĝas simpla estonta tempo: прочита́ю (= tralegos) , de imperfektivoj formiĝas konsista estonteco: бу́ду чита́ть (= legos) .

Estonteco
Perfektivo Imperfektivo
Konsista estonteco Simpla estonteco
I konjugacio II konjugacio
я
бу́ду чита́ть
legos
прочита́ю
legos
посмотрю́
rigardos
ты
бу́дешь чита́ть
legos
прочита́ешь
legos
посмо́тришь
rigardos
он , она , оно
бу́дет чита́ть
legos
прочита́ет
legos
посмо́трит
rigardos
мы
бу́дем чита́ть
legos
прочита́ем
legos
посмо́трим
rigardos
вы
бу́дете чита́ть
legos
прочита́ете
legos
посмо́трите
rigardos
они
бу́дут чита́ть
legos
прочита́ют
legos
посмо́трят
rigardos

Radikalo de verbo

Ĉiuj verbaj formoj deriviĝas de du specoj de verbaj bazoj:

 • de infinitiva bazo aŭ de pacinta,
 • de estanta bazo.

Radikalo de infinitivo (radikalo de pasinta tempo)

Radikalo de infinitivo (radikalo de pasinta tempo) rezultas per forigado de sufikso ть, -ти en infinitivo kaj -ла por verboj en pasinteco: исправля́-ть (= korektadi) (imperfektiva verbo), испра́ви-ть (= korekti) (perfektiva verbo), испра́ви-ла (= korektis) (verbo en estinteco).

Bazo de estanta kaj estonta tempo

Radikalo de estanta tempo oni povas vidi en impervektivaj verboj, radikalo de estonta tempo estas en perfektivaj verboj. Radikalo de estanta kaj estonta tempo aperas en formo de 3-a persono en pluralo per forigado de finaĵoj -ут / -ют, -ат / -ят:

 • исправля́ют (= korektas) – radikalo estanta tempo de verbo исправля́ть (= korektadi) (imperfektiva verbo),
 • испра́вят (= korektos) – radikalo de estonta tempo de verbo испра́вить (= korekti) (perfektiva verbo).

Konjugacio de verboj

Konjugacio de verboj estas fleksado de verboj laŭ personoj kaj nombroj. Per konjugacio oni ŝanĝas finaĵojn de verboj. Ekzistas du specoj de konjugacio: I konjugacio kaj II konjugacio. Finaĵoj de I kaj II nomiĝas personaj finaĵoj de verbo.

Persono I konjugacio II konjugacio
Singularo Pluralo Singularo Pluralo
1 / -ем / -им
2 -ешь -ете -ишь -ите
3 -ет -ут / -ют -ит -ат / -ят

Klasoj de verbo

Depende de rilatoj inter radikaloj de infinitivo kaj estanteco, kaj krome de konjugacia speco, ĉiuj verboj dividiĝas en klasojn:

Klasoj de verboj estas grupoj de verboj, kiuj apartenas al unu sola konjugacio kaj karakteriziĝas per egala formala interrilato de radikaloj de estanta kaj estonta tempo. Klasoj de verboj povas esti produktivaj aŭ neproduktivaj (neproduktivaj grupoj).

Produktivaj klasoj

Produktivaj grupoj estas klasoj kun tiuj interrilatoj de radikaloj, kiuj estas karakteraj ankaŭ por novaj verboj aperantaj en lingvo. Produktivaj klasoj konstante enhavadas novajn verbojn.

Ekzistas 5 produktivaj klasoj de verbo. Verboj de 1-5 klasoj apartenas al I konjugacio, verboj de 5 klaso apartenas al II konjugacio.

1 klaso

verboj kun bazo de infinitivo je -а- kaj bazo de estanta tempo je -аj-

 • де́лать (= fari) - де́ла(j)ют (= faras)
 • обе́дать (= tagmanĝi) - обе́да(j)ют (= tagmanĝas)
2 klaso

verboj kun bazo de infinitivo je -е- kaj bazo de estanta tempo je -еj-

 • уме́ть (= scipovi) - уме́(j)ют (= scipovas)
 • жале́ть (= kompati) - жале́(j)ют (= kompatas)
3 klaso

verboj kun bazo de infinitivo je -ова- / -ева- kaj bazo de estanta tempo je -уj-

 • рисова́ть (= pentri) - рису́(j)ют (= pentras)
 • танцева́ть (= danci) - танцу́(j)ют (= dancas)
4 klaso

verboj kun bazo de infinitivo je -ну- kaj bazo de estanta tempo je -н-

 • обману́ть (= trompi) - обма́нут (= trompos)
 • кри́кнуть (= ekkrii) - кри́кнут (= ekkrios)
5 klaso

verboj kun bazo de infinitivo je -и- kaj bazo de estanta tempo je mola aŭ ŝuŝa konsonanto

 • вари́ть (= bolkuiri) - ва́рят (= bolkuiras)
 • проси́ть (= peti) - про́сят (= petas)
 • лечи́ть (= kuraci) - ле́чат (= kuracas)
 • спе́шить (= hasti) - спе́шат (= hastas)

Neproduktivaj grupoj

Neproduktivaj grupoj estas klasoj kun tiuj interrilatoj de radikaloj, laŭ modelo de kiuj novaj verboj ne formiĝas. Neproduktivaj grupoj povas kunigi unuopaj verboj, ankaŭ povas enhavi centoj de verboj.

Ekzistas 12 neproduktivaj grupoj de verboj:

 1. дава́ть (= doni) - даю́т (= donas)
 2. ждать (= atendi) - жду́т (= atendas)
 3. писа́ть (= skribi) - пи́шут (= skribas)
 4. петь (= kanti) - пою́т (= kantas)
 5. мочь (= povi) - мо́гут (= povas)
 6. идти́ (= iri) - иду́т (= iras)
 7. éxать (= veturi) - е́дут (= veturas)
 8. хоте́ть (= voli) - хотя́т (= volas)
 9. брать (= preni) - беру́т (= prenas)
 10. жить (= vivi) - живу́т (= vivas)
 11. пить (= trinki) - пьют (= trinkas)
 12. есть (= manĝi) - едя́т (= manĝas)
дава́ть (= doni)
я
даю́
ты
даё́шь
он , она , оно
даё́т
мы
даё́м
вы
даё́те
они
даю́т
ждать (= atendi)
я
жду
ты
ждёшь
он , она , оно
ждёт
мы
ждём
вы
ждё́те
они
ждут
писа́ть (= skribi)
я
пишу́
ты
пи́шешь
он , она , оно
пи́шет
мы
пи́шем
вы
пи́шете
они
пи́шут
петь (= kanti)
я
пою́
ты
поё́шь
он , она , оно
поё́т
мы
поё́м
вы
поё́те
они
пою́т
мочь (= povi)
я
могу́
ты
мо́жешь
он , она , оно
мо́жет
мы
мо́жем
вы
мо́жете
они
мо́гут
идти́ (= iri)
я
иду́
ты
идё́шь
он , она , оно
идё́т
мы
идё́м
вы
идё́те
они
иду́т
éxать (= veturi)
я
е́ду
ты
е́дешь
он , она , оно
е́дет
мы
е́дем
вы
е́дете
они
е́дут
хоте́ть (= voli)
я
хочу́
ты
хо́чешь
он , она , оно
хо́чет
мы
хоти́м
вы
хоти́те
они
хотя́т
брать (= preni)
я
беру́
ты
берё́шь
он , она , оно
берё́т
мы
берё́м
вы
берё́те
они
беру́т
жить (= vivi)
я
живу́
ты
живё́шь
он , она , оно
живё́т
мы
живё́м
вы
живё́те
они
живу́т
пить (= trinki)
я
пью
ты
пьёшь
он , она , оно
пьёт
мы
пьём
вы
пьё́те
они
пьют
есть (= manĝi)
я
ем
ты
ешь
он , она , оно
ест
мы
еди́м
вы
еди́те
они
едя́т

Movadaj verboj

Ekzistas 14 ĉefaj paroj de verboj, kiuj esprimas movadon:

 1. идти́ (= iri) - ходи́ть (= iradi)
 2. бежа́ть (= kuri) - бе́гать (= kuradi)
 3. éxать (= veturi) - е́здить (= veturadi)
 4. лете́ть (= flugi) - лета́ть (= flugadi)
 5. плыть (= naĝi) - пла́вать (= naĝadi)
 6. тащи́ть (= tiri) - таска́ть (= tiradi)
 7. кати́ть (= ruli) - ката́ть (= veturigi, ruladi)
 8. нести́ (= porti) - носи́ть (= portadi)
 9. вести́ (= gvidi) - води́ть (= gvidi)
 10. везти́ (= veturigi) - вози́ть (= veturigadi)
 11. ползти́ (= rampi) - по́лзать (= rampadi)
 12. лезть (= grimpi) - ла́зить/ла́зать (= grimpadi)
 13. брести́ (= pene iri) - броди́ть (= vagi)
 14. гнать (= peli) - гоня́ть (= peladi)

Plej ofraj movadaj verboj:

идти́ (= iri) , ходи́ть (= iradi) , е́хать (= veturi) , е́здить (= veturadi) , лете́ть (= flugi) , лета́ть (= flugadi) , нести́ (= porti) , носи́ть (= portadi) , везти́ (= veturigi) , вози́ть (= veturigadi)

Movadaj verboj sed prefiksoj kaj kun prefiksoj

Al plej oftaj prefiksoj apartenas по-, при-, у-, вы- kaj в-.

Prefikso Baza signifo de prefikso Ekzemploj
по- komenco de movo понести́ (= ekporti) , повезти́ (= ekveturadi)
при- igo de movado ĝis fina celo приéxать (= alveni,) , принести́ (= alporti)
у- malproksimado de iu, io, ie. уйти́ (= foriri) , улете́ть (= forflugi)
вы- movado el interno eksteren вы́нести (= elporti) , вы́exать (= forveturi)
в- direktado de movo en io. входи́ть (= eniri) , внести́ (= enporti)
Senprefiksaj verboj Prefiksaj verboj
по- при- у- вы- в-/во-
идти́
iri
пойти́
ekiri
прийти́
alveni
уйти́
foriri
вы́йти
eliri
войти́
eniri
ходи́ть
iradi
походи́ть
ireti
приходи́ть
alvenadi
уходи́ть
foriradi
выходи́ть
eliradi
входи́ть
eniri
е́хать
veturi
поéxать**
ekveturi
приéxать
alveni
уéxать
forveturi
вы́exать
elveturi
въéxать
enveturi
е́здить
veturadi
пое́здить
vetureti
- - - -
лете́ть
flugi
полете́ть
ekflugi
прилете́ть
alflugi
улете́ть
forflugi
вы́лететь
elflugi
влете́ть
enflugi
лета́ть
flugadi
полета́ть
flugeti
прилета́ть
alflugadi
улета́ть
forflugadi
вылета́ть
elflugadi
влета́ть
enflugadi
нести́
porti
понести́
ekporti
принести́
alporti
унести́
forporti
вы́нести
elporti
внести́
enporti
носи́ть
portadi
поноси́ть
porteti
приноси́ть
alportadi
уноси́ть
forportadi
выноси́ть
elportadi
вноси́ть
enportadi
везти́
veturigi
повезти́
ekveturigi
привезти́
alveturigi
увезти́
forveturigi
вы́везти
elveturigi
ввезти́
enveturigi
вози́ть
veturigadi
повози́ть
veturigadi
привози́ть
alveturigadi
увози́ть
forveturigadi
вывози́ть
elveturigadi
ввози́ть
enveturigadi
Reen al la supro