Į turinį

Veiksmažodžio reikšmė

Veiksmažodis – kalbos dalis, reiškianti veiksmą arba būseną ir atsakanti į klausimus что де́лать? (= ką daryti?) , что сде́лать? (= ką padaryti?) :

 • писа́ть (= rašyti ) написа́ть (= parašyti)
 • эконо́мить (= taupyti ) сэконо́мить (= sutaupyti)
 • рабо́тать (= dirbti ) порабо́тать (= padirbti )

Ši reikšmė reiškiama veikslo, rūšies, laiko ir nuosakos kategorijomis. Veiksmažodžiai sakinyje daugiausia eina tariniu.

Neapibrėžta veiksmažodžio forma (bendratis)

veiksmažodis turi pradinę formą, kuri vadinasi bendratimi (arba infinityvu):

идти́ (= eiti) , нести́ (= nešti) , гуля́ть (= vaikščioti) , благодари́ть (= dėkoti) , бере́чь (= saugoti) , печь (= kepti) , занима́ться (= užsiimti) , тренирова́ться (= treniruotis)

Ši forma nerodo nei laiko, nei skaičiaus, nei asmens, nei giminės.

Veiksmažodžiai sakinyje eina tariniu.

Veiksmažodžių bendraties forma (infinityvas) atsako į klausimą что де́лать? (= ką daryti?) arba что сде́лать? (= ką padaryti?) :

писа́ть – написа́ть (= rašyti – parašyti) , ви́деть – уви́деть (= matyti – pamatyti) , везти́ (= vežti) , пройти́ (= praeiti) , найти́ (= rasti)

Veiksmažodžių bendraties forma (infinityvas) turi veikslą, tranzityvumą, intranzityvumą, asmenuotę. Veiksmažodžiai bendratyje turi žodžio reikšmę keičiančias priesagas:

что де́лать? (= ką daryti?) что сде́лать? (= ką padaryti?)
priesaga -ть
чита́ть
skaityti
прочита́ть
perskaityti
возража́ть
prieštarauti
возрази́ть
atkirsti
реаги́ровать
reaguoti
отреаги́ровать
sureaguoti
priesaga -ти
ползти́
šliaužti
приползти́
atšliaužti
трясти́
purtyti
вытрясти́
išpurtyti
расти́
augti
подрасти́
užaugti
nulinė galūnė (-чь)*
бере́чь
saugoti
сбере́чь
sutaupyti
жечь
deginti
сжечь
sudeginti
стричь
kirpti
постри́чь
pakirpti

Pastaba

* veiksmažodžiuose -чь ( печь (= kepti) , бере́чь (= saugoti) , стере́чь (= saugoti) ) -чь yra ne galūnė, o kamieno dalis (su nuline žodį keičiančia priesaga), kas pasitvirtina asmenuojant veiksmažodžius:

 • печь (= kepti) печё́т (= kepa)
 • бере́чь (= saugoti) бережё́т (= taupo)
 • стере́чь (= saugoti) стережё́т (= saugo)

Veiksmažodžio veikslas

veiksmažodžiai būna įvykio veikslo (atsako į klausimą что де́лать? (= ką daryti?) ):

стро́ить (= statyti) де́лать (= daryti) писа́ть (= rašyti) опира́ться (= atsiremti) достига́ть (= pasiekti)

ir eigos veikslo (atsako į klausimą что сде́лать? (= ką padaryti?) ):

постро́ить (= pastatyti) сде́лать (= padaryti) написа́ть (= parašyti) опере́ться (= atsiremti) дости́гнуть (= pasiekti)

Vieno veikslo veiksmažodį gali atitikti kito veikslo veiksmažodis su ta pačia leksine reikšme. Tokie veiksmažodžiai sudaro porą pagal veikslą.

įvykio veikslas eigos veikslas
писа́ть
rašyti
написа́ть
parašyti
объедини́ть
suvienyti
объединя́ться
susivienyti
дости́гнуть
pasiekti
достига́ть
pasiekti
отве́тить
atsakyti
отвеча́ть
atsakyti
купи́ть
pirkti
покупа́ть
pirkti
де́лать
daryti
сде́лать
padaryti

Sudarant veiksmažodžius vieno veikslo iš kito veikslo vartojami priešdėliai ir/arba priesagos.

Šaknies balsių ir priebalsių kaita

Sudarant veikslus vyksta balsių ir priebalsių kamieno kaita.

Kintantys garsai (balsės ir priebalsės) įvykio veikslas eigos veikslas
о//а
опозда́ть
pavėluoti
опа́здывать
vėluoti
е//и
стере́ть
nutrinti
стира́ть
skalbti
о//ы
вздохну́ть
įkvėpti
вздыха́ть
dūsauti
я//им
поня́ть
suprasti
понима́ть
suprasti
а//ин
нача́ть
pradėti
начина́ть
pradėti
д//ж
проводи́ть
vesti
провожа́ть
lydėti
д//жд
победи́ть
laimėti
побежда́ть
nugalėti
ж//г
изложи́ть
išdėstyti
излага́ть
dėstyti
т//ч
отве́тить
atsakyti
отвеча́ть
atsakyti
з//ж
снизи́ть
sumažinti
снижа́ть
mažinti
м//мл
утоми́ть
nuvarginti
утомля́ть
varginti
ст//щ
прости́ть
atleisti
проща́ть
atleisti
т//щ
защити́ть
apsaugoti
защища́ть
ginti
с//ш
упроси́ть
priprašyti
упра́шивать
prašyti
п//пл
укрепи́ть
stiprinti
укрепля́ть
stiprinti

Kirtis kaip veikslo poros susidarymo priemonė

Retais atvejais veikslai vienas nuo kito skiriasi tik kirčio vieta.

įvykio veikslas eigos veikslas
разре́зать (= perpjauti) разреза́ть (= supjaustyti)
я
разре́жу
разреза́ю
ты
разре́жешь
разреза́ешь
он , она , оно
разре́жет
разреза́ет
мы
разре́жем
разреза́ем
вы
разре́жете
разреза́ете
они
разре́жут
разреза́ют
įvykio veikslas eigos veikslas
засы́пать (= užberti) засыпа́ть (= užmigti)
я
засы́плю
засыпа́ю
ты
засы́плешь
засыпа́ешь
он , она , оно
засы́плет
засыпа́ет
мы
засы́плем
засыпа́ем
вы
засы́плете
засыпа́ете
они
засы́плют
засыпа́ют
įvykio veikslas eigos veikslas
отре́зать (= atšauti; iškirpti) отреза́ть (= kirpti)
я
отре́жу
отреза́ю
ты
отре́жешь
отреза́ешь
он , она , оно
отре́жет
отреза́ет
мы
отре́жем
отреза́ем
вы
отре́жете
отреза́ете
они
отре́жут
отреза́ют

Veiksmo ir būsenos veiksmažodžiai

Veiksmažodžiai skirstomi į tranzityvinius:

 • чита́ть газе́ту (= skaityti laikraštį)
 • стро́ить дом (= statyti namą)

ir intranzityvinius:

 • ходи́ть по у́лице (= vaikščioti gatve)
 • расти́ бы́стро (= greitai augti)
 • бе́гать в па́рке (= bėgioti parke)
 • ра́доваться жи́зни (= džiaugtis gyvenimu)

Tranzityvumas/intranzityvumas – veiksmažodinė kategorija, kuri reiškia santykius su subjektu (kuris atlieka veiksmą) ir objektu (į kurį veiksmas nukreiptas).

Tranzityvumo/intranzityvumo esmė ta, kad subjektas atlieka veiksmą, kurio rezultatas atsiliepia arba neatsiliepia subjektui – pereina į jį arba nepereina.

Veiksmo veiksmažodžiai

Tranzityviniai veiksmažodžiai – veiksmažodžiai, kurie derinami arba gali būti derinami su daiktavardžiu arba įvardžiu galininko linksniu be prielinksnio:

 • чита́ть газе́ту (= skaityti laikraštį)
 • ви́деть сестру́ (= matyti seserį)
 • писа́ть текст (= rašyti tekstą)

Tranzityviniai veiksmažodžiai reiškia tokį veiksmą, kuris pereina į kitą objektą, pavyzdžiui:

люблю́ кого́?/что? – бра́та, конфе́ты, приро́ду, му́зыку
myliu ką? – brolį, saldainius, gamtą, muziką

Vadinasi, veiksmažodis люби́ть (= mylėti) – tranzityvinis.

Daiktavardis ir įvardis, esant tranzityviniam veiksmažodžiui, gali būti kilmininko linksnio:

 • jeigu veiksmažodis turi neigimą:
  • Я написа́л (что?) текст. (= Aš parašiau (ką?) tekstą.)
  • Я не написа́л (чего?) те́кста. (= Aš neparašiau (ko?) teksto.)
  • Учени́к вы́учил (что?) урок. (= Mokinys išmoko (ką?) pamoką.)
  • Учени́к не вы́учил (чего?) уро́ка. (= Mokinys neišmoko (ko?) pamokos.)
 • jeigu veiksmas pereina ne į visą objektą, bet tik į jo dalį:
  • вы́пил (что?) во́ду (= išgėrė (ką?) vandenį)
  • вы́пил (чего?) воды́ (= atsigėrė (ko?) vandens)
  • съел (что?) хлеб (= suvalgė (ką?) duoną)
  • съел (чего?) хле́ба (= suvalgiau (ko?) duonos)
  • купи́л (что?) молоко́ (= pirkau (ką?) pieną)
  • купи́л (чего?) молока́ (= pirkau (ko?) pieno)

Būsenos veiksmažodžiai

Intranzityviniai veiksmažodžiai – veiksmo reikšmės veiksmažodžiai, nenumanantys daikto, į kurį šis veiksmas natūraliai nukreiptas. Intranzityviniai veiksmažodžiai reiškia tokį veiksmą, kuris tiesiogiai nepereina į kitą daiktą, pavyzdžiui:

 • бе́гать на лы́жах (= bėgioti ant slidžių)
 • купа́ться в мо́ре (= maudytis jūroje)
 • ра́доваться пода́рку (= džiaugtis dovana)
Intranzityviniams veiksmažodžiams priklauso visi sangrąžiniai veiksmažodžiai su priesaga -ся (-сь).

Grįžtamieji veiksmažodžiai

Veiksmažodžiai su priesaga -ся (-сь) vadinami sangrąžiniais:

 • учи́ть (= mokyti) учи́ться (= mokytis)
 • встреча́ть (= sutikti) встреча́ться (= susitikti)
 • умыва́ть (= prausti) умыва́ться (= praustis)

Kai kurie veiksmažodžiai gali būti sangrąžiniai ir nesangrąžiniai:

 • причё́сывать (= šukuoti) причё́сываться (= šukuotis)
 • купа́ть (= prausti) купа́ться (= praustis)

kiti tik sangrąžiniai (be priesagos -ся jie nevartojami):

смея́ться (= juoktis) , наде́яться (= tikėtis) , боро́ться (= kovoti) , кла́няться (= lenktis) , труди́ться (= darbuotis) , стара́ться (= stengtis) , ложи́ться (= gultis) , горди́ться (= didžiuotis) , остава́ться (= pasilikti) , станови́ться (= pasidaryti) ...

Priesaga -ся yra po priebalsių:

извини́ться (= atsiprašyti) , удивля́ться (= stebėtis) , занима́ться (= užsiiminėti) , занима́ешься (= užsiimi) , одева́ться (= rengtis) , боро́лся (= kovojo) , горди́лся (= didžiavosi)

o priesaga -сь - po balsių:

встреча́юсь (= pasitaiko) , горжу́сь (= didžiuojuosi) , стара́юсь (= stengiuosi) , удивля́юсь (= stebiuosi) , обнима́юсь (= apsikabinu)

Veiksmažodžio nuosaka

Veiksmažodžiai kaitomi priesagomis. Skiriama tiesioginė, tariamoji ir liepiamoji nuosakos.

Tiesioginė nuosaka

Tiesioginė nuosaka reiškia realų vykstantį, vykusį ar vyksiantį veiksmą. Tiesioginės nuosakos veiksmažodžiai kaitomi laikais:

Esamasis laikas Būtasis laikas Būsimasis laikas
строю
statau
стро́ил
statė
бу́ду стро́ить
statysiu

Tiesioginės nuosakos eigos veikslo veiksmažodžiai turi tris laikus:

Esamasis laikas Būtasis laikas Būsimasis sudėtinis
 • чита́ю (= skaitau)
 • чита́ем (= skaitome)
 • чита́л (= jis skaitė)
 • чита́ла (= ji skaitė)
 • бу́ду чита́ть (= skaitysiu)
 • бу́дем чита́ть (= skaitysime)
 • строю (= statau)
 • стро́им (= statom)
 • стро́ил (= statė)
 • стро́или (= statėme)
 • бу́ду стро́ить (= statysiu)
 • бу́дем стро́ить (= statysime)

Įvykio veikslo veiksmažodžiai turi du laikus:

Būtasis laikas Būsimasis paprastasis
 • прочита́л (= jis perskaitė)
 • прочита́ли (= jie perskaitė)
 • прочита́ю (= perskaitysiu)
 • прочита́ем (= perskaitysime)
 • постро́ил (= pastatė)
 • постро́или (= pastatėme)
 • постро́ю (= pastatysiu)
 • постро́им (= pastatysime)

Tariamoji nuosaka

Tariamosios nuosakos veiksmažodžiai reiškia veiksmą, kuris gali įvykti tam tikromis sąlygomis:

 • сде́лал бы (= padaryčiau)
 • принё́с бы (= atneščiau)

Tariamosios nuosakos forma sudaroma iš būtojo laiko formos ir dalelytės бы , kuri rašoma atskirai nuo veiksmažodžio ir gali būti bet kurioje vientisinio sakinio vietoje.

Е́сли бы вы мне да́ли эту кни́гу, я бы прочита́л её́.
Jeigu jūs man būtumėte davę šią knygą, aš būčiau ją perskaitęs.

Tariamosios nuosakos veiksmažodžiai kaitomi skaičiais, o vienaskaitoje – giminėmis.

Bendratis Tariamoji veiksmažodžių nuosaka
Vienaskaita Daugiskaita
чита́ть
skaityti
 • чита́л бы (V. g.)
 • чита́ла бы (M. g. )
 • чита́ло бы (B. g.)
чита́ли бы

Liepiamoji nuosaka (imperatyvas)

Liepiamoji nuosaka reiškia veiksmo skatinimą, paliepimą arba pageidavimą:

 • иди́ в шко́лу (= eik į mokyklą) , иди́те в шко́лу (= eikite į mokyklą)
 • встань пора́ньше (= kelkis anksčiau) , вста́ньте пора́ньше (= kelkitės anksčiau)

Liepiamosios nuosakos veiksmažodžiai nekaitomi laikais.

Liepiamosios nuosakos veiksmažodžiaipaprastai vartojami 2-ojo asmens forma:

 • прочита́й кни́гу (= perskaityk knygą)
 • посмотри́ на у́лицу (= pažiūrėk į gatvę)

Liepiamosios nuosakos formos sudaromos iš esamojo ar būsimojo paprastojo laiko kamieno su priesagomis -и-: пиши́ (= rašyk) , неси́ (= nešk) , чита́й (= skaityk) , познако́мь (= supažindink) arba nuline piesaga: чита́й (= skaityk) , познако́мь (= supažindink) .

Liepiamosios nuosakos veiksmažodžiai vienaskaitoje turi nulinę galūnę, o daugiskaitoje – galūnę -те.

Esamasis ir būsimasis paprastasis laikas Veiksmažodžių liepiamoji nuosaka
Vienaskaita Daugiskaita
пи́шут
rašo
пиши́
rašyk
пиши́те
rašykite
чита́ют
skaito
чита́й
skaityk
чита́йте
skaitykite
несу́т
neša
неси́
nešk
неси́те
neškite
реша́ют
sprendžia
реши́
spręsk
реши́те
spręskite
познако́мят
supažindins
познако́мь
supažindink
познако́мьте
supažindinkite
беру́, беру́сь
imu, imuosi
бери́, бери́сь
imk, imkis
бери́те, бери́тесь
imkite, imkitės

Liepiamoji nuosaka taip pat gali būti sudaroma prie tiesioginės nuosakos esamojo laiko pridedant dalelytes пусть (= tegu) , пуска́й (= te) :

 • пусть чита́ет (= tegu skaito)
 • пусть идёт (= tegul eina)

Veiksmažodžio laikas

Laikas – nepastovus veiksmažodžio požymis, reiškiantis veiksmo atlikimo laiką kalbėjimo momento apie jį santykyje. Rusų kalboje asmenuojmi veiksmažodžiai turi tris laikus: esamąjį, būtąjį ir būsimąjį.

Esamasis laikas Būtasis laikas Būsimasis laikas
paprastasis sudėtinis
я
говорю́
kalbu
говори́л
kalbėjau
бу́ду говори́ть
kalbėsiu
ты
говори́шь
говори́ла
бу́дешь говори́ть
оно
говори́т
говори́ло
бу́дет говори́ть
мы
говори́м
говори́ли
бу́дем говори́ть
вы
говори́те
говори́ли
бу́дете говори́ть
они
говоря́т
говори́ли
бу́дут говори́ть
я
пишу́
rašau
написа́л
parašiau
напишу́
parašysiu
бу́ду писа́ть
skaitysiu

Esamasis laikas

Esamasis laikas nurodo, kad veiksmas sutampa su dabartimi. Bet jį turi tik eigos veikslo veiksmažodžiai ir formaliai reiškiasi asmeninėmis veiksmažodžių galūnėmis:

 • чита́ю (= skaitau)
 • чита́ешь (= skaitai)
 • чита́ет (= skaito)
 • чита́ем (= skaitome)
 • чита́ете (= skaitote)
 • чита́ют (= skaito)

Esamojo laiko veiksmažodžiai kaitomi asmenimis ir skaičiais.

Esamasis laikas
Skaičius Asmuo Pavyzdžiai
Vienaskaita
я
чита́ю (= skaitau) , иду́ (= einu) , стро́ю (= statau) , держу́ (= laikau)
ты чита́ешь (= skaitai) , идё́шь (= eini) , стро́ишь (= statai) , де́ржишь (= laikai)
он , она , оно чита́ет (= skaito) , идё́т (= eina) , стро́ит (= stato) , де́ржит (= laiko)
Daugiskaita мы чита́ем (= skaitome) , идё́м (= einam) , стро́им (= statom) , де́ржим (= laikom)
вы чита́ете (= skaitote) , идё́те (= einate) , стро́ите (= statote) , де́ржите (= laikote)
они чита́ют (= skaito) , иду́т (= eina) , стро́ят (= stato) , де́ржат (= laiko)

Būtasis laikas

Būtasis laikas reiškia veiksmą, vykusį praeityje iki kalbamojo momento. Praeities laiko veiksmažodžiai sudaromi iš bendraties (infinityvo) su priesaga -л-:

 • стро́ить (= statyti ) , стро́ил (= statė (jis)) , стро́ила (= statė (ji)) , стро́или (= statė (jis, ji, jie, jos))
 • рабо́тать (= dirbti) , рабо́тал (= dirbo (jis)) , рабо́тала (= dirbo (ji)) , рабо́тали (= dirbo (jis, ji, jie, jos))

Veiksmažodžių bendratis su -чь, -ти, -нуть (eigos veikslo) sudaro vienaskaitos būtojo laiko vyriškosios giminės formas be priesagos -л-:

 • бере́чь (= saugoti) , берёг (= jis saugojo) , берегла́ (= ji saugojo)
 • нести́ (= nešti) , нёс (= jis nešė) , несла́ (= ji nešė)
 • печь (= kepti) , пёк (= jis kepė) , пекла́ (= kepė)
 • со́хнуть (= džiūti) , сох (= džiuvo ) , со́хла (= džiuvo)

Pastaba

* Iš veiksmažodžio идти́ (= eiti) būtasis laikas шёл (= jis ėjo) , шла (= ji ėjo) , шли (= jie ėjo) ; iš veiksmažodžio найти́ (= rasti) būtasis laikas нашёл (= jis rado) , нашла (= ji rado) , нашли (= jie rado) ; iš veiksmažodžio расти́ (= augti) рос (= jis augo) , росла́ (= ji augo) , росло́ (= augo) , росли́ (= jie augo) .

Būtojo laiko veiksmažodžiai kaitomi skaičiais: рассказал (= jis papasakojo) , рассказали (= jie papasakojo) , o vienaskaitoje – giminėmis. Daugiskaitoje būtojo laiko veiksmažodžiai asmenimis nėra kaitomi.

Giminė Vienaskaita Daugiskaita
Vyriškoji giminė я , ты , он
чита́л
мы , вы , они
чита́ли
Moteriškoji giminė она
чита́ла
мы , вы , они
чита́ли
Bevardė giminė оно
чита́ло
мы , вы , они
чита́ли

Būsimasis laikas

Būsimasis laikas reiškia ateities veiksmą. Būsimasis laikas turi dvi formas: paprastąją ir sudėtinę.

Eigos veikslo būsimojo sudėtinio laiko forma sudaryta iš būsimojo laiko veiksmažodžio быть ir eigos veikslo veiksmažodžio bendraties formos: бу́ду чита́ть (= skaitysiu) , бу́ду рабо́тать (= dirbsiu) .

Iš įvykio veikslo veiksmažodžių sudaromas būsimasis paprastasis laikas: прочита́ю (= perskaitysiu) , iš eigos veikslo veiksmažodžių – būsimasis sudėtinis laikas: бу́ду чита́ть (= skaitysiu) .

Būsimasis laikas
eigos veikslas įvykio veikslas
Būsimasis sudėtinis Būsimasis paprastasis
I asmenuotė II asmenuotė
я
бу́ду чита́ть
skaitysiu
прочита́ю
perskaitysiu
посмотрю́
pažiūrėsiu
ты
бу́дешь чита́ть
skaitysi
прочита́ешь
perskaitysi
посмо́тришь
pažiūrėsi
он , она , оно
бу́дет чита́ть
skaitys
прочита́ет
perskaitys
посмо́трит
jis pažiūrės
мы
бу́дем чита́ть
skaitysime
прочита́ем
perskaitysime
посмо́трим
pažiūrėsim
вы
бу́дете чита́ть
skaitysite
прочита́ете
perskaitysite
посмо́трите
pažiūrėsite
они
бу́дут чита́ть
skaitys
прочита́ют
perskaitys
посмо́трят
jie pažiūrės

Veiksmažodžio kamienas

Visi veiksmažodžiai padaromi iš dviejų veiksmažodinių kamienų tipų:

 • iš bendraties kamieno arba būtojo laiko,
 • iš esamojo laiko kamieno.

Bendraties kamienas (būtojo laiko kamienas)

Bendraties kamienas (būtojo laiko kamienas) atskiriamas atskiriant priešdėlį ть, -ти bendraties formoms ir -ла būtojo laiko formoms: исправля́-ть (= taisyti) (eigos veikslo veiksmažodis), испра́ви-ть (= ištaisyti) (įvykio veikslo veiksmažodis), испра́ви-ла (= ištaisiau) (būtojo laiko veiksmažodis).

Esamojo ir būsimojo laiko kamienas

Esamojo laiko kamienas pastebimas eigos veikslo veiksmažodžių, būsimojo laiko kamienas – įvykio veikslo veiksmažodžių. Esamojo ir būsimojo laiko kamienai išskiriami daugiskaitos 3-iojo asmens forma atskiriant galūnes -ут / -ют, -ат / -ят:

 • исправля́ют (= taiso) – esamojo laiko kamienas iš veiksmažodžio исправля́ть (= taisyti) (eigos veikslo veiksmažodis),
 • испра́вят (= ištaisys) – Veiksmažodžio būsimojo laiko kamienas iš veiksmažodžio испра́вить (= ištaisyti) (įvykio veikslo veiksmažodis).

Veiksmažodžių asmenavimas

Veiksmažodžių asmenavimas – tai veiksmažodžių kaitymas asmenimis ir skaičiais. Asmenuojant kinta veiksmažodžių galūnės. Išskiriam du asmenavimo tipus – I asmenuotė ir II asmenuotė. I ir II asmenuotės galūnės vadinamos asmeninėmis veiksmažodžių galūnėmis.

Asmuo I asmenuotė II asmenuotė
Vienaskaita Daugiskaita Vienaskaita Daugiskaita
1 / -ем / -им
2 -ешь -ете -ишь -ите
3 -ет -ут / -ют -ит -ат / -ят

Veiksmažodžio kategorija

Atsižvelgiant į bendraties ir esamojo laiko kamieno santykį, taip pat atsižvelgiant į asmenuotės tipą, visi veiksmažodžiai skirstomi į klases.

Veiksmažodžių klasės – tai veiksmažodžių grupės, priklausančios tai pačiai asmenuotei ir charakterizuojamas tapačiu formaliu esamojo laiko ir būtojo laiko veiksmažodžių kamienų santykiu. Veiksmažodžių klasės gali būti produktyviosios ir neproduktyviosios (neproduktyviosios grupės).

Produktyviosios kategorijos

Produktyviosios klasės – tai klasės su tokiu besiformuojančių kamienų, kurie būdingi ir naujai kalboje susidarantiems veiksmažodžiams, santykiu. Produktyviosios klasės nuolat pasipildo naujais veiksmažodžiais.

Išskiriamos 5 produktyviųjų veiksmažodžių klasės. 1–4 klasės veiksmažodžiai yra I asmenuotės, 5 klasės veiksmažodžiai – II asmenuotės.

1 klasė

Veiksmažodžių bendraties kamienas su -а- ir esamojo laiko kamienas su -аj-

 • де́лать (= daryti) - де́ла(j)ют (= daro)
 • обе́дать (= pietauti) - обе́да(j)ют (= pietauja)
2 klasė

Veiksmažodžių bendraties kamienas su -е- ir esamojo laiko kamienas su -еj-

 • уме́ть (= mokėti) - уме́(j)ют (= moka)
 • жале́ть (= gailėti) - жале́(j)ют (= gaili)
3 klasė

Veiksmažodžių bendraties kamienas su -ова- / -ева- ir esamojo laiko kamienas su -уj-

 • рисова́ть (= piešti) - рису́(j)ют (= piešia)
 • танцева́ть (= šokti) - танцу́(j)ют (= šoka)
4 klasė

Veiksmažodžių bendraties kamienas su -ну- ir esamojo laiko kamienas su -н-

 • обману́ть (= apgauti) - обма́нут (= apgaus)
 • кри́кнуть (= šūktelėti) - кри́кнут (= šūktels)
5 klasė

veiksmažodžių bendraties kamienas su -и- ir esamojo laiko kamienas su minkštuoju arba šnypščiančiuoju priebalsiu

 • вари́ть (= virti) - ва́рят (= verda)
 • проси́ть (= prašyti) - про́сят (= prašo)
 • лечи́ть (= gydyti) - ле́чат (= gydo)
 • спе́шить (= skubėti) - спе́шат (= skuba)

Neproduktyvios grupės

Neproduktyviosios grupės – tai klasės su tokiu kamienų formavimu, pagal kurių pavyzdį nauji veiksmažodžiai nesudaromi. Neproduktyviosios grupės gali jungti vienetinius veiksmažodžius, gali apimti ir šimtus veiksmažodžių.

Skiriama 12 neproduktyviųjų veiksmažodžių grupių:

 1. дава́ть (= duoti) - даю́т (= duoda)
 2. ждать (= laukti) - жду́т (= laukia)
 3. писа́ть (= rašyti) - пи́шут (= rašo)
 4. петь (= dainuoti) - пою́т (= dainuoja)
 5. мочь (= galėti) - мо́гут (= gali)
 6. идти́ (= eiti) - иду́т (= eina)
 7. éxать (= važiuoti) - е́дут (= važiuoja)
 8. хоте́ть (= norėti) - хотя́т (= nori)
 9. брать (= imti) - беру́т (= ima)
 10. жить (= gyventi) - живу́т (= gyvena)
 11. пить (= gerti) - пьют (= geria)
 12. есть (= valgyti) - едя́т (= valgo)
дава́ть (= duoti)
я
даю́
ты
даё́шь
он , она , оно
даё́т
мы
даё́м
вы
даё́те
они
даю́т
ждать (= laukti)
я
жду
ты
ждёшь
он , она , оно
ждёт
мы
ждём
вы
ждё́те
они
ждут
писа́ть (= rašyti)
я
пишу́
ты
пи́шешь
он , она , оно
пи́шет
мы
пи́шем
вы
пи́шете
они
пи́шут
петь (= dainuoti)
я
пою́
ты
поё́шь
он , она , оно
поё́т
мы
поё́м
вы
поё́те
они
пою́т
мочь (= galėti)
я
могу́
ты
мо́жешь
он , она , оно
мо́жет
мы
мо́жем
вы
мо́жете
они
мо́гут
идти́ (= eiti)
я
иду́
ты
идё́шь
он , она , оно
идё́т
мы
идё́м
вы
идё́те
они
иду́т
éxать (= važiuoti)
я
е́ду
ты
е́дешь
он , она , оно
е́дет
мы
е́дем
вы
е́дете
они
е́дут
хоте́ть (= norėti)
я
хочу́
ты
хо́чешь
он , она , оно
хо́чет
мы
хоти́м
вы
хоти́те
они
хотя́т
брать (= imti)
я
беру́
ты
берё́шь
он , она , оно
берё́т
мы
берё́м
вы
берё́те
они
беру́т
жить (= gyventi)
я
живу́
ты
живё́шь
он , она , оно
живё́т
мы
живё́м
вы
живё́те
они
живу́т
пить (= gerti)
я
пью
ты
пьёшь
он , она , оно
пьёт
мы
пьём
вы
пьё́те
они
пьют
есть (= valgyti)
я
ем
ты
ешь
он , она , оно
ест
мы
еди́м
вы
еди́те
они
едя́т

Judėjimo veiksmažodžiai

Išskiriame 14 pagrindinių vaiksmažodžių porų, reiškiančių kraustymąsi:

 1. идти́ (= eiti) - ходи́ть (= eiti )
 2. бежа́ть (= bėgioti) - бе́гать (= bėgioti)
 3. éxать (= važiuoti) - е́здить (= važinėti)
 4. лете́ть (= skristi) - лета́ть (= skraidžioti)
 5. плыть (= plaukti) - пла́вать (= plaukioti)
 6. тащи́ть (= tempti) - таска́ть (= tąsyti )
 7. кати́ть (= ridenti ) - ката́ть (= pavažinėti )
 8. нести́ (= nešti) - носи́ть (= nešioti)
 9. вести́ (= vesti ) - води́ть (= vesti)
 10. везти́ (= vežti) - вози́ть (= veža)
 11. ползти́ (= šliaužti) - по́лзать (= ropoti)
 12. лезть (= lipti) - ла́зить/ла́зать (= lipti)
 13. брести́ (= braidyti) - броди́ть (= slankioti)
 14. гнать (= ginti) - гоня́ть (= varyti)

Patys dažniausi judėjimo veiksmažodžiai:

идти́ (= eiti) , ходи́ть (= eiti ) , е́хать (= važiuoti) , е́здить (= važinėti) , лете́ть (= skristi) , лета́ть (= skraidžioti) , нести́ (= nešti) , носи́ть (= nešioti) , везти́ (= vežti) , вози́ть (= veža)

Judėjimo veiksmažodžiai be priešdėlių ir su priešdėliais

Patiems dažniausiems veiksmažodžių priešdėliams priklauso по-, при-, у-, вы- и в-.

priešdėlis Pagrindinės priešdėlių reikšmės Pavyzdžiai
по- judėjimo pradžia понести́ (= nunešti) , повезти́ (= nuvežti )
при- judėjimo privedimas iki galutinio tikslo приéxать (= atvažiuoti) , принести́ (= atnešti)
у- pašalinimas iš ko nors, ko nors, iš kur nors. уйти́ (= išeiti) , улете́ть (= išskristi)
вы- judėjimas iš vidaus į išorę вы́нести (= išnešti) , вы́exать (= išvažiuoti)
в- Judėjimo nukreipimas į ko nors vidų. входи́ть (= įeiti) , внести́ (= įnešti)
nepriešdėliniai veiksmažodžiai priešdėliniai veiksmažodžiai
по- при- у- вы- в-/во-
идти́
eiti
пойти́
eiti
прийти́
ateiti
уйти́
išeiti
вы́йти
išeiti
войти́
įeiti
ходи́ть
eiti
походи́ть
paeiti
приходи́ть
ateidinėti
уходи́ть
išeiti
выходи́ть
išeiti
входи́ть
įeiti
е́хать
važiuoti
поéxать**
važiuoti
приéxать
atvykti
уéxать
išvažiuoti
вы́exать
išvažiuoti
въéxать
įvažiuoti
е́здить
važinėti
пое́здить
pasivažinėti
- - - -
лете́ть
skristi
полете́ть
skristi
прилете́ть
atskristi
улете́ть
išskristi
вы́лететь
išskristi
влете́ть
įskristi
лета́ть
skraidžioti
полета́ть
paskraidyti
прилета́ть
parskristi
улета́ть
išskristi
вылета́ть
išskristi
влета́ть
įlėkti
нести́
nešti
понести́
panešti
принести́
atnešti
унести́
išnešti
вы́нести
išnešti
внести́
įnešti
носи́ть
nešioti
поноси́ть
panešioti
приноси́ть
atnešti
уноси́ть
išnešti
выноси́ть
išnešti
вноси́ть
įnešioti
везти́
vežti
повезти́
nuvežti
привезти́
atvežti
увезти́
išvežti
вы́везти
išvežti
ввезти́
įsivežti
вози́ть
veža
повози́ть
pavežioti
привози́ть
atgabenti
увози́ть
išvežti
вывози́ть
išvežti
ввози́ть
įvežti
Atgal į pradžią